Programi Mësimor: MS në Shkenca Infermierore

Programi Mësimor: MS në Shkenca Infermierore

Informacion mbi programin MS në Shkenca Infermierore

Objektivat e programit MS në Shkenca Infermierore

Plani mesimor i programit MS në Shkenca Infermierore

Rregullorja e programit MS në Shkenca Infermierore

Suplementi i Diplomës MS në Shkenca Infermierore

Banda e temave për Ciklit e dytë Mcs. Shkenca Infermierore në Departamentin e Infermierisë sezoni Pranverë 2022 viti akademik 2021-2022

 

Syllabyset e programit MS në Shkenca Infermierore

INF 401- Anglishtja në Infermieri

INF 441-Menaxhimi infermieror

INF 442-Promocion shëndetësor në Infermieri

INF 443-Cilësia e shërbimit shëndetësor

INF 457-Infermieri patologjike

INF 467-Infermieri kirurgjikale

INF 477-Infermieri pediatrike

INF 500-Praktika profesionale në Master Shkencor

INF 505- Biostatistikë

INF 510- Metodat e kërkimit në shëndetësi

INF 520- Epidemiologji

INF 530- Infermierore Bashkëkohore

INF 540-Diagnostika Infermierore

INF 550-Inkorporimi i imuno-gjenetikës në infermieri

INF 570- Psikologjia klinike

INF 590-Diploma në MS në Shkenca Infermierore