Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë