[:sq]Anëtarësime Ndërkombëtare[:en]International Networks[:]

[:sq]Universiteti i Vlorës është anëtar i disa rrjeteve universitare si:

EUCEN

WEBSITE

EUCEN është rrjeti i edukimit të vazhdueshëm brenda institucioneve të arsimit të lartë në Evropë dhe gjetkë. Qëllimi i këtij rrjeti është të lejojë anëtarët që të shërbejnë më efektivisht, veçanërisht në rajonet e tyre, nëpërmjet ofrimit të mësimit të cilësisë së lartë gjatë gjithë jetës. Mundëson shkëmbimin e përvojës dhe informacionit ndërmjet anëtarëve mbi rregulloret dhe politikat aktuale të të mësuarit gjatë gjithë jetës si dhe krijimi i kontakteve me organet e përshtatshme Europiane. Nxit një model evropian të të mësuarit gjatë gjithë jetës bazuar në demokraci, të drejta të barabarta dhe drejtësi sociale, gjithashtu merr parasysh nevojat ekonomike dhe sociale duke nxitur bashkëveprimin për të identifikuar dhe mobilizuar resurset brenda rrjetit.

 

 

ASECU

WEBSITE

Qëllimi i rrjetit është promovimi i interesave të Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe të Rajonit të Detit të Zi, të cilat janë publike, të njohura ose të financuara nga shteti i origjinës. Rrjeti nxit bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit rreth planeve mësimore, shkëmbimin e stafit mësimdhënës dhe hulumtues, shkëmbimin e studentëve universitarë dhe pasuniversitarë etj. U mundëson anëtarëve shkëmbimin e informacionit, mendimeve etj duke botuar një revistë shkencore përkatëse ose duke bashkëpunuar në elaborimin e studimeve shkencore në lidhje me zhvillimin e ardhshëm të arsimit të lartë dhe kërkimeve, si dhe për të përmirësuar cilësinë e tyre në fushën e studimeve ekonomike dhe administrimin e biznesit.

 

 

BLACK SEA  

WEBSITE

Rrjeti i Detit të Zi lidh kulturat dhe ekonomitë e Evropës, Azisë Qendrore dhe Lindjes së Mesme për mijëra vite. Rrjeti është një iniciativë ndërkombëtare për mësimdhënie dhe mësimnxënje pranë Universitetit të Kolombias që lidh rajonet, disiplinat dhe institucionet duke krijuar programe arsimore dhe kërkimore që synojnë diversitetin e praktikave kulturore në një fushë shumë strategjike.

 

 

ENSP 

WEBSITE

Misioni i ENSP-ës është zhvillimi i një strategjie për veprim të koordinuar për kontrollin e duhanit në Evropë midis organizatave pjesëmarrëse, duke ndarë informacionet dhe përvojat përmes aktiviteteve të bashkërenduara dhe projekteve të përbashkëta. ENSP mundëson përfshirjen në zhvillimin dhe avancimin e strategjive të kontrollit të duhanit; mbështet veprimet dhe projektet e anëtarëve duke shtuar dimensionin evropian; lehtëson qasjen në proceset e bërjes së politikave dhe proceseve vendimmarrëse evropiane; krijon sinergji, nxit bashkëpunimin dhe vepron si forcë shtytëse; ofron buletine informative të rregullta teknike dhe strategjike; jep qasje në konferencat shkencore të rrjetit shkencor të ENSP; siguron mbështetje të fuqishme evropiane.

 

 

 

 

 

CMU

WEBSITE

CMU (Komuniteti i Universiteteve të Mesdheut) është një organizatë lider me anëtarësimin e 160 universiteteve në rajonin e Mesdheut. Ai favorizon përparimin në shkencë, teknologji dhe kulturë; shkëmbimin e përvojave më të mira, ndërkombëtarizimin dhe shkëmbimet akademike si dhe stimulon marrëdhënie më të ngushta midis popujve të Mesdheut dhe zhvillimit të tyre civil dhe shoqëror. CMU gjithashtu ka lidhje të forta me organizata mbikombëtare si UNESCO, Bashkimi Evropian dhe Këshilli Evropian.

 

 

 

 

Observatori Magna Charta

WEBSITE

Prej 22 Mars 2019 UV është anëtar i Observatorit Magna Charta. Observatori është një shoqatë nënshkruese, e pavarur nga organizatat politike ose grupet e interesit. Observatori merr përsipër të siguroj integritetin e punës intelektuale dhe shkencore në institucione dhe shoqëri, duke forcuar kështu besimin në marrëdhëniet midis universiteteve dhe komuniteteve të tyre, qofshin ato lokale, rajonale, kombëtare ose globale.

[:en]

EUCEN

WEBSITE

EUCEN is the network of lifelong learning within higher education institutions in Europe and elsewhere. Enables members to serve most effectively the people of Europe, particularly in their own regions, through the provision of high quality lifelong learning. Influence the development of university lifelong learning policy throughout Europe. Promotes a European model of lifelong learning based on democracy, equal rights and social justice and takes into account economic and social needs by encourage interaction in order to identify and mobilise resources within the Association network.

 

 

ASECU

WEBSITE

The aim of the Association is to promote the interests of the Economic Universities of South and Eastern Europe and of the Black Sea Region, which are public, recognised or financed by the state of origin. The association promotes cooperation and exchange of  information about syllabus; exchange of teaching and research staff; exchange of undergraduate and postgraduate students etc. It provides its members with the opportunity to exchange information, opinions etc. by publishing a relevant scientific journal or by cooperation in elaborating scientific studies in relation to the future development of higher education and research as well as to improve their quality in the field of economic studies and business administration;

 

 

BLACK SEA  

WEBSITE

The Black Sea has linked the cultures and economies of Europe, Central Asia, and the Middle East for millennia. Black Sea Networks is an international teaching and learning initiative at Columbia University that connects regions, disciplines, and institutions, creating educational and research programs that target the diversity of cultural practices in a highly strategic zone.

 

 

ENSP 

WEBSITE

ENSP’s mission is to develop a strategy for co-ordinated action among organisations active in tobacco control in Europe by sharing information and experience and through co-ordinated activities and joint projects. ENSP creates involvement in the development and advancement of tobacco control strategies; supports members’ actions and projects by adding the European dimension; facilitates access to European policy-making and decision-making processes;creates synergies, promotes collaboration and acts as a driving force; offers regular technical and strategic information bulletins; gives access to the ENSP scientific network conferences; provides powerful European support.

 

 

 

 

 

CMU

WEBSITE

CMU (Community Of Mediterranean Universities) is a leading higher education NGO with 160 members universities from the Mediterranean region. CMU encourages science, technology and culture progress; exchanges of best practice, internationalization and academic mobility and stimulates closer relations between the Mediterranean peoples and their civil and social development. CMU also has strong connections with supranational organization like UNESCO, the European Union and the European Council.

 

 

 

 

Observatori Magna Charta

WEBSITE

Since 22 march 2019, the University of Vlora is a member of Magna Charta Observatory. The Observatory is a signatories’ association, independent from political organizations or interest groups. The Observatory undertakes its work to ensure the integrity of intellectual and scientific work in Institutions and society, thus reinforcing trust in relationship between universities and their communities, be they local, regional, national or global.[:]