FSH – Departamentet

Ky fakultet disponon në ambjentet e tij dy laboratore të sherbimit infermieror, laboratorin e infermierisë bazë dhe një laborator të anatomisë normale. Të dy këta laboratorë janë të kompletuar me një set pajisjesh bazë për të praktikuar procedurat Bazë të Infermieritikës dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive anatonike bazë. Praktika mësimore është një eksperiencë tjetër e cila ndiqet gjatë tre viteve akademike. Gjatë saj studentet infermierë aplikojne parimet shkencore të infermierisë si dhe përvetësojnë rolin e infermierit në shërbimet shëndetësore. Qëllimi kryesor I praktikës mësimore është nxitja e të mësuarit në rolin profesional në situatë reale, nëpërmjet praktikimit dhe integrimit të njohurive teorike në praktiken profesionale në shërbimet shëndetësore.

Departamenti i Infermierisë

Është një nga Departamentet më të vjetër të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, i hapur në kuadrin e Fakultetit të Infermierisë qysh në hapat e para të këtij  Universiteti në vitin 1994.

Gjithnjë e më tepër po rriten kërkesat për një asistencë infermierore bashkëkohore, në përputhje me nevojat e zhvillimit dhe shëndetit komunitar. Spektri i kompetencave infermierore po vjen duke u zgjeruar vazhdimisht dhe programet që ne ofrojmë synojnë formimin e specialistëve të infermieristikës për të sotmen e për të ardhmen.

Departamenti ynë ofron mundësi jo vetëm për formimimin infermieror bazë, por edhe për karrierë infermierore të mëtejshme nëpërmjet diplomave të nivelit të dytë për mastera profesionale dhe shkencorë, ku përfshihen edhe studime në fushën e edukimit dhe menaxhimit infermieror. Diplomat që ofron ky department kanë qenë ndër më të kërkuarat në vite dhe aktualisht në këtë departament studiojnë mbi 500 studentë me kohë të plotë dhe 120 studentë  me kohë të pjesshme.

 Departamenti i Kujdesit Shëndetësor

Misioni i Departamentit të Kujdesit Shëndetësor, Fakulteti i Shëndetit Publik të Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë është të formojë profesionistë shëndeti të të gjitha niveleve akademike, të aftë për tu përshtatur me tregun e punës, brenda dhe jashtë vendit.

Qëllimet e tij janë:

 1. Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të mbrojë dijet me anën e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve komunitare.
 2. Të formojë specialistë të lartë në fushën e kujdesit shëndetësor, të kualifikuar dhe të përshtatshëm për tregun e punës në Shqipëri dhe në vende të tjera perëndimore.
 3. Të ofrojë mundësi për të përfituar nga arsimi gjatë të gjithë jetës (edukimi në vazhdimësi).
 4. Të ndikojë në shëndetin komunitar nëpërmjet programeve dhe aktiviteteve të promocionit shëndetësor.
 5. Të ndihmojë zhvillimin social në nivel rajonal dhe kombëtar.
 6. Të Integrojë mësimdhënien në Kërkim shkencor.

Qendra Studimore për Shëndetin Publik

Misioni i Qendrës Studimore për Shëndetin Publik  në FSHP është të vlerësojë, të marri  financime nga granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese ku përfshihen fondet për kërkimin shkencor, të monitorojë dhe të administrojë studimet dhe projektet në fushën e Shkencës dhe të Kërkimit në Fakultetin e Shëndetit Publik.

Gjithashtu, Qendra Studimore e Shëndetit Publik  ka si qëllim menaxhimin e projekteve dhe studimeve në fushën e Shëndetit Publik si dhe transferimin, modernizimin dhe rinovimin e teknologjive të tyre. Qendra do të funksionojë si një strukturë koordinuese për studime dhe projekte brenda Fakultetit të Shëndetit Publik dhe grupeve kërkimore shkencore të njësive të tjera bazë, dhe bashkëpunime me Drejtoritë e Shëndetit Publik dhe Institucione të ngjashme brenda dhe jashtë vendit bazuar në marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale të bashkëpunimit midis Fakultetit të Shëndetit Publik  dhe institucioneve të ndryshme.

Qendra Studimore e Shëndetit Publik për çështjet e përmbajtjes dhe të vlerësimit të studimeve e të projekteve, mbështetet me ekspertizë nga komisionet e përhershme për përcaktimin e politikave të kërkimit shkencor, që propozohen nga Drejtuesi i Qendrës dhe miratohen nga stafi akademik i qendres, në përputhje me rregulloren e funksionimit të kësaj qendre

Diploma të cilat ofron ky fakultet;

Departamenti  i Infermierisë

BSc në Infermieri të Përgjithshme

MP në Infermieri Patologjike

MP në Infermieri Kirurgjikale

MSc në Shkenca Infermierore

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor

BSc në Infermieri Mami

MP në Infermieri Pediatrike


Faculty of Public Health

This faculty has two nursing laboratories in its premises, a basic nursing laboratory and a laboratory of normal anatomy. Both of these laboratories are completed with a set of basic equipment for practicing Basic Nursing Procedures and to facilitate the acquisition of basic anatomical knowledge. Teaching practice is another experience that is attended during the three academic years. During this time nursing students apply the scientific principles of nursing as well as adopt the nursing role in health services. The main purpose of the teaching practice is to promote learning in the professional role in a realistic situation through the practice and integration of theoretical knowledge into professional practice in health services.

Department of Nursing

It is one of the oldest departments of University “Ismail Qemali” Vlore, opened in the frame of the Faculty of Nursing since the first steps of this University in 1994.

Increasingly, the demands for a modern nursing assistance are growing, in line with the developmental needs and community health. The spectrum of nursing competencies is  continuously expanding and the programs we offer aim at the formation of nursing specialists for today’s and for the future.

Our department provides opportunities not only for basic nursing, but also for further nursing careers through second level degrees for professional and scientific master studies, including studies in nursing education and management. The Diplomas offered by this department has been among the most demanding in the years and currently in this department are studying over 500 full-time students and 120 part-time students.

Department of Health Care

The mission of the Health Care Department is to form health professionals of all academic levels, capable to adapt on the labor market, both within and outside the country.

His goals are:

 1. To create, transmit, develop and protect knowledge through teaching, research and community services.
 2. To form high-skilled specialists in the field of healthcare, qualified and suitable for the labor market in Albania and other Western countries.
 3. Provide opportunities to benefit from lifelong learning.
 4. to have an impact on the community health through health promotion programs and activities.
 5. To help social development at regional and national level.
 6. Integrate teaching in Scientific Research.

Public Health Study Center

The mission of the Public Health Study Center is to evaluate and obtain funding from a grant of scientific research and creative activities involving scientific research funds, monitor and administer studies and projects in the field of Science and Research at the Faculty of Public Health.

Also, the Public Health Study Center aims at managing projects and studies in the field of Public Health as well as the transfer, modernization and renewal of their technologies. The Center will function as a coordinating structure for studies and projects within the Faculty of Public Health and scientific research groups of other core units, and collaborations with Public Health Directories and Similar Institutions in Albania and abroad based on bilateral and multilateral cooperation agreements between the Faculty of Public Health and various institutions.

The Public Health Study Center on content and assessment of studies and projects is supported by expertise from the Standing Committees for defining the research policies proposed by the Center Leader and approved by the academic staff of the Center in accordance with the regulation of the operation of this center.

Department of Nursing

BSc in General Nursing

MP in Pathological Nursing

MP in Surgical Nurse

MSc in Nursing Science

Department of Health Care

BSc in Midwife

MP in Pediatric Nursing