Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë

Vlerësimi i lëndëve dhe mësimdhënies

Duke synuar që procesi i mësimdhënies të përmirësohet vazhdimisht, Universiteti i Vlorës e konsideron të rëndësishme vlerësimin e studentit për lëndën në përgjithësi, si dhe për cilësinë e mësimdhënies dhe të stafit akademik në veçanti. Ky proces realizohet përmes instrumenteve  të ndryshëm si: pyetësorëve të cilësisë së mësimdhënies, staf ndihmësakademik-administrative, pyetësor Alumni, takim me fokus-grupet.

Linku me vlerësime:

1. Pyetësori i studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi në UV

Raport i analizës së pyetësorëve të studentëve për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2022-2023 – (kliko ketu)

Raport i analizës së pyetësorëve të studentëve për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2021-2022 – (kliko ketu)

Raport i analizës së pyetësorëve të studentëve për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2020-2021 – (kliko këtu)

Raport i analizës së pyetësorëve të studentëve për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2019-2020 – (kliko këtu)

Publikimi i Raportit të Analizës së Pyetësorëve të Studentëve 2017-2018 dhe 2018-2019 – (kliko këtu)

2. Pyetësori i Vlerësimit të Cilësisë së Shërbimeve të ofruara prej stafit ndihmës-akademike dhe administrativ të UV-së

Raport i analizës së rezultateve të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara 2022-2023 – (kliko këtu)

Raport i analizës së rezultateve të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara 2021-2022 – (kliko këtu)

Pyetësori i Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Administrativ dhe Ndihmësakademik 2020-2021- (kliko këtu)

3. Fokus – Grupe

Fokus-grupet mars – prill 2024

Fokus-grupet Master maj 2023

Fokus-grupet Master prill 2023

Fokus Grupe Master shkurt 2023

Fokus Grupe Bachelor 2022

4. Pyetësori për Vlerësimin e Cilësisë së programeve të studimit nëpërmjet ALUMNI-t

Në zbatim të Ligjit të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë Nr. 80/2015, Datë 22.07.2015, Kreu X, Nenit 103, Pika 4: “Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë realizon studime gjurmuese për të vlerësuar ecurinë e punësimit të studentëve dhe efikasitetin e programeve të studimit”, në Kodin e Cilësisë, miratuar me VKM Nr. 824, datë 24.12.2021, si dhe në Statutin e UV-së, Neni 80, pika 1, si dhe në Vendim Senati Nr. 13, datë 06.05.2021, Rekomandimi Nr. 7. Vlerësimi dhe përmirësimi i programeve të studimit, do të bëhet nëpërmjet diversifikimit të instrumentit të ALUMNI-t. , Me Vendim Senati Akademik Nr 20, dt 24.04.2023, organizimi i pyetësorit për ALUMNI-n do të bëhet çdo 3 (tri) vjet.

5. Sondazhi kombëtar i studentëve

https://www.ascal.al/sq/sondazhi-kombetar-i-studenteve/rezultatet-e-vleresimit

https://univlora.edu.al/2022/04/13/takim-informues-ne-kuader-te-sondazhit-kombetar-te-studenteve-sks/