njoftime

Raportin e Analizës së Rezultateve të Pyetësorëve të Studentëve

Raportin e Analizës së Rezultateve të Pyetësorëve të Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Ndihmës Akademik dhe Administrativ  si dhe Rekomandimet për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve administrative të ofruara për studentët e UV-së nga grupi i punës i ngritur me urdhër Rektori Nr. 125, datë 24.11.2023.

Raporti i Pyetesorit te Sherbimeve Ndihmes Akademike dhe Administrative

Rekomandime 2022-2023