SENATI AKADEMIK

Senatorët

 1. Prof. Dr. Roland Zisi (kryetar, Fakulteti i Shkencave Humane)
 2. Prof. Asoc. Dr. Xhiliola Agaraj (nënkryetare, Fakulteti i Ekonomisë)
 3. Prof. Dr. Albert Qarri (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
 4. Prof. Asoc. Dr. Elenica Pjero (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
 5. Prof. Asoc. Dr. Filloreta Madani (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
 6. Prof. Asoc. Dr. Evelina Bazini (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
 7. PhD. Edlira Aliaj (anëtar, Fakulteti i Ekonomisë)
 8. Prof. Asoc. Dr. Hajdar Kicaj (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
 9. Prof. Asoc. Dr. Kristofor Lapa (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
 10. Prof . Asoc. Dr. Denada Soto (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
 11. Prof. Asoc. Dr. Flora Qarri (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
 12. Prof. Asoc. Dr. Llambrini Sota (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
 13. Prof. Asoc. Dr. Luljeta Gusha (anëtar, Fakulteti i Shkencave Teknike)
 14. Prof. Asoc. Dr.  Armela Panajoti (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
 15. Prof. Asoc. Dr. Frosina Londo (Qyrdeti) (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
 16. PhD. Esmeralda Laçi (anëtar, Fakulteti i Shkencave Humane)
 17. Prof. Asoc. Dr. Aurela Saliaj (anëtar, Fakulteti i Shëndetit Publik)
 18. Prof. Dr. Yllka Bilushi (Stramarko) (anëtar, Fakulteti i Shëndetit Publik)
 19. Dr. Majlinda Zahaj (anëtar, Fakulteti i Shëndetit Publik)
 20. PhD. Enkelejd Mëhilli (anëtar, Fakulteti i Shëndetit Publik)
 21. Anxhela Xhindi (anëtar, student)
 22. Laura Allushaj (anëtar, student)

Komisionet

Komisioni i Buxhetit dhe Ligjeve 

Komisioni i Programeve Akademike, Kurrikulave dhe Teksteve Mësimore

Komisioni për Kërkimin Shkencor dhe Projektet

Vendime te Senatit 2023

Vendim Senati Nr. 1, datë 24.01.2023 Për dhënien e titullit Doctor Honoris Causa Z. Ismail Kadare

Vendim Senati Nr. 2, datë 24.01.2023 Për dhënien e titullit Profesor Emeritus Prof. Dr. Llukan Puka

Vendim Senati Nr. 3, datë 24.01.2023 Për miratimin e bibliografise Tekste Mësimore Universitare dhe Monografi Shkencore...

Vendim Senati Nr. 4, datë 06.02.2023 Për miratimin e kritereve të pranimit të studentëve në të gjitha Ciklet e Studimit

Vendim Senati Nr. 5, datë 15.02.2023 Për miratimin e rregullores dhe formatit të diplomës për programin e studimit Diplomë e Dyfishtë BacH Gjuhësi e Aplikuar në Fushën e Turizmit.

Vendim Senati Nr. 6, datë 15.02.2023 Për miratimin e ndryshimeve në Prog e Stud. Bach Financë, Kontabilitet, Ekonomiks

Vendim Senati Nr. 7, datë 15.02.2023 Për dhënien e certifikatave personaliteteve të shquar dhe bashkëpunëtorëve te UV

Vendim Senati Nr. 8, datë 20.02.2023 Për miratimin paraprak të Projekt Buxhetit për vitin 2023

Vendim Senati Nr. 9, datë 24.02.2023 Për miratimin e tarifës në prog e përbashkët MS në projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore

Vendim Senati Nr. 10, datë 10.03.2023 Për miratimin e rreg së Prog të stuimit me karakter profesional Udhërrëfyes Turistik për Rajonin e Jugut

Vendim Senati Nr. 11, Datë 10.03.2023 Për miratimin e kritereve shtesë të pranimit në prog e studimit me karakter profesional UTRJ

Vendim Senati Nr. 12, datë 10.03.2023 Për miratimin e kuotave të Pranimit të studimeve në të gjitha ciklet e studimit 2023 - 2024

Vendim Senati Nr. 13, datë 10.03.2023 Për plotësimin e vendimit të mbetur vakant në senatin akademik, si përfaqësues i studentëve në UV

Vendim Senati Nr. 14, datë 10.03.2023 Për miratimin e pyetësorit të vlerësimit të cilësisë së programeve të studimit nëpërmjet alumnit

Vendim Senati Nr. 15, datë 27.03.2023 Për miratimin e rregullores së programit të studimit MP në Mësuesi për Arsimin Fillor

Vendim Senati Nr. 16, datë 27.03.2023 Për miratimin e ndryshimeve deri në masën 20% në Prog. Bach. Dep. Edukimit, FSHHD

Vendim Senati Nr. 17, datë 07.04.2023 Për miratimin e rregullores së Prog. të Studimit MP Udhërrëfim dhe Komunikim Turistik

Vendim Senati Nr. 18, datë 24.04.2023 Për miratimin e emërtimit të Bibliotekës së FSHHD Biblioteka Shkencore Zef Skiro

Vendim Senati Nr. 19, datë 24.04.2023 Për miratimin e akreditimit të dy kurseve të trajnimit në kuadëe të implementimit të paketës së punës WP4 të projektit ENTRAL

Vendim Senati Nr. 20, datë 24.04.2023 Për miratimin e procedurës të analizës dhe vlerësimit të pyetësorit të vlerësimit të cilësisë të prog. të studimit nëpërmjet alumnit

Vendim Senati Nr. 21, datë 24.04.2023 Për lirimin nga detyra të anëtarit përfaqësues së studentëve në KIZ

Vendim Senati Nr. 22, datë 24.04.2023 Për miratimin e propozimit të Rektorit për fuizimin e pikës GJ, të nenit 1, kreu 2, Udhëzim Nr. 10, datë 30.03.2020, MAS ......

Vendim Senati Nr. 23, datë 08.05.2023. Për dhënien e titullit Doctor Honoris Causa Dr. Patrizio Di Tursi

Vendim Senati Nr. 24, datë 08.05.2023 Për miratimin e rregullores së programit të studimit të formimit të vazhduar në fushën psiko - pedagogjike

Vendim Senati Nr. 25, datë 08.05.2023 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e studimit të formimit të vazhduar në fushën psiko pedagogjike

Vendim Senati Nr. 26, datë 08.05.2023 Për çeljen e procedurës për plotësimin e vendit të mbetur vakant në KIZ UV

Vendim Senati Nr. 27, datë 08.05.2023 Për miratimin e korrigjimit të provimeve në formën elektronike në kuadër të implementimit të projektit CLEANSCORE

Vendim Senati Nr. 28, datë 16.05.2023 Për miratimin e dhënies së Certifikatës Nderi i Univesitetit Prof. Augusto SINAGRA

Vendim Senati Nr. 29, datë 30.05.2023 Për miratimin e tarifës për pjesëmarrje në konferencë Ndërkombëtare Humanities and Education

Vendim Senati Nr. 30, date 13.06.2023 Per miratimin e marreceshjes specifike te programit te dygishte te st MS ne Projektim dhe menaxhim te sistemeve turistike dhe kulturore

Vendim Senati Nr. 31, date 20.06.2023 Per miratimin e hapjes se probramti te perbashket te St. Bach ne inxhinieri Mekanike midis UV dhe UPB

Vendim Senati Nr. 32, date 20.06.2023 Per miratimin e marreveshjes specifike te programit te perbashket Bach ne Inxhinieri Mekanike midis UV dhe UPB

Vendim Senati Nr. 33, date 06.07.2023 Per miratimin e tarifes vjetore per pog e studimit CI dhe II

Vendim Senati Nr. 34, date 06.07.2023 Per shfuqizimin e Vendimit 26 te SA 2019 Per miratimin e ndyrshimit te mertimit te FSHH ne FSHHD

Vendim Senati Nr. 35, date 06.07.2023 Per nje ndryshim ne formatin e diplomes se studimeve profesionale leshuar nga UV

Vendim Senati Nr. 36, date 06.07.2023 Per nje ndryshim ne vendimin e SA nr. 105 date 20.11.2020 Mi elementet peberes dhe formen e diplomes se leshuar nga UV

Vendim Senati Nr. 37, date 06.07.2023 Per shfuqimin e pikes 1 te vendimit 46 te SA Per miratimin e disa ndryshimeve ne Statutin e UV

Vendim Senati Nr. 38, date 06.07.2023 Per nje ndryshim ne vendimin e SA Per miratimin e formait te diplomes se prog. te Integruar te CII MS ne Drejtesi

Vendim Senati Nr. 39, date 06.07.2023 Per shfuqizimin e vendimit Nr 44 te SA Per miratimin e nje ndryshimi te nenit 9 ne Statutin e UV

Vendim Senati Nr. 40, date 13.07.2023 Per miratimin e ndryshimeve te kuotave te pranimit te sudenteve per vitin akademik 2023-2024

Vendim Senati Nr. 41, date 13.07.2023 Per miratimin e draft rregullores se sektorit IT

Vendim Senati Nr. 42, date 13.07.2023 Per percaktimin e kapaciteteve akademike dhe infrastukturote ..... prog i st. Doktorate ne Studime Gjuhesore

Vendim Senati Nr. 43, date 16.08.2023 Per miratimin e projekt Buxhetit afatmesem 2024-2026 UV

Vendim Senati Nr, 44, date 16.08.2023 Per pagesen e mbingarkeses mesimore te realizuara per stafin akademit

Vendim Senati Nr. 45, date 31.08.2023 Per miratimin e rreg. se prog te perbashket studimi ne Gjuhen Angleze me UPBI

Vendim Senati Nr. 46, date 21.09.2023 Per miratimin e nje shtese fondesh ne buxhetin e 2023

Vendim Senati Nr. 47, date 29.09.2023 Per miratimin e riorganizimit deri ne masen 20% te prog te c2 ne fushen e mesuesise

Vendim Senati Nr. 48, date 29.09.2023 Per nje ndryshim ne formatin e diplomes se leshuar nga UV

Vendim Senati Nr. 49, date 29.09.2023 Per miratimin e nenshkrimit te marreveshjes se bashkepunimit midis UV dhe AADF

Vendim Senati Nr. 50, date 29.09.2023 Per miratimin e nje formulari vleresimi te punimeve shkencore te Buletinit Shkencor te UV

Vendim Senati Nr. 51, date 03.10.2023 Per saktesim ne Vendimin Nr 31 te Sentit, per miratimin e hapjes se prog te perbashket te st Bach ne Inxhinieri Mekanike midis UV dhe UPB

Vendim Senati Nr. 52, date 06.10.2023 Per numrin minimal te programeve te studimit te C1 te studimit vitin 2023-2024

Vendim Senati Nr. 53, date 16.10.2023 Per miratimin e rialokimit te kuotave per Prog C2 ne FE, Dep i Fin dhe Kon

Vendim Senati Nr. 54, date 19.10.2023 Per miratimin e kurseve (lendeve) qe mund te ofrojne njesite baze ne gjuhe angleze

Vendim Senati Nr. 55, date 21.11.2023 Per miratimin e riorganizimit te prog te studimit nga MP ne Administim Publik ne MS ne Administrim Publik

Vendim Senati Nr. 56, date 21.11.2023 Per miratimin e hapjes se programit te ri te studimit Bach ne Fizioterapi

Vendim Senati Nr. 57, date 21.11.2023 Per miratimin e rregullores se prog te studimeve te integruara te C@ MS ne Drejtesi

Vendim Senati Nr. 58, date 21.11.2023 Per miratimin e riaplikimit te programit te ri te studimit MS ne marketing dixhital

Vendim Senati Nr. 59, date 21.11.2023 Per Miratimin e bashkimit te njesive baze te FSHTN

Vendim Senati Nr. 60, date 21.11.2023 Per mos miratimin e riorganizimit ne masen 20% te prog stud MS ne Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe kulturore

Vendim Senati Nr. 61, date 01.12.2023 Per pagesen e mbingarkeses mesimore per vitin akademik 2022 - 2023

Vendim Senati Nr. 62, date 22.12.2023 Per miratimin e raportit vjetor te veprimtarise se UV 2022-2023

Vendim Senati Nr. 63, date 22.12.2023 Per integrimin e SMART CITY HUB ne strukturen organizative te FE

VSA 2022

Vendim Senati Nr. 1, datë 05.01.2022 Për një ndryshim në VSA Nr. 42, datë 15.11.2021 rregullore e CIII doktoratë

Vendim Senati Nr. 2, datë 05.01.2022 Për një ndryshim në VSA Nr. 43, datë 15.11.2021 Për miratim të rregullores CIII Doktoratë në Studime Gjuhësore Letrare e Kulturore

Vendim Senati Nr. 3, datë 05.01.2022 Për afatet e pagësës së tarifës të CIII Doktoratë në Studime Gjuhësore, Letrare e Kulturore

Vendim Senati Nr. 4, datë 02.02.2022 Për miratimin përfundimtar të formatit të ri grafik të diplomave në 47 programe

Vendim Senati Nr. 5, datë 02.02.2022 Për miratimin e kuotave të pranimit të studentëve në të gjitha ciklet e studimit pë 2022 - 2023

Vendim Senati Nr. 6, datë 02.02.2022 Për miratimin e kritrereve të pranimit të studentëve në të gjitha ciklet për 2023 - 2024

Vendim Senati Nr. 7, date 21.02.2022 Per mirarimin e strategjise mbi barazine gjinore, UV

Vendim Senati Nr. 8, date 21.02.2022 Per zgjedhjen e anetareve, ne KIZ te studenteve si dhe ne komisionin e apelimit te studenteve ne UV

Vendim Senati Nr. 9, date 21.02.2022 Per nje ndryshim ne VSA Nr. 105, dt 20.11.2020 ...

Vendim Senati Nr. 10, date 21.02.2022 Per miratimin e ndryshimeve deri ne masen 20% ne programet e CI dhe II te Dep. Shkenca kompjuterike ne FSHTN

Vendim Senati Nr. 11, date 21.02.2022 Per nje ndryshim ne VSA nr. 32, date 05.07,2021

Vendim Senati Nr. 12, date 21.02.2022 Per Miratimin ne parim te kerkesen per celjen e kursit veror Kurs i gjuhes shqipe per te huaj UV

Vendim Senati Nr. 13, date 28.02.2022 Per miratimin paraprak te projekt Buxhetit te UV per 2022

Vendim Senati Nr. 14, date 31.03.2022 Per miratimin ne parim te rregullores se brendshme te UV

Vendim Senati Nr. 15, date 31.03. 2022 Per miratimin e nenshkrimit te marreveshjes se bashkepunimit midis UV dhe AADF

Vendim Senati Nr. 16, date 31.03.2022 Per plotesimin e vendit te mbetur vakant ne KIZ te studenteve te UV

Vendim Senati Nr. 17, date 07.04.2022 Per dhenien e titullit Doktor Honoris Causa Prof. Dr. Ioan Vasile Abrudan

Vendim Senati Nr. 18, date 07.04.2022 Per miratimin e rregullores se brendshme te UV

Vendim Senati Nr. 19, date 07.04.2022 Per dhenien e titullit Doktor Honoris Causa Prof. Dr. Javier Vidal Garcia

Vendim Senati Nr. 20, date 11.04.2022 Per Miratimin e rregullores se brendshme te UV

Vendim Senati Nr. 21, datë 29.04.2022, Për miratimin e hapjes së programit të dyfishtë të studimit MSC në PMSTK

Vendim Senati Nr. 22, datë 13.05.2022 Për miratimin e PS, Diplomë e Dyfishtë BACh në GJAFT

Vendim Senati Nr. 23, datë 13.05.2022, Për miratimin e risaktësimeve të ndryshimit deri në masën 20% në programin e studimit BACH në AD

Vendim Senati Nr. 24, datë 13.05.2022 Për miratimin e ndryshimeve deri në masën 20% në P.S. BACH në Financë, Kontabilitet, Ekonomiks

Vendim Senati Nr. 25, datë 13.05.2022 Për miratimin e procedures për ngritjen e bordit këshillues të bashkëpunëtorëve të jashtëm

Vendim Senati Nr. 26, date 16.06.2022 Per Miratimin e tarifes se aplikimit per programin Doktorate ne SGJLK ne UV

Vendim Senati Nr. 27, date 16.06.2022 Per nje shtese mbi kriteret e pranimit per programin e CIII Studime Doktorate ne SGJLK

Vendim Senati Nr. 28, date 30.06.2022 Per miratimin e rregullores se programit te studimit MSc ne PMSTK

Vendim Senati Nr. 29, datë 27.07.2022 Për pagesën e mbingarkesës mësimore të realizuar për stafin akademik

Vendim Senati Nr. 30, datë 27.07.2022 Për miratimin e riorganzimit të prog të studimit MP në mësuesi për arsimin fillor kl I-IV ...

Vendim Senati Nr. 31, datë 27.07.2022 Për miratimin e tarifës së kurseve të sdudimit tx137 ofruara nga qendra RDC si dhe ndarjen e të ardhurave....

Vendim Senati Nr. 32, datë 05.08.2022 Për miratimin e projekt buxhetit afatmesëm të UV

Vendim Senati Nr. 33, datë 06.09.2022 Për miratimin e tarifës së shkollimit për programet e C I dhe II të studimeve

Vendim Senati Nr. 34, datë 06.09.2022 Për miratimin e ndryshimeve në Statutin e UVsë

Vendim Senati Nr. 35, datë 27.09.2022 Për miratim rialokim ndryshim në Buxhetin e vitit 2022 të UV

Vendim Senati Nr. 36, datë 27.09.2022 Për miratimin e një shtese fondesh në buxhetin e vitit 2022 të UV

Vendim Senati Nr. 37, datë 27.09.2022 Për miratimin e Gjuhës së zhvillimit të Prog të dyfishtë të studimit, MS në Projektim dhe menazhim i sistemeve turistike dhe kulturore

Vendim Senati Nr. 38, datë 26.10.2022 Për çeljen e procedurës për plotësimin e vendit të mbetur vakant në KIZ në UV

Vendim Senati Nr. 39, datë 26.10.2022 Për miratimin e formatit të diplomës në programet e reja

Vendim Senati Nr. 40, datë 26.10.2022 Për miratimin e kuotave të programin e përbashket të studimit të CII, MS në PMSTK

Vendim Senati Nr. 41, datë 26.10.2022 Për miratimin e programit të ri të studimit në CII të studimeve MS në Administrim Publik

Vendim Senati Nr. 42, datë 26.10.2022 Për miratimin e ndryshimit deri në masën 20% të programeve të CI dhe te CII pranë FE

Vendim Senati Nr. 44, datë 26.10.2022 Për miratimin e ndryshimit për riorganizmin mbi 20% të programeve të CII MP në Mësuesi për Arsimin Fillor

Vendim Senati Nr. 45, datë 26.10.2022 Për çeljen e procedurës për plotësimin e vendit të mbetur vakant në KIZ në UV

Vendim Senati Nr. 46, datë 14.11.2022 Për miratimin e hapjes së programit të përbashkët të MS MEP&M

Vendim Senati Nr. 47, datë 14.11.2022 Pë Miratimin e hapjes së programit të studimit me karakter profesional TFFMI

Vendim Senati Nr. 48, datë 14.11.2022 Për miratimin e tarifë së shkollimit për programin e CII të studimeve MP në Mësuesi për Arsimin Fillor

Vendim Senati Nr. 49, datë 14.11.2022 Për miratimin e tarifës së shkollimit për programin e CII të studimeve MS në Administrim Publik

Vendim Senati Nr. 50, datë 14.11.2022 Për rishpërndarjen e kuotave për CII në FE

Vendim Senati Nr. 51, datë 14.11.2022 Për miratimin e formatit të diplomes së lëshuar në përfundim të Ciklit të Studimeve Profesionale

Vendim Senati Nr. 52, datë 14.11.2022 Për miratimin e hapjes së Kurseve të Formimit të Vazhduar në Kuadër të Projektit AlLMARS_compressed (1)

Vendim Senati Nr. 53, datë 24.11.2022 Për plotësimin e vendit të mbetur vakant në KIZ në UV

Vendim Senati Nr. 54, datë 24.11.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e CII MS në Marketing Digital

Vendim Senati Nr. 55, datë 07.12.2022 Për një ndryshim në vendimin Nr. 4, datë 02.02.2022 ... diploma në 47 programe studimi....

Vendim Senati Nr. 56, datë 07.12.2022 Për miraimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit 2022 -2027 të UV

Vendim Senati Nr. 57, datë 07.12.2022 Për rialokim kuotash në FSHHD

Vendim Senati Nr. 58, datë 07.12.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e CIII Doktoratë në Shkencat e Shëndetit

Vendim Senati Nr. 59, datë 19.12.2022 Për pagesën e mbingarkesës mësimore 2021-2022

Vendim Senati Nr. 60, datë 19.12.2022 Për miratimin e raportit vjetor të veprimtarisë së UV

Vendim Senati Nr. 61, datë 30.12.2022 Për miratimin e rialoimit në buxhetin e vitit 2022 të UV

Vendim Senati Nr. 62, datë 30.12.2022 Për miratimin e pagesës për mbështetjen financiare për zbutjen e impaktit të krizës

VSA 2021

Vendim Nr. 01, Date 11.01.2021 Per Miratimin e Tarifes se Shkollimit per Programin e Integruar te Ciklit te Dyte te Studimit Master i Shkencave ne Drejtesi

Vendim Nr. 2, Datë 26.01.2021 Për Miratimin e Kuotave të Pranimit në Programet e Studimit për të Gjitha Ciklet e Studimit për Vitin Akademik 2021 -2022

Vendim Nr. 3, Datë 26.01.2021 Për Miratimin e Kritereve të pranimit në programet e studimit për të gjitha ciket e stumit per vitin akademik 2022 -2023

Vendim Nr. 4, Datë 11.02.2021 Për Miratimin e komisionit AD-HOC për vlerësimin e dokumentacionit te dorëzuar nga kandidatët për administator në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë

Vendim Nr. 5, Datë 15.02.2021 Për Miratimin e komisionit AD-HOC për vlerësimin e dokumentacionit te dorëzuar nga kandidatët për administator në Universitetin "Ismail Qemali" ,Vlorë

Vendim Nr. 6, Datë 16.02.2021 Për Miratimin e rregullores së posaçme për zhvillimin e provimeve online në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë për vitin akademik 2020-2021

Vendim Nr. 7, Datë 10.03.2021 Për Miratimin paraprak të planit buxhetor të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë për vitin akademik 2021

Vendim Senati Nr. 8, datë 19.03.2021 Për plotësim të vendimit nr. 106, datë 20.11.2020 Mbi suplementin e diplomës të lëshuar nga UV

Vendim Senati Nr. 9, datë 19.03.2021 Për shtyrjen e afatit të pageës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin vitin e parë në programin e integruar në Drejtësi

Vendim Senati Nr. 12, datë 21.04.2021 Për celjen e procesit të vetëkandidimit për vendin vakant për anëtar të Këshillit të etikës në UV

Vendim Senati Nr. 13, datë 06.05.2021 Per Miratimin e Planit te Veprimit ne Kuader te Rekomandimeve te Lena nga Bordi Akreditimit

Vendim Senati Nr. 14, datë 06.05.2021 Per Ngritjen e Bordit Keshillues te Bashkepunetoreve te Jashtem ne Njesite Kryesore ne UV

Vendim Senati Nr. 15, datë 06.05.2021 Per Anetarismin e UV ne UNIMED

Vendim Senati Nr. 16, datë 06.05.2021 Per Miratimin e Procedures se Aplikimit, Miratimit, Implementimit dhe Pageses se Mini Projekteve te Financuar nga Buxheti i UV

Vendim Senati Nr. 17, datë 06.05.2021 Per Miratimin e Procedures se Aplikimit, Miratimit, Implementimit dhe Pageses e Projekteve te Financuar nga Programet e BE

Vendim Senati Nr. 18, datë 06.05.2021 Per Zgjedhjen e Anetarit te Keshillit te Etikes ne Fakultetin e Shendetit ne UV

Vendim Senati Nr. 20, datë 12.05.2021 Per nje saktesim ne VSA ne. 56, date 29.01.2020

Vendim Senati Nr. 21, datë 12.05.2021 Per miratimin e rregullores se programit Bachelor ne Media dhe Komunikim ...

Vendim Senati Nr. 22, date 12.05.2021 Per miratimin e rregullores se programit 2vjecar ne akuakulture dhe higjene e produkteve te peshkimit 2021-20222

Vendim Senati Nr. 23, date 12.05.2021 Per miratimin e rregullores se programit MP ne mesuesi ne Histori - Gjeografi, viti 2021 - 2022

Vendim Senati Nr. 24, datë 12.05.2021 Per miratimin e rregullores se programit 2 vjecar TEKNIK LABORATORI KIMIK per vitin akademik 2021- 2022

Vendim Senati Nr. 25, date 12.05.2021 Per nje ndryshim ne VSA nr.51,date 20.09.2019 ........

Vendim Senati Nr. 26, datë 12.05.2021 Per disa ndrysghime ne VSA Nr. 74, datë 16.06.2020 ......

Vendim Senati Nr. 27, datë 12.05.2021 Per saktesim VSA Nr. 17, datë 06.05.2021 ...........

Vendim Senati Nr. 28, datë 07.06.2021 Per problematiken ne diplomat e plotesuara gabim Bach ne Gjuhe Angleze viti 2018 - 2019 ne FSHH

Vendim Senati Nr. 29, datë 14.06.2021 Per miratimin e disa rialokimeve-ndryshimeve ne buxhetin e UV

Vendim Senati Nr. 30, Date 23.06.2021 Miratim kuotash per programet e reja ne FSHH te Uv per Vitin Akademik 2021 - 2022

Vendim Senati Nr. 31, Date 23.06.2021 Miratimi i rregullores se QKSHFE te UV

Vendim Senati Nr. 32, datë 05.07.2021 Per miratimin e formatit te diplomes se Programit te Integraur te C II Master i Shkencave Drejtesi

Vendim Senati Nr. 33, date 05.07.2021 Per miratimin e disa ndryshimeve ne Statutin e UV

Vendim Senati Nr. 34, datë 27.07.2021 Për ndryshimin e kuotave pritëse në UV për vitin akademik 2021-2022

Vendim Senati Nr. 35, datë 30.07.2021 Për miratimin e projekt - buxhetit afatmesëm 2022 - 2024 të UV

Vendim Senati Nr. 36, datë 31.08.2021 Për pagesën e mbingarkesës mësimore të realizuar për stafin akademik për vitin akademik 2020 - 2021

Vendim Senati Nr. 37, datë 12.10.2021 Për Miratim Rialokim Kuotash në Fakultetin e Shëndetit në UV pë vitin Akademik 2021 - 2022

Vendim Senati Nr. 38, Datë 28.10.2021 Për çeljen e procedurave dhe afateve të aplikimit në Bordin e Administrimit të UV përfaqësues të Universitetit

Vendim Senati Nr. 39, Datë 28.10.2021 Për një ndryshim në kriterin e gjuhës së huaj për pranimet në C II të studimeve

Vendim Senati Nr. 40, datë 04.11.2021 Për rialokim kuotash në programet e CII në UV për 2021 - 2022

Vendim Senati Nr. 41, datë 05.11.2021 Për dhënien e titullit Doctor Honoris Causa Z. Jose Weidenholzer

Vendim Senati Nr. 42, datë 15.11.2021 Për miratimin e rregullores për organizimin e CIII të studimeve Doktoratë në UV

Vendim Senati Nr. 43, datë 15.11.2021 Për miratimin e rregullores për organizimin e CIII të studimeve Doktoratë në Studime gjuhësore, letrare e kulturore

Vendim Senati Nr. 44, datë 16.11.2021 Për miratimin e komisionit zgjedhor AD-HOC për anëtarë në bordin e administriit të UV Përfaqësues të UV

Vendim Senati Nr. 45, datë 16.11.2021 Për miratimin e listës së fituesve për anëtar në Bordin e Administrimit UV përfaqësues të UV

Vendim-Nr.-1-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRBASHKËT TË STUDIMIT MASTER PROFESIONAL "AKUAKULTURË DHE PESHKIM DETAR"

Vendim-Nr.-2-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË MANAXHIM TURIZMI, BACHELOR NË ADMINISTRIM PUBLIK, BACHELOR NË MARKETING"

Vendim-Nr.-3-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË ADMINISTRIM PUBLIK, MASTER PROFESIONAL NË MARKETING. MASTER PROFESIONAL NË SIPËRMARRJE DHE TURIZËM"

Vendim-Nr.-4-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË ADMINISTRIM BIZNESI"

Vendim-Nr.-5-Dt.-09.01.2020"MIRATIM I RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË BIZNESIT"

Vendim-Nr.-6-Dt.-09.01.2020“MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË FINANCËS DHE KONTABILITETIT"

Vendim-Nr.-7-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË KONTABILITET, BACHELOR NË FINANCË"

Vendim-Nr.-8-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË FINANCË, MASTER PROFESIONAL NË KONTABILITET"

Vendim-Nr.-9-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË FINANCË, MASTER I SHKENCAVE NË PASURITË E PALUAJTSHME"

Vendim-Nr.-10-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË EKONOMIKS"

Vendim-Nr.-11-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESIONAL NË EKONOMIKS NË SIPËRMARRJE"

Vendim-Nr.-12-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT"

Vendim-Nr.-13-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDDIMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER I SHKENCAVE NË EKONOMIKS"

Vendim-Nr.-14-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE"

Vendim-Nr.-15-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA"

Vendim-Nr.-16-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË GJUHË ANGLEZE, BACHELOR NË GJUHË ITALIANE"

Vendim-Nr.-17-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE, MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CILIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE"

Vendim-Nr.-18-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT"

Vendim-Nr.-19-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIM FILLOR, BACHELOR NË HISTORI - GJEOGRAFI, BACHELOR NË PEDAGOGJINË E SPECIALIZYAR SOCIALE, BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR"

Vendim-Nr.-20-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË"

Vendim-Nr.-21-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULORES SË PROGRAMIT TË STUDMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI"

Vendim-Nr.-22-Dt.-09.01.2020”MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË"

Vendim-Nr.-23-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË DREJTËSI"

Vendim-Nr.-24-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DIPLOMIMIT NË PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË DREJTËSI"

Vendim-Nr.-25-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË KIMISË"

Vendim-Nr.-26-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË KIMI"

Vendim-Nr.-27-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISË"

Vendim-Nr.-28-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË: BACHELOR NË BIOLOGJI"

Vendim-Nr.-29-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLITË TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË INXHINIERI MEKANIKE, BACHELOR NË INXHINIERI NAVALE, BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE"

Vendim-Nr.-30-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE SË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJIVE DETARE"

Vendim-Nr.-31-Dt.-09.01.2020"MIRATMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKËS"

Vendim-Nr.-32-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË MATEMATIKË"

Vendim-Nr.-33-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË FIZIKËS"

Vendim-Nr.-34-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLOREVE TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË INFORMATIKË, BACHELOR NË SHKENCA KOMPJUTETRIKE, BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI"

Vendim-Nr.-35-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE KOMPJUTERIKE"

Vendim-Nr.-36-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE DETARE"

Vendim-Nr.-37-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE: BACHELOR NË NAVIGACION"

Vendim-Nr.-38-Dt.-09.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZGJEDHJEVE NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim-Nr.-39-Dt.-09.01.2020"ÇELJEN E PROCESIT TË VETËKANDIDIMIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË ETIKËS NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim-Nr.-40-Dt.-29.01.2020"ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË ETIKËS NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI"VLORË"

Vendim-Nr.-41-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E STRATEGJISË SË INTEGRIMIT DHE TRAJNIMIT TË STAFIT TË RI TË REKRUTUAR NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim-Nr.-42-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHMË TË SEKTORIT TË BIBLIOTEKËS SHKËNCORE UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim-Nr.-43-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNIK LABORATORI"

Vendim-Nr.-44-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: TEKNOLOGJI E SHKENCAVE USHQIMORE"

Vendim-Nr.-45-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYCJEÇAR: AKUAKULTURË DHE HIGJENË E PRODUKTEVE TË PESHKIMIT"

Vendim-Nr.-46-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E RIHAPJES SË PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË MATEMATIKË - FINANCË"

Vendim-Nr.-47-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MENAXHIM TRANSPORTI INTERMODAL"

Vendim-Nr.-48-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI STUDIMI DYVJEÇAR: SEKRETAR ADMINISTRATIVE DHE MBIKQYRËS ZYRE"

Vendim-Nr.-49-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË PËRKTHIM - REDAKTORI NË ANGLISHTË PËR QËLLIME TË POSAÇME"

Vendim-Nr.-50-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER PROFESSIONAL NË UDHËRRËFIM DHE KOMUNIKIM TURSTIK"

Vendim-Nr.-51-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT MASTER NË MËSUESI PËR HISTORI - GJEOGRAFI"

Vendim-Nr.-52-Dt.-29.01.2020"RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT: BACHELOR NË DREJTËSI NË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI"

Vendim-Nr.-53-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË TEKNOLOGJI LABORATORY"

Vendim-Nr.-54-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMI TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË"

Vendim-Nr.-55-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: ASISTENCË NË GERIARTRI"

Vendim-Nr.-56-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË MEDIA, KOMUNIKIM DHE TRASHËGIMI KULTURORE

Vendim-Nr.-57-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2020 - 2021"

Vendim-Nr.-58-Dt.-29.01.2020"MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2021 - 2022"

Vendim-Nr.-59-Dt.-11.02.2020 60. “"MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI" VLORË"”

Vendim-Nr.-60-Dt.-11.02.2020 60. “MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: BACHELOR NË EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”

Vendim-Nr.-61-Dt. 11.02.2020 "PER DHENIEN E TITULLIT "DOCTOR HONORIS CAUSA" PROF.DR. SHEZAI RROKES"

Vendim-Nr.-62-Dt.11.02.2020- "PER KRITERET DHE STANDARTET PER KONTROLLIN ANTIPLAGJIATURE TE DISERTACIONEVE TE PERDORURA PER MARJEN E GRADES SHKENCORE NE UV"

Vendim-Nr.-63-Dt.18.02.2020- "PER CELJEN E PROCEDURAVE PER NGRITJEN E KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR (KIZ) NE UV"

Vendim-Nr.-64-Dt.18.02.2020- "PER CELJEN E PROCEDURAVE PER NGRITJEN E KOMISIONIT TE APELIMIT NE UV"

Vendim-Nr.-65-Dt.18.02.2020- "VKM NR. 778, DATE 26.12.2018"

Vendim-Nr.-66-Dt.-27.02.2020-Ngritjen-e-Komisionit-Institucional-Zgjedhor

Vendim-Nr.-67-Dt.-27.02.2020-Ngritja-e-Komisionit-të-Apelimit

Vendim-Nr.-68-Dt.-03.03.2020-Per miratimin e numrit te anetareve per Senatin Akademik

Vendim-Nr.-69-Dt.-25.03.2020-Per miratimin paraprak te Planit Buxhetor, 2020

Vendim-Nr.-70-Dt.-26.03.2020-Per miratimin e hapjes se Departamentit te Histori Gjeografise

Vendim-Nr.-71-Dt.-29.04.2020-Per organizimin e procesit mesimor online ne UV

Vendim-Nr.-72-Dt.-30.04.2020-Per shfuqizimin e pikes 13 te nenit 25"Dokumetacioni per kandidim" per zgjedhjet e autoriteteve dhe organet drejtuese.

Vendim-Nr.-73-Dt.-16.06.2020-Per ngritjen e trupit te punes per hartimin e planit te masave, bazuar ne propozimet e njesise baze, per permiresimin e vazhdueshem te cilesise per programet e studimit dhe mesimdhenies ne Universitetin "Ismail Qemali" Vlore

Vendim-Nr.-74-Dt.-16.06.2020-Per Proceduren e analizes se pyetesoreve te studenteve per vleresimin dhe permiresimin e cilesise se sherbimeve te ofruara prej stafit administrativ dhe ndihemesakademik te Universitetit "Ismail Qemali" Vlore

Vendim-Nr.-75-Dt.-02.07.2020 - Celja e programit te studimit te ciklit te dyte "Master i Perbashket ne Kultura Euromesdhetare dhe Turizem"

Vendim-Nr.-76-Dt.-02.07.2020 - Per miratimin e rregullores se programit te studimit te ciklit te dyte " Master i Shkencave ne Perkthim dhe Interpretim "

 

Vendim Nr. 77, datë 20.08.2020 Për Miratimin e planit buxhetor afatmesëm 2021-2023 të Universitetit "Ismail Qemali", Vlorë

Vendim Nr.78 , datë 08. 09. 2020 Mbi Miratimin e datës së fillimit të procedurës së regjistrimit të studentëve në ciklin e dytë të studimeve

Vendim Nr.79 , datë 08. 09. 2020 Mbi Kostituimin e Senatit Akademit të Universitetit "ISMAIL QEMALI", Vlorë

Vendim Nr.80 , datë 08.09.2020 Për Emërimin e Zevendesrektirit për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin Institucional në Universitetin "ISMAIL QEMALI", Vlorë

Vendim Nr.81 , datë 08. 09. 2020 Mbi një shtesë në Vendimin Nr. 62, Datë 11. 02. 2020 "PER KRITERET DHE STANDARTET PER KONTROLLIN ANTIPAGJATURE TE DISERTACIONEVE TE PERDORURA PER MARRJEN E GRADES SHKENCORE NE UV"

Vendim Nr. 82 , datë 08. 09. 2020 Mbi MIRATIMIN E SEKRETARIT TE SENATIT AKADEMIK TE UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI", VLORE

Vendim Nr.83, datë 25.09.2020 Për Miratimin e Programit të ri të studimit me karakter profesional në "Udhërrëfyes turistik për rajonin e jugut"

Vendim Nr. 84 , datë 25. 09. 2020 Për Miratimin e programit te ri të studimit të Ciklit të Parë "Bachelor në perkthim ne Anglishte për qëllime të posaçme"

Vendim Nr. 85 , datë 25. 09. 2020 Për miratimin e ndryshimeve deri në masën 20% në programin e ciklit të parë të studimeve "Bachelor ne Gjuhe Shqipe dhe Letërsi"

Vendim Nr.86 , datë 25. 09. 2020 PER MIRATIMIN E NDRYSIDMEVE DERI NE MASEN 20% NE PROGRAMIN E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE "MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE"

Vendim Nr.87, datë 25.09.2020 Për miratimin e programit të ri të studimit në ciklin e dytë të studimeve "Master Shkencor në Administrim Publik"

Vendim Nr.88 , datë 29. 09. 2020 PER EMERIMIN E ZEVENDESREKTORIT AKADEMIK NE UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI", VLORE

Vendim Nr. 89, datë 29. 09. 2020 PER EMERIMIN E ZEVENDESREKTORIT PER KERKIMIN SHKENCOR DHE ZHVILLIMIN INSTITUCIONAL NE UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI", VLORE

Vendim Nr. 90, datë 29.09.2020 Për një ndryshim në kriterin e gjuhës së huaj për pranimet në ciklin e dytë të studimeve

Vendim Nr. 91, datë 29.09.2020 Për miratim të emërtimit të programit të studimit me karakter profesional "Teknik Laboratori Kimik"

Vendim Senati Nr.1, datë 14.01.2019"PËRNDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIM NR. 30 TË SENATIT AKADEMIK, DATË 27.06.2018 "PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018- 2019"

Vendim Senati Nr.2, datë 14.01.2019"MIRATIMIN E LISTËS SË STUDENTËVE MË NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10"

Vendim Senati Nr.3, datë 23.01.2019"NDRYSHIM TË VENDIMIT TË SENATIT AKADEMIK NR. 44, DATË 05.04.2017"

Vendim Senati Nr.4, datë 23.01.2019"RREGULLORE PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE STUDENTORË NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.5, datë 04.02.2019"RIMIRATIMIN E STATUTIT TE UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.6, datë 04.02.2019"MASËN E KOMPESIMIT FINANCIAR TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.7, datë 04.02.2019"PLOTËSIMIN E VENDEVE TË MBETURA VACANT NË SENATIN AKADEMIK"

Vendim Senati Nr.8, datë 07.02.2019"MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2019 - 2020"

Vendim Senati Nr.9, datë 07.02.2019"MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR TE GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2020 - 2021"

Vendim Senati Nr.10, datë 07.02.2019"PËR ÇELJEN E POSAÇME TË KURSEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT NË UNIVERSITETIN "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.11, datë 27.02.2019"RIMIRATIMIN E STATUTIT TË UNIVERSITETITI "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.12, datë 27.02.2019"MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË STRUKTURËN ORGANIZATIV TË UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.13, datë 12.03.2019"MIRATIMIN PARAPRAK TË PLANI BUXHETOR TË UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË PËR VITIN 2019"

Vendim Senati Nr.14, datë 12.03.2019"LIRIMIN NGA DETYRA E ZËVËNDËS REKTORIT AKADEMIK TË UNIVERSITETITI "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.15, datë 12.03.2019"EMËRIMIN E ZËVËNDËS REKTORIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË

Vendim Senati Nr.16, datë 28.03.2019"MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZGJEDHEN E KËSHILLAVE STUDENTORË"

Vendim Senati Nr.17, datë 28.03.2019"PLANIN E MASAVE PËR PËRMIRËSIMIN E VAZHDUESHËM TË CILËSISË NË PROGRAMET E STUDIMIT DHE MËSIMDHËNIE NË UV"

Vendim Senati Nr.18 datë 17.04.2019"MIRATIMIN FORMAL TË KANDIDATURËS SË ANXHELA BREGAJT SI ANËTAR I SENTATIT AKADEMIK, PËRFAQËSIA E STUDENTËVE"

Vendim Senati Nr.19 datë 16.05.2019"MIRTIMIN E RREGULLORES PËR IMPLEMENTIMIN E MARRËVESHJEVE NDËRINSTITUCIONALE NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS +, KA107 INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY"

Vendim Senati Nr.20 datë 24.05.2019"ZGJEDHJEN E ANËTARËVE NË KOMISIONIN INSTITUCIONAL ZGJEDHJOR TË STUDENTËCE DHE NË KOMISIONIN E APELIMIT TË STUDENTËVE"

Vendim Senati Nr.21 datë 05.06.2019"DHËNIE MENDIMI NGA SENATI AKADEMIK PËR KATEGORINË E PAGAVE TË PËRSONELIT AKADEMIK"

Vendim Senati Nr.22 datë 19.06.2019"ZGJEDHJEN E SEKRETARIT DHE NJE ANËTARI NË KOMISININ INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TË STUDENTËVE"

Vendim Senati Nr.23 datë 19.06.2019"RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMRE - SHKENCORE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËVE TË HUAJA"

Vendim Senati Nr.24 datë 01.07.2019"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR: ASISTENCË NË GERIARTRI"

Vendim Senati Nr.25 datë 01.07.2019"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DYVJEÇAR" SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË"

Vendim Senati Nr.26 datë 01.07.2019"MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË ËMËRTITMIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE NË FAKULTETIN E SHKECAVE HUMANE DHE DREJTËSI"

Vendim Senati Nr.27 datë 01.07.2019"MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MENAXHIM TRANSPORTI INTERMODAL"

Vendim Senati Nr.28 datë 01.07.2019"MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIPAS VKM NR. 41, DATË 24.01.2018 NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MASTER I SHKENVAE NË PËRKTHM DHE INTERPRETIM"

Vendim Senati Nr.29 datë 01.07.2019"RIEMËRTIM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ANGLEZE, MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË NË LËNDËN GJUHË ITALIANE NË MASTER NË MËSIMDHËNIE NË GJUHË ANGLEZE DHE MASTER NË MËSIMDHËNIE NË GJUHË ITALIANE"

Vendim Senati Nr.30 datë 01.07.2019"DHËNIEN E TITULLIT "DOCTOR HONORIS CAUSA" DR. JOHANN SATTELER"

Vendim Senati Nr.31 datë 05.07.2019"MIRATIMINE NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE STUDENTORË"

Vendim Senati Nr.32 datë 05.07.2019"FORMATI I FOTOVE NË DIPLOMA/CERTIFIKATAT E LËSHUARA NA UV"

Vendim Senati Nr.33 datë 05.07.2019"CAKTIMIN E RELATORËVE PËR DHËNIEN E TITULLIT "DOCTOR HONORIS CAUSA" DR. JOHANN SATTLER"

Vendim Senati Nr.34 datë 17.07.2019"RISHIKIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË GJITHA CIKLET PËR VITIN AKADEMIK 2019 -2020 TË OFRUARA NGA FAKULTETI I SHËNDETIT DHE FAKULTETI EKONOMISË"

Vendim Senati Nr.35 datë 17.07.2019"MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË SHKENCA ADMINISTRATIVE"

Vendim Senati Nr.36 datë 17.07.2019"MIRATIMIN E NDRYSIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË E DREJTË PENALE"

Vendim Senati Nr.37 datë 17.07.2019"MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NËN MASËN 20% PËR PËRSHTATJE SIAPS VKM NR.41, DATË 24.01.2018 " NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MASTER I SHKENCAVE NË MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE"

Vendim Senati Nr.38 datë 17.07.2019"MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE: MASTER PROFESSIONAL NË MËSUESI PËR CIKLIN E ULËT ME DREJTIM MINOR PARASHKOLLOR"

Vendim Senati Nr.39 datë 17.07.2019"RIORGANIZIMIN E GRUPEVE MËSIMORE, KËRKIMORE - SHKENCORE TË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT"

Vendim Senati Nr.40 datë 20.08.2019"MIRATIMIN PARAPRAK TË PLANIT BUXHETOR AFATMESËM TË UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË PËR VITIN 2020 - 2022"

Vendim Senati Nr.41 datë 20.08.2019"PËR PAGESËN E MBINGARKESËS MËSIMORE PËR VITIN AKADEMIK 2016 -2017"

Vendim Senati Nr.42 datë 20.08.2019"MODELIN E CERTIFIKATEVE QË DO TË JEPEN ME RASTIN E KREMTIMIT TË 25 VJETORIT TË UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.43 datë 20.08.2019"MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 10 NË STATUTIN E UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË"

Vendim Senati Nr.44 datë 20.08.2019"MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 9 NË STATUTIN E UV"

Vendim Senati Nr.45 datë 20.08.2019 "MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË NENIN 13 NË STATUTIN E UV"

Vendim Senati Nr.46 datë 20.08.2019"MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË STATUTIN E UV"

Vendim Senati Nr.47 datë 12.09.2019"PËR DHËNIEN E TITULLIT "DOCTOR HONORIS CAUSA" SHKRIMTARIT AUSTRIAK ROBERT MENASSE"

Vendim Senati Nr.48 datë 12.09.2019"PËR DHËNIEN E TITULLIT "DOCTOR HONORIS CAUSA" PROF. SHABAN SINANIT"

Vendim Senati Nr.49 datë 12.09.2019"PËR ZËVENDËSIM ANËTARI TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR STUDENTOR TË UV

Vendim Senati Nr.50 datë 20.09.2019"MIRATIMIN PARAPRAK TË DISA RIALOKIMEVE/NDRYSHIMEVE NË PLANIN BUXHETOR TË UV PËR VITIN 2019"

Vendim Senati Nr.51 datë 20.09.2019"MIRATIMIN E PYETËSORIT PËR STUDENTËT PËR VLERËSIMIN DHE PËRMIRËSIMIN E CILËSISË SË SHËRBIMEVE TË OFRUARA PRËJ STAFIT ADMINISTRATIVE DHE NDIHMËSAKADEMIK NË UV"

Vendim Senati Nr.52 datë 20.09.2019"MIRATIMIN E SHFUQIZIMIT TË PIKËS 4 NË VENDIMIN NR. 17, DATË 28.03.2019 TË SENATIT AKADEMIK TË UV"

Vendim Senati Nr.53 datë 26.09.2019"NJË RIALOKIM TË NUMRIT TË PËRSONELIT AKADEMIK NGA FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TEK FAKULTETI I SHËNDETIT"

Vendim Senati Nr.54 datë 26.09.2019"CAKTIMIN E NJË PERIUDHE TË RE ZGJEDHORE PËR ANËTARË TË K.I.Z.S PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE DHE FAKULTETIT TE EKONOMISË"

Vendim Senati Nr.55 datë 26.09.2019"PËR PLOTËSIM NË VENDIMIN NR. 9, DATË 07.02.2019 TË SENATIT AKADEMIK"

Vendim Senati Nr.56 datë 26.09.2019"PËR NJË NDRYSHIM NË KRITERIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE"

Vendim Senati Nr.57 datë 11.10.2019"MIRATIMIN E NUMRIT TË CERTIFIKATAVE QË DO TË JEPEN ME RASTIN E 25 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UV"

Vendim Senati Nr.58 datë 11.10.2019"MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE PËR VLERËSIMIN ME CERTIFIKATA "NDERI" DHE "MIRËNJOHJË" QË DO TË JEPEN ME RASTIN E 25 VJETORIT TË THEMELIMIT TË UV

Vendim Senati Nr.59 datë 18.10.2019"MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV PËR VITIN AKADEMIK 2018 2019"

Vendim Senati Nr.60 datë 24.10.2019"MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË UV PËR VITIN AKADEMIK2018 - 2019"

Vendim Senati Nr.61 datë 13.11.2019"RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT "BACHELOR NË DREJTËSI" NË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË "MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI"

Vendim Senati Nr.62 datë 13.11.2019"RIALOKIM KUOTASH NË PROGRAMET E STUDIMIT TË FAKULTETIT TË EKONOMISË DHE FAKULTETIT TË SHËNDETIT NË UV"

Vendim-Senati Nr.63.Datë 20.12.2019"MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN NR. 76, DATË 05.12.2016 TË SENATIT AKADEMIK"

Vendim Nr.64, Dt. 20.12.2019"MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE"

Vendim Nr. 65, Datë 20.12.2019"MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË UV"

Vendim Senati Nr.1, datë 12.01.2018
Vendim Senati Nr.2, datë 16.01.2018
Vendim Senati Nr.3, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.4, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.5, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.6, datë 01.02.2018
Vendim Senati Nr.7, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.8, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.9, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.10, datë 14.02.2018
Vendim Senati Nr.11, datë 19.02.2018
Vendim Senati Nr.12, datë 19.02.2018
Vendim Senati Nr.13, datë 01.03.2018
Vendim Senati Nr.14, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.15, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.16, datë 16.03.2018
Vendim Senati Nr.17, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.18, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.19, datë 19.04.2018
Vendim Senati Nr.20, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.21, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.22, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.23, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.24, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.25, datë 08.05.2018
Vendim Senati Nr.26, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.27, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.28, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.29, datë 22.05.2018
Vendim Senati Nr.30, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.31, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.32, datë 27.06.2018
Vendim Senati Nr.33, datë 09.07.2018
Vendim Senati Nr.34, datë 09.07.2018
Vendim Senati Nr.35, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.36, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.37, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.38, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.39, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.40, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.41, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.42, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.43, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.44, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.45, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.46, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.47, datë 12.07.2018
Vendim Senati Nr.48, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.49, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.50, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.51, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.52, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.53, datë 17.07.2018
Vendim Senati Nr.54, datë 17.08.2018
Vendim Senati Nr.55, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.56, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.57, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.58, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.59, datë 06.09.2018
Vendim Senati Nr.60, datë 21.09.2018
Vendim Senati Nr.61, datë 21.09.2018
Vendim Senati Nr.62, datë 01.10.2018
Vendim Senati Nr.63, datë 01.10.2018
Vendim Senati Nr.67,datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.68, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.69, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.70, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.71, datë 31.10.2018
Vendim Senati Nr.72, datë 08.11.2018
Vendim Senati Nr.73, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.74, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.75, datë 19.11.2018

Vendim Senati Nr.76, datë 19.11.2018

Vendim Senati Nr.77, datë 19.11.2018
Vendim Senati Nr.78, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.79, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.80, datë 23.11.2018
Vendim Senati Nr.81, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.82, datë 23.11.2018

Vendim Senati Nr.83, datë 17.12.2018

Vendim Senati Nr.102, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.101, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.100, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.99, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.98, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.97, date 06.12.2017

Vendim Senati Nr.96, date 24.11.2017

Vendim Senati Nr.95, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.94, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.93.1, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.93, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.92, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.91, date 13.10.2017

Vendim Senati Nr.90, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.89, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.88, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.87, date 04.10.2017

Vendim Senati Nr.86, date 04.09.2017

Vendim Senati Nr.85, date 04.09.2017

Vendim Senati Nr.84, date 23.08.2017

Vendim Senati Nr.83, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.82, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.81, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.80, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.79, date 18.07.2017

Vendim Senati Nr.78, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.77, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.76, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.75, date 13.07.2017

Vendim Senati Nr.74, date 10.07.2017

Vendim Senati Nr.73, date 10.07.2017

Vendim Senati Nr.72, datë 10.07.2017

Vendim Senati Nr.71, datë 10.07.2017

Vendim Senati Nr.70, datë 30.06.2017

Vendim Senati Nr.69, datë 30.06.2017

Vendim Senati Nr.68, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.67, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.66, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.65, datë 13.06.2017

Vendim Senati Nr.64, datë 31.05.2017

Vendim Senati Nr.63, datë 28.04.2017

Vendim Senati Nr.62, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.61, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.60, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.59, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.58, datë 27.04.2017

Vendim Senati Nr.57, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.56, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.55, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.54, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.53, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.52, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.51, datë 20.04.2017

Vendim Senati Nr.50, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.49, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.48, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.47, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.46, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.45, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.44, datë 05.04.2017

Vendim Senati Nr.43, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.42, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.41, datë 31.03.2017

Vendim Senati Nr.40, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.39, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.38, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.37, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.36, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.35, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.34, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.33, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.32, datë 24.03.2017

Vendim Senati Nr.31, datë 01.03.2017

Vendim Senati Nr.30, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.29, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.28, datë 20.02.2017

Vendim Senati Nr.27, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.26, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.25, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.24, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.23, datë 10.02.2017

Vendim Senati Nr.22, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.21, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.20, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.19, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.18, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.17, datë 03.02.2017

Vendim Senati Nr.16, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.15, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.14, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.13, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.12, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.11, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.10, datë 27.01.2017

Vendim Senati Nr.09, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.08, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.07, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.06, datë 26.01.2017

Vendim Senati Nr.05, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.04, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.03, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.02, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr.01, datë 13.01.2017

Vendim Senati Nr. 87 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 86 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 85 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 84 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 83 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 82 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 81 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 80 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 79 datë 12.12.2016

Vendim Senati Nr. 78 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 77 datë 05.12.2016 

Vendim Senati Nr. 76 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 75 datë 05.12.2016

Vendim Senati Nr. 74 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 73 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 72 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 71 datë 22.11.2016

Vendim Senati Nr. 70 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 69 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 68 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 67 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 66 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 65 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 64 datë 14.11.2016

Vendim Senati Nr. 63 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 62 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 61 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 60 datë 03.11.2016

Vendim Senati Nr. 59 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 58 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 57 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 56 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 55 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 54 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 53 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 52 datë 31.10.2016 

Vendim Senati Nr. 51 datë 31.10.2016

Vendim Senati Nr. 50 datë 13.10.2016

Vendim Senati Nr. 49 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 48 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 47 datë 11.10.2016

Vendim Senati Nr. 46 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 45 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 44 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 43 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 42 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 41 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 40 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 39 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 38 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 37 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 36 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 35 datë 06.10.2016

Vendim Senati Nr. 34 datë 06.10.2016 

Vendim Senati Nr. 32 datë 06.09.2016

Vendim Senati Nr. 31 datë 01.09.2016

Vendim Senati Nr.30 datë 01.09.2016

Vendim Senati Nr.29 datë 16.08.2016

Vendim Senati Nr.27 datë 15.07.2016

Vendim Senati Nr.26/1 datë 13.06.2016


Vendimet e Senatit 2016-2017

Vendimet e Senatit 2016-2017


Rregullore e Senatit Akademik