[:sq]CEEPUS[:en]CEEPUS [:]

[:sq]CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare) është një program shumëpalësh i shkëmbimit me Evropën Qendrore dhe Lindore. Aktualisht, CEEPUS bashkon universitetet nga 16 vende të Evropës Qendrore dhe Lindore (Shqipëria, Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Maqedonia Veriore, Moldavia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Republika Sllovake dhe Sllovenia, Prishtina / Kosova po merr pjesë gjithashtu) brenda rrjeteve të përbërë nga të paktën tre institucione të arsimit të lartë nga të paktën dy vende të ndryshme kontraktuale.

Shkëmbimi i studentëve brenda CEEPUS zgjat nga 3 deri në 10 muaj. Brenda një rrjeti, studentët që vijnë janë të përjashtuar nga pagesat e shkollimit dhe marrin një grant gjithëpërfshirës nga vendi pritës i cili varet nga shpenzimet e jetesës në vend. Për t’u kualifikuar për bursa, studentët e shkëmbimit duhet të jenë shtetas të një vendi CEEPUS.

www.ceepus.info[:en]The CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) is a multilateral exchange programme with Central and Eastern Europe. At present, CEEPUS unites universities from 16 Central and Eastern European countries (Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, North Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, the Slovak Republic and Slovenia, Prishtina/Kosovo is also participating) within networks consisting of at least three higher education institutions from at least two different contractual countries.

Student exchange within CEEPUS lasts from 3 to 10 months. Within a network incoming students are exempted from paying tuition fees and receive a comprehensive grant from the host country which depends on the living costs in the country. To be eligible for scholarships, exchange students have to be nationals of a CEEPUS country.

www.ceepus.info[:]