Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management

Erasmus+ Capacity building project: “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M)”, project no. 619239-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP

is focused on creating a joint Master’s program in Maritime Environmental Protection and Management (MSc in MEP&M) in Montenegro and Albania. University of Montenegro, University “Aleksander Moisiu” Durres, and University “Ismail Qemali” Vlore will open this year, in 2024, an innovative joint interdisciplinary Master’s program. This program will be conducted in English, offer distance learning support, and focus on the topic of MEP&M.
The program aims to address issues related to marine and coastal zone protection from global climate change and local pollution. The master program will develop professional capacities in maritime environmental protection and promote regional cooperation among various sectors including public, private, NGO, education, and research. The MEP&M program will provide specific knowledge and skills in marine environmental protection to graduates of bachelor programs, professionals employed in government sectors (related to marine environmental protection) and Blue economy sectors (including port authorities, pollution control officers, inspectors, government officials, salvors, managers, masters, engineers, fleet supervisors, seafarers, shipowners, legal managers).

This initiative aligns with the countries’ goals of preparing professionals to manage environmental issues, participate in EU membership negotiations, and achieve national environmental objectives.


Projekti Erasmus+ “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M)” project no. 619239-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP, është i fokusuar në krijimin e një programi të përbashkët Master në “Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Mjedisit Detar (MSc në MEP&M)” në Mal të Zi dhe Shqipëri. Universiteti i Malit të Zi, Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit dhe Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës do të hapin këtë vit, në vitin 2024, një program të ri dhe inovativ Master të përbashkët ndërdisiplinor. Ky program do të zhvillohet në gjuhën angleze, ofron mbështetje për mësim në distancë, dhe përqendrohet në aspektet e mbrojtjes dhe menaxhimit të mjedisit detar.

Programi synon të adresojë çështjet lidhur me mbrojtjen e zonave detare dhe bregdetare nga ndryshimet klimatike globale dhe ndotja lokale. Programi i masterit do të zhvillojë kapacitetet profesionale në mbrojtjen e mjedisit detar dhe do të promovojë bashkëpunimin rajonal nëpërmjet sektorëve të ndryshëm, duke përfshirë sektorët publik, privat, OJQ, edukim dhe kërkim shkencor. Programi MEP&M do të ofrojë njohuri dhe aftësi specifike në mbrojtjen e mjedisit detar për të diplomuarit në programet bachelor, profesionistët e punësuar në sektorët qeveritarë (lidhur me mbrojtjen e mjedisit detar) dhe në sektorët e Ekonomisë Blu (përfshirë autoritetet portuale, zyrtarët e kontrollit të ndotjes, inspektorët, zyrtarët qeveritarë, menaxherët, kapitenët, inxhinierët, udhëheqësit e flotës, detarët, pronarët e anijeve, menaxherët ligjorë).

Kjo nismë përputhet me qëllimet e vendeve për përgatitjen e profesionistëve për menaxhimin e çështjeve mjedisore, pjesëmarrjen në bisedimet për anëtarësimin në BE dhe për arritjen e objektivave mjedisore kombëtare.

Useful Links:
The official website of Erasmus+ MEP&M Project (Kliko ketu)
Decision on licencing of the joint master programme MEP&M for Albanian universities by the Ministry of education and sports.
MSc MEP&M Curriculum and Course Syllabi