QKSH

FILOZOFIA E KËRKIMIT SHKENCOR

 

Kërkimi shkencor është nxitës i rritjes ekonomike dhe progresive. Ai përcakton rritjen ekonomike, krijimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin e një vendi. Kërkimi shkencor është shtylla kryesore ku mbështetet arsimi i lartë dhe është bazë për ekuilibrimin e dijeve teorike me ato praktike. Zhvillimi i Kërkimit Shkencor paralelisht me mësimdhënien është një nga kërkesat kryesore për implementimin e sistemit të Bolonjës në universitete të cilat synojnë të jenë pjesë e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë.

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përbëhet nga katër (4) Qendra Kërkimore-Shkencore:

 

Përbërja: 1 përgjegjës (personel akademik) + 2 specialistë (personel akademik) + 1 personel ndihmës akademik me karakter administrative, teknik i mesëm.

 

Përbërja: 1 përgjegjës (personel akademik) + 1 specialist (personel akademik) + 1 personel ndihmës akademik me karakter administrativ, teknik I mesëm.

 

Përbërja: 1 përgjegjës (personel akademik) +6 personel akademik +personel ndihmës akademik me karakter administrativ

 

  • Qendra e  Kërkimit  Shkencor e Albanologjisë dhe Ballkanistikës

Përbërja: 1 përgjegjës (personel akademik) + 1 personel ndihmës akademik me karakter administrativ