Kontakte

PhD Enkelejd Mëhilli
Zv/Rektor për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin Institucional
e-mail: mechili@univlora.edu.al

 

Rezarta Sinanaliaj
Drejtore e Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve
e-mail: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 

Edlira Lati
Përgjegjëse e Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë
e-mail: edlira.lati@univlora.edu.al

 

Ina Binaj
Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë
e-mail: ina.binaj@univlora.edu.al

 

Aulona Hysenaj
Specialiste për Projektet
e-mail: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

 

 

 

 

Adresa: Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Rektorati, Kati i Parë

Pavarësia, 9400Vlorë,

Shqipëri

e-mail: international@univlora.edu.al