FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE dhe DREJTËSISË

Fakulteti i Shkencave Humane u krijua në 5 dhjetor 2007, para zhvillimit të zgjedhjeve në  universitet mbi bazën e departamenteve ekzistues ndërfakultetorë  të mësuesisë  dhe të  gjuhëve të  huaja, në mënyrë  të  tillë që  të  plotësonte standardet në  përputhje me kërkesat e Ligjit të Arsimti të Lartë sidomos për strukturën e departamenteve dhe njësive të tjera përbërëse dhe nivelin e kualifikimit të profesoratit.

 

 Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

 Departamenti i gjuhës shqipe dhe letërsisë ofron dy diploma:

Diplomë Bachelor në gjuhë shqipe dhe letërsi  (DNP), e cila përgatit studentët në aspektin teorik dhe praktik në fushën e gjuhës shqipe, letërsisë dhe komunikimit. Në përfundim të këtij kursi, studentët do të kenë  aftësi dhe kompetenca gjuhësore, letrare, komunikative dhe organizative për të ideuar, për të realizuar e për të menaxhuar projekte studimore.

Diplomë Master Shkencor në mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe letërsisë (DND), e cila synon përgatitjen në aspektin teorik e praktik të mësuesve të ardhshëm të gjuhës shqipe dhe letërsisë.

Stafi akademik i departamentit të gjuhës shqipe dhe letërsisë është i  kualifikuar (me grada shkencore doktorë dhe profesorë) dhe me përvojë të gjatë në fushën e mësimdhënies dhe atë të kërkimit shkencor.

Departamenti i Drejtësisë

Ky departament ofron mundësi për të nxjerrë një produkt pozitiv nga bankat e tij që përmblidhet në një koncept: qasja analitike. Në thelb qasja analitike nënkupton aftësim të studentëve për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara. Në këtë mënyrë niveli universitar i studimeve arrin të parapërgatitë studentët për t’u përshtatur mirë dhe shpejt në pozicione bazë në tregun e punës.

Njëkohësisht ai krijon premisa të mira për vazhdimin e studimeve master, përmes njohurive lehtësisht në disiplina të përafërta. Departamenti i Drejtësisë krahas diplomës së integruar ofron edhe tre diploma të ciklit të dytë të studimeve, dy Master Profesional dhe një Master Shkencor. Studentët që kanë kryer studimet e integruara në drejtësi me një kohëzgjatje prej pesë vitesh mund të konkurrojnë për t’u përgatitur si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, avokatë të shtetit, përmbarues privatë ose shtetërorë, si dhe juristë në administratën shtetërore, qendrore dhe vendore.

Misioni i këtij departamenti është që juristët e ardhshëm që profesionalizohen në Departamentin e Drejtësisë, të jenë të aftë të marrin pozita dhe të zënë vende pune në organet e jurisprudencës, organet gjyqësore, prokurori, avokaturë, administratën shtetërore, institucionet dhe organet e ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat.

Ky departament synon:

  1. Dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj;
  2. Aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe analitike;
  3. Aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara.

Programet e Departamentit të Drejtësisë janë të hartuara në mënyrë të tillë, që t’i vijnë në ndihmë reformimit të sistemit të drejtësisë në përgjithësi dhe organeve të administratës publike në mënyrë të veçantë. Stafi akademik i këtij departamenti të kualifikuar dhe me përvojë ka si qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit dhe në veçanti përsosjen e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

Departamenti i Edukimit

 Departamenti i edukimit ofron katër programe studimi për marrjen e diplomës Bachelor në mësuesi, në disa disiplina: Cikël i ulët, Cikël i ulët parashkollor, Pedagogji e specializuar sociale dhe Histori-Gjeografi. Ky departament ofron tri programe studimi për ciklin e dytë të studimeve: Master Profesional në edukim (1 vjeçar), Master Shkencor në edukim (2 vjeçar) dhe Master Shkencor në Pedagogjinë e Specializuar Sociale (2 vjecar).

Përmes ndërthurjes së mësimdhënies me kërkimin shkencor dhe qasjen ndaj komunitetit, personeli i Departamenti të Edukimit është përkushtuar në formimin e profesionistëve tw rinj,  mësues, drejtues apo studiues në fushën e edukimit, të cilët do të jenë në gjendje t’iu përgjigjen nevojave të ndryshme të nxënësve, në kontekste të ndryshme mësimore.

Departamenti i Edukimit përbëhet nga një personel i kualifikuar, me përvojë të gjatë në mësimdhënie dhe në kërkim shkencor.

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

 Departamenti i Gjuhëve të Huaja është një nga departamentet më të mëdha dhe më të rëndësishme në Fakultetin e Shkencave Humane. Ky departamenti ofron dy diploma të ciklit të parë të studimeve, DNP (Diplomë e Nivelit të Parë), në gjuhën angleze dhe gjuhën italiane, si dhe dy diploma të ciklit të dytë të studimeve, MNP (Master i Nivelit të Parë), në Mësuesi në Gjuhën angleze dhe Gjuhën italiane, si edhe MSc (Master Shkencor) në Përkthim dhe Interpretim.

Diplomat e ciklit të parë të studimeve synojnë t’ju japin studentëve një formim gjuhësor dhe shkencor me drejtim human, me qëllimin që ata të jenë në gjendje të ndjekin kurse më të përparuara studimi, apo të marrin një drejtim në ato fusha ku aftësia për të përdorur gjuhën e huaj me efikasitet dhe ndjeshmëri është thelbësore. Diplomat e ciklit të dytë të studimeve synojnë përgatitjen e mësuesve të ardhshëm të gjuhës së huaj për ciklin e lartë të arsimit bazë (CLAB).

Gjithashtu, departamenti ofron kurse të nivelit fillestar dhe mesatar në gjuhën angleze, italiane, frënge, gjermane, greke dhe latine për të gjithë studentët e UV-së. Shtrirja e këtyre kurseve të larmishme në programet e UV-së përbën dhe një nga risitë e vitit të fundit akademik.

Në Departamentin e Gjuhëve të Huaja do të gjeni një personel akademik me përvojë, i cili është i përkushtuar në procesin e mësimdhënies dhe i gatshëm t’ju shërbejë nevojave të studentëve.

 

Dilploma të cilat ofrohen nga fakulteti janë;

Departamenti i Drejtësisë

BSc në Drejtësi

MP në Shkenca Administrative

MP në E Drejte Penale

MSc në Marredhenie Nderkombëtare

Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsise

BSc në Gjuhë Shqipe Letërsi

MSc në Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Lëtersisë

Departamenti i Edukimit

BSc në Histori Gjeografi

BSc në Mësuesi për Arsim Parashkollor

BSc në Mesuesi për Arsimin fillor

BSc në Pedagogjinë e Specializuar

MP në Ciklin Fillor me Profil Minor në Ciklin Parashkollor

MSc në Edukim

MSc në Pedagogji e Specializuar Sociale

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

BSc në Gjuhë Angleze

BSc në Gjuhë Italiane

MP i Mësuesisë në Gjuhë Italiane

MP i Mësuesisë në Gjuhe Angleze

MSc në Përkthim dhe Interpretim[:en]Faculty of HUMANITIES

The Faculty of Humanities was established on December 5, 2007, before the university elections were conducted on the basis of existing inter faculties of teaching and foreign language departments in order to meet standards in line with the requirements of the Higher Education Law about the structure of departments, other units and the level of qualification of the Pedagogues.

 Department of Albanian Language and Literature

The Department of Albanian Language and Literature offers two diplomas: Bachelor in Albanian Language and Literature (FLD – First Level Diploma), which prepares students in the theoretical and practical aspect in the field of Albanian Language, Literature and Communication. At the end of this course, students will have linguistic, literary, communicative and organizational skills and competences to design, implement and manage study projects.

Master’s Degree in the teaching of Albanian Language and Literature (SLD – Second Level Diploma), which aims at the theoretical and practical preparation of future teachers of Albanian Language and Literature.

The academic staff of the Department of Albanian Language and Literature is qualified (with scientific degrees such as doctors and professors) and with long experience in the field of teaching and research.

 Department of Law

 This department provides the opportunity to draw a positive product from its banks that is summed up in a concept: analytical approach. Basically, analytical approach means student training to analyze certain phenomena, events, concepts, laws or policies. In this way, the university is able to prepare students to adapt well and quickly to basic positions in the labor market.

At the same time, it creates good premises for the continuation of master studies  in related disciplines. The Department of Law, alongside the integrated degree, also offers three second cycle degrees, two Professional Master’s Degrees and one Master of Science Degree. Students who have completed law studies for a term of five years may apply for training as judges, prosecutors, lawyers, notaries, state lawyers, private or state bailiff, as well as local, central and state administration lawyers.

The mission of this department is that future jurists to be capable to occupy positions in jurisprudence bodies, judicial bodies, prosecutors, advocacy, state administration, institutions, various government bodies and private sector.

This department aims at:

  1. Knowledge, science, education of younger generations;
  2. The student’s ability to judge critically and analytically;
  3. Train the student to analyze certain phenomena, events, concepts, laws or policies.

The programs are designed in such a way as to help reform the justice system in general and the public administration bodies in a special way. The academic staff is highly qualified. The department aims to increase the quality of service and in particular the perfection of the teaching and research level.

 Department of Education

 The Department of Education offers four study programs for obtaining Bachelor’s degree in teaching in several disciplines: Elementary teaching level, pre-school teaching level, Specialized social pedagogy and History-Geography.

This department offers three study programs for the second cycle of studies: Professional Master in Education (1 year), Master of Science in Education (2 years) and Master of Science in Specialized Social Pedagogy (2 years).

By combining teaching with science research and community approaches, the Department of Education staff is dedicated to the formation of young professionals, teachers, managers, or scholars in the field of education who will be able to respond to different needs of students, in different learning contexts.

The Department of Education consists of qualified personnel with long experience in teaching and research.

Department of Foreign Languages

 The Department of Foreign Languages is one of the largest and most important departments at the Faculty of Humanities. This department offers two first cycle diplomas, FLD (First Level Diploma), in English and Italian language, as well as two Second Degree Diplomas, MFL (Master of First Level), in Teaching in English and Italian, as well as MSc in Translation and Interpreting.

First-cycle Diplomas aim to provide students with a human and linguistic education with the goal of being able to pursue more advanced study courses or take a lead in those areas where the ability to using foreign language efficiently is essential. Second cycle diplomas are designed to prepare future foreign language teachers for the High Cicle of the Base Education (HCBH).

In addition, the department offers courses of elementary and intermediate level in English, Italian, French, German, Greek and Latin for all UV students. The expansion  of these courses in UV programs is one of the latest academic innovations.

In the Department of Foreign Languages you will find experienced academic staff who are committed to the teaching process and are ready to serve the students’ needs.

 

Diploma offered by this faculty;

Department of Law

Bsc in Law

MP in Administrative Sciences

MP in Criminal Law

MSc in International Relations

 Department of Albanian Language and Literature

Bsc in Albanian Language and Literature

MSc in Learning of Albanian Language and Literature

 Department of Education

Bsc in History and Geography

Bsc in Preschool Teacher Education

Bsc in Teacher Education for Grades I – IV

Bsc in Specialized Pedagogy

MP in Primary Teacher Education with a minor in Pre-school Teacher Education

MSc in Education

MSc in Social Specialized Pedagogy

Department of Foreign Languages

Bsc in English

Bsc in Italian

MP in Secondary Teacher Education in English

MP in Secondary Teacher Education in Italian

MSc in Translation and Interpretation

Scientific Research Center of the Faculty of Human Sciences[:]