• Sektori i Kërkimit Shkencor

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:kerkimishkencor@univlora.edu.al

 

 • Sektori i Karrierës Akademike

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: sektorikarrieres@univlora.edu.al

 

 • Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me jashtë

Specialist për Shkrim Projektesh Zhvillimi MsC. Aulona HYSENAJ hysenaj@univlora.edu.al

Specialist për Hartim dhe Menaxhim të Buxheteve të Projekteve MsC. Edlira LATI edlira.lati@univlora.edu.al

Specialist Për Administrimin e Dokumentacionit tё Marrёveshjeve dhe Marrëdhenieve me Jashtё MsC. Ajola ÇOBANI ajola.cobani@univlora.edu.al

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

 

 • Njёsia e sigurimit tё brendshёm tё cilёsisё

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati I-rë

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: njesiasigurimitcilesise@univlora.edu.al

 • Sektori i kёshillimit tё studentёve

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: keshillimistudentit@univlora.edu.al

 

 

 • Sektori komunikimit dhe publikimeve

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati I-rë

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: komunikimepublikime@univlora.edu.al

 

 • Sektori i shërbimeve të librit (shtypshkronjë dhe e/book)

Adresa:

Godina A, kati III-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:  albert.habazaj@univlora.edu.al

 

 • Drejtoria e IT dhe Statistikave

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: drejtoriait@univlora.edu.al

 

 • Sektori juridik

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: sektorijuridik@univlora.edu.al

 

 • Sektori i Administrimit tё Burimeve Njerёzore dhe Dokumentit zyrtar

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:burimenjerezore@univlora.edu.al

 

 • Drejtoria e financave dhe realizimit tё buxhetit

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: drejtoriafinancave@univlora.edu.al

 

 • Sektori i Prokurimeve

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:sektoriprokurimeve@univlora.edu.al

 

 • Sektori i Shërbimeve

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:sektorisherbimeve@univlora.edu.al