Projekte Ndërkombëtare

Hyrje rreth projekteve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë mund të aplikojë dhe zbatoje projekte në kuadër të Programeve të Bashkimit Evropian dhe donatorëve të tjerë të huaj si: Programi IPA, ERASMUS, Interreg, Macro – Adriatico Ionico, Med Balkan, Horizont 2020, Europe for Citisens,  COSME etj.

UV ka qenë dhe është pjesëmarrës në disa nga programet e sipërpërmendura ku ka bërë partneritet me partnerë nga vendet e tjera pjesëmarrëse në Program.

 • GOLD HEALTH CARE – IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I QASJEVE NOVATORE NË GRUPET VULNERABËL TË TË MOSHUARVE NË POPULLATËN LOKALE PËR NJË KUJDES MË TË MIRË SHËNDETËSOR DHE MOSHIMIN
  • Programi: Horizon 2020 Research and Innovation-RIA: Integrating Activities for Starting Communities.
   Shpallur fitues në rezultatet e thirrjes së parë të programit Horizon 2020 Vitalise- Virtual Health and Wellbeing Living Lab Infrastructure për vitin 2021.
  • Përshkrimi: Projeti VITALISE ka për qëllim që të hapen infrastrukturat e laboratorëve real si një mjet për të lehtësuar dhe promovuar aktivitetet kërkimore në fushën e shëndetit dhe mirëqenies në Evropë dhe më gjerë, duke mundësuar akses Transnacional në shtatëmbëdhjetë (17) infrastruktura kërkimore laboratorike reale dhe duke mbështetur aksesin dixhital në distancë në grupet e të dhënave (Virtual Access) të rehabilitimit, kujdesit kalimtar dhe aktiviteteve të jetës së përditshme përmes proceseve të harmonizuara dhe mjeteve të përbashkëta. Projekti zhvillon gjithashtu metoda trajnimi drejt kuptimit dhe vlerësimit më të gjerë të metodologjive Living Lab në komunitetin e kërkimit.
   Në kuadër të projektit pesë (5) kërkues të Qëndrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit kanë akses transnacional falas në Infrastrukturat Kërkimore të Projektit VITALISE përkatësisht në laboratorët AUTH Healthcare Transitions Living Lab (Thessaloniki, Greece) për të kryer mikro studimet e tyre kërkimore falas për përmbushjen e objektivave të projektit të aplikuar Gold Health Care.
   Aplikantët e përzgjedhur do të marrin gjithashtu kompensim ditor dhe rimbursim financiar për shpenzimet e tyre të udhëtimit.
   Periudha: Projekti do të fillojë në 2022.
  • Roli i UV-së: Qendra Kërkimore Shkencore e Shëndetit Publik, Fakulteti i Shëndetit është koordinatore e projektit Gold Health Care.
 • INTEC – QENDRAT NDËRKOMBËTARE TË KOMPETENCËS INXHINIERIKE PËR TË RRITUR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË LËVIZSHMËRISË NË MAL TË ZI DHE SHQIPËRI
   • Programi: Erasmus + CBHE
    Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2022;
   • Periudha: Janar 2023- Janar 2025
   • Lider i projektit: Universiteti i Shkencave te Aplikuara, FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, Graz, Austri
   • Roli i UV-së: Partner projekti
   • Përshkrimi: Përparimi në lëvizshmërinë e qëndrueshme është adresuar në Axhendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Të bashkosh inxhinierë dhe ekspertë nga disiplina të ndryshme (inxhinieri elektronike, mekanike, automobilistike) është çelësi për të ecur përpara. INTEC trajton mungesën e aftësive multidisiplinare dhe bashkëpunimit midis palëve të interesuara në fushën e lëvizshmërisë së qëndrueshme për të gjeneruar një ndikim pozitiv në zhvillimin e gjelbër rajonal në Shqipëri (AL) dhe Mal të Zi (MN). Zbatimi i trajnimeve në IAL merr parasysh të dhënat dhe nevojat e palëve të interesuara dhe përmirëson bashkëpunimin dhe punësimin e të diplomuarve përmes më shumë përpjekjeve arsimore duke adresuar veçanërisht të nxënit me probleme reale. Të mësuarit e përzier dhe aftësitë e buta për inxhinierët sjellin përmbajtje dhe veçori të veçanta në këtë projekt. Për bashkëpunim afatgjatë me palët e interesuara dhe shkëmbim të qëndrueshëm ndërkombëtar të njohurive, projekti parashikon ngritjen e 6 Qendrave Ndërkombëtare të Kompetencës Inxhinierike (IECC) në IAL-të pjesëmarrëse në AL dhe ME.
 • SMART – QENDRAT E INOVACIONIT SMART PËR ZHVILLIMIN E TË MENDUARIT INOVATIV DHE SIPËRMARRËS PËR TË LEHTËSUAR ZHVILLIMIN E ZGJIDHJEVE INTELIGJENTE TË QËNDRUESHME NË BALLKANIN PERËNDIMOR
   • Programi: Erasmus + CBHE
    Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2022;
   • Periudha: Janar 2023- Janar 2025
   • Lider i projektit: Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor, Slloveni
   • Roli i UV-së: Partner projekti
   • Përshkrimi: Projekti SMART mbështet IAL-të partnere nga vendet e synuara, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi, për të kapërcyer rolin e tyre si ofrues njohurish dhe për t’u bërë formësues aktivë të ekosistemit rajonal të inovacionit duke bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm. Projekti targeton hendekun ekzistues midis rezultateve të IAL dhe kërkesave të tregut të punës nëpërmjet:
    – Adresimit të sfidave të IAL-ve në fushën e specializimit inteligjent dhe zhvillimit të kompetencave të ndërlidhura me inovacionin dhe sipërmarrjen me futjen e moduleve të reja të të mësuarit të zgjuar të lidhura me specializimin dhe qasjet inovative të mësimdhënies në kurrikulat e IAL-ve, duke përfshirë mësimdhënien online, mësimin ndërkurrikular dhe lëvizshmëri virtuale.
    – Mbështetjes e zhvillimit profesional të stafit akademik të IAL-ve në fushën e zhvillimit të kompetencave të inovacionit dhe sipërmarrjes për kërkesat e specializimit inteligjent së bashku me praktikat e mësimdhënies hibride dhe online.
    – Ngritjes së 7 Qendrave SMART Inovacioni në IAL dhe integrimi i tyre në strukturën ekzistuese të IAL-ve.
    – Lehtësimit të bashkëpunimit të qëndrueshëm ndërmjet IAL-ve dhe sektorit të biznesit nëpërmjet Rrjetit të Shkëmbimit të Njohurive SMART.
    – Inkurajimit të punësimit të studentëve dhe stafit sidhe lëvizshmërisë (virtuale).
 • CRED4TEACH – MIKROKREDENCIALET E BAZUARA NË MOOC PËR ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË MËSUESVE
    • Programi: Erasmus + CBHE
     Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2022;
    • Periudha: Janar 2023- Janar 2025
    • Lider i projektit: Universiteti I shkencave te Aplikuara, for medium-sized companiesper kompanite e mesme (FHM) Bielefeld, Gjermani
    • Roli i UV-së: Partner projekti
    • Përshkrimi: Projekti CRED4TEACH i përgjigjet nevojave të institucioneve të arsimit të lartë dhe vendimmarrësve arsimorë në Shqipëri, Mal të Zi dhe Ukrainë, në drejtim të ofrimit të dispozitave të trajnimit me cilësi të lartë, të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, fleksibël dhe me kompetencë për mësuesit në shërbim në të gjithë sektorët e arsimit. Zgjidhja e projektit është krijimi i mikrokredencialeve të bazuara në MOOC për rritjen e mundësive për zhvillimin profesional të mësuesve në vendet e synuara. Objektivat e projektit janë: – të rriten aftësitë e stafit për zhvillimin dhe shpërndarjen e Microredentials të bazuara në MOOC; – të zhvillojë dhe prezantojë korniza kombëtare dhe institucionale për dhënien, lëshimin dhe njohjen e mikrokredencialeve, – të krijojë, dorëzojë dhe vërtetojë 11 mikrokredenciale pilot të pajisura nga MOOC, – të inkurajojë miratimin më të gjerë të mikrokredencialeve për zhvillimin profesional të mësuesit dhe grupet e tjera të synuara. Grupet e synuara: mësues në shërbim nga shkollat e mesme, sektorët e AAP dhe IAL. Për të arritur objektivat e projektit, CRED4TEACH do të forcojë kapacitetet institucionale për ofrimin e mikrokredencialeve të bazuara në MOOC përmes ofrimit të trajnimeve nga partnerë nga vendet e programit, krijimit të udhëzimeve kombëtare dhe institucionale për ofrimin e mikrokredencialeve, dizajnimin, dorëzimin dhe vërtetimin e 11 MOOC- të bazuara në mikrokredenciale dhe promovojnë rezultatet e arritura përmes një fushate shpërndarjeje në shkallë të gjerë. Rezultatet e projektit do të pasqyrohen në sferën e 3 planeve që ofrojnë rekomandime për vendimmarrësit arsimorë drejt një adoptimi mbarëkombëtar të mikrokredencialeve.
 • ENTRAL – AFTËSI SIPËRMARRËSE PËR NJË ARSIM MODERN NË SHQIPËRI
   • Programi: Erasmus + CBHE
    Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
   • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
   • Lider i projektit: Universiteti i Turkut, Finland
   • Roli i UV-së: Partner projekti
 • FoLATE – MËSIMDHËNIA E GJUHËVE TË HUAJA NË DHE PËR KONTEKSTIN EVROPIAN
  • Programi: Erasmus + Jean Monnet Module
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ Jean Monnet për vitin 2020
  • Përshkrimi: Moduli Jean Monnet Folate synon të ndikojë formimin e mësuesve të ardhshëm të gjuhëve të huaja, aktualisht student në programet “Master Profesional” në gjuhë angleze dhe italiane, përmes njohurive për Bashkimin Evropian, institucionet, kulturën dhe politikat e tij, sidomos ato që kanë të bëjnë me gjuhën, komunikimin ndërkulturor, politikat gjuhësore, kuadrin Evropian të referencave të kompetencës gjuhësore. Ai ka për qëllim krijimin e një perspective ndërdisiplinare të mësimdhënies dhe të nxënit në fushën më të gjërë të studimeve evropiane.
 • SUCCESS – UNIVERSITETI I QËNDRUESHËM – BASHKËPUNIMI I NDËRMARRJEVE PËR PËRMIRËSIMIN E PUNËSIMIT TË DIPLOMUARVE
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti Ndërkombëtar i Burch-it
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • MEP&M – Zhvillimi i Programit Master të Përbashkët Rajonal në Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Mjedisit Detar
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti Javna Ustanova, Podgoricë, Mali i Zi
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • STEAMedu – KURSE NË MASTER SHKENCOR NË ARSIMIN STEAM
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti i Mostar-it, Bosnje Hercegovinë
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • TTO4FOOD – PËRMIRËSIMI EKONOMIK I NJOHURIVE NË SEKTORIN E USHQIMIT DUKE FORCUAR ZYRAT E TRANSFERIMIT TEKNOLOGJIK NË UNIVERSITETET SHQIPTARE
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti i Barit “Aldo Moro” Itali
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • SESC – ENERGJI INTELIGJENTE PËR NJË QYTET INTELIGJENT
   • Programi: Interreg IPA CBC IT-AL- ME
   • Periudha:  01.01.2020- 31.12.2020
   • Statusi i Projektit: Në vazhdim
   • Lider i projektit: University of Vlora “Ismail Qemali”

  Lista e Partnerëve të Projektit: Konfederata Kombëtare e Artizanëve të Leçes; Universiteti Mediterran i Podgoricës.
  Përshkrimi:  Objektivi kryesor i projektit është rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi energjinë inteligjente duke trajnuar dhe promovuar kulturën e re të njohurive të energjisë së zgjuar, përfitimet e tij për kursimin e burimeve mjedisore dhe përfshirjen sociale në një kornizë të zgjuar të qytetit.

 • TANGRAM – PARQET TRANSNACIONALE DHE BURIMET E KOPSHTEVE NË TREGUN TURISTIK ADRIATIK DHE JON
   • Website
   • Programi: Interreg Adriatiko – Jonian 2014-2020 (ADRION)
   • Periudha:  01.02.2020- 31.07.2022
   • Statusi i Projektit: Në vazhdim
   • Lider i projektit: Bashkia e Monzë-s, Itali
   • Roli i UV-së: Partner projekti

  Lista e Partnerëve të Projektit: Shoqata për Ruajtjen e Natyrës dhe Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm Argonauta; Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”; Kompania Konsorcium DELTA 2000 me përgjegjësi të kufizuar; Organizata e shoqërisë civile Proaktive; Turizmi Bohinj; Agjencia Rajonale e Zhvillimit Ekonomik dhe Social – Banat Ltd; Agjencia e Zhvillimit e Evia-s SA; Bordi Turistik i Banja Lukës; RDA e Primorsk-ës Veriore Ltd. Mali i Zi
  Përshkrimi:  TANGRAM mbështet një model të qëndrueshëm të turizmit nwpwrmjet vlerësimit dhe promovimit tw parqeve dhe kopshteve në lidhje me burimet kryesore kulturore dhe natyrore të rajonit Adriatiko-Jon, bazuar në mjetet e përbashkëta të zhvilluara metodologjike dhe një sistem të ri qeverisje bazuar në një qasje pjesëmarrëse duke përfshirë organiet private dhe publike.

 • BLUEWBC- ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I EKONOMIVE BLU PËRMES ARSIMIT TË LARTË DHE INOVACIONIT NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR
   • Website
   • Programi: Erasmus + CBHE
   • Periudha:  2019-2022
   • Statusi i Projektit: Në vazhdim
   • Lider i projektit: Universiteti Norvegjez i Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji
   • Roli i UV-së: Partner i projektit

  Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Malit të Zi; Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” (Shqipëri); Universiteti i Tiranës (Shqipëri); Universiteti i Splitit (Kroaci); Universiteti Teknik i Vilnius Gedimino (Lituani); Trajnimi Oqeanor NTNU (Norvegji); Dhoma e Ekonomisë Mali i Zi (Mali i Zi); Drejtoria e Përgjithshme Detare në Durrës (Shqipëri); Qendra e Inovacionit dhe Sipërmarrjes Technopolis (Mali i Zi)
  Përshkrimi:  Qëllimi i projektit është të krijojë qendra të Inovacionit dhe Sipërmarrjes në segmentin detar në Malin e Zi dhe Shqipëri. Përmes mbështetjes së partnerëve nga Lituania, Kroacia dhe Norvegjia, projekti do të krijojë programe studimi dhe do të forcojë programet ekzistuese të studimit me programet mësimore në I&E.

 • KNOWHUB – RILIDHJA E UNIVERSITETEVE DHE NDËRMARRJEVE PËR TË NXITUR INOVACIONIN RAJONAL DHE VEPRIMTARINË SIPËRMARRËSE
   • Website
   • Programi: Erasmus + CBHE
   • Periudha:  2019-2022
   • Statusi i Projektit: Në vazhdim
   • Lider i projektit: Universiteti Politeknik i Marche-s, Itali
   • Roli i UV-së: Partner i projektit

  Lista e Partnerëve të Projektit: WUS Austria, University i Gironës në Spanjë, Universiti i Vasës në Finland, NCDIEL në Shkup, Maqedonia e Veriut, Universiteti i Tiranëa, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, Universiteti i Sarajevës në Bosnjë dhe Herzegovinë, Universiteti i Mostar-it në Bosnjë dhe Herzegovinë, INTERA Mostar në Bosnjë dhe Herzegovinë, Universiteti i Malit të Zi.
  Përshkrimi:  Ky projekt është krijuar për t’iu përgjigjur në mënyrë sa më të përshtatshme nevojave specifike dhe problemeve në vendet partnere ku po implementohet. Qendrat e komercializimit do të zhvillohen në të gjitha universitetet pjesëmarrëse jo si qendra kërkimore, por si ndërfaqe midis institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve dhe shoqërisë. Këto qendra do të tërheqin ndërmarrjet, veçanërisht ndërmarrjet fillestare, ato të vogla dhe të mesme, për shkak të njohurive dhe aftësive të stafit të tyre (profesorë dhe studentë), si dhe teknologjisë së vlefshme që ata do të posedojnë.

 • AFRIMED – Restaurimi i pyjeve Algal në Detin Mesdhe
  • Website
  • Programi: EASME (European Commision’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)
  • Periudha:  01/01/2019 – 31/12/2021
  • Statusi i Projektit: Në vazhdimLider i projektit: Universiteti Politeknik i Marche-s, ItaliRoli i UV-së: Partner i projektitLista e Partnerëve të Projektit: Stacioni zoologjik “Anton Dohrn” në Napoli, Itali; Universiteti “Nice Sophia Antinopolis” në Francë; Universiteti i Gironës në Spanjë; Qendra Helenike për Kërkime Detare; Qendra Botërore e Monitorimit të Konservimit të Mjedisit të Kombeve të Bashkuara në Mbretërinë e Bashkuar; Ecoreach SRL, ECOREACH në Itali; Fakulteti i Shkencave Bizerte, Universiteti i Kartagës; Organizata Helenike Bujqësore “Demeter” në Greqi; Universiteti “Chouaib Doukkali” në Marok.Përshkrimi:  Është jetësore që elasticiteti i ekosistemeve detare dhe bregdetare të ruhet dhe të rikthehet në mënyrë që të arrihet rritja ekonomike në një mënyrë të qëndrueshme. Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve më të mira për të ruajtur dhe menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme ekosistemet detare, përpjekjet për të zbutur kërcënimet njerëzore në përgjithësi janë të pamjaftueshme për të ndalur humbjen e biodiversitetit dhe degradimin e habitateve. Rrjedhimisht, ekziston nevoja që Bashkimi Evropian të kthejë objektivat e politikave në lidhje me oqeanet e sigurta, të pastra dhe të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme në veprime dhe ndikime.  Projekti AFRIMED do të zhvillojë dhe promovojë protokolle të fuqishme për të rikthyer pyjet e dëmtuara ose të degraduara makroalgale (Cystoseira) dhe të sigurojë një kornizë për shkallëzimin e qasjes në rajone të tjera.
  • MARDS – Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri
    • Website
    • Programi: Erasmus + CBHE
    • Periudha: 15.11.2018 – 30.10.2021
    • Statusi i Projektit: Në vazhdim
    • Lider i projektit: Universiteti Montenegros
    • Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Vjenës në Austri; Universiteti i Mariborës në Slloveni; Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit, Universiteti i Zagrebit në Kroaci; Universiteti Matej Bel në Sllovaki; Universiteti Donja Gorica në Mal të Zi; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti Metropolitan i Tiranës; Ministria e Edukimit në Mal të Zi;  Ministria e Shkencës në Mal të Zi; Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë;  Dhoma e Ekonomisë së Malit të Zi;  Shoqata për Profesionistët në Edukimin e Doktoratës; Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

   Përshkrimi: Projekti trajton një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi i tij kryesor është rindërtimi i tyre në përputhje me parimet e Salzburgut dhe krijimi i shkollave pilote, të përbashkëta, të qëndrueshme dhe moderne ndërmjet dy vendeve partnere të cilat do të shërbejnë si shembull i “praktikës së mirë” për Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

  • ALMARS – Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri

   Programi: Erasmus + CBHE
   Periudha:  15.01.2019 – 30.12.2021
   Statusi i Projektit: Në vazhdim
   Lider i projektit: Universiteti i Splitit, Kroaci
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Agrikulturës në Tiranë; Universiteti Aleksandër Moisiu në Durrës; Universiteti Politeknik i Markes në Itali; Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri; Alb- Adriatico 2013 në Dukat, Vlore; Albamar, Porti i Durrësit; Organizata Ndërkombëtare për Zhvillimin e Peshkimit dhe Akuakulturës në Evropë në Danimarkë;

   Përshkrimi: Projekti ka për qëllim rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri, i cili do të arrihet përmes disa detyrave:

   a) zhvillimin e një masteri të ri profesional në peshkimin detar që do të plotësojë nevojat e tregut,
   b) zgjerimin e bashkëpunimit midis aktorëve të Rritjes Blue përmes zhvillimit të rrjeteve platformë, dhe
   c) përmirësimin e qendrave të trajnimit detar të cilat ofrojnë trajnime profesionale për detarët që punojne në anijet e peshkimit.

  • PHAREM – Zhvillimi dhe aplikimi i një sistemi të bazuar në procese oksidimi të avancuar për trajtimin e ujërave të ndotura spitalore me qëllim që të largohen komponimet farmaceutike me qëndrueshmëri të lartë në mjedisin ujor
    • WebsiteProgrami: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

   Periudha:  01.09.2018 – 31.08.2020
   Statusi i Projektit: Në vazhdim
   Lider i projektit: Universiteti i Janines, Greqi
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Administrimi i Decentralizuar i Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore; Spitali Universitar i Janinës, Greqi; Këshilli i Qarkut Vlorë; Spitali Rajonal i Vlorës.

   Përshkrimi: Prania e mikro-ndotësve organikë (farmaceutikë, agrokimikë, etj) në mjedis, është një problem që ka shkaktuar shqetësim të madh shoqëror dhe shkencor në vitet e fundit. Përdorimi i komponimet aktive farmaceutike (PhAC) gjithmonë e më shumë po vijnë në rritje, dhe ato përfundojnë në ujërat e zeza përmes sekretimit dhe deponimit. Qëllimi i projektit është vlerësimi i nevojave aktuale për trajtimin e shkarkimeve spitalore dhe nivelet aktuale të përqendrimit të PhACs dhe zhvillimin e një teknologjie efikase dhe konkurruese të trajtimit të ujit për heqjen e micron-ndotësve organike sic janë ato farmaceutike dhe detoksifikimin e ujërave të zeza.

  • TEAVET – Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri

   Programi: Erasmus + CBHE
   Periudha:  15.10.2017 – 14.10.2020
   Statusi i Projektit: Në vazhdim
   Lider i projektit: Universiteti i León-it, Spanjë
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Turkut në Finlandë; Universiteti i Danubit në Krems, Austri; Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Shqipëri; Universiteti Sportiv i Tiranës “Vojo Kushi”; Universiteti i Durrësit “Aleksander Moisiu”; Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”; Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Cabej”; Universiteti i Korçës “Fan. S. Noli”; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

   Përshkrimi:  Projekti përfshin staf akademik kërkues në fushën e mësuesisë dhe pedagogjisë nga departamente ndërfakultetore si departamenti i Gjuhës dhe Letersisë, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, etj. Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës për trajnimin e mësuesve me kompetenca gjatë gjithë jetës. Në bazë të këtij projekti qëndron puna kërkimore për zhvillimin e moduleve trajnuese me përmbajtje bashkëkohore në fushat e etikës dhe komunikimit të mësuesve, krijimi dhe zhvillimi i kompetencave dixhitale për qëllime pedagogjike, komunikimi online, etj. duke studiuar  kërkesat reale të grupit të interesit siç janë mësuesit apo drejtuesit e institucionve arsimore.

  • BUSINESS CLUBS – Krijimi i Klubeve të Biznesit për ngritjen e sipërmarrjes në zonën e CB

   Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece
   Periudha:  01.07.2018 – 30.06.2020
   Statusi i Projektit: Në vazhdim
   Lider i projektit: Bashkia e Argos Orestiko, Greqi
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Komuna e Kastoria në Greqi; Biblioteka Qendrore Publike e Konitsa në Greqi; Bashkia e Përmetit.

   Përshkrimi: Projekti synon të krijojë lehtësira mbështetëse biznesi në 5 qytete të zonës ndërkufitare. Risia e këtij projekti qëndron pikërisht në zonën ku implementohet. Klubet e Biznesit do të ngrihen në biblioteka, atje ku wshtw qëndra e njohurisë dhe të nxënit. Përfitimi i drejtëpërdrejtë i UV-së konsiston në ngritjen e një qendre biznesi në bibliotekën e tij, synimi i të cilës është përmirësimi dhe zhvillimi i bizneseve të reja dhe sipërmarjes në zonën ndërkufitare me Greqinë. Kjo e shndëron institucionin në një njësi e cila do të bashkëpunojë me autoritetet lokale, bizneset, shoqatat profesionale dhe partnerët ndërkufitar.

  • Promovimi i arsimit dhe identifikimi i boshllëqeve / nevojave në sektorin detar në Shqiperi

   Programi

    • : Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme

   Periudha

    • :  01.12.2018 – 30.11.2020

   Statusi i Projektit:

    • Në vazhdim

   Lider i projektit:

    • Universiteti Norvegjez i Shkences dhe Teknologjisë

   Roli i UV-së:

    • Partner i projektit

   Përshkrimi: Projekti do të zhvillojë programme të kompetencave detare dhe portuale, të mbështetura nga investimet në teknologjinë e avancuar të simulatorit. Së bashkë këto elemente do të shërbejnë si pikë fillestare për Cluster-in Detar në Shqipëri, duke u rritur nga këto iniciativa në qytetet portuale të Vlorës dhe Durrësit.

  • EPACTT 2 – Kurrikula e Akredituar e EuroPean për Trajtimin e Duhanit

   Programi: Urat Globale: Aleanca e Kujdesit Shëndetësor për Trajtimin e Varësisë nga Duhani përmes Granteve të Pavarura Pfizer për të Mësuar dhe Ndryshuar
   Periudha:  2017-2020
   Statusi i Projektit: Në vazhdim
   Lider i projektit: Rrjeti Evropian për pirjen dhe parandalimin e duhanit, Belgjikë
   Roli i UV-së: Partner i asociuar

   Lista e Partnerëve të Projektit: Rrjeti Evropian për pirjen dhe parandalimin e duhanit në Belgjikë; AER PUR Romania në Romani; Universiteti Amerikan i Armenisë; Kontrolli i duhanit në Bullgari; Komiteti Kombëtar i Parandalimit të Pirjes së Duhanit; Fondacioni “Shëndeti i zgjuar – Shëndeti në 3D” në Poloni; Laboratori i Kërkimit “George D. Behrakis” – Shoqëria Hellenic në Greqi; Instituti i Shëndetit Publik të Serbisë; Qendra e Avokatisë dhe Zhvillimit e Kosovës; Qendra Shëndetësore e Kyiv në Ukrainë; Shoqata Ruse e Shëndetit Publik; Koalicioni Slloven për Kontrollin e Duhanit; Universiteti i Cantabrias në Spanjë; Parandalimi i duhanit Ëallonie në Belgjikë; Shërbimi i gjërë SA në Greqi.

   Përshkrimi: Qëllimi i projektit EPACTT2 është: 1) përkthimi dhe shpërndarja e Udhëzimeve të Rrjetit Evropian për Parandalimin e Duhanit (ENSP) për trajtimin e varësisë së duhanit në 15 gjuhë. 2) trajnimin dhe akreditimin e profesionistëve në Evropë për ndërprerjen e duhanpirjes dhe avantazhet qw lindin nga kontrolli i tij. Në hapat e mëtejshëm projekti parashikon zhvillimin dhe zgjerimin e një kurrikule të akredituar për ndërprerjen e duhanit në Evropë, ngritjen e një rrjeti profesionistësh shëndetësorë të dedikuar për avancimin e trajtimit të varësisë së bazuar në dëshmi, lehtësimin dhe zgjerimin e shtrirjes së rrjetit në Europën Lindje dhe Jugore.

  • Re@WBC – Përmirësimi i potencialit kërkimor të Arsimit të Lartë që kontribuon në rritjen e mëtejshme të rajonit të Ballkanit Perëdimor

   Programi: Erasmus + CBHE
   Periudha:  15.10.2015- 13.04.2019
   Statusi i Projektit: I përfunduar
   Lider i projektit: Universitetit i Nisit, Serbi
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Kragujevacit në Serbi; Universiteti i Novi Sadit në Serbi; Universiteti i Beogradit në Serbi; Qendra për promovimin e shkencës në Serbi; Universiteti i Tiranës; Universiteti i Sarajevës Lindore në Bosnjë dhe Hercegovinë; Universiteti i Sarajevës ne Bosnjë dhe Hercegovinë; Universiteti i Malit të Zi; Universiteti Politeknik i Torinos në Itali; Universiteti i Liege në Belgjikë; Universiteti Coventry në Mbretërinë e Bashkuar.

   Përshkrimi: Re@WBC planifikon të përmirësojë politikat dhe praktikat institucionale të Burimeve Njerëzore, përmes një sërë ndryshimesh nënligjore që do të përgatisin kërkuesit për tregun e punës dhe shoqërinë duke lehtësuar zhvillimin e karrierës së tyre. Për më tepër, ajo do të rrisë kompetencat e tyre përmes një sërë trajnimesh praktike në aftësi të tërthortë dhe të transferueshme. Kështu do të harmonizojë menaxhimin e potencialeve kërkimore universitare dhe do të nxisë bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përkojnë me zhvillimet e BE-së për Arsimin e Lartë.

  • GREEN TECH WB- Teknologji Smart and Green për shoqëri të reja dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor>

   Programi: Erasmus Mundus
   Periudha:  Janar 2014 – Janar 2018
   Statusi i Projektit: I përfunduar
   Lider i projektit: Universiteti i Vigos, Spanje
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Përshkrimi: Green-Tech-BP është mekanizëm Erasmus Mundus i fokusuar në vendet partnere: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Lëvizja Green-Tech-BP përfshin 153 grante rreth trekendëshit (28 për evropianët dhe 125 për BP): bashkëpunimi me arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin dhe nën fushën tematike të teknologjive të gjelbra. Green-Tech-BP promovon IAL-të evropiane si qendra të shkëlqyera në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe e çon këtë përsosmëri në vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në qeverisjen dhe impaktin social më të mirë të tyre, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale.

  • SIGMA AGILE – Aftësitë Kritike, të Mësuarit për Ndryshim, Rritje të Qëndrueshme, Mobilitet dhe Punësueshmëri në Mjedisin Multikulturor të Ballkanit Perëndimor

   Programi: Erasmus Mundus Action 2
   Periudha:  15.07.2014 – 14.07. 2018
   Statusi i Projektit: I përfunduar
   Lider i projektit: Universiteti i Varshavës, Poloni
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i qytetit te Londres, Mbreteri e Bashkuar; Universiteti Humboldt ne Gjermani; Universiteti i Teknologjisë në Lappeenranta, Finlandë; Universiteti i Milanos, Itali; Universiteti Nova de Lisboa, Portugali; Universiteti i Salzburgut, Austri; Universiteti i Twente, ITC, Hollandë; Universiteti Pompeu Fabra, Spanjë; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Unversiteti Evropian i Tiranës; Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Kosovë ; Universiteti i Prishtinës, Kosovë ; Universiteti i Niçit, Serbi; Universiteti i Novi Sadit, Serbi; Universiteti i Sarajevës, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti Dzemal Bijedic në Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Bihac, Bosnje dhe Hercegovinë

   Partner te Asociuar: Universiteti Shën Kliment Ohridski ne Bitola, Maqedonia e Veriut; Universiteti i Tuzla ne Bosnje dhe Cerkovine; Shoqata e Kosovës për Cilësi; Agjensia e Kosovës për Avokim dhe Zhvillim.

   Përshkrimi: SIGMA Agile është një projekt i Erasmus Mundus në kuadër të programit të bursave të Komisionit Evropian Erasmus Mundus, Ballkani Perëndimor – pjesë e një programi më të gjerë që synon nxitjen e bashkëpunimit institucional dhe lëvizshmërisë midis BE-së dhe pjesës tjeter të botës. Rreth 150 bursa të financuara plotësisht ishin në dispozicion për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të Ballkanit Perëndimor për të vizituar njërin nga universitetet partnere të BE-së dhe për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të një prej universiteteve partnere të BE-së për të vizituar një nga institucionet partnere në Ballkanin Perëndimor.

  • MAReD – Modernizimi dhe Harmonizimi i Arsimit Detar në Mal të Zi dhe Shqipëri

   Programi: Tempus
   Periudha:  2014- 2017
   Statusi i Projektit: I perfunduar
   Lider i projektit: Universiteti i Malit te Zi
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Universiteti i Lubjanës në Slloveni; Universiteti; Politeknik i Katalonjës në Spanjë; Universiteti Detar i Konstantes në Rumani; Universiteti i Splitit në Kroaci; Universiteti “Karl-Franzens” në Graz, Austri; Ministria e Arsimit e Malit të Zi; Crnogorska Plovidba A. D. Kotor, Mali i Zi; Instituti për Transport në Mal të Zi; Invar-Ivosevic Ltd. Mali i Zi; Shoqata Malazeze për Teknologjitë e Reja në Mal të Zi; Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë; Drejtoria e Përgjithshme Detare Shqiptare; Porti i Vlorës S.A; Instituti i Transportit, Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

   Përshkrimi: Projekti u ideua në përgjigje të detyrimeve të Vendeve Partnere në lidhje me ratifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve të fundit në rregulloret e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) lidhur me arsimin dhe trajnimin e detarëve. Të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimi kanë për qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara ndërkombëtare që do të kryhen deri në vitin 2017, në mënyrë që të mundësojnë sistemet e edukimit dhe të trajnimit të Vendeve Partnere të mbajnë statusin e institucioneve të arsimit dhe trajnimit detar të njohur ndërkombëtarisht. Harmonizimi i programeve arsimore me standardet e vlefshme ndërkombëtare, siguron mbijetesën e institucioneve arsimore detare dhe konkurrencën e tyre në tregun ndërkombëtar, duke siguruar konkurrencën e detarëve nga Vendet Partnere.

  • GRASP Prokurimi i Gjelbër dhe mbështetja e zgjuar e qytetit në sektorin e energjisë

   Programi: MED Modular
   Periudha: 01.04.2013- 30.06.2015
   Statusi i Projektit: I përfunduar
   Lider i projektit: Universiteti i Patrës, Greqi
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Provinca e Perugia ne Itali; IRISS: Instituti për Kërkimin dhe Përmirësimin e Shkencave Sociale ne Maltë; Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Terrases, Spanjë; Komuniteti i Lartë Basento Montana, Itali; Bashkia e Spatës ne Artemida, Greqi; APEA Siena – Agjensia Provinciale për Energji, Mjedis dhe Zhvillim i Qëndrueshëm shpk, Itali; ATLANTIS Consulting Qipro sh.pk (Qipro) (Operatori Ekonomik); Dhoma e Castellon, Spanjë; Sindikata Ndër-Komunale e Elektrifikimit dhe Ndriçimit Publik (SIEPP) e Haute Corse, Francë; Bashkia e Pilea-hortiatis, Makedonia Kentriki (Macédonie centrale), Greqi; Agjensia e Zhvillimit të Qytetit Sarajevë Lindore-RAIS, Bosnje dhe Hercegovinë

   Përshkrimi: Objektivi kryesor i projektit është të mbështesë qytetet, komunat, rajonet e përfshira në adoptimin e zgjidhjeve inovative në sektorin e energjisë dhe t’i forcojë ato ndër-rajonalisht në vendet e mesdheut, nëpërmjet aftësisë për të përdorur një sistem të avancuar të prokurimit elektronik transnacional elektronik. Projekti vepron në tri shtigje kryesore: 1. Forcimi i proceseve të gjelbërimit të prokurimit në rajonin më të gjerë të mesdheut, me theks të veçantë në energjinë (p.sh. burimet e rinovueshme, materialet e gjelbërta), përmes përdorimit të sistemit të menaxhimit të furnizimit në internet. 2. Përkrahja e veprimeve që kanë për qëllim nxjerrjen në pah të zgjidhjeve të energjisë së gjelbër, të cilat forcojnë kapacitetin e autoriteteve lokale / rajonale për të përdorur dhe vendosur kërkesat e cilësisë së gjelbër. 3. Ndarja e ekspertizës dhe praktikave më të mira midis autoriteteve në projekt dhe mbështetja e aktiviteteve të shpërndarjes / informimit të palëve të interesuara.

  • U3M-AL – Misioni i tretë i universiteteve-Shqipëri

   Programi: Tempus
   Periudha:  15/10/2012- 14/10/2014
   Statusi i Projektit: I perfunduar
   Lider i projektit: Universiteti i Leonit, Spanje
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universitetit Politeknik i Venecias, Itali; Universiteti i Turkut, Findland; Universiteti i Romes “La Sapienza”, Itali ; Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë, Shqiperi; Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” ; Universiteti i Gjirokastres “Eqrem Çabej” ; Universiteti i Durresit “Aleksandër Moisiu”; Universiteti Bujqësor i Tiranës; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti i Korces “Fan Noli”; Zgjidhje Universiteti; Instituti Superiore Mario Boella, Itali

   Përshkrimi: Projekti U3M-AL synon të mbështesë rolin e universiteteve shqiptare në Shqipëri përmes tre drejtimeve kryesore: 1) Zhvillimi i marrëdhënieve midis universiteteve shqiptare dhe shoqërisë përmes promovimit të aktiviteteve 3M: transferimi i teknologjisë, edukimi i vazhdueshëm dhe angazhimi social,  2) Themelimi i Rajonit Qendrat e Zhvillimit për të promovuar dhe organizuar aktivitetet 3M në secilën prej tyre Universiteti Publik Shqiptar dhe 3) Krijimi i një rrjeti shqiptar i aktiviteteve 3M për të promovuar këto aktivitete pas përfundimit të këtij projekti.

  • SEEPALS – Projekti i Evropës Juglindore për avancimin e studimeve gjuhësore

   Programi: Tempus
   Periudha:  15/10/2010- 14/10/2013
   Statusi i Projektit: Përfunduar
   Lider i projektit: Universiteti i Malit te Zi
   Roli i UV-së: Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Fakulteti i Studimeve Juridike dhe të Biznesit në Novi Sad, Serbi; Universiteti Ndërkombëtar i Novi Pazarit, Serbi; Universiteti i Banja Lukës, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Tuzles, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Tiranës; Universitieti i Shkupit “Ss. Cyril dhe Methodius”, Maqedonia e Veriut; Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, Maqedoni e Veriut; Universiteti i Mariborit, Slloveni; Universiteti për të Huajt e Perugias, Itali; Universiteti i Erlangen-Nuremberg, Gjermani; Shërbimi i Universitetit Botëror, Austri; Universiteti i Mitrovicës, Kosovë.

   Përshkrimi: Qëllimi i këtij projekti është avancimi i studimeve të gjuhëve të huaja në rajon, duke u fokusuar në krahasimin kritik të dy praktikave akademike dhe në zbatimin rajonal të modeleve më të mira të studimit të gjuhëve të huaja evropiane. Projekti do të harmonizojë studimet e gjuhëve të huaja në rajon, do të nxisë bashkëpunimin në rajon, do të mundësojë lëvizjen e lehtë të studentëve, mësuesve dhe ideve në përgjithësi dhe do të promovojë besueshmërinë akademike ndërkombëtare të rajonit nëpërmjet: – modernizimit të literaturës ekzistuese dhe studimeve kulturore në universitetet partnere; – zhvillimit të studimeve MA në Përkthim dhe Interpretim në universitetet partnere;- zhvillimit të gjuhës së huaj për module të qëllimeve specifike në institucionet partnere; – përmirësimit të lehtësive dhe metodologjive të mësimdhënies për të mbështetur zhvillimin e SEEPALS.

  • WWQM_AVR – Monitorimi i Cilësisë së Ujit të Rrjedhës së Arakhthos dhe Vjosës

   Website
   Programi

    • : INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

   Periudha

    • : 01.04.2012- 30.09.2012

   Statusi i Projektit:

    • I përfunduar

   Lider i projektit:

    • Universiteti i Janinës, Greqi

   Roli i UV-së:

    • Partner i projektit

   Përshkrimi: Qëllimi i WWQM_AVR është ndërtimi i një sistemi prototip të monitorimit të cilësisë së ujit për lumenjtë Arachthos në Greqi dhe Vjosënë Shqipëri dhe përveç kësaj një rrjet wireless që transmeton të dhënat e mbledhura në një laborator kërkimor universitar për vlerësim.

   Ndikimi strategjik i projektit të propozuar WWQM_AVR do të jetë:

   – Monitorimi i cilësisë së ujit të lumenjve Arachthos, Greqi dhe Vjosë, Shqipëri
   – Ndihma për vendimmarrësit në lidhje me zhvillimin e zonave në dy pellgje lumenjsh.
   – Përmirësimi i menaxhimit të mjedisit në dy basenet e lumenjve
   – Ndihmë në zhvillimin e sektorit turistik në dy basene lumenjsh
   – Ndihmë për forcimin e ndërlidhjeve midis kërkuesve të dy Universiteteve fqinje dhe transferimit të teknologjisë në grupet e Universitetit të Vlorës.

  • SIOI – Përfshirja sociale e emigrantëve

   Website
   Programi

    • : Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG /CARDS-PHARE

   Periudha

    • : 2007 – 2008

   Statusi i Projektit:

    • I Pëfunduar

   Lider i projektit:

    • Universiteti Politeknik i Markes, Itali

   Roli i UV-së:

    • Partner i projektit

   Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Padovës, Itali; Universiteti i Barit, Itali; Kooperativa sociale Cooss Marche, shoqata Terzavi, Itali; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti i Zagrebit, Kroaci; Universiteti i Malit të Zi; Universiteti i Beogradit, Serbi

   Përshkrimi: Projekti ka për qëllim promovimin e kushtetutës së ardhshme të një Observatori për Migracionet në Zonën e Adriatikut, instrument i përshtatshëm dhe i aftë për të zgjidhur dhe vlerësuar burimet që vijnë nga fenomeni i migrimit në zonë, por edhe jashtë zonës, të realizuara falë një bashkëpunimi inovativ midis universiteteve, shoqatave dhe sektorit të tretë. Projekti promovon një “vizion të ri” të emigrantit si një qytetar që kërkon: a) të inkurajoj dhe lehtësoj integrimin e të gjitha instrumenteve të politikës aktive dhe orientimit të politikës që disiplinon dhe qeveris fenomenin migrator në baza ndërkufitare b) të forcoj dialogun dhe bashkëpunimin e subjekteve të ndryshme në nivele të ndryshme, duke përfaqësuar të gjithë gamën e interesave të subjekteve kolektive të përfshira procesin migrues: komunitetet e origjinës dhe destinacionit, shoqatat dhe vetë emigrantët.

      •