[:sq]Projekte Ndërkombëtare[:en]International Projects[:]

[:sq]Hyrje rreth projekteve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë mund të aplikojë dhe zbatoje projekte në kuadër të Programeve të Bashkimit Evropian dhe donatorëve të tjerë të huaj si: Programi IPA, ERASMUS, Interreg, Macro – Adriatico Ionico, Med Balkan, Horizont 2020, Europe for Citisens,  COSME etj.

UV ka qenë dhe është pjesëmarrës në disa nga programet e sipërpërmendura ku ka bërë partneritet me partnerë nga vendet e tjera pjesëmarrëse në Program.

 • ENTRAL – AFTËSI SIPËRMARRËSE PËR NJË ARSIM MODERN NË SHQIPËRI
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti i Turkut, Finland
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • FoLATE – MËSIMDHËNIA E GJUHËVE TË HUAJA NË DHE PËR KONTEKSTIN EVROPIAN
  • Programi: Erasmus + Jean Monnet Module
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ Jean Monnet për vitin 2020
  • Përshkrimi: Moduli Jean Monnet Folate synon të ndikojë formimin e mësuesve të ardhshëm të gjuhëve të huaja, aktualisht student në programet “Master Profesional” në gjuhë angleze dhe italiane, përmes njohurive për Bashkimin Evropian, institucionet, kulturën dhe politikat e tij, sidomos ato që kanë të bëjnë me gjuhën, komunikimin ndërkulturor, politikat gjuhësore, kuadrin Evropian të referencave të kompetencës gjuhësore. Ai ka për qëllim krijimin e një perspective ndërdisiplinare të mësimdhënies dhe të nxënit në fushën më të gjërë të studimeve evropiane.
 • SUCCESS – UNIVERSITETI I QËNDRUESHËM – BASHKËPUNIMI I NDËRMARRJEVE PËR PËRMIRËSIMIN E PUNËSIMIT TË DIPLOMUARVE
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti Ndërkombëtar i Burch-it
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • MEP&M – Zhvillimi i Programit Master të Përbashkët Rajonal në Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Mjedisit Detar
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti Javna Ustanova, Podgoricë, Mali i Zi
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • STEAMedu – KURSE NË MASTER SHKENCOR NË ARSIMIN STEAM
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti i Mostar-it, Bosnje Hercegovinë
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • TTO4FOOD – PËRMIRËSIMI EKONOMIK I NJOHURIVE NË SEKTORIN E USHQIMIT DUKE FORCUAR ZYRAT E TRANSFERIMIT TEKNOLOGJIK NË UNIVERSITETET SHQIPTARE
  • Programi: Erasmus + CBHE
   Shpallur fitues në rezultatet programit Erasmus+ CBHE për vitin 2020;
  • Periudha:  Projekti do të fillojë në 2021
  • Lider i projektit: Universiteti i Barit “Aldo Moro” Itali
  • Roli i UV-së: Partner projekti
 • SESC – ENERGJI INTELIGJENTE PËR NJË QYTET INTELIGJENT
  • Programi: Interreg IPA CBC IT-AL- ME
  • Periudha:  01.01.2020- 31.12.2020
  • Statusi i Projektit: Në vazhdim
  • Lider i projektit: University of Vlora “Ismail Qemali”
  • Lista e Partnerëve të Projektit: Konfederata Kombëtare e Artizanëve të Leçes; Universiteti Mediterran i Podgoricës.
   Përshkrimi:  Objektivi kryesor i projektit është rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi energjinë inteligjente duke trajnuar dhe promovuar kulturën e re të njohurive të energjisë së zgjuar, përfitimet e tij për kursimin e burimeve mjedisore dhe përfshirjen sociale në një kornizë të zgjuar të qytetit.

  • TANGRAM – PARQET TRANSNACIONALE DHE BURIMET E KOPSHTEVE NË TREGUN TURISTIK ADRIATIK DHE JON
   • Website
   • Programi: Interreg Adriatiko – Jonian 2014-2020 (ADRION)
   • Periudha:  01.02.2020- 31.07.2022
   • Statusi i Projektit: Në vazhdim
   • Lider i projektit: Bashkia e Monzë-s, Itali
   • Roli i UV-së: Partner projekti
   • Lista e Partnerëve të Projektit: Shoqata për Ruajtjen e Natyrës dhe Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm Argonauta; Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”; Kompania Konsorcium DELTA 2000 me përgjegjësi të kufizuar; Organizata e shoqërisë civile Proaktive; Turizmi Bohinj; Agjencia Rajonale e Zhvillimit Ekonomik dhe Social – Banat Ltd; Agjencia e Zhvillimit e Evia-s SA; Bordi Turistik i Banja Lukës; RDA e Primorsk-ës Veriore Ltd. Mali i Zi
    Përshkrimi:  TANGRAM mbështet një model të qëndrueshëm të turizmit nwpwrmjet vlerësimit dhe promovimit tw parqeve dhe kopshteve në lidhje me burimet kryesore kulturore dhe natyrore të rajonit Adriatiko-Jon, bazuar në mjetet e përbashkëta të zhvilluara metodologjike dhe një sistem të ri qeverisje bazuar në një qasje pjesëmarrëse duke përfshirë organiet private dhe publike.

   • BLUEWBC- ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I EKONOMIVE BLU PËRMES ARSIMIT TË LARTË DHE INOVACIONIT NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR
    • Website
    • Programi: Erasmus + CBHE
    • Periudha:  2019-2022
    • Statusi i Projektit: Në vazhdim
    • Lider i projektit: Universiteti Norvegjez i Shkencës dhe Teknologjisë, Norvegji
    • Roli i UV-së: Partner i projektit
    • Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Malit të Zi; Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” (Shqipëri); Universiteti i Tiranës (Shqipëri); Universiteti i Splitit (Kroaci); Universiteti Teknik i Vilnius Gedimino (Lituani); Trajnimi Oqeanor NTNU (Norvegji); Dhoma e Ekonomisë Mali i Zi (Mali i Zi); Drejtoria e Përgjithshme Detare në Durrës (Shqipëri); Qendra e Inovacionit dhe Sipërmarrjes Technopolis (Mali i Zi)
     Përshkrimi:  Qëllimi i projektit është të krijojë qendra të Inovacionit dhe Sipërmarrjes në segmentin detar në Malin e Zi dhe Shqipëri. Përmes mbështetjes së partnerëve nga Lituania, Kroacia dhe Norvegjia, projekti do të krijojë programe studimi dhe do të forcojë programet ekzistuese të studimit me programet mësimore në I&E.

    • KNOWHUB – RILIDHJA E UNIVERSITETEVE DHE NDËRMARRJEVE PËR TË NXITUR INOVACIONIN RAJONAL DHE VEPRIMTARINË SIPËRMARRËSE
     • Website
     • Programi: Erasmus + CBHE
     • Periudha:  2019-2022
     • Statusi i Projektit: Në vazhdim
     • Lider i projektit: Universiteti Politeknik i Marche-s, Itali
     • Roli i UV-së: Partner i projektit
     • Lista e Partnerëve të Projektit: WUS Austria, University i Gironës në Spanjë, Universiti i Vasës në Finland, NCDIEL në Shkup, Maqedonia e Veriut, Universiteti i Tiranëa, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, Universiteti i Sarajevës në Bosnjë dhe Herzegovinë, Universiteti i Mostar-it në Bosnjë dhe Herzegovinë, INTERA Mostar në Bosnjë dhe Herzegovinë, Universiteti i Malit të Zi.
      Përshkrimi:  Ky projekt është krijuar për t’iu përgjigjur në mënyrë sa më të përshtatshme nevojave specifike dhe problemeve në vendet partnere ku po implementohet. Qendrat e komercializimit do të zhvillohen në të gjitha universitetet pjesëmarrëse jo si qendra kërkimore, por si ndërfaqe midis institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve dhe shoqërisë. Këto qendra do të tërheqin ndërmarrjet, veçanërisht ndërmarrjet fillestare, ato të vogla dhe të mesme, për shkak të njohurive dhe aftësive të stafit të tyre (profesorë dhe studentë), si dhe teknologjisë së vlefshme që ata do të posedojnë.

     • AFRIMED – Restaurimi i pyjeve Algal në Detin Mesdhe
      • Website
      • Programi: EASME (European Commision’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)
      • Periudha:  01/01/2019 – 31/12/2021
      • Statusi i Projektit: Në vazhdimLider i projektit: Universiteti Politeknik i Marche-s, ItaliRoli i UV-së: Partner i projektitLista e Partnerëve të Projektit: Stacioni zoologjik “Anton Dohrn” në Napoli, Itali; Universiteti “Nice Sophia Antinopolis” në Francë; Universiteti i Gironës në Spanjë; Qendra Helenike për Kërkime Detare; Qendra Botërore e Monitorimit të Konservimit të Mjedisit të Kombeve të Bashkuara në Mbretërinë e Bashkuar; Ecoreach SRL, ECOREACH në Itali; Fakulteti i Shkencave Bizerte, Universiteti i Kartagës; Organizata Helenike Bujqësore “Demeter” në Greqi; Universiteti “Chouaib Doukkali” në Marok.Përshkrimi:  Është jetësore që elasticiteti i ekosistemeve detare dhe bregdetare të ruhet dhe të rikthehet në mënyrë që të arrihet rritja ekonomike në një mënyrë të qëndrueshme. Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve më të mira për të ruajtur dhe menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme ekosistemet detare, përpjekjet për të zbutur kërcënimet njerëzore në përgjithësi janë të pamjaftueshme për të ndalur humbjen e biodiversitetit dhe degradimin e habitateve. Rrjedhimisht, ekziston nevoja që Bashkimi Evropian të kthejë objektivat e politikave në lidhje me oqeanet e sigurta, të pastra dhe të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme në veprime dhe ndikime.  Projekti AFRIMED do të zhvillojë dhe promovojë protokolle të fuqishme për të rikthyer pyjet e dëmtuara ose të degraduara makroalgale (Cystoseira) dhe të sigurojë një kornizë për shkallëzimin e qasjes në rajone të tjera.
      • MARDS – Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri
       • Website
       • Programi: Erasmus + CBHE
       • Periudha: 15.11.2018 – 30.10.2021
       • Statusi i Projektit: Në vazhdim
       • Lider i projektit: Universiteti Montenegros
       • Roli i UV-së: Partner i projektit
       • Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Vjenës në Austri; Universiteti i Mariborës në Slloveni; Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit, Universiteti i Zagrebit në Kroaci; Universiteti Matej Bel në Sllovaki; Universiteti Donja Gorica në Mal të Zi; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti Metropolitan i Tiranës; Ministria e Edukimit në Mal të Zi;  Ministria e Shkencës në Mal të Zi; Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë;  Dhoma e Ekonomisë së Malit të Zi;  Shoqata për Profesionistët në Edukimin e Doktoratës; Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

        Përshkrimi: Projekti trajton një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi i tij kryesor është rindërtimi i tyre në përputhje me parimet e Salzburgut dhe krijimi i shkollave pilote, të përbashkëta, të qëndrueshme dhe moderne ndërmjet dy vendeve partnere të cilat do të shërbejnë si shembull i “praktikës së mirë” për Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

       • ALMARS – Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri
        • Website
        • Programi: Erasmus + CBHE
         Periudha:  15.01.2019 – 30.12.2021
         Statusi i Projektit: Në vazhdim
         Lider i projektit: Universiteti i Splitit, Kroaci
         Roli i UV-së: Partner i projektit

         Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Agrikulturës në Tiranë; Universiteti Aleksandër Moisiu në Durrës; Universiteti Politeknik i Markes në Itali; Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri; Alb- Adriatico 2013 në Dukat, Vlore; Albamar, Porti i Durrësit; Organizata Ndërkombëtare për Zhvillimin e Peshkimit dhe Akuakulturës në Evropë në Danimarkë;

         Përshkrimi: Projekti ka për qëllim rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri, i cili do të arrihet përmes disa detyrave:

         a) zhvillimin e një masteri të ri profesional në peshkimin detar që do të plotësojë nevojat e tregut,
         b) zgjerimin e bashkëpunimit midis aktorëve të Rritjes Blue përmes zhvillimit të rrjeteve platformë, dhe
         c) përmirësimin e qendrave të trajnimit detar të cilat ofrojnë trajnime profesionale për detarët që punojne në anijet e peshkimit.

        • PHAREM – Zhvillimi dhe aplikimi i një sistemi të bazuar në procese oksidimi të avancuar për trajtimin e ujërave të ndotura spitalore me qëllim që të largohen komponimet farmaceutike me qëndrueshmëri të lartë në mjedisin ujor
         • WebsiteProgrami: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece
         • Periudha:  01.09.2018 – 31.08.2020
          Statusi i Projektit: Në vazhdim
          Lider i projektit: Universiteti i Janines, Greqi
          Roli i UV-së: Partner i projektit

          Lista e Partnerëve të Projektit: Administrimi i Decentralizuar i Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore; Spitali Universitar i Janinës, Greqi; Këshilli i Qarkut Vlorë; Spitali Rajonal i Vlorës.

          Përshkrimi: Prania e mikro-ndotësve organikë (farmaceutikë, agrokimikë, etj) në mjedis, është një problem që ka shkaktuar shqetësim të madh shoqëror dhe shkencor në vitet e fundit. Përdorimi i komponimet aktive farmaceutike (PhAC) gjithmonë e më shumë po vijnë në rritje, dhe ato përfundojnë në ujërat e zeza përmes sekretimit dhe deponimit. Qëllimi i projektit është vlerësimi i nevojave aktuale për trajtimin e shkarkimeve spitalore dhe nivelet aktuale të përqendrimit të PhACs dhe zhvillimin e një teknologjie efikase dhe konkurruese të trajtimit të ujit për heqjen e micron-ndotësve organike sic janë ato farmaceutike dhe detoksifikimin e ujërave të zeza.

         • TEAVET – Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri
          • Website
          • Programi: Erasmus + CBHE
           Periudha:  15.10.2017 – 14.10.2020
           Statusi i Projektit: Në vazhdim
           Lider i projektit: Universiteti i León-it, Spanjë
           Roli i UV-së: Partner i projektit

           Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Turkut në Finlandë; Universiteti i Danubit në Krems, Austri; Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Shqipëri; Universiteti Sportiv i Tiranës “Vojo Kushi”; Universiteti i Durrësit “Aleksander Moisiu”; Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”; Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Cabej”; Universiteti i Korçës “Fan. S. Noli”; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

           Përshkrimi:  Projekti përfshin staf akademik kërkues në fushën e mësuesisë dhe pedagogjisë nga departamente ndërfakultetore si departamenti i Gjuhës dhe Letersisë, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, etj. Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës për trajnimin e mësuesve me kompetenca gjatë gjithë jetës. Në bazë të këtij projekti qëndron puna kërkimore për zhvillimin e moduleve trajnuese me përmbajtje bashkëkohore në fushat e etikës dhe komunikimit të mësuesve, krijimi dhe zhvillimi i kompetencave dixhitale për qëllime pedagogjike, komunikimi online, etj. duke studiuar  kërkesat reale të grupit të interesit siç janë mësuesit apo drejtuesit e institucionve arsimore.

          • BUSINESS CLUBS – Krijimi i Klubeve të Biznesit për ngritjen e sipërmarrjes në zonën e CB
           • Website
           • Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece
            Periudha:  01.07.2018 – 30.06.2020
            Statusi i Projektit: Në vazhdim
            Lider i projektit: Bashkia e Argos Orestiko, Greqi
            Roli i UV-së: Partner i projektit

            Lista e Partnerëve të Projektit: Komuna e Kastoria në Greqi; Biblioteka Qendrore Publike e Konitsa në Greqi; Bashkia e Përmetit.

            Përshkrimi: Projekti synon të krijojë lehtësira mbështetëse biznesi në 5 qytete të zonës ndërkufitare. Risia e këtij projekti qëndron pikërisht në zonën ku implementohet. Klubet e Biznesit do të ngrihen në biblioteka, atje ku wshtw qëndra e njohurisë dhe të nxënit. Përfitimi i drejtëpërdrejtë i UV-së konsiston në ngritjen e një qendre biznesi në bibliotekën e tij, synimi i të cilës është përmirësimi dhe zhvillimi i bizneseve të reja dhe sipërmarjes në zonën ndërkufitare me Greqinë. Kjo e shndëron institucionin në një njësi e cila do të bashkëpunojë me autoritetet lokale, bizneset, shoqatat profesionale dhe partnerët ndërkufitar.

           • Promovimi i arsimit dhe identifikimi i boshllëqeve / nevojave në sektorin detar në Shqiperi
             Programi: Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme
             Periudha:  01.12.2018 – 30.11.2020
             Statusi i Projektit: Në vazhdim
             Lider i projektit: Universiteti Norvegjez i Shkences dhe Teknologjisë
             Roli i UV-së: Partner i projektit

             Përshkrimi: Projekti do të zhvillojë programme të kompetencave detare dhe portuale, të mbështetura nga investimet në teknologjinë e avancuar të simulatorit. Së bashkë këto elemente do të shërbejnë si pikë fillestare për Cluster-in Detar në Shqipëri, duke u rritur nga këto iniciativa në qytetet portuale të Vlorës dhe Durrësit.

            • EPACTT 2 – Kurrikula e Akredituar e EuroPean për Trajtimin e Duhanit
             • Website
             • Programi: Urat Globale: Aleanca e Kujdesit Shëndetësor për Trajtimin e Varësisë nga Duhani përmes Granteve të Pavarura Pfizer për të Mësuar dhe Ndryshuar
              Periudha:  2017-2020
              Statusi i Projektit: Në vazhdim
              Lider i projektit: Rrjeti Evropian për pirjen dhe parandalimin e duhanit, Belgjikë
              Roli i UV-së: Partner i asociuar

              Lista e Partnerëve të Projektit: Rrjeti Evropian për pirjen dhe parandalimin e duhanit në Belgjikë; AER PUR Romania në Romani; Universiteti Amerikan i Armenisë; Kontrolli i duhanit në Bullgari; Komiteti Kombëtar i Parandalimit të Pirjes së Duhanit; Fondacioni “Shëndeti i zgjuar – Shëndeti në 3D” në Poloni; Laboratori i Kërkimit “George D. Behrakis” – Shoqëria Hellenic në Greqi; Instituti i Shëndetit Publik të Serbisë; Qendra e Avokatisë dhe Zhvillimit e Kosovës; Qendra Shëndetësore e Kyiv në Ukrainë; Shoqata Ruse e Shëndetit Publik; Koalicioni Slloven për Kontrollin e Duhanit; Universiteti i Cantabrias në Spanjë; Parandalimi i duhanit Ëallonie në Belgjikë; Shërbimi i gjërë SA në Greqi.

              Përshkrimi: Qëllimi i projektit EPACTT2 është: 1) përkthimi dhe shpërndarja e Udhëzimeve të Rrjetit Evropian për Parandalimin e Duhanit (ENSP) për trajtimin e varësisë së duhanit në 15 gjuhë. 2) trajnimin dhe akreditimin e profesionistëve në Evropë për ndërprerjen e duhanpirjes dhe avantazhet qw lindin nga kontrolli i tij. Në hapat e mëtejshëm projekti parashikon zhvillimin dhe zgjerimin e një kurrikule të akredituar për ndërprerjen e duhanit në Evropë, ngritjen e një rrjeti profesionistësh shëndetësorë të dedikuar për avancimin e trajtimit të varësisë së bazuar në dëshmi, lehtësimin dhe zgjerimin e shtrirjes së rrjetit në Europën Lindje dhe Jugore.

             • Re@WBC – Përmirësimi i potencialit kërkimor të Arsimit të Lartë që kontribuon në rritjen e mëtejshme të rajonit të Ballkanit Perëdimor
              • Website: http://rewbc.ni.ac.rs/
              • Programi: Erasmus + CBHE
               Periudha:  15.10.2015- 13.04.2019
               Statusi i Projektit: I përfunduar
               Lider i projektit: Universitetit i Nisit, Serbi
               Roli i UV-së: Partner i projektit

               Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Kragujevacit në Serbi; Universiteti i Novi Sadit në Serbi; Universiteti i Beogradit në Serbi; Qendra për promovimin e shkencës në Serbi; Universiteti i Tiranës; Universiteti i Sarajevës Lindore në Bosnjë dhe Hercegovinë; Universiteti i Sarajevës ne Bosnjë dhe Hercegovinë; Universiteti i Malit të Zi; Universiteti Politeknik i Torinos në Itali; Universiteti i Liege në Belgjikë; Universiteti Coventry në Mbretërinë e Bashkuar.

               Përshkrimi: Re@WBC planifikon të përmirësojë politikat dhe praktikat institucionale të Burimeve Njerëzore, përmes një sërë ndryshimesh nënligjore që do të përgatisin kërkuesit për tregun e punës dhe shoqërinë duke lehtësuar zhvillimin e karrierës së tyre. Për më tepër, ajo do të rrisë kompetencat e tyre përmes një sërë trajnimesh praktike në aftësi të tërthortë dhe të transferueshme. Kështu do të harmonizojë menaxhimin e potencialeve kërkimore universitare dhe do të nxisë bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përkojnë me zhvillimet e BE-së për Arsimin e Lartë.

              • GREEN TECH WB- Teknologji Smart and Green për shoqëri të reja dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor>
               • Website
               • Programi: Erasmus Mundus
                Periudha:  Janar 2014 – Janar 2018
                Statusi i Projektit: I përfunduar
                Lider i projektit: Universiteti i Vigos, Spanje
                Roli i UV-së: Partner i projektit

                Përshkrimi: Green-Tech-BP është mekanizëm Erasmus Mundus i fokusuar në vendet partnere: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Lëvizja Green-Tech-BP përfshin 153 grante rreth trekendëshit (28 për evropianët dhe 125 për BP): bashkëpunimi me arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin dhe nën fushën tematike të teknologjive të gjelbra. Green-Tech-BP promovon IAL-të evropiane si qendra të shkëlqyera në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe e çon këtë përsosmëri në vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në qeverisjen dhe impaktin social më të mirë të tyre, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale.

               • SIGMA AGILE – Aftësitë Kritike, të Mësuarit për Ndryshim, Rritje të Qëndrueshme, Mobilitet dhe Punësueshmëri në Mjedisin Multikulturor të Ballkanit Perëndimor
                • Website
                • Programi: Erasmus Mundus Action 2
                 Periudha:  15.07.2014 – 14.07. 2018
                 Statusi i Projektit: I përfunduar
                 Lider i projektit: Universiteti i Varshavës, Poloni
                 Roli i UV-së: Partner i projektit

                 Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i qytetit te Londres, Mbreteri e Bashkuar; Universiteti Humboldt ne Gjermani; Universiteti i Teknologjisë në Lappeenranta, Finlandë; Universiteti i Milanos, Itali; Universiteti Nova de Lisboa, Portugali; Universiteti i Salzburgut, Austri; Universiteti i Twente, ITC, Hollandë; Universiteti Pompeu Fabra, Spanjë; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Unversiteti Evropian i Tiranës; Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Kosovë ; Universiteti i Prishtinës, Kosovë ; Universiteti i Niçit, Serbi; Universiteti i Novi Sadit, Serbi; Universiteti i Sarajevës, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti Dzemal Bijedic në Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Bihac, Bosnje dhe Hercegovinë

                 Partner te Asociuar: Universiteti Shën Kliment Ohridski ne Bitola, Maqedonia e Veriut; Universiteti i Tuzla ne Bosnje dhe Cerkovine; Shoqata e Kosovës për Cilësi; Agjensia e Kosovës për Avokim dhe Zhvillim.

                 Përshkrimi: SIGMA Agile është një projekt i Erasmus Mundus në kuadër të programit të bursave të Komisionit Evropian Erasmus Mundus, Ballkani Perëndimor – pjesë e një programi më të gjerë që synon nxitjen e bashkëpunimit institucional dhe lëvizshmërisë midis BE-së dhe pjesës tjeter të botës. Rreth 150 bursa të financuara plotësisht ishin në dispozicion për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të Ballkanit Perëndimor për të vizituar njërin nga universitetet partnere të BE-së dhe për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të një prej universiteteve partnere të BE-së për të vizituar një nga institucionet partnere në Ballkanin Perëndimor.

                • MAReD – Modernizimi dhe Harmonizimi i Arsimit Detar në Mal të Zi dhe Shqipëri
                 • Website
                 • Programi: Tempus
                  Periudha:  2014- 2017
                  Statusi i Projektit: I perfunduar
                  Lider i projektit: Universiteti i Malit te Zi
                  Roli i UV-së: Partner i projektit

                  Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”; Universiteti i Lubjanës në Slloveni; Universiteti; Politeknik i Katalonjës në Spanjë; Universiteti Detar i Konstantes në Rumani; Universiteti i Splitit në Kroaci; Universiteti “Karl-Franzens” në Graz, Austri; Ministria e Arsimit e Malit të Zi; Crnogorska Plovidba A. D. Kotor, Mali i Zi; Instituti për Transport në Mal të Zi; Invar-Ivosevic Ltd. Mali i Zi; Shoqata Malazeze për Teknologjitë e Reja në Mal të Zi; Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë; Drejtoria e Përgjithshme Detare Shqiptare; Porti i Vlorës S.A; Instituti i Transportit, Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

                  Përshkrimi: Projekti u ideua në përgjigje të detyrimeve të Vendeve Partnere në lidhje me ratifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve të fundit në rregulloret e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) lidhur me arsimin dhe trajnimin e detarëve. Të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimi kanë për qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara ndërkombëtare që do të kryhen deri në vitin 2017, në mënyrë që të mundësojnë sistemet e edukimit dhe të trajnimit të Vendeve Partnere të mbajnë statusin e institucioneve të arsimit dhe trajnimit detar të njohur ndërkombëtarisht. Harmonizimi i programeve arsimore me standardet e vlefshme ndërkombëtare, siguron mbijetesën e institucioneve arsimore detare dhe konkurrencën e tyre në tregun ndërkombëtar, duke siguruar konkurrencën e detarëve nga Vendet Partnere.

                 • GRASP Prokurimi i Gjelbër dhe mbështetja e zgjuar e qytetit në sektorin e energjisë
                  • Website
                  • Programi: MED Modular
                   Periudha: 01.04.2013- 30.06.2015
                   Statusi i Projektit: I përfunduar
                   Lider i projektit: Universiteti i Patrës, Greqi
                   Roli i UV-së: Partner i projektit

                   Lista e Partnerëve të Projektit: Provinca e Perugia ne Itali; IRISS: Instituti për Kërkimin dhe Përmirësimin e Shkencave Sociale ne Maltë; Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Terrases, Spanjë; Komuniteti i Lartë Basento Montana, Itali; Bashkia e Spatës ne Artemida, Greqi; APEA Siena – Agjensia Provinciale për Energji, Mjedis dhe Zhvillim i Qëndrueshëm shpk, Itali; ATLANTIS Consulting Qipro sh.pk (Qipro) (Operatori Ekonomik); Dhoma e Castellon, Spanjë; Sindikata Ndër-Komunale e Elektrifikimit dhe Ndriçimit Publik (SIEPP) e Haute Corse, Francë; Bashkia e Pilea-hortiatis, Makedonia Kentriki (Macédonie centrale), Greqi; Agjensia e Zhvillimit të Qytetit Sarajevë Lindore-RAIS, Bosnje dhe Hercegovinë

                   Përshkrimi: Objektivi kryesor i projektit është të mbështesë qytetet, komunat, rajonet e përfshira në adoptimin e zgjidhjeve inovative në sektorin e energjisë dhe t’i forcojë ato ndër-rajonalisht në vendet e mesdheut, nëpërmjet aftësisë për të përdorur një sistem të avancuar të prokurimit elektronik transnacional elektronik. Projekti vepron në tri shtigje kryesore: 1. Forcimi i proceseve të gjelbërimit të prokurimit në rajonin më të gjerë të mesdheut, me theks të veçantë në energjinë (p.sh. burimet e rinovueshme, materialet e gjelbërta), përmes përdorimit të sistemit të menaxhimit të furnizimit në internet. 2. Përkrahja e veprimeve që kanë për qëllim nxjerrjen në pah të zgjidhjeve të energjisë së gjelbër, të cilat forcojnë kapacitetin e autoriteteve lokale / rajonale për të përdorur dhe vendosur kërkesat e cilësisë së gjelbër. 3. Ndarja e ekspertizës dhe praktikave më të mira midis autoriteteve në projekt dhe mbështetja e aktiviteteve të shpërndarjes / informimit të palëve të interesuara.

                  • U3M-AL – Misioni i tretë i universiteteve-Shqipëri
                   • Website
                   • Programi: Tempus
                    Periudha:  15/10/2012- 14/10/2014
                    Statusi i Projektit: I perfunduar
                    Lider i projektit: Universiteti i Leonit, Spanje
                    Roli i UV-së: Partner i projektit

                    Lista e Partnerëve të Projektit: Universitetit Politeknik i Venecias, Itali; Universiteti i Turkut, Findland; Universiteti i Romes “La Sapienza”, Itali ; Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë, Shqiperi; Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” ; Universiteti i Gjirokastres “Eqrem Çabej” ; Universiteti i Durresit “Aleksandër Moisiu”; Universiteti Bujqësor i Tiranës; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti i Korces “Fan Noli”; Zgjidhje Universiteti; Instituti Superiore Mario Boella, Itali

                    Përshkrimi: Projekti U3M-AL synon të mbështesë rolin e universiteteve shqiptare në Shqipëri përmes tre drejtimeve kryesore: 1) Zhvillimi i marrëdhënieve midis universiteteve shqiptare dhe shoqërisë përmes promovimit të aktiviteteve 3M: transferimi i teknologjisë, edukimi i vazhdueshëm dhe angazhimi social,  2) Themelimi i Rajonit Qendrat e Zhvillimit për të promovuar dhe organizuar aktivitetet 3M në secilën prej tyre Universiteti Publik Shqiptar dhe 3) Krijimi i një rrjeti shqiptar i aktiviteteve 3M për të promovuar këto aktivitete pas përfundimit të këtij projekti.

                   • SEEPALS – Projekti i Evropës Juglindore për avancimin e studimeve gjuhësore
                    • Website
                    • Programi: Tempus
                     Periudha:  15/10/2010- 14/10/2013
                     Statusi i Projektit: Përfunduar
                     Lider i projektit: Universiteti i Malit te Zi
                     Roli i UV-së: Partner i projektit

                     Lista e Partnerëve të Projektit: Fakulteti i Studimeve Juridike dhe të Biznesit në Novi Sad, Serbi; Universiteti Ndërkombëtar i Novi Pazarit, Serbi; Universiteti i Banja Lukës, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Tuzles, Bosnje dhe Hercegovinë; Universiteti i Tiranës; Universitieti i Shkupit “Ss. Cyril dhe Methodius”, Maqedonia e Veriut; Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, Maqedoni e Veriut; Universiteti i Mariborit, Slloveni; Universiteti për të Huajt e Perugias, Itali; Universiteti i Erlangen-Nuremberg, Gjermani; Shërbimi i Universitetit Botëror, Austri; Universiteti i Mitrovicës, Kosovë.

                     Përshkrimi: Qëllimi i këtij projekti është avancimi i studimeve të gjuhëve të huaja në rajon, duke u fokusuar në krahasimin kritik të dy praktikave akademike dhe në zbatimin rajonal të modeleve më të mira të studimit të gjuhëve të huaja evropiane. Projekti do të harmonizojë studimet e gjuhëve të huaja në rajon, do të nxisë bashkëpunimin në rajon, do të mundësojë lëvizjen e lehtë të studentëve, mësuesve dhe ideve në përgjithësi dhe do të promovojë besueshmërinë akademike ndërkombëtare të rajonit nëpërmjet: – modernizimit të literaturës ekzistuese dhe studimeve kulturore në universitetet partnere; – zhvillimit të studimeve MA në Përkthim dhe Interpretim në universitetet partnere;- zhvillimit të gjuhës së huaj për module të qëllimeve specifike në institucionet partnere; – përmirësimit të lehtësive dhe metodologjive të mësimdhënies për të mbështetur zhvillimin e SEEPALS.

                    • WWQM_AVR – Monitorimi i Cilësisë së Ujit të Rrjedhës së Arakhthos dhe Vjosës
                      Website
                      Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece
                      Periudha: 01.04.2012- 30.09.2012
                      Statusi i Projektit: I përfunduar
                      Lider i projektit: Universiteti i Janinës, Greqi
                      Roli i UV-së: Partner i projektit

                      Përshkrimi: Qëllimi i WWQM_AVR është ndërtimi i një sistemi prototip të monitorimit të cilësisë së ujit për lumenjtë Arachthos në Greqi dhe Vjosënë Shqipëri dhe përveç kësaj një rrjet wireless që transmeton të dhënat e mbledhura në një laborator kërkimor universitar për vlerësim.

                      Ndikimi strategjik i projektit të propozuar WWQM_AVR do të jetë:

                      – Monitorimi i cilësisë së ujit të lumenjve Arachthos, Greqi dhe Vjosë, Shqipëri
                      – Ndihma për vendimmarrësit në lidhje me zhvillimin e zonave në dy pellgje lumenjsh.
                      – Përmirësimi i menaxhimit të mjedisit në dy basenet e lumenjve
                      – Ndihmë në zhvillimin e sektorit turistik në dy basene lumenjsh
                      – Ndihmë për forcimin e ndërlidhjeve midis kërkuesve të dy Universiteteve fqinje dhe transferimit të teknologjisë në grupet e Universitetit të Vlorës.

                     • SIOI – Përfshirja sociale e emigrantëve
                       Website
                       Programi: Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG /CARDS-PHARE
                       Periudha: 2007 – 2008
                       Statusi i Projektit: I Pëfunduar
                       Lider i projektit: Universiteti Politeknik i Markes, Itali
                       Roli i UV-së: Partner i projektit

                       Lista e Partnerëve të Projektit: Universiteti i Padovës, Itali; Universiteti i Barit, Itali; Kooperativa sociale Cooss Marche, shoqata Terzavi, Itali; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti i Zagrebit, Kroaci; Universiteti i Malit të Zi; Universiteti i Beogradit, Serbi

                       Përshkrimi: Projekti ka për qëllim promovimin e kushtetutës së ardhshme të një Observatori për Migracionet në Zonën e Adriatikut, instrument i përshtatshëm dhe i aftë për të zgjidhur dhe vlerësuar burimet që vijnë nga fenomeni i migrimit në zonë, por edhe jashtë zonës, të realizuara falë një bashkëpunimi inovativ midis universiteteve, shoqatave dhe sektorit të tretë. Projekti promovon një “vizion të ri” të emigrantit si një qytetar që kërkon: a) të inkurajoj dhe lehtësoj integrimin e të gjitha instrumenteve të politikës aktive dhe orientimit të politikës që disiplinon dhe qeveris fenomenin migrator në baza ndërkufitare b) të forcoj dialogun dhe bashkëpunimin e subjekteve të ndryshme në nivele të ndryshme, duke përfaqësuar të gjithë gamën e interesave të subjekteve kolektive të përfshira procesin migrues: komunitetet e origjinës dhe destinacionit, shoqatat dhe vetë emigrantët.

[:en]About projects

The university of Vlora “Ismail Qemali” can apply and implement projects within the framework of European Union Programs and other foreign donors such as: IPA Program, ERASMUS, Interreg, Macro – Adriatico Ionico, Med Balkan, Horizon 2020, Europe for Citisens, COSME etc.

UV has been and is a participant in some of the aforementioned programs where it has partnered with partners from other countries participating in the Program.

 • ENTRAL- ENTREPRENEURIAL SKILLS FOR A MODERN EDUCATION IN ALBANIA
  • Program:Erasmus + CBHE
   Announced winner in the Erasmus+ CBHE 2020 results
  • Period:  Project will start on 2021
  • Lead Partner: University of Turku, Finland
  • Role of UV:  Project Partner
  • FoLATE – FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN AND FOR EUROPEAN CONTEXTS
   • Program:Erasmus + Jean Monnet Module.
    Announced winner in the Erasmus+ Jean Monnet 2020 results
   • Description: The Jean Monnet FoLATE module aims to influence the formation of future foreign language teachers, currently students in the “Professional Master” programs in English and Italian language, through knowledge of the European Union, its institutions, culture and policies, especially those relating to the language, intercultural communication, language policies, the European framework of language competence references. The project aims to create an interdisciplinary perspective of teaching and learning in the wider field of European studies.
   • SUCCESS – SUSTAINABLE UNIVERSITY – ENTERPRISE COOPERATION FOR IMPROVING GRADUATE EMPLOYABILITY
    • Program:Erasmus + CBHE
     Announced winner in the Erasmus+ CBHE 2020 results
    • Period:  Project will start on 2021
    • Lead Partner: International Burch University
    • Role of UV:  Project Partner
    • MEP&M – DEVELOPMENT OF REGIONAL JOINT MASTER PROGRAM IN MARITIME ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT
     • Program:Erasmus + CBHE
      Announced winner in the Erasmus+ CBHE 2020 results;
     • Period:  Project will start on 2021
     • Lead Partner: Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica, Montenegro
     • Role of UV:  Project Partner
     • STEAMedu – MSC COURSE IN STEAM EDUCATION
      • Program: Erasmus + CBHE
       Announced winner in the Erasmus+ CBHE 2020 results;
      • Period:  Project will start on 2021
      • Lead Partner: University of Mostar, Bosnje Hercegovina
      • Role of UV:  Project Partner
      • TTO4FOOD – ECONOMIC ENHANCEMENT OF KNOWLEDGE IN THE FOOD SECTOR STRENGTHENING THE TECHNOLOGICAL TRANSFER OFFICES IN ALBANIAN UNIVERSITIES
       • Program: Erasmus + CBHE
        Announced winner in the Erasmus+ CBHE 2020 results;
       • Period:  Project will start on 2021
       • Lead Partner: Universita degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Italy
       • Role of UV:  Project Partner
       • SESC – SMART ENERGY FOR SMART CITY
        • Program: Interreg IPA CBC IT-AL- ME
        • Period:  01.01.2020- 31.12.2020
        • Project Status: Ongoing
        • Lead Partner: University of Vlora “Ismail Qemali”
        • List of Project Partners: Confederazione Nazionale Dell Artigianato di Lecce; Universitet Mediteran Podgorica
         Description:  Main objective of the project is developing smart energy citizen thinking by training and promoting new cultural of smart energy knowledge, its benefits for environmental resources saving and social inclusiness in a smart city framework.

        • TANGRAM – TRANSNATIONAL PARKS AND GARDENS RESOURCES IN ADRIATIC AND IONIAN TOURIST MARKETPLACE
         • Website
         • Program: Interreg Adriatiko – Jonian 2014-2020 (ADRION)
         • Period:  01.02.2020- 31.07.2022
         • Project Status: Ongoing
         • Lead Partner: Municipality of Monza, Italy
         • List of Project Partners: Association for Nature and Environment Conservation and Sustainable Development Argonauta; University of Vlora “Ismail Qemali”; DELTA 2000 Consortium Company with limited liability; Civil society organization Proactive; Tourism Bohinj; Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd; Development Agency of Evia SA; Banja Luka Tourist Board; RDA of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica
          Description:  TANGRAM supports a sustainable tourism model though the valorisation and promotion of parks and gardens in connection with major cultural and natural resources of the Adriatic-Ionian region, based on joint developed methodological tools and a new governance system based on a participatory approach including private and public bodies.

         • BLUEWBC- SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BLUE ECONOMIES THROUGH HIGHER EDUCATION AND INNOVATION IN WESTERN BALKAN COUNTRIES
          • Website
          • Program: Erasmus + CBHE
          • Period:  2019-2022
          • Project Status: Ongoing
          • Lead Partner: Norwegian University of Science and Technology, NTNU Norway
          • List of Project Partners: University of Montenegro, (UoM) (Montenegro); University of Vlore (UV) (Albania); University of Tirana (UoT) (Albania); University of Split (UNIST) (Croatia); Vilnius Gedimino Technical University (VGTU), (Lithuania); NTNU Ocean Training (NTNU-OT) (Norway); Chamber of Economy Montenegro (CEM) (Montenegro); General Maritime Directorat, Durres (GMD) (Albania); Innovation and Entrepreneurship Centre Technopolis (IEC) (Montenegro)
           Description:  The purpose of the project is to establish centres of Innovation and Entrepreneurship (I&E) in the maritime segment in Montenegro and Albania. Through the support of partners from Lithuania, Croatia and Norway, the project will establish study programs and strengthen existing study programs with curricula in I&E.

          • KNOWHUB – RECONNECTING UNIVERSITIES AND ENTERPRISES TO UNLEASH REGIONAL INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
           • Website
           • Program: Erasmus + CBHE
           • Period:  2019-2022
           • Project Status: Ongoing
           • Lead Partner: FH Joanneum Gesellschaf in Austria
           • Role of UV: Project Partner
           • List of Project Partners: WUS Austria, University of Girona, Spain, University of Vaasa, Finland, NCDIEL Skopje, North Macedonia, University Tirana, Albania, University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina, INTERA Mostar, Bosnia and Herzegovina, University of Montenegro, Montenegro.
            Description:  This project has been designed to respond most adequately to the specific needs and problems in the partner countries. Commercialization Hubs will be developed at all participating universities not as research centers, but as interfaces between higher education institutions and enterprises and society. These Hubs will attract enterprises, especially start-ups and SMEs, to the universities because of the knowledge and skills of their staff (professors and students) as well as the valuable technology that they will possess.

           • AFRIMED – Algal Forest Restoration in the MEDiterranean Sea
            • Website
            • Program: EASME (European Commision’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)
            • Period:  01/01/2019 – 31/12/2021
            • Project Status: Ongoing
            • Lead Partner: Polytechnic University of Marche, Italy
            • Role of UV: Project Partner
            • List of Project Partners: Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli, (Italy); Universitè Nice Sophia Antinopolis, (France); University of Girona (Spain); Hellenic Centre for Marine Research (Greece); UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UK); Ecoreach SRL, ECOREACH (Italy); University of Vlora (Albania); Faculty of Sciences of Bizerte, University of Carthage (Tunisia); Hellenic Agricultural Organisation “Demeter” (Greece); University Chouaib Doukkali (Morocco)
             Description:  It is vital that the resilience of marine and coastal ecosystems is maintained and restored in order to allow economic growth to be achieved in a sustainable manner. However, despite best efforts to conserve and sustainably manage marine ecosystems, attempts to mitigate human threats are generally proving inadequate to halt biodiversity loss and habitat degradation. Consequently, there is a need for the European Union to turn policy objectives relating to secure, safe, clean and sustainably managed oceans into actions and impacts. The AFRIMED project will develop and promote robust protocols to restore damaged or degraded macroalgal forests (Cystoseira) and provide a framework for escalating access to other regions.

            • MARDS – Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania
             • Website
             • Program: Erasmus + CBHE
             • Period:  15.11.2018 – 30.10.2021
             • Project Status: Ongoing
             • Lead Partner: University of Montenegro
             • Role of UV: Project Partner
             • List of Project Partners: University of Vienna; University of Maribor; Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb; Matej Bel University; University of Donja Gorica; University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”; Polytechnic University of Tirana; Metropolitan University of Tirana; Ministry of Education of Montenegro; Ministry of Science of Montenegro; Ministry of Education, Sports and Youth of Albania; Chamber of Economy of Montenegro; Association for Professionals in Doctoral Education; Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania;
              Description:  The project addresses one of the most acute problems in Montenegrin and Albanian education systems, the doctoral studies. Its main objective is to reconstruct them in line with Salzburg Principles and establish sustainable and modern Pilot Joint Doctoral Schools between two friendly neighbours’ partner countries that will serve as an example of “good practice” for the Western Balkan Region.

             • ALMARS – Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania
              • Website
              • Program: Erasmus + CBHE
              • Period:  15.01.2019 – 30.12.2021
              • Project Status: Ongoing
              • Lead Partner: University of Split, Croatia
              • Role of UV: Project Partner
              • List of Project Partners: Agricultural University of Tirana; University of Durres “Aleksander Moisiu”; Universita Politecnica delle Marche in Italy; Ministry of Agriculture and Rural Development in Albania; Alb- Adriatico 2013 in Dukat, Vlore; Albamar,Durres seaport; International Organisation for the Development of Fisheries & Aquaculture in Europe in Denmark.

               Description:

               Project aims to enhance marine fishery industry in Albania through several tasks:

               a) development of new professional master degree in marine fishery that will meet market needs,

               b) enhancement of collaboration among Blue Growth stakeholders by developing networking platform,

               c) improvement of maritime training centres which provide professional trainings to seafarers operating on fishing vessels.

              • PHAREM – Development and application of a system based on advanced oxidation processes for the treatment of hospital wastewaters in order to remove pharmaceutical compounds with high persistence in aquatic environment
               • Website
               • Program: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece
               • Period:  01.09.2018 – 31.08.2020
               • Project Status: Finished
               • Lead Partner: University of Ioannina, Greece
               • Role of UV: Project Partner
               • List of Project Partners: Decentralized Administration of Epirus and Western Macedonia; University Hospital of Ioannina, Greece; Regional Council of Vlora; Regional Hospital of Vlore
                Description:  The presence of organic micro-pollutants, (pharmaceuticals, agrochemicals, etc) in the environment is a problem that has caused great social and scientific concern in the last years. Pharmaceuticals active compounds (PhACs) are being used at an increasing rate, and end up in wastewater through excretion and disposal. The aim of this project is the assessment of the current needs for the treatment of hospital effluents and the urrent concentration levels of PhACs and the development of an efficient and competitive technology of water treatment for the removal of organic micropollutants such as pharmaceuticals and the wastewater detoxification.

               • TEAVET – Developing teacher competencies for a comprehensive VET system in Albania
                • Website
                • Program: Erasmus + CBHE
                • Period:  15.10.2017 – 14.10.2020
                • Project Status: Finished
                • Lead Partner: University of León, Spain
                • Role of UV: Project Partner
                • List of Project Partners: University of Turku in Finland; Danube University in Krems, Austria; Ministry of Education, Youth and Sport, Albania; Sports University of Tirana “Vojo Kushi”; University of Durres “Aleksander Moisiu”; University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”; University of Gjirokastra “Eqrem Cabej”; University of Korça “Fan. S. Noli”; University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”.
                 Description:  The project includes academic research staff in the field of teaching and pedagogy from interdepartmental departments such as Department of Language and Literature, Department of Computer Science, etc. The main objective of the project is to develop a comprehensive system for the training of lifelong competence teachers. The basis of this project is the research work on the development of contemporary content training modules in the areas of teacher ethics and communication, the creation and development of digital competences for pedagogical purposes, online communication, etc. studying real stakeholder requirements such as teachers or heads of educational institutions.

                BUSINESS CLUBS – Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area

                Website

                 

                Program: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

                Period: 01.07.2018 – 30.06.2020

                Project Status: Ongoing

                Project Leader: Municipality of Argos Orestiko, Greece

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: Municipality of Kastoria in Greece; Public Central Library of Konitsa in Greece; Municipality of Permet

                Description: The “Business Clubs” project aims to establish business support facilities in 5 cities of the cross border area. The innovation and novelty of the Business Clubs lies in the location. Business Clubs will be set up in the center of knowledge and learning; the libraries. The direct benefit of UV consists of setting up a business center in its library, aimed at improving and developing of start-ups and businesses in the cross-border area with Greece. This transforms the institution into a unit that will work with local authorities, businesses, professional associations and cross-border partners.

                 

                Promoting Education and identifying gaps /needs in Albanian maritime sector

                Program: Norwegian Ministry of Foreign Affairs

                Period: 01.12.2018 – 30.11.2020

                Project Status: Ongoing

                Project Leader: Norwegian University of Science and Technology

                Role of UV: Project Partner

                Description: This project will develop maritime and ports competence programs, supported by investment in state of the art simulator technology. Together these elements will act as a starting point for what it is believed will become a maritime cluster in Albania, growing from these initiatives in port cityes of Vlore and Durres.

                 

                EPACTT 2 – European Accredited Curriculum on Tobacco Treatment 2

                 

                Website

                Program: Global Bridges: Healthcare Alliance for Tobacco Dependence Treatment through a Pfizer Independent Grants for Learning and Change

                Period: 2017-2020

                Project Status: Ongoing

                Project Leader: European Network for Smoking and Tobacco Prevention, Belgium

                Role of UV: Associated Partner

                List of Project Partners: European Network for Smoking and Tobacco Prevention in Belgium; AER PUR Romania- Romania; American University of Armenia; Bulgarian Tobacco Control; Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo in Spain; Foundation ‘Smart Health – Health in 3D in Poland; “George D. Behrakis” Research Lab – Hellenic Cancer Society in Greece; Institute of Public Health of Serbia; Kosovo Advocacy and Development Center; Kyiv Health Center in Ukraine; Russian Public Health Association; Slovenian Coalition for Tobacco Control; Società Italiana di Tabaccologia; Tobacco Control Alliance of Georgia; University of Cantabria in Spain; Wallonie Tobacco Prevention in Belgium; Wide Services SA in Greece.

                Description: The aim of the EPACTT2 project is to: 1) translate and disseminate the European Network for Smoking Prevention (ENSP) Network’s Guidelines for treating tobacco dependence in 15 languages. 2) train and accredit professionals in Europe in smoking cessation and cutting edge issues in tobacco control. The project’s future direction is to continue the development and expansion of an accredited curriculum for tobacco cessation in Europe, enhance the formulation of a network of healthcare professionals, dedicated to advancing evidence-based tobacco dependence treatment, facilitate and broaden network’s outreach in Eastern and Southern Europe.

                 

                Re@WBC – Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region

                 

                Website: http://rewbc.ni.ac.rs/

                Program: Erasmus + CBHE

                Period: 15.10.2015- 13.04.2019

                Project Status: Finished

                Project Leader: The University of Niš, Serbia

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: University of Kragujevac in Serbia; University of Novi Sad in Serbia; University of Belgrade in Serbia; Center for the Promotion of Science in Serbia; University of Tirana; University of East Sarajevo in Bosnia and Herzegovina; University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina
                University of Montenegro ; Polytechnic University of Turin in Italy; University of Liege in Belgium; Coventry University in United Kingdom

                Description: Re@WBC plans to improve institutional HR policies and practices through a series of bylaw changes that will prepare researchers for the labor market and society by facilitating their career development. Further, it will enhance their level of competences through a series of practical training in transverse and transferable skills. Thus it will harmonize the management of university research potentials and foster regional cooperation in the WBC region converging with EU developments in HE.

                 

                GREEN TECH WB – Smart and Green technologies for innovative and sustainable societies in Western Balkans

                 

                Website

                Program: Erasmus Mundus

                Period: January 2014 – January 2018

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of Vigo, Spain

                Role of UV: Project Partner

                Description: Green-Tech-WB is and Erasmus Mundus action focused on partner countries; Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Montenegro & Serbia. Green-Tech-WB mobility includes 153 grants (28 for Europeans and 125 for WB) around the triangle: cooperation in higher education, research and innovation and under the umbrella of the thematic field of green technologies. Green-Tech-WB promotes European HEIs as centers of excellence in learning and research around green technologies and drives this excellence to Western Balkan countries in order to contribute to their better governance and social cohesion, as well as to further connect the region to the global economy.

                 

                SIGMA AGILE – Critical skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and Employability in the Multicultural Enviroment of Western Ballkans

                 

                Website

                Program: Erasmus Mundus Action 2

                Period: 15.07.2014 – 14.07. 2018

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of Warsaw, Poland

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: City University London, UK; Humboldt University, Germany; Lappeenranta University of Technology, Finland; University of Milan, Italy; University Nova de Lisboa, Portugal; University of Salzburg, Austria; University of Twente, ITC, The Netherlands; Pompeu Fabra University, Spain; Shkodra University “Luigj Gurakuqi”, Albania; European Unversity of Tirana, Albania; University of Vlora, Albania; University for Business and Technology, Kosovo; University of Prishtina, Kosovo; University of Niš, Serbia; University of Novi Sad, Serbia; University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia & Herzegovina; University of Bihac, Bosnia and Herzegovina.

                Associated Parter: University St Kliment Ohridski Bitola, North Macedonia; University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina; Kosova Association for Quality; Kosovo Agency for Advocacy and Development.

                Description: SIGMA Agile is an Erasmus Mundus project within the European Commission scholarship programme Erasmus Mundus, Western Balkans – part of a wider programme that aims at promoting institutional cooperation and mobility between the EU and other parts of the world. Approximtely 150 fully funded scholarships were available for students, researchers, academic and administrative staff from the Western Balkans to visit one of the EU partner universities, and for students, researchers, academic and administrative staff from one of the EU partner universities to visit one of the partner institutions in the Western Balkans.
                  

                 

                MAReD – Modernizing And Hamonizing Maritime Education In Montenegro and Albania

                 

                Website

                Program: Tempus

                Period: 2014- 2017

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of Montenegro

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: Shkodra University “Luigj Gurakuqi”; University of Ljubljana in Slovenia; Polytechnic University of Catalonia in Spain; Constanta Maritime University in Romania; University of Split in Croatia; Karl-Franzens-Universität Graz in Austria; Ministry of Education of Montenegro; Crnogorska Plovidba A.D. Kotor, Montenegro; Institute for transportation in Montenegro; Invar-Ivosevic Ltd. Montenegro; Montenegrin Association for New Technologies in Montenegro; Chamber of Commerce and Industry of Vlora District; Albanian General Maritime Directorate; Seaport of Vlore S.A; Institute of Transport, Ministry of Public works, Transportation and Telecommunication

                Description: The project arose in response to the obligations of Partner Countries concerning the ratification and implementation of the latest amendments to the International Maritime Organization (IMO) regulations related to education and training of seafarers. All necessary changes and harmonization aim to meet the prescribed international standards to be carried out by 2017, in order to enable the educational and training systems of Partner Countries keep the status of internationally recognized maritime educational and training institutions. The harmonization of the educational programs with valid international standards, ensures the survival of maritime educational institutions and their competitiveness in the international market, thus ensuring the competitiveness of the seafarers from Partner Countries, as well.

                 

                GRASP – Green procurement and smart city support in the energy sector

                 

                Website

                Program: MED Modular

                Period: 01.04.2013- 30.06.2015

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of Patras (Greece)

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: Province of Perugia in Italy; IRISS: Institute for the Research and Improvement of Social Sciences in Malta; Chamber of Commerce and Industry of Terrasa in Spain; Comunita Montana Alto Basento, Area  Programma Basento Brando Camastra, Italy; Municipality of Spata- Artemida in Greece; APEA Siena – Provincial Agency for Energy, Environment and Sustainable development ltd, Italy; ATLANTIS Consulting Cyprus ltd, Cyprus; Chamber of Castellon in Spain; Syndicat Intercommunal d’Electrification et d’Eclairage Public (SIEPP) de la Haute Corse, France; Municipality of Pilea-hortiatis, Kentriki Makedonia, Greece; City Development Agency East Sarajevo-RAIS, Bosnia and Herzegovina

                Description: The main project objective is to support cities, municipalities, regions involved in adopting innovative solutions in the energy sector, and strengthen them interregionally in MED countries through the ability to use an advanced green transnational electronic procurement system. The project moves in 3 main paths of action: 1. Strengthening green procurement processes in wider MED region, with emphasis on energy (eg renewable sources, green materials), through use of online supply management system. 2. Supporting actions aimed at highlighting green energy solutions, which strengthen the capacity of local/regional authorities to use and set quality green requirements. 3. Sharing expertise and best practices amongst the authorities in the project, and supporting activities of dissemination/information to stakeholders (incl. SMEs).

                 

                U3M-AL – Developing Third Mission activities in Albanian Universities

                 

                Website

                Program: Tempus

                Period: 15/10/2012- 14/10/2014

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of León, Spain

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: Universidad Politécnica de Valencia in Italy; University of Turku, Findland; Università di Roma “La Sapienza”, Italy; Ministry of Education Sport and Youth, Albania; University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”; University of Gjirokastra “Eqrem Çabej”; University of Durres “Aleksandër Moisiu”; Agricultural University of Tirana; Polytechnic University of Tirana; University of Korca “Fan Noli”; University Solutions; Instituto Superiore Mario Boella.

                Description: The U3M-AL project aims at supporting the role of Albanian universities in the social and economic growth of the country through three main objectives: 1) Developing relationships between Albanian universities and society through the promotion of 3M activities: technology transfer, continuing education and social engagement, 2) Establishing Regional Development Centres to promote and organise 3M activities in each Albanian public university and 3) Establishing an Albanian network of 3M activities to promote these activities after the conclusion of this project.

                 

                SEEPALS – South East Europe Project for the Advancement of Language Studies

                 

                Website

                Program: Tempus

                Period: 15/10/2010- 14/10/2013

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of Montenegro

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: Faculty of Legal and Business Studies in Novi Sad, Serbia; International University of Novi Pazar, Serbia; University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina; University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina; University of Tirana; Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, North Macedonia; South East European University in Tetovo, North Macedonia; University of Maribor, Slovenia; University for Foreigners of Perugia, Italy; University of Erlangen-Nuremberg, Germany; World University Service, Austria; University of Mitrovica, Kosovo

                Description: The aim of this project is advancement of the foreign language studies in the region, by focusing on critical comparison of two academic practices and on regional implementation of the best European foreign language study models. The project will harmonize the foreign language studies in the region, promote cooperation in the region, enabling easy mobility of students, teachers, and ideas in general, and promote the region’s international academic credibility by: – modernization of the existing literature and cultural studies at the partner universities; – development of MA studies in Translation and Interpretation at the partner universities; – development of Foreign language for specific purposes modules at partner institutions; – upgrading of facilities and teaching methodologies to support the development of SEEPALS

                 

                WWQM_AVR – Wireless Water Quality Monitoring of Arachitos and Vjose Rivers

                 

                Website

                Program: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

                Period: 01.04.2012- 30.09.2012

                Project Status: Finished

                Project Leader: University of Ioannina, Greece

                Role of UV: Project Partner

                Description: The objective of the WWQM_AVR is the building of a prototype water quality monitoring system for rivers Arachthos in Greece and Vjosë in Albania, and in addition a wireless network transmitting the collected data to a University research Lab for evaluation.

                The strategic impact of the WWQM_AVR proposed project will be:

                – The water quality monitoring of Arachthos, Greece and Vjosë, Albania rivers
                – The help to the decision makers concerning the development of the areas in the two river basins.
                – The improvement of the management of the environment in the two river basins
                – The help in the development of the touristic sector in two river basins
                – The help in strengthening of the interrelations between the scientists of the two neighbor Universities and the technology transfer to the groups of the University of Vlorë.

                 

                SIOI – Social Inclusion of immigrants

                Website

                Program: Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG /CARDS-PHARE

                Period: 2007 – 2008

                Project Status: Finished

                Project Leader: Polytechnic University of Marche, Italy

                Role of UV: Project Partner

                List of Project Partners: University of Padova, Italy; University of Bari, Italy; Cooss Marche social cooperative, association Terzavi, Italy; Polytechnic University of Tirana; University of Zagreb, Croatia; University of Montenegro; University of Belgrade, Serbia

                Description: The project aimed at the promotion of the future constitution of an Observatory for Migrations in the Adriatic Area, adequate cognitive instrument capable of a solution and valuing the resources coming from the migration phenomenon in the area but also outside the area, realized thanks to an innovative collaboration among universities, associations and third sector. The project promotes a “new vision” of the immigrant as a citizen seeking:

                1. to encourage and facilitate the convergence and integration of all instruments of active policy and the orientation of the policy who disciplines and governs the migratory phenomenon on a cross-border basis
                2. to strengthen the dialogue and cooperation of different subjects at various levels, representing the whole range of interests of the collective subjects involved in the migratory process: the communities of origin and destination, the associations and the migrants themselves.

                 

               [:]