FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore

 Departamenti i Matematikës

 Departamenti i Matematikës synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistët e ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe kombëtar të vendit. Në sajë të bashkëpunimit me njësi të tjera të Universitetit tonë, organizata të ndryshme, Universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit, ne synojmë të përgatisim matematikanë, mësues matematike dhe specialistë në fushat e matematikë – financës dhe shkencave aktuaristike.

Departamenti i Matematikës është një nga Departamentet më të mëdha të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, i konceptuar si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe të Natyrës prej vitit akademik 2008 – 2009.

Departamenit i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

Departamenit i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, u krijua si rrjedhim i riorganizimit të Fakultetit të Shkencave Teknike më 23.03.2016. Departamenti, për herë të parë u krijuar në Tetor 1994, kohë në të cilën filloi aktivitetin e tij Universiteti Teknologjik i Vlorës ‘Ismail Qemali’ me emertimin “Departamenti i Inxhinierisë Navale”. Gjatë kohës ka pësuar modifikime me riorganizimet që ka pësuar vetë Fakulteti, dikur i Marinës. Aktualisht ky departament në përbërjë të tij ka tre seksione respektivisht:

 • Seksioni i Inxhinierisë Navale
 • Seksioni i Inxhinierisë Mekanike
 • Seksioni i Inxhinierisë Elektrike

Departamenti i Shkencave Detare

Departamenti i Shkencave Detare është krijuar në Tetor 1998. Në degën “Navigacion”. Studentët e parë nisën formimim e tyre 4-vjeçar në vitin akademik 1998-1999. Profili “Navigacion” dhe “Peshkim Detar” u hap për herë të parë në vitin akademik 2002-2003, që konkretisht ndahet në “Navigacion” në vitin e tretë të studimeve. Kështu që studentët e Departamentit të Shkencave Nautike u diplomuan për herë të parë si navigatorë në vitin akademik 2001-2002 dhe navigatorë dhe peshkim detar në vitin akademik 2005 -2006.

Departamenti I Shkencave Kompjuterike.

Departamenti I Shkencave Kompjuterike i  krijuar në vitin 2007, fillimisht si Departamenti i Teknologjisë së Informacionit më 05.12.2007, ndryshuar në Departamenti i Shkencave Kompjuterike në 2008. Ky Departament me personelin dhe studentët e tij ka krijuar një mjedis mjaft cilësor që nxit procesin e të mësuarit dhe kërkimit shkencor. Antarët e Departamentit të Shkencave Kompjuterike janë specialistë dhe kërkues mjaft produktivë; sigurojnë ekspertizë dhe udhëheqje për rreth 450 studentë në nivelin Bachelor dhe mbi 70 studentë në nivelin Master. Departamenti i Shkencave Kompjuterike është pjesëmarrës në disa projekte shkencore, duke bashkëpunuar me departamente dhe fakultete të tjerë brenda dhe jashtë vendit.

 Departamenti i Biologjisë

Departamenti i Biologjisë synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistët e ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe kombëtar të vendit. Në sajë të bashkëpunimit me njësi të tjera të Universitetit tonë, organizata të ndryshme, Universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit, ne synojmë të përgatisim biologë, mësues biologjie dhe specialistë të mjedisit e turizmit me aftësi akademike, sjellje dhe njohuri të denja për të konkuruar me kërkesat e tregut të punës brenda dhe jashtë vendit.

Prioritet i departamentit tonë gjatë programit të studimit Bachelor në Biologji është jo vetëm pajisja e studentëve me njohuritë e nevojshme shkencore në fushën e Biologjisë, por edhe hedhja e themeleve për të përgatitur specialistë të shumë fushave të tjera (mjedisore, bio-shëndetësore, mësuesi si dhe specialistë të mirëfilltë të florës dhe të faunës).

Departamenti i Fizikës

 Departamenti i Fizikës në Fakultetin e Shkencave Teknike është formuar në vitin 2008, si pasuesi i një prej departamenteve të para të mëdha, “Matematikë – Fizikë”, duke trasëguar e u pasuruar me personel të kualifikuar.

Departamenti i Fizikës orfon studime në programet Fizikë dhe Matematikë –Fizikë, në nivelet Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, në të cilat zhvillohen leksione, seminare dhe laboratore. Pedagoget e departamentit zhvillojnë kursin e fizikës së përgjithshme për studentët e Fakultetit të Shkencave Teknike si dhe kurse specializimi. Misioni i tij i mësimdhënies dhe shkencor përmblidhet në këto drejtime kryesore:

 • Përgatitja e mësuesve në fizikë dhe matematikë – fizikë për ciklin e lartë të arsimit bazë.
 • Përgatitja e fizikantëve, specialist të shkencës së fizikës që mund të punojnë në qendra tëndryshme kërkimore shkencore, pedagogë dhe kërkues në shkollat e larta.
 • Kërkimi shkencor i departamentit përfshin drejtime të ndryshme: aplikative – fizika e materialeve, fizika e mjedisit, biofizika, etj., teorike:  didaktika, historia dhe filozofia  e mendimit shkencor, etj.

Departamenti i Kimisë

Departamenti i Kimisë është një ndër Departamentet më të rinj të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, i hapur në 2010. Misioni kyesor i Departamentit të Kimisë është të jetë një ndër institucionet e rëndësishme në Shqipëri për diplomimin universitar në nivelet bachelor e master të studentëve të degës Kimi duke ju krijuar mundësinë për të qenë të aftë e të gatshëm për në tregun e punës vendas por edhe të huaj. Gjithashtu aktorët e interesuar do të gjejnë përgjigje, mirëkuptim gatishmëri e bashkëpunim për realizimin me sukses të projekteve të ndryshme kërkimore-shkencore të cilat mund ti vijnë në ndihmë edhe komunitetit.

 

Dipoma të cilat ofrohen nga ky fakulet;

Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

BSc në Inxhinieria Mekanike

BSc në Inxhinieria Navale

BSc në Inxhinieri Elektrike

MP Operacione Industriale/Navale

MSc në Inxhinieri Navale

Departamenti i Shkencave Detare

BSc në Navigacion

MP Studime të Avancuara Detare

Departamenti i Fizikes

BSc në Fizikë

MP në Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë-Fizikë

MSc në Fizike

Departamenti i Biologjisë

BSc në Biologji

MP në Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Biologji, me Profil Minor në Kimi

MSc në Biologji Mjedisore

Departamenti i Matematikës

BSc në Matematikë

BSc në Matematikë-Financë

Bch në Shkencat Aktuaristike

MPnë Matematikë

MSc në Matematikë, Matematikë-Financë, Aktuaristikë.

Doktoraturë në Matematikë

Departamenti i Shkencave Kompjuterike

BSc në Teknologji Informacioni

BSc në Shkenca Kompjuterike

BSc në Informatike

MP Mësues Informatike per Shkollën e Mesme

MSc Shkenca Kompjuterike

Departamenti i Kimisë

BSc në Kimi

MP Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët

MSc Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë[:en]Faculty of Technical and Natural Sciences

 Department of Mathematics

Department of Mathematics aims to provide excellent academic training to prepare future professionals who will contribute to the regional and national development of the country.

Thanks to the cooperation with other units of our University, various organizations, other national and international Universities, we intend to prepare mathematicians, math teachers and specialists in the fields of mathematics – finance and actuarial sciences.

The Department of Mathematics is one of the largest departments of University “Ismail Qemali” Vlore, conceived as an integral part of the Faculty of Technical Sciences from the academic year 2008 – 2009.

 Department of Marine Engineering and Technology

 Department of Marine Engineering and Technology, was created as a result of the reorganization of the Faculty of Technical Sciences on 23.03.2016.The Department was first created in October 1994, at which time Vlora’s Technological University “Ismail Qemali” started its activity, named “Department of Naval Engineering”.With time, there have been modifications to the reorganization from Faculty of Marine to Faculty of Technical Sciences.

Currently, this department has three sections, respectively:

 • Naval Engineering Section
 • Mechanical Engineering Section
 • Electrical Engineering Section

Department of Marine Science

 Department of Marine Science was established in October 1998. In the “Navigation” branch, the first students began their 4-year training in the academic year 1998-1999. The “Navigation” and “Marine Fishing” profile were opened for the first time in the academic year 2002-2003, which is specifically is divided into “Navigation” in the third year of studies. So students of the Department of Nautical Science graduated for the first time as navigators in the academic year 2001-2002 and navigators and marine fishing in the academic year 2005 -2006.

Department of Computer Science

 Department of Computer Science was established in 2007 as the Department of Information Technology and changed its name in 2008 as Department of Computer Science. This Department with its staff and students has created a very qualitative environment that promotes the process of learning and research. The members of the Department of Computer Science are highly productive specialists and researchers; providing expertise and leadership for about 450 students at the Bachelor level and over 70 Students of Master’s degree. The Department of Computer Science is a participant in several scientific projects, collaborating with other departments and faculties at home and abroad.

Department of Biology

Department of Biology aims to provide excellent academic training to prepare future professionals who will contribute to the regional and national development of the country. Thanks to the cooperation with other units of our University, various organizations, other national and international Universities, we intend to prepare biologists, biology teachers and environmental and tourism specialists with academic skills, attitudes and knowledge to compete with the demands of the labor market at home and abroad.The priority of our department during the Bachelor study program is not only to prepare students with the necessary scientific knowledge in the field of Biology but also to lay the foundations for the preparation of specialists in many other fields (environmental, bio-health, teacher as well as genuine flora and fauna specialists).

Department of Physics

Department of Physics was formed in 2008, as the successor of one of the first major departments, “Mathematics – Physics”, inheriting and enriched with qualified personnel.

The Department of Physics offers studies in Physics and Mathematics-Physics, Bachelor, Professional and Scientific Master in which lectures, seminars and laboratories are held. The department’s pedagogues develop the general physics course for the students of the Faculty of Technical Sciences as well as specialized courses. His teaching and scientific mission is summarized in these main directions:

 • Preparation of Physics and Mathematics – Physics Teachers for the High Cycle of Basic Education.
 • Preparation of physicists, physics science specialists who can work in various scientific research centers, pedagogues and researchers at higher education.
 • The department’s scientific research includes different directions: applicative – physics of materials, environmental physics, biophysics, etc., theoretical – didactics, history and philosophy of scientific thought, etc.

Department of Chemistry

Department of Chemistry opened in 2010 is one of the newest Department of the University. The main mission of the Department of Chemistry is to be one of the important institutions in Albania for graduation of the students in bachelor and master levels of Chemistry by creating the opportunity to be able and ready for the national and international labor market. Also the stakeholders will find answers, understanding, willingness and cooperation for the successful realization of various research projects that can also help the community.

 

Diploma offered by this faculty;

Department of Marine Engineering and Technology

BSc in Mechanic Engineering

BSc in Naval Engineering

BSc in Electrical Engineering

MP in Industrial and Naval Operation

MSc in Naval Engineering

Departmenti of Marine Science

BSc in Navigation

MP in Advanced Marine Studies

 Department of Physics

BSc in Physics

MP in Secondary Teacher Education in Mathematics – Physics

MSc in Physics

Department of Biology

BSc in Biology

MP in Teaching in High School System in Biology with Minor Profile in Chemistry

MSc in Environmental Biology

Department of Mathematics

BSc in Mathematics

BSc in Mathematics – Finance

BSc in Actuarial Sciences

MP in Mathematics

MSc in Mathematics, Mathematics – Finance, Actuarial Science

PhD in Mathematics

Department of Computer Science

BSc in Information Technology

BSc in Computational Sciences

BSc in Informatics

MP in Teaching of Informatics Subject in High School System

MSc in Computer Sciences

 Department of Chemistry

BSc in Chemistry

MP in Teaching of Chemistry in Secondary School System

MSc in Teaching of Chemistry in High School System[:]