[:sq]Mevlana [:en]Mevlana[:]

[:sq]

Mevlana është një program mbi shkëmbimin e studentëve dhe personelit akademik midis Institucioneve të Arsimit të Lartë në Turqi dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë të vendeve të tjera në botë pavarësisht rajonit të tyre. Ai ka për qëllim të kontribuojë në ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë dhe rritjen e ndërveprimit kulturor.

Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një protokoll bilateral në kuadër të programit të shkëmbimit Mevlana me Universitetin e Bingolit (Bingöl University), në Turqi. Studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Vlorës mund të përfitojë nga ky program për të kryer studime për një semestër apo për të dhënë leksione për dy javë në këtë universitet.

 

TURQI

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Süleyman Demirel University

 

(2021-2026)

https://w3.sdu.edu.tr/
 • Business Administration
 • Economics
 • Tourism Management
 • Banking and Finance
 • Primary Education
 • Preschool Education
 • English Language and Literature
 • Law
 • Western Language and Literature (English)
– Student

– Staf

Bingöl University

 

(2019-2024)

http://www.bingol.edu.tr/tr
 • Ekonomiks
 • Teknologji Informacioni   dhe Komunikimi
 • Bilologji
 • Fizike
 • Kimi
 • Gjuhë të Huaja
 • Matematike
 • Juridik
 • Inxhinieri Elektrike
 • Inxhinieri Mekanike
 • Infermieri, Mami
– Student

– Staf

[:en]

Mevlana Exchange Programme is a programme which aims the exchange of students and academic staff between the Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries in the world regardless of their region. It aims to contribute to the internationalization of higher education and increase cultural interaction.

The University of Vlora has signed a bilateral protocol under the Mevlana exchange program with Bingöl University in Turkey. Students and academic staff of the University of Vlora can benefit from this program to study for one semester or give lectures for two weeks at this university.

 

TURKEY

University Website Fields Beneficiaries
Süleyman Demirel University

 

(2021-2026)

https://w3.sdu.edu.tr/
 • Business Administration
 • Economics
 • Tourism Management
 • Banking and Finance
 • Primary Education
 • Preschool Education
 • English Language and Literature
 • Law
 • Western Language and Literature (English)
– Students

– Staff

Bingöl University

 

(2019-2024)

http://www.bingol.edu.tr/tr
 • Economics
 • Information and Communication Technologies
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Foreign Languages
 • Mathematics
 • Law
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Nursing, Midwifery
– Students

– Staff

[:]