Vendime te Rektoratit

Vendim Rektorati 2022

Vendim Rektorati Nr. 1, datë 02.02.2022 Për ngritjen e grupeve të punës për Ditët e Informimit të maturantëve

Vendim Rektorati Nr. 2, Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2022

Vendim Rektorati Nr. 3, date 06.04.2022 Per Miratimin e draft procedures per ngritjen e Bordit Keshillues te bashkepunegtoreve te jashtem prane cdo njesie kryesore ne UV

Vendim Rektorati Nr. 4, datë 27.05.2022 Për miratimin e planit të lëna në kuadër të përmirësimit të cilësisë .....

Vendim Rektorati Nr. 5, datë 27.05.2022, Për miratimin e kalendarit për akreditim të programeve master

Vendim Rektorati Nr. 6, datë 27.05.2022 Për miratimin e kalendarit të realizimit të fokus grupeve

Vendim Rektorati Nr. 7, datë 27.05.2022 Për miratimin e planit për përmbushje të rekomandimeve BSC etj....

Vendim Rektorati Nr. 8, date 27.05.2022 Per miratimin e planit te veprimit per permbushje te rekomandimeve mbi akreditimin e Prog. Stud. BSC Menachim Turizem

Vendim Rektorati Nr. 9, date 30.06.2022 Per miratimin e planit te veprimit per permbushjen e rekomandimeve te lena prej BA per Prog e Stu Bach ne Kontabilitet

Vendim Rektorati Nr. 10, date 30.06.2022 Per Miratimin e projekt propozimit te miniprojektit FE, Dep Biz

Vendim Rektorati Nr. 11, date 30.06.2022 Per miratimin e financimit nga UV te projekteve te FSH

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 29.07.2022 Për miratimin e planit të veeprimit në përmbushje të rekomandimeve mbi akreditimin e programit të studimit bachelor GJ. Shqipe Letërsi

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 04.05.2022 Për Miratimin e Projekt Buxhetit afatmesëm 2023-2025 të UV

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 31.08.2022 Për miratimin e afatit të aplikimit të shtetasve të huaj në Prog. C. I .... dhe Prog. Int. CII ....

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 26.09.2022 Për miratimin e një shtese fondesh në buxhetin e vitit 2022

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 26.09.2022 Për Miratim rialokime ndryshime në buxetin e UV

Vendim Rektorati Nr. 17, datë 14.10.2022 Për ndarjen e mbingarkesës mësimore vjetore, të pagueshme, të pedagogëve për çdo vit akademik.

Vendim Rektorati Nr. 18, datë 14.10.2022 Pë Miratimin e strukturës mësimore vjetore për vitin Akademik 2022 - 2023

Vendim Rektorati Nr. 19, datë 14.10.2022, Për miratimin e raportit të Dep Biznesit në Kuadër të ralizimit të Miniprojektit Roli i Rrjeteve Sociale në Marketingun e Turizmit

Vendim Rektorati Nr. 20, datë 25.10.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandive për Akreditimin e Prog Stu

Vendim Rektorati Nr. 22, datë 25.10.2022 Për zhvillimin e ceremonisë për dhënien e titullit Doctor Honoris Causa Prof Dr Shezai Rrokaj

Vendim Rektorati Nr. 23, datë 25.10.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e Rekomandimeve për Akreditimin e Prog Stud

Vendim Rektorati Nr. 24, datë 25.10.2022 Për miratimin e për mbushjes së rekomandimeve të Bordit të Akreditimit për prog BSC Arsim Fillor

Vendim Rektorati Nr. 25, datë 02.12.2022 Për Miratimin e draft raportit vjetor UV

Vendim Rektorati Nr. 26, datë 02.12.2022 Për miratimin e raportit përfundimtar të miniprojekteve të kërkim zhvillimit për FSH

Vendim Rektorati Nr. 27, datë 02.12.2022 Për miratimin e strategjisë së Ndërkombëtarizimit të UV 2022 -2027

Vendim Rektorati Nr. 28, datë 13.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit në përmbushje të rekomandimeve të lëna prej BA për Akreditim.....

Vendim Rektorati Nr. 29, datë 13.12.2022 Për miratimin e raportit përfundimtar projekt kërkim zhvillim të FSH

Vendim Rektorati Nr. 30, datë 13.12.2022 Për Miratimin e raportit përfundimtar të projekteve të FSHHD

Vendim Rektorati Nr. 31, datë 13.12.2022 Për miratimin e bibliografisë Tekste mësimore universitare dhe monografi shkencore të pedagogëve UV

Nr. 32, datë 13.12.2022 Për miratimin e kërkesës të Dretjorisë së Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore për zgjerimin e zyrës së protokol -arkivës në Rektorat

Vendim Rektorati Nr. 33, datë 13.12.2022 Për miratimin e botimit te Monografisë Letërsia Bashkëkohore Shqiptare Prof. Bardhosh GaçeVendim Rektorati 

Vendim Rektorati Nr. 34, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve të Bordit të Akreditimit ..

Vendim Rektorati Nr. 35, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve të Bordit të Akreditimit ...

Vendim Rektorati Nr. 36, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve Akreditim Bach Pedagogji e Specializuar

Vendim Rektorati Nr. 37, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve për akreditim prog Bach KIMI

Vendim Rektorati Nr. 38, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve për akreditimin Bach Inxh Elektrike

Vendim Rektorati Nr. 39, datë 28.12.2022 Për miratimin e veprimit për përmbushjen e rekomandimeve për akreditimin e Bach në Inxh Mekanike

Vendim Rektorati Nr. 40, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve për akreditimin e Bach në Infermieri të Përgjithshme

Vendim Rektorati Nr. 41, datë 28.12.2022 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen për akreditim Bach Infermieri Mami

Vendim Rektorati Nr. 42, datë 30.12.2022 Për miratimin e rialokimit në buxhetin e vitit 2022 të UV

Vendim Rektorati 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, Date 28.01.2021 Per miratimin e formes se zhvillimit te provime te sezonit vjeshte 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 2, Datë 28.01.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vlore

Vendim Rektorati Nr. 3 date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne UV sesioni i dimrit 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11.02.2021 Per masate marra per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit dimer 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09.03.2021 Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se projekteve te financuar nga BE

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 21.04.2021 Per nisjen e procedures per disa ndryshime ne nenin 22 te statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 21.04.2021 Per miratimin e propozimit per disa ndryshime ne vendimet e Senatit Akademik

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se mini-projekteve financuar nga buxheti i UV

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 30.04.2021 Per Anetaresimin e UV ne UNIMED

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 30.04.2021 Per Ngritjen e Bordit Keshillues te Bashkepunetoreve te Jashtem ne Njesite Kryesore ne UV

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 30.04.2021 Mbi Ofrimin e Sherbimit per Suplementin e Diplomes per Studentet e Diplomuar ne UV

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 30.04.2021 Per Miratimin e Planit te Veprimit ne Kuader te Rekomandimeve te Lena nga Bordi i Akreditimit

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 10.05.2021 Per Miratimin e Draft Propozimit Zv. Rektorit per KSHZHI mbi Ndryshimet ne Nenin 22 te Statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 17. datë 26.05.2021 Propozim per shfuqizimin e nenit 22 te statutit Komisionet e Perhershme dhe riformulimin e tij nga e para

Vendim Rektorati Nr. 18, date 14.06.2021 Per miratimin e disa ndryshimeve ne buxhetin e UV

Vendim Rektorati Nr. 19, datë 01.07.2021 Për miratimin e planit të punës së Qendrave Kërkimore Shkencore të Njësive Kryesore të UV-së

Vendim Rektorati Nr. 20, datë 01.07.2021 Për Llogaritjen e Kostos për Studentët për Secilin Program Studimi të Ofruar nga UV

Vendim Rektorati Nr. 21, datë 01.07.2021 Për miratimin e projekt propozimeve të Njësive Kryesore dhe Njësive Bazë në UV

Vendim Rektorati Nr. 22,datë 01.07.2021 Për Miratimin e Axhendës për Ceremoninë e Titullit Doctor Honoris Causa Prof. Dr. Alfred Joseph Baldacchino

Vendim Rektorati Nr. 23, datë 29.07.2021 Për miratimin e projekt buxhetit afatmesëm 2022 - 2024 të UV

Vendim Rektorati Nr. 24, datë 05.10.2021 Për fillimin e procesit të akrreditimit të programeve të studimit Master Profesional dhe Shkencor

Vendim Rektorati Nr. 25, datë 05.10.2021 Për përkthimin në gjuhën angleze të dosjeve të programeve të studimit Master Profesional dhe Shkencor

Vendim Rektorati Nr. 26, datë 05.10.2021 Për fillimin e procesit zgjedhor për komisionet e përhershme në nivel institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 27, datë 05.10.2021 Për fillimin e procesit zgjedhor për komisionet e përhershme në nivel njësie kryesore në UV

Vendim Rektorati Nr. 28, datë 04.11.2021 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve të lëna prej Bordit te Akreditimit .....

Vendim Rektorati Nr. 29, datë 04.11.2021 Për miratimin e planit të veprimit për përmbushjen e rekomandime të lëna prej bordit te akreditimit pwr bach në Administrim Biznes

Vendim Rektorati Nr. 30, datë 04.10.2021 Për zhvillimin e leksionit në dy grupe për të gjitha fakultetet kur numri i studentëve që ndjekin leksionin është mbi 80 studentë.

Vendim Rektorati Nr. 31, datë 04.11.2021 Për miratimin e strukturës vjetore për virin akademik 2021-2022

Vendim Rektorati Nr. 32, datë 04.11.2021 Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis AADF dhe UV

Vendim Rektorati Nr. 33, datë 04.11.2021 Për miratimin e axhendës për ceremoninë e dhënies së titullit Doctor Honoris Causa Z. Josef Weidenholzer

Vendim Rektorati Nr. 34, 13.12.2021 Për miratimin e draft raportit vjetor të veprimtarisë në UV për vitin akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 35, datë 13.12.20121 Për miratimin e disa ndryshimeve në buxhetin e UV.

Vendim Rektorati Nr. 36, datë 13.12.2021 Për miratimin e propozimeve të ekspertëve të jashtëm në kuadër të projektit Bologna HUB PEER SUPPORT

Vendim Rektorati Nr. 37, datë 13.12.2021 Për miratimin e ndryshimeve në anëtarësinë e Bordit Editorial dhe Bordeve Shkencore nëpër Fakultete....

Vendim Rektorati Nr. 38, datë 20.12.2021 Për një shtesë në vendimin nr. 1735.1, datë 12.11.2021 Për miratimin e strukturës vjetore 2021 - 2022

Vendim Rektorati 2020

Vendim Rektorati Nr. 1, datë 16.01.2020 Për konfirmimin e grupeve mbështetëse për akreditimin institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 2, datë 16.01.2020 Për konfirmimin e grupeve mbështetëse për akreditimin institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 3, datë 16.01.2020 Për çeljen e procedit të vetëkandidimit për anëtarë në Këshillin e Etikës në UV

Vendim Rektorati Nr. 4, datë 10.02.2020 Për miratimin paraprak të rregullores së zgjedhjeve në UV

Vendim Rektorati Nr. 5, datë 17.02.2020 Për një ndryshim në grupin e vlerësimit të brendshëm të institucionit

Vendim Rektorati Nr. 6, datë 25.02.2020, Për përcaktimin e variantit të zhvillimit të draft projekt buxhetit 2020

Vendim Rektorati Nr. 7, datë 02.03.2020 Për një ndryshim në vendimin Nr. 6, datë 25.03.2020 për një ndryshim në vendimin nr. 6

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 04.05.2020 Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e draft procedurës në zbatim të udhëzimit nr. 29, datë 10.09.2018

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 11.06.2020 Për planin e masave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënien në UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 16.06.2020 Për miratimin e listës së personelit i cili do të angazhohet në takimet sipas axhendës me vlerësuesit e jashtëm

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 16.06.2020 Mbi miratimin e kërkesave sipas axhendës së grupit të vlerësimit të jashtëm institucional

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 17.08.2020 Miratim prapraprak të planit buxhetor afatmesëm 2021 - 2023 të UV

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 20.10.2020 Për shqyrtimin dhe miratimin e propozimeve për mënyrat e zhvillimit të planit mësimor për vitin 2020-2021 në pandemi COVID-19

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 20.10.2020 Për diskutime rreth miniprojekteve të përcjella nga ana e njësive kryesore

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 20.10.2020 Për miratimi i iniciativës për organizimin e serisë së leksioneve FH_TALKS në FSHH

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 30.10.2020 Mbi fillimin e vitit akademik 2020 - 2021 në UV

Vendim Rektorati Nr. 17, datë 30.10.2020 Për miratimin e projekt propozimit të Dep. Biznes, FE për programe të reja studimi

Vendim Rektorati Nr. 18, datë 30.10.2020 Për miratimin e shtimit të personelit akademik në strukturën e departamentit të Biologjisë, FSHTN

Vendim Rektorati Nr. 19, datë 30.10.2020 Për miratimin e procedurës për planin e veprimit për përmbushjen e rekomandimeve të lëna prej Bordit të Akreditimit për Programet e Studimit

Vendim Rektorati Nr. 20, datë 06.11.2020 Për Miratimin e propozimit të Administratores për afatet dhe mënyrës së pagesës së tarifës së shkollimit

Vendim Rektorati Nr. 21, datë 06.11.2020 Për miraimin e procedurës Aplikim ONLINE për studentët për bursat ...

Vendim Rektorati Nr. 22, datë 06.11.2020 Për Miratimin e kërkesës së Administratores për shitjen e automejeteve furgon dhe kamper ....

Vendim Rektorati Nr. 23, datë 06.11.2020 Për një ndryshim në vendim nr. 14 për projektet

Vendim Rektorati Nr. 24, datë 06.11.2020 Për miratimin e Kërkesës së departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare për rialokim kuotash

Vendim Rektorati Nr. 25 Datë 18.11.2020 Miratimin e Propozimit të Drejtores së K.B.Nj. për realizimin e veprimtarisë institucionale në Distancë

Vendim Rektorati Nr. 26, Date 09.12.2020 Miratim i Draft Raportit Vjetor te Veprimtarise se UV per 2019 -2020  

Raporti Vjetor i veprimtarise se UV 2019 - 2019_opt

Vendim Rektorati Nr. 27, date 09.12.2020 Miratimin e anulimit te kryerjes se provimeve te pjesshme ne programet e studimit te Ciklit te I-re te Studimeve

Vendim Rektorati Nr. 28, Date 09.12.2020 Veprimtaria dhe ngarkesa mesimore vjetore te personelit per vitin 2020-2021

Mbi planin e masave për përmirësimin e vazhdueshem të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënies
Vendim Nr. 1, datë 06.03.2019
Për reformimin e Akademisë së Shkencave
Vendim Nr. 2, datë 03.03.2019[:en]Mbi planin e masave për përmirësimin e vazhdueshem të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënies
Vendim Nr. 1, datë 06.03.2019
Për reformimin e Akademisë së Shkencave
Vendim Nr. 2, datë 03.03.2019

 

Vendim Rektorati 2018

Për ngarkesën mësimore në auditor të personelit akademik
Vendim Nr. 1, datë 29.01.2018