Vendime te Rektoratit

[:sq]-[:]

[:sq]

Vendim Rektorati 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, Date 28.01.2021 Per miratimin e formes se zhvillimit te provime te sezonit vjeshte 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 2, Datë 28.01.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vlore

Vendim Rektorati Nr. 3 date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne UV sesioni i dimrit 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11.02.2021 Per masate marra per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit dimer 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09.03.2021 Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, date 28/03/2021, Per miratimin e formes se zhvillimit te provimeve te sezonit vjeshte , viti akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 3, date 01/02/2021, Per miratimin e rregullores se brendshme te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01/02/2021, Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne universistetin "Ismail Qemali" Vlore per sesionin e dimrit te vitit akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11/02/2021, Per "Masat e marra nga universiteti "Ismail Qemali" Vlore, per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit te dimrit per vitin akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09/03/2021, Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se projekteve te financuar nga BE

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 21.04.2021 Per nisjen e procedures per disa ndryshime ne nenin 22 te statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 21.04.2021 Per miratimin e propozimit per disa ndryshime ne vendimet e Senatit Akademik

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se mini-projekteve financuar nga buxheti i UV

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 30.04.2021 Per Anetaresimin e UV ne UNIMED

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 30.04.2021 Per Ngritjen e Bordit Keshillues te Bashkepunetoreve te Jashtem ne Njesite Kryesore ne UV

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 30.04.2021 Mbi Ofrimin e Sherbimit per Suplementin e Diplomes per Studentet e Diplomuar ne UV

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 30.04.2021 Per Miratimin e Planit te Veprimit ne Kuader te Rekomandimeve te Lena nga Bordi i Akreditimit

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 10.05.2021 Per Miratimin e Draft Propozimit Zv. Rektorit per KSHZHI mbi Ndryshimet ne Nenin 22 te Statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 17. datë 26.05.2021 Propozim per shfuqizimin e nenit 22 te statutit Komisionet e Perhershme dhe riformulimin e tij nga e para

Vendim Rektorati Nr. 18, date 14.06.2021 Per miratimin e disa ndryshimeve ne buxhetin e UV

Vendim Rektorati Nr. 19, datë 01.07.2021 Për miratimin e planit të punës së Qendrave Kërkimore Shkencore të Njësive Kryesore të UV-së

Vendim Rektorati Nr. 20, datë 01.07.2021 Për Llogaritjen e Kostos për Studentët për Secilin Program Studimi të Ofruar nga UV

Vendim Rektorati Nr. 21, datë 01.07.2021 Për miratimin e projekt propozimeve të Njësive Kryesore dhe Njësive Bazë në UV

Vendim Rektorati Nr. 22,datë 01.07.2021 Për Miratimin e Axhendës për Ceremoninë e Titullit Doctor Honoris Causa Prof. Dr. Alfred Joseph Baldacchino[:en]

Vendim Rektorati 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, Date 28.01.2021 Per miratimin e formes se zhvillimit te provime te sezonit vjeshte 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 2, Datë 28.01.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vlore

Vendim Rektorati Nr. 3 date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne UV sesioni i dimrit 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11.02.2021 Per masate marra per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit dimer 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09.03.2021 Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, date 28/03/2021, Per miratimin e formes se zhvillimit te provimeve te sezonit vjeshte , viti akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 3, date 01/02/2021, Per miratimin e rregullores se brendshme te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01/02/2021, Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne universistetin "Ismail Qemali" Vlore per sesionin e dimrit te vitit akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11/02/2021, Per "Masat e marra nga universiteti "Ismail Qemali" Vlore, per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit te dimrit per vitin akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09/03/2021, Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se projekteve te financuar nga BE

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 21.04.2021 Per nisjen e procedures per disa ndryshime ne nenin 22 te statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 21.04.2021 Per miratimin e propozimit per disa ndryshime ne vendimet e Senatit Akademik

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se mini-projekteve financuar nga buxheti i UV

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 30.04.2021 Per Anetaresimin e UV ne UNIMED

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 30.04.2021 Per Ngritjen e Bordit Keshillues te Bashkepunetoreve te Jashtem ne Njesite Kryesore ne UV

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 30.04.2021 Mbi Ofrimin e Sherbimit per Suplementin e Diplomes per Studentet e Diplomuar ne UV

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 30.04.2021 Per Miratimin e Planit te Veprimit ne Kuader te Rekomandimeve te Lena nga Bordi i Akreditimit

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 10.05.2021 Per Miratimin e Draft Propozimit Zv. Rektorit per KSHZHI mbi Ndryshimet ne Nenin 22 te Statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 17. datë 26.05.2021 Propozim per shfuqizimin e nenit 22 te statutit Komisionet e Perhershme dhe riformulimin e tij nga e para[:]

Vendim Rektorati 2020

Vendim Rektorati Nr. 1, datë 16.01.2020 Për konfirmimin e grupeve mbështetëse për akreditimin institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 2, datë 16.01.2020 Për konfirmimin e grupeve mbështetëse për akreditimin institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 3, datë 16.01.2020 Për çeljen e procedit të vetëkandidimit për anëtarë në Këshillin e Etikës në UV

Vendim Rektorati Nr. 4, datë 10.02.2020 Për miratimin paraprak të rregullores së zgjedhjeve në UV

Vendim Rektorati Nr. 5, datë 17.02.2020 Për një ndryshim në grupin e vlerësimit të brendshëm të institucionit

Vendim Rektorati Nr. 6, datë 25.02.2020, Për përcaktimin e variantit të zhvillimit të draft projekt buxhetit 2020

Vendim Rektorati Nr. 7, datë 02.03.2020 Për një ndryshim në vendimin Nr. 6, datë 25.03.2020 për një ndryshim në vendimin nr. 6

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 04.05.2020 Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e draft procedurës në zbatim të udhëzimit nr. 29, datë 10.09.2018

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 11.06.2020 Për planin e masave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënien në UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 16.06.2020 Për miratimin e listës së personelit i cili do të angazhohet në takimet sipas axhendës me vlerësuesit e jashtëm

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 16.06.2020 Mbi miratimin e kërkesave sipas axhendës së grupit të vlerësimit të jashtëm institucional

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 17.08.2020 Miratim prapraprak të planit buxhetor afatmesëm 2021 - 2023 të UV

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 20.10.2020 Për shqyrtimin dhe miratimin e propozimeve për mënyrat e zhvillimit të planit mësimor për vitin 2020-2021 në pandemi COVID-19

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 20.10.2020 Për diskutime rreth miniprojekteve të përcjella nga ana e njësive kryesore

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 20.10.2020 Për miratimi i iniciativës për organizimin e serisë së leksioneve FH_TALKS në FSHH

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 30.10.2020 Mbi fillimin e vitit akademik 2020 - 2021 në UV

Vendim Rektorati Nr. 17, datë 30.10.2020 Për miratimin e projekt propozimit të Dep. Biznes, FE për programe të reja studimi

Vendim Rektorati Nr. 18, datë 30.10.2020 Për miratimin e shtimit të personelit akademik në strukturën e departamentit të Biologjisë, FSHTN

Vendim Rektorati Nr. 19, datë 30.10.2020 Për miratimin e procedurës për planin e veprimit për përmbushjen e rekomandimeve të lëna prej Bordit të Akreditimit për Programet e Studimit

Vendim Rektorati Nr. 20, datë 06.11.2020 Për Miratimin e propozimit të Administratores për afatet dhe mënyrës së pagesës së tarifës së shkollimit

Vendim Rektorati Nr. 21, datë 06.11.2020 Për miraimin e procedurës Aplikim ONLINE për studentët për bursat ...

Vendim Rektorati Nr. 22, datë 06.11.2020 Për Miratimin e kërkesës së Administratores për shitjen e automejeteve furgon dhe kamper ....

Vendim Rektorati Nr. 23, datë 06.11.2020 Për një ndryshim në vendim nr. 14 për projektet

Vendim Rektorati Nr. 24, datë 06.11.2020 Për miratimin e Kërkesës së departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare për rialokim kuotash

Vendim Rektorati Nr. 25 Datë 18.11.2020 Miratimin e Propozimit të Drejtores së K.B.Nj. për realizimin e veprimtarisë institucionale në Distancë

Vendim Rektorati Nr. 26, Date 09.12.2020 Miratim i Draft Raportit Vjetor te Veprimtarise se UV per 2019 -2020  

Raporti Vjetor i veprimtarise se UV 2019 - 2019_opt

Vendim Rektorati Nr. 27, date 09.12.2020 Miratimin e anulimit te kryerjes se provimeve te pjesshme ne programet e studimit te Ciklit te I-re te Studimeve

Vendim Rektorati Nr. 28, Date 09.12.2020 Veprimtaria dhe ngarkesa mesimore vjetore te personelit per vitin 2020-2021

[:sq]Mbi planin e masave për përmirësimin e vazhdueshem të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënies
Vendim Nr. 1, datë 06.03.2019
Për reformimin e Akademisë së Shkencave
Vendim Nr. 2, datë 03.03.2019[:en]Mbi planin e masave për përmirësimin e vazhdueshem të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënies
Vendim Nr. 1, datë 06.03.2019
Për reformimin e Akademisë së Shkencave
Vendim Nr. 2, datë 03.03.2019

Vendim Rektorati 2018

Për ngarkesën mësimore në auditor të personelit akademik
Vendim Nr. 1, datë 29.01.2018

[:]

Vendim Rektorati 2018

Për ngarkesën mësimore në auditor të personelit akademik
Vendim Nr. 1, datë 29.01.2018

Vendim Rektorati Nr. 23, datë 29.07.2021 Për miratimin e projekt buxhetit afatmesëm 2022 – 2024 të UV