Vendime te Rektoratit

-

Vendim Rektorati 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, Date 28.01.2021 Per miratimin e formes se zhvillimit te provime te sezonit vjeshte 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 2, Datë 28.01.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vlore

Vendim Rektorati Nr. 3 date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se brendshme te Universitetit Ismail Qemali Vore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01.02.2021 Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne UV sesioni i dimrit 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11.02.2021 Per masate marra per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit dimer 2020 -2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09.03.2021 Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 1, date 28/03/2021, Per miratimin e formes se zhvillimit te provimeve te sezonit vjeshte , viti akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 3, date 01/02/2021, Per miratimin e rregullores se brendshme te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

Vendim Rektorati Nr. 4, date 01/02/2021, Per miratimin e rregullores se posacme per proceduren e zhvillimit te provimeve online ne universistetin "Ismail Qemali" Vlore per sesionin e dimrit te vitit akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 5, date 11/02/2021, Per "Masat e marra nga universiteti "Ismail Qemali" Vlore, per fillimin dhe perfundimin e sezonit te provimeve te sesionit te dimrit per vitin akademik 2020-2021

Vendim Rektorati Nr. 7, date 09/03/2021, Per miratimin e projekt buxhetit te vitit buxhetor 2021

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se projekteve te financuar nga BE

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 21.04.2021 Per nisjen e procedures per disa ndryshime ne nenin 22 te statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 21.04.2021 Per miratimin e propozimit per disa ndryshime ne vendimet e Senatit Akademik

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 21.04.2021 Per miratimin e procedures se aplikimit, miratimit, implementimit dhe pageses se mini-projekteve financuar nga buxheti i UV

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 30.04.2021 Per Anetaresimin e UV ne UNIMED

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 30.04.2021 Per Ngritjen e Bordit Keshillues te Bashkepunetoreve te Jashtem ne Njesite Kryesore ne UV

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 30.04.2021 Mbi Ofrimin e Sherbimit per Suplementin e Diplomes per Studentet e Diplomuar ne UV

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 30.04.2021 Per Miratimin e Planit te Veprimit ne Kuader te Rekomandimeve te Lena nga Bordi i Akreditimit

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 10.05.2021 Per Miratimin e Draft Propozimit Zv. Rektorit per KSHZHI mbi Ndryshimet ne Nenin 22 te Statutit te UV

Vendim Rektorati Nr. 17. datë 26.05.2021 Propozim per shfuqizimin e nenit 22 te statutit Komisionet e Perhershme dhe riformulimin e tij nga e para

Vendim Rektorati 2020

Vendim Rektorati Nr. 1, datë 16.01.2020 Për konfirmimin e grupeve mbështetëse për akreditimin institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 2, datë 16.01.2020 Për konfirmimin e grupeve mbështetëse për akreditimin institucional në UV

Vendim Rektorati Nr. 3, datë 16.01.2020 Për çeljen e procedit të vetëkandidimit për anëtarë në Këshillin e Etikës në UV

Vendim Rektorati Nr. 4, datë 10.02.2020 Për miratimin paraprak të rregullores së zgjedhjeve në UV

Vendim Rektorati Nr. 5, datë 17.02.2020 Për një ndryshim në grupin e vlerësimit të brendshëm të institucionit

Vendim Rektorati Nr. 6, datë 25.02.2020, Për përcaktimin e variantit të zhvillimit të draft projekt buxhetit 2020

Vendim Rektorati Nr. 7, datë 02.03.2020 Për një ndryshim në vendimin Nr. 6, datë 25.03.2020 për një ndryshim në vendimin nr. 6

Vendim Rektorati Nr. 8, datë 04.05.2020 Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e draft procedurës në zbatim të udhëzimit nr. 29, datë 10.09.2018

Vendim Rektorati Nr. 9, datë 11.06.2020 Për planin e masave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënien në UV

Vendim Rektorati Nr. 10, datë 16.06.2020 Për miratimin e listës së personelit i cili do të angazhohet në takimet sipas axhendës me vlerësuesit e jashtëm

Vendim Rektorati Nr. 11, datë 16.06.2020 Mbi miratimin e kërkesave sipas axhendës së grupit të vlerësimit të jashtëm institucional

Vendim Rektorati Nr. 12, datë 17.08.2020 Miratim prapraprak të planit buxhetor afatmesëm 2021 - 2023 të UV

Vendim Rektorati Nr. 13, datë 20.10.2020 Për shqyrtimin dhe miratimin e propozimeve për mënyrat e zhvillimit të planit mësimor për vitin 2020-2021 në pandemi COVID-19

Vendim Rektorati Nr. 14, datë 20.10.2020 Për diskutime rreth miniprojekteve të përcjella nga ana e njësive kryesore

Vendim Rektorati Nr. 15, datë 20.10.2020 Për miratimi i iniciativës për organizimin e serisë së leksioneve FH_TALKS në FSHH

Vendim Rektorati Nr. 16, datë 30.10.2020 Mbi fillimin e vitit akademik 2020 - 2021 në UV

Vendim Rektorati Nr. 17, datë 30.10.2020 Për miratimin e projekt propozimit të Dep. Biznes, FE për programe të reja studimi

Vendim Rektorati Nr. 18, datë 30.10.2020 Për miratimin e shtimit të personelit akademik në strukturën e departamentit të Biologjisë, FSHTN

Vendim Rektorati Nr. 19, datë 30.10.2020 Për miratimin e procedurës për planin e veprimit për përmbushjen e rekomandimeve të lëna prej Bordit të Akreditimit për Programet e Studimit

Vendim Rektorati Nr. 20, datë 06.11.2020 Për Miratimin e propozimit të Administratores për afatet dhe mënyrës së pagesës së tarifës së shkollimit

Vendim Rektorati Nr. 21, datë 06.11.2020 Për miraimin e procedurës Aplikim ONLINE për studentët për bursat ...

Vendim Rektorati Nr. 22, datë 06.11.2020 Për Miratimin e kërkesës së Administratores për shitjen e automejeteve furgon dhe kamper ....

Vendim Rektorati Nr. 23, datë 06.11.2020 Për një ndryshim në vendim nr. 14 për projektet

Vendim Rektorati Nr. 24, datë 06.11.2020 Për miratimin e Kërkesës së departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare për rialokim kuotash

Vendim Rektorati Nr. 25 Datë 18.11.2020 Miratimin e Propozimit të Drejtores së K.B.Nj. për realizimin e veprimtarisë institucionale në Distancë

Vendim Rektorati Nr. 26, Date 09.12.2020 Miratim i Draft Raportit Vjetor te Veprimtarise se UV per 2019 -2020  

Raporti Vjetor i veprimtarise se UV 2019 - 2019_opt

Vendim Rektorati Nr. 27, date 09.12.2020 Miratimin e anulimit te kryerjes se provimeve te pjesshme ne programet e studimit te Ciklit te I-re te Studimeve

Vendim Rektorati Nr. 28, Date 09.12.2020 Veprimtaria dhe ngarkesa mesimore vjetore te personelit per vitin 2020-2021

Mbi planin e masave për përmirësimin e vazhdueshem të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënies
Vendim Nr. 1, datë 06.03.2019
Për reformimin e Akademisë së Shkencave
Vendim Nr. 2, datë 03.03.2019

Vendim Rektorati 2018

Për ngarkesën mësimore në auditor të personelit akademik
Vendim Nr. 1, datë 29.01.2018

 

Vendim Rektorati Nr. 18, date 14.06.2021 Per miratimin e disa ndryshimeve ne buxhetin e UV