FAKULTETI I EKONOMISË

Të dashur studentë të Fakultetit të Ekomomisë,

Të respektuar kolegë,

Më lejoni t’ju uroj fillimin e një  viti te ri te mbarë akademik në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, duke ju dëshiruar përzemërsisht sukses, të gjithëve!

U drejtohem në mënyrë të veçantë studentëve rishtarë, të sapoardhur në auditoret tanë: Mirësevini! Jeni në vendin e duhur, në kohën e duhur. Do të studioni në një nga institucionet më të mira të arsimit të lartë publik në Shqipëri. Do të merrni mësim nga lektorë të aftë, të kualifikuar mirë, në mjedise gjithnjë e më të përshtatshme në shërbimin tuaj. Programet tona, të përditësuara me arritjet më të mira bashkëkohore, nxisin e shpërblejnë vullnetin e talentin aty ku prireni më shumë, e ku, natyrisht, do të punoni me më dëshirë.

Kolegë pedagogë! Rrethanat e reja të zhvillimit të shpejtë shoqëror e institucional në vend, kërkesat në rritje për cilësi dhe qasje të matshme të suksesit në mësimdhënie e kërkim, domosdoshmëria e nje vetëdijeje morale më ambicioze për gjithçka që lidhet me profesionin tonë, nga infrastruktura më funksionale te përpunimi e përkryerja e ideve dhe tezave akademike, janë arsye te mjaftueshme që të paralajmëroj nje vit ku do të na duhet të punojmë shumë. E çmoj si shenjë të mirë, sepse tashmë është e njohur se ku shkojnë zotimet tona. Na duhet te strukturojmë qartë profilin tonë universitar si arsye për të ekzistuar.

Nëse kemi ndryshuar mjaft dhe shpejt në të shkuarën, tash duhet të shfrytëzojmë ndryshimin për te ecur shpejt në të ardhmen. Ju ftoj në këmbim të shpeshtë mendimesh e bashkëpunim të drejtpërdrejtë.

Hyjmë në këtë vit te ri akademik si institucion i pjekur për moshën e tij të re, plot 25 vjeçare. Historinë tonë e kanë shenjuar, ndoshta më shumë se çdo institucion tjetër i ngjashëm, po ato ngjarje që kanë shenjuar historinë e Shqipërisë këto 25 vjet, e kësisoj, kam bindjen se nëse do të dimë t’i përgjigjemi përvojës e të shfrytëzojmë kujtesën siç na takon, krijojmë themelin për veprimtari të qëndrueshme afatgjatë e të frytshme.

Vit te mbarë pune e studimi në Fakultetin e Ekonomisë!

Suksese!

 

Fakulteti i Ekonomisë

Mirëseerdhët në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Fakulteti i Ekonomise, i akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ofron programe Bachelor në Financë, Administrim Biznesi dhe Manaxhim Turizëm tek një grup studentësh të talentuar dhe të afirmuar.

Fakulteti i Ekonomise u ofron studentëve tanë mundësinë të studjojnë dhe të punojnë me një personel akademik të përkushtuar dhe me një kurikulum akademik që është përgatitur për të përmbushur nevojat e biznesit global, gjithmonë në ndryshim. Në klasat tona përgjatë studimeve tuaja do të ndjeni energji pune dhe do të keni përkushtim të plotë nga personeli akademik i fakultetit. Fakulteti i Ekonomisë ju ofron një vlerë të jashtëzakonshme për ndërtimin e një kariere fitimprurëse.

Ju lutem të eksploroni  pjesën  tjetër të faqes tonë të internetit  për t’u informuar më shumë rreth programeve tona, stafit akademik, aktivitetet, dhe gjerësia e mundësive që ky univeristet ju ofron.

 

Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit

Mbledh së bashku një grup me studentë të talentuar dhe pedagogë që punojnë në fushat që janë të rëndësishme dhe koherent mbi kërkimet që

sot në menaxhimin e riskut, çmimit të aseteve, qeverisjen e korporatave dhe strategjitë, mbi jetën financiare të bizneseve, etj.

Këto fusha interesi kanë një lidhje të përbashkët me nocionin e riskut. Risku ndikon në të gjitha aspektet e aktiviteteve ekonomike dhe financiare dhe është në qendër të teorisë financiare.

Ne tentojmë të zhvillojmë njohuritë në këtë fushë dhe të pajisim studentët tanë me një program të pasur dhe të gjerë studimi që do t’i përgatisë për sukses në karrierën e tyre profesionale.

Studentët e Diplomuar të Departamentin e Financës dhe Kontabilitetit mund të punësohen si: analist financiar, këshillues për financat personale, kontabilist, këshillues për fiskalitetin, Kontabël i miratuar, Ekspert kontabël, Analist buxheti, Agjent/Broker, Vlerësues, Drejtues pasurish, Këshillues/Analist, Drejtues ndërtimi,si dhe në pozicione të tjera si në tregun e letrave me vlerë dhe shërbimeve financiare.

Studentët mund të gjejnë shumë mundësi për punë në fusha të tilla si: Bankat Tregëtare, Kompanite Financiare, Planifikimi Financiar, Sigurime, Bankat Investuese, Menaxhimi i Fondeve, etj.

 

Departamenti i Biznesit

Synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistët e ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe kombëtar të vendit. Përmes bashkëpunimit me njësi të tjera të Universitetit tonë, organizata të ndryshme, universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit ne pretendojmë të ofrojmë njohuri, sjellje dhe aftësi akademike duke kontribuar në përgatitjen e profesionistëve në fushën e biznesit. Ne u sigurojmë studentëve tanë:

 • Cilësi në mësimdhënie dhe përdorimin e formave bashkëkohore;
 • Përgatitje të lartë profesionale;
 • Krijimin e mundësive të studentëve tanë për punësim dhe vazhdimin e një niveli Master pas përfundimit të ciklit 3-vjeçar;
 • Zhvillimin e aktiviteteve kërkimore shkencore;
 • Pjesëmarrje dhe përfaqësim dinjitoz në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Prezantim cilësor të departamentit: Artikuj Shkencor të botuar, Libra të botuar, konferenca në të cilat kanë referuar.

Departamenti i Biznesit përgatit specialistë të lartë për çdo sektor së fushës të ekonomisë. Studentët përgatiten me njohuritë e nevojshme në të gjitha disiplinat shkencore që kanë të bëjnë me menaxhimin, organizimin dhe administrimin e burimeve financiare, operacionale dhe atyre njerëzore.

Departamenti i Ekonomiksit

Interesi për Ekonomiksin si degë është në rritje dhe kjo për arsye se Ekonomiksi është i dobishëm për mënyrën e të menduarit që u mëson studentëve njohuri të veçanta që ai përçon. Mënyra ekonomike e të menduarit është analitike, e qartë, konciz dhe rigoroz.

Njerëzit që studiojnë në ekonomiks janë të aftë në zgjidhjen e problemeve, sepse ata mësojnë të identifikojnë problemet, të përcaktojnë zgjidhje alternative, të përcaktojnë se çfarë të dhënash janë të rëndësishme dhe të peshojnë objektivisht kostot dhe përfitimet në marrjen e vendimeve.

Përveç kësaj për të përvetësuar një mënyrë të dobishme të të menduarit, dega e ekonomiksit studion një sërë temash të cilat kanë implikime të rëndësishme për vendimet menaxheriale. Ekonomistët studiojnë se si janë ndërmarrë vendimet e bizneseve dhe vendimet personale në kushte të një informacioni të pasigurt dhe jo të plotë, dhe sigurojnë informacione në brendësi të problemit duke përfshirë edhe planifikimin afat-shkurtër dhe atë afat-gjatë.

Një program i fortë si në aspektin teorik dhe në aspektin e aplikuar të ekonomiksit u mundëson studentëve të përdorin njohuritë e tyre për të kuptuar sjelljen ekonomike dhe siguron një bazë për vlerësimin e politikës ekonomike. Studentët fitojnë njohuri edhe mbi institucionet ekonomike si dhe një kuptim të mënyrës se si funksionon një sistem kompleks ekonomik. Këto aftësi mund të aplikohen në përmbushjen e përgjegjësive të punës në një shumëllojshmëri sektorësh dhe grupe profesionesh.

Ekonomistët kanë mundësi punësimi në banka dhe në institucione të tjera financiare, pranë firmave konsulente, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, apo dhe agjensive qeveritare në të gjitha nivelet, si dhe në universitete.

Departamenti i Biznesit:

BSc në Administrim Biznesi

BSc në Manaxhim Turizmi

BSc në Marketing

MP në Administrim Publik

MP Sipermarrje në Turizem

MP në Marketing

MS në Administrim Biznesi

 

Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit;

BSc në Financë

BSc në Kontabilitet

MP në Financë

MP në Kontabilitet

MS ne Financë

MS në Pasuri të Paluajtshme

 

Departamenti i Ekonomiksit:

BSc në Ekonomiks

MP Ekonomiks në Sipërmarrje

MS në Ekonomiks


Dear students of the Faculty of Economics,

Distinguished colleagues,

Let me wish you the beginning of a good academic year at University of Vlora “Ismail Qemali”, and cordially wish you all success!

I specifically address the new Students to our audience:
Welcome!
You are in the right place at the right time. You will study in one of the best public higher education institutions in Albania. You will be taught by skilled, well-qualified lecturers in increasingly convenient environments at your service.
Our programs, updated with the best of contemporary achievements, promote and reward the will and talent where you are most apt, and of course you will work more willingly.

Colleagues! The new circumstances of rapid social and institutional development in the country, the increasing demands for quality and measurable access to success in teaching and research, the necessity of a more ambitious moral awareness of everything related to our profession, from more functional infrastructure to processing perfecting academic ideas and theses are enough reason to announce a year where we will have to work hard.
I value it as a good sign, because it is already known where our pledges go. We need to clearly structure our university profile as a reason to exist.

If we have changed enough and quickly in the past, we must now use change to move forward in the future. I invite you to frequent exchange of opinions and direct cooperation.

We are entering this new academic year as a mature institution for its young age, full of 25 years. Our history has been marked, perhaps more than any other similar institution, the same events that have marked Albania’s history over the past 25 years, so I am convinced that if we know how to respond to experience and use memory as we do, we lay the foundation for sustainable long-term, productive activity.

Have a great year of study at the Faculty of Economics!

Good luck!

 

Faculty of Economy

Welcome to the Faculty of Economy of University “Ismail Qemali” Vlore.

The Faculty of Economy, accredited by the Ministry of Education and Science, offers Bachelor and Master programs in Finance, Business Administration and Tourism Management to a group of talented and affirmed students.

The Faculty of Economy offers our students the opportunity to study and work with dedicated academic staff and an academic curriculum that is prepared to fulfill the needs of global business, always in c continuous change. In our classrooms throughout your studies, you will feel your work energy and you will have full commitment  by the academic staff. The Faculty of Economy offers you an extraordinary value for building a profitable career.

Please explore the rest of our website to get more information about our programs, academic staff, activities, and the breadth of opportunities this university offers.

 

Department of Finance

This Department gather a group of talented students and pedagogues working in areas that are important and coherent on research field that today are made on risk management, asset price, corporate governance and strategies, on the financial lives of businesses, and so on.

These areas of interest have a common connection to the notion of risk. The risk affects all aspects of economic and financial activities and is central to financial theory.

We try to develop the knowledge in this field and supply our students with a rich and extensive study program that will prepare them for a successful professional career.

Graduates of the Finance Department may be employed as financial analysts, personal finance advisors, accountants, tax advisors, approved accounts, accounting experts, budget analysts, brokers, valuers, asset managers, advisors / analysts, executives construction, as well as in other positions such as in the market valuable letters and financial services.

Students can find many job opportunities in areas such as: Commercial Banks, Financial Companies, Financial Planning, Insurance, Investment Banks, Fund Management, etc.

 

Department of Business

It aims to provide excellent academic training to prepare future professionals who will contribute to the regional and national development of the country. Through cooperation with other units of our University, various organizations, other universities in and out of the country we claim to offer knowledge, academic behavior and skills by contributing to the preparation of professionals in the business field. We provide our students with:

 • Quality in teaching by using contemporary methods;
 • High professional qualification;
 • Creating opportunities for our students for employment and to continue a Master’s degree after completing the 3-year cycle;
 • Development of scientific research activities;
 • Accurate participation and presentation in national and international activities;
 • Quality department presentation: Published Articles, Published Books, conferences on which they took part.

The Business Department prepares senior specialists for each sector of the economy. Students have gained the necessary knowledge in all disciplines related to the management, organization and management of financial, operational and human resources.

 

Department of Economics

The interest in economics as a branch is increasing because it is useful for the way of thinking that teaches students and the special knowledge that it imparts. The economic way of thinking is analytical, clear, concise and rigorous.

People who study economics are capable of solving problems because they learn to identify problems, determine alternative solutions, determine what data is important and objectively calculate the costs and benefits of making decisions.

In addition to acquiring a useful way of thinking, the branch of economics studies a variety of topics that have important implications for managerial decisions. Economists study how business decisions and personal decisions are taken under insecure and incomplete information, and provide information of the problem, including short-term and long-term planning.

An intense program both in theoretical and applied aspects of economics enables students to use their knowledge to understand economic behavior and provides a basis for assessing economic policy. Students gain knowledge on economic institutions as well as an understanding of how a complex economic system works. These skills can be applied to the fulfillment of job responsibilities in a variety of sectors and groups of professions.

Economists have opportunities to be employed in banks and other financial institutions, consulting firms, national and international organizations, or government agencies at all levels, as well as at universities.

 

Department of Business:

BSc in Business Administration

BSc in Tourism Management

BSc in Marketing

MP in Public Administration

MP Entrepreneurship in Tourism

MP in Marketing

MSc in Business Administration

 

Department of Finance;

BSc in Finance

BSc in Accounting

MP in Finance

MP in Accounting

MSc in Finance

MSc in Real Estate

 

Department of Economics:

BSc in Economics

MP Economics in Entrepreneurship

MSc in Economics