BORDI I ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit

1. Sotir Nikolla            Kryetar
2. Enrik Mehmeti        Anëtar
3. Anjeza Shiko          Anëtare
4. Alma Bakiu             Anëtare
5. Zamira Alimema    Anëtare
6. Enida Pulaj             Anëtare
7. Elmira Kushta        Anëtare

Vendime të Bordit të Administrimit 2024

Vendim Bordi Nr. 1, datë 09.01.2023 Për detajimin e grantit të akorduar nga MAS 2023

Vendim Bordi Nr. 2, datë 15.02.2023 Për miratimin paraprak të fondit për bashkëfinancim në kuadër të projekteve për kërkimin shkencor dhe inovacion

Vendim Bordi Nr. 3, datë 23.02.2023 Për miratimin e buxhetit të UV 2023

Vendim Bordi Nr. 4, datë 23.03.2023 Për miratimin e raportit vjetor të sektorit të Auditit të Brendshëm UV 2022

Vendim Bordi Nr. 6, datë 23.03.2023 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë përjashtimi dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 8, datë 02.03.2023 Për miratimin e tarifës së shkollimit për programin e përbashkët MS në PMSTK

Vendim Bordi Nr. 10, datë 20.03.2023 Për miratimin e shtesës në grantin e bursave, të akorduar nga MAS 2023

Vendim Bordi Nr. 12, datë 20.03.2023 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë përjashtim dhe reduktim tarifa

vendim Bordi Nr. 14, datë 09.05.2023 Për Miratimin e listës së studentëve që përfitojnë Bursë, Përjashtim dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 15, datë 10.05.2023 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për prog. stud. të vazhduar në fushën psiko - pedagogjike

Vendim Bordi Nr. 16, datë 22.05.2023 Për miratimin e shtesës në fondin e pagave akorduar nga MAS për Periudhën Prill - Nëntor 2023

Vendim Bordi Nr. 17, datë 09.06.2023 Për miratimin e traifës dhe pjesëmarrje në Konferencën ndëkombëtare Humanities and Education

Vendim Bordi Nr. 18, datë 07.06.2023 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë, përjashtim dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 19, datë 21.06.2023 Për miratimin e hapjes së prog. përbashkët studmi Bachelor në ING Mekanike midis UV dhe UPB itali

Vendim Bordi Nr. 20, datë 22.06.2023 Për miratimin e marrëveshjes specifike të prog. të përbashkët Bach në ING Mekanike Midis UV dhe UPB Itali

Vendim Bordi Nr. 21, datë 21.06.2023 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 22, date 29.06.2023 Per miratimin e nivelit te pagave te personelit ndihmesakademik me karakter mesimor, administrativ te UV

Vendim Bordi Nr. 23, date 29.06.2023 Per raportimin e nje analize financiare te prokurimeve dhe te Auditit te brenshem

Vendim Bordi Nr. 24, date 29.06.2023 Per miratimin e ngritjes se grupit te punes per draft rregulloren financiare - Copy

Vendim Bordi Nr. 25, date 29.06.2023 Per Miratimin e liste se studenteve qe perfitojne burse perjashtimi dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 26, date 13.07.2023 Per shfuqizimin e vendimit te BA nr33 date 2019 per miratimin e ndryshimit te emertimi te FSHH ne FSHHD

Vendim Bordi Nr. 27, date 13.07.2023 Per miratimin e tarifes vjetore per prog e st per C I dhe II te studimit

Vendim Bordi Nr. 28, date 18.08.2023 Per miratimin e projekt buxhetit afatmesem 2024 -2026

Vendim Bordi Nr. 29, date 21.08.2023 Per miratimin e listes se studenteve qe perfitojne burse perjashtimin dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 31, date 22.09.2023 Per pagesen e mbingarkeses mesimore te realizuar per stafin akademik

Vendim Bordi Nr. 32, date 22.09.2023 Per miratimin e rialokimit te detajimit te grantit per 2023

Vendim Bordi Nr. 33, date 22.09.2023 Per miratimin e nje shtese fondesh ne buxhetin e vitit 2023

Vendim Bordi Nr. 34, date 22.09.2023 Per miratimin e raportimit te analizes financiare te prokurimeve dhe auditit te brendshem te UV per 6 mujorin e pare te 2023

Vendim Bordi Nr. 38, date 15.11.2023 Per miratimin e shteses ne fondin e pagave per vitin 2023 ne UV

Vendim Bordi Nr. 40, date 15.11.2023 Per miratimin e planit vjetor 2024 dhe planit strategjik 2024 - 2026 te sektorit te auditit te brendshem

Vendim Bordi Nr. 41, date 24.11.2023 Per miratimin e riaplikimit te programit te ri te studimit MS ne marketing Digjital

Vendim Bordi Nr. 42, date 24.11.2023 Per miratimin e hapjes se programit te ri te studimit Bach ne fizioterapi

Bordi Nr. 43, date 24.11. 2023 Per miratimin e riorganizimit te programit te studimit MS ne Administrim Publik ne MS ne Administrim Publik

Vendim Bordi Nr. 44, date 24.11.2023 Per miratimin e bashkimit te njesise baze te FSHTN

Vendim Bordi Nr. 45, date 05.12.2023 Per miratimin e rregullores financiare te UV

Vendim Bordi Nr. 46, date 05.12.2023 Per miratimin e raportit te veprimitarise financiare per UV

Vendim Bordi Nr. 48, date 05.12.2023 Per pagesen e mbingarkeses mesimore te realizuar per stafin akademik

Vendim Bordi Nr. 49, date 05.12.2023 Per pagesen e oreve suplementare per sekretarite mesimore gjate procesit te regjistrimit

Vendim Bordi Nr. 52, date 22.12.2023 Per miratimin e raportit te veprimtarise financiare per UV

 

Vendim Bordi Nr. 1, datë 07.01.2022 Për kostituimin dhe zgjedhjen e kryetarit të Bordit të Administrimit të UV

Vendim Bordi Nr. 2, datë 07.01.2022 Për detajimin e grantit të akorduar nga MAS për 2022

Vendim Bordi Nr. 3, datë 07.01.2022 Për afatet e pageës së tarifës pë CIII Doktoratë Studime Gjuhësore Letrare e Kulturore

Vendim Bordi Nr. 4, datë 24.01.2022 Për miratimin e raportit vjetor të Auditit të Brendshëm 2021

Vendim Bordi Nr. 5, datë 24.01.2022 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë dhe përjashtohen nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 7, date 28.02.2022 Per Miratimin e Listes se Studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtime nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 8, date 11.03.2022 Per Miratimin e Buxhetit te UV 2022

Vendim Bordi Nr. 9, date 28.02.2022 Per miratimin paraprak te efekteve financiare lidhur me marreveshjen midis UV dhe AADF

Vendim Bordi Nr. 10, datë 14.04.2022, mbi shfuqizimin e vendimit Nr. 28, dt. 15.05.2020 Mbi miratimin e rregullores se funksionit te drejtorisë së shërbimeve......

Vendim Bordi Nr. 12, datë 14.04.2022 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 13, datë 30.04.2022 Për miratimin e hapjes së programit të dyfishtë të studimit MS në PMSTK

Vendim Bordi Nr. 14, datë 15.05.2022, Për miratimin e programit të ri të studimit Diplomë e Dyfishtë në Gjuhësi e Aplikuar në Fushë e Turizmit

Vendim Bordi Nr. 15, date 24.06.2022 Per miratimin e listes se studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtimet nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 16, date 24.06.2022 Per miratimin e tarifes se aplikimit per programin Doktorate ne SGJLK ne UV

Vendim Bordi Nr. 18, date 24.06.2022 Per pagesen e oreve suplementare per sekretarite mesimore ....

Vendim Bordi Nr. 19, date 19.07.2022 Per miratimin e listes se studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtimet nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 20, datë 15.08.2022 Për miratimin paraprak të ndryshimeve në Statutin e UV

Vendim Bordi Nr. 21, datë 15.08.2022 Për miratimin e mbingarkesës mësimore të realizuar për stafin akademik

Vendim Bordi Nr. 22, datë 15.08.2022 Për miratimin e tarifave të shërbimit të ofruara nga Qendra RDC

Vendim Bordi Nr. 23, datë 15.08.2022 Për miratimin paraprak të fondit për Bashkëfinancimin në aplikim projekti

Vendim Bordi Nr. 24, datë 15.08.2022 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 25, datë 15.08.2022 Për miratimin e projekt buxhetit afatmesëm

Vendim Bordi Nr. 26, datë 24.08.2022 Për miratimin e vlerës së qerasë për ambientet që do të ofrohen shkollës së drejtorë të arsimit parauniversitar

Vendim Bordi Nr. 27, datë 20.09.2022 Për miratimin e kartës së auditit

Vendim Bordi Nr. 28, datë 28.09.2022 Për miratimin e tarifës së shkollimit për programet e CI e të II të studimeve

Vendi Bordi Nr. 29, datë 29.09.2022 Për miratim rialokim ndryshim në buxhetin e vitit 2022 të UV

Vendim Bordi Nr. 30, datë 29.09.2022 Për miratimin e një shtesë fondesh në buxhetin 2022 të UV

Vendim Bordi Nr. 31, datë 31.10.2022 Për miratimin e planit vjetor 2023 dhe panit strategik 2023-2025 të Auditit UV

Vendim Bordi Nr. 32, datë 31.10.2022 Për pagesën e anëtarëve të grupeve të punës për shkrim projektesh

Vendim Bordi Nr. 34, datë 31.10.2022 Për miratimin paraprak të fondit për bashkëfinancimin për aplikim në Projektin MENTES

Vendim Bordi Nr. 35, datë 21.11.2022 Për miratimin e raportit të veprimtarisë financiare të UV

Vendim Bordi Nr. 37, datë 21.11.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e CII të studimeve MP MAR Kl I-V

Vendim Bordi Nr. 38, datë 21.11.2022 Për miratimin e shtesës në fondin e pagave për vitin 2022 në UV

Vendim Bordi Nr. 39, datë 21.11.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për MEP&M

Vendim Bordi Nr. 40, datë 21.11.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e studimit me TFFMI

Vendim Bordi Nr. 41, datë 21.11.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e CII të MS Administrim Publik

vendim Bordi Nr. 42, datë 25.11.2022 Për Hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për programin e CII MS në Marketing Digjital

Vendim Bordi Nr. 43, datë 19.12.2022 Për miratimin e raportit vjetor të veprimtarisë së UV për 2021 - 2022

Vendim Bordi Nr. 44, datë 19.12.2022 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë përjashtimi dhe reduktim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 45, datë 19.12.2022 Për hapjen dhe miratimin e tarifës së shkollimit për prog. CII Doktoratë në Shkencat e Shëndetit

Vendim Bordi Nr. 46, datë 19.12.2022 Për pagesën e personelit ndihmës akademik me karakter Administrativ për punën e kryer jashtë orarit zyrtar....

Vendim Bordi Nr. 47, datë 19.12.2022 Për pagesën e anëtarëve të grupeve të punës për shkrim projektesh

Vendim Bordi Nr. 48, datë 19.12.2022 për pagesën e mbingarkesës mësimore për vitin akademik 2021 - 2022

Vendim Bordi Nr. 49, datë 31.12.2022 Për miratimin e rialokimit në buxhetin e vitit 2022 të UV

Vendim Bordi Nr. 50, datë 31.12.2022 Për miratimin e pagesës për mbështetjen financiare të menjëhershme për zbutjen e impaktit të krizës për personelin e UV

Vendim Nr. 01, Date 07.01.2021 Per detajimin e grantit te akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise per Vitin 2021

Vendim Nr. 2, Datë 12.01.2021 Per nje ndryshim ne vendimin nr. .1, date 07.01.2021 te BA Per detajimin e grantit te akorduar nga MASR per 2021

Vendim Nr. 3, Date 12.01.2021 Per ndarjen e te ardhurave nga tarifat e sherbimeve te ofruara nga Qendra RDC

Vendim Nr. 5, Datë 21.01.2021 Për Kriteret dhe procedurën e përzgjedhjes së Administratorit të UV

Vendim Nr. 6, Datë 21.01.2021 Për Miratimin e Tarifës së Shkollimit për Programin e Integruar të C II të Studimit Master i Shkencave në Drejtësi

Vendim Nr. 7, Datë 21.01.2021 Mbi Ngarkimin me Detyrën e Administratorit të UV deri në përfundim të procedurës së punësimit

Vendim Nr. 8, Date 08.02.2021 Per miratimin e listes se studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtimet nga tarifa per vitin akademik 2020-2021.

Vendim Bordi Nr. 11, datë 12.02.2021 Pë miratimin e raportit vjetor të Sektorit të Brendshëm të Auditit për vitin 2019 -2020

Vendim Bordi Nr. 15, datë 23.03.2021 Për miratimin e Buxhetit të UV për vitin 2021

Vendim Bordi Nr. 16, datë 23.03.2021 Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë dhe përjashtime nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 17, datë 11.05.2021 Per Miratimin e Listes se Studenteve qe Perfitojne Burse dhe Perjashtimet nga Tarifa

Vendim Bordi Nr. 18, datë 11.05.2021 Per shperblim nga fondi i vecante i UV

Vendim Bordi Nr. 19, datë 11.05.2021 Per shtyrjen e afatit te pageses se tarifes se shkollimit per studentet qe ndjekin programet e integruar ne drejtesi ne UV

Vendim Bordi Nr. 20, datë 11.05.2021 Per Pagesen e Anetareve te Grupeve te Punes per Aplikim dhe Shkrin Projektesh

Vendim Bordi Nr. 21, datë 14.05.2021 Per nje ndryshim ne vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 18, datë 13.02.2020

Vendim Bordi Nr. 22, datë 14.05.2021 Per nje Shtese ne Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 36, datë 27.11.2018

Vendim Bordi Nr. 23, datë 14.05.2021 Per percaktimin e Burimit te Financimit te Programeve te Reja te Miratuara nga BA, 2021 - 2022

Vendim Bordi Nr. 25, datë 11.06.2021 Per miratimin e listes se studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtimet nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 26, datë 11.06.2021 Per miratimin e disa ndryshimeve ne statutin e UV

Vendim Bordi Nr. 27, datë 18.06.2021 Per miratimin e disa rialokimeve-ndryshimeve ne buxhetin e UV

Vendim Bordi Nr. 29, datë 22.07.2021 Për Miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 30, datë 27.08.2021 Për miratimin e listës së studentëve që perfitojne bursë dhe përjashtim nga tarifa

Vendim Bordi Nr. 31, datë 2.08.2021 Për miratimin e buxhetit afatmesëm 2022 - 2024 të UV

Vendim Bordi Nr. 32, datë 14.09.2021, datë 20.09.2021 Për pagesën e mbingarkesës së stafit akademik 2020-2021

Vendim Bordi Nr. 33, datë 19.10.2021 Për miratimin plani vjetor 2022 dhe planit strategjik 2022-2024

Vendim Bordi Nr. 34, datë 19.11.2021 Për miratimin e raportit të veprimtarisë financiare për UV

Vendim Bordi Nr. 35, datë 19.11.2021 Për shpërblim nga fondi i veçantë i UV

Vendim Bordi Nr. 36, datë 19.11.2021 Për miratimin e tarifës së studimit për programin e studimit Doktoratë në studime gjuhësore, letrare e kulturore

Vendim Bordi Nr. 37, datë 25.11.2021 Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional 2vjeçar Navigator për Mjete Detare

Vendim Bordi Nr. 38, datë 20.12.2021 Për miratimin e raportit vjetor të veprimtarisë së UV për 2020 - 2021

Vendim Bordi Nr. 39, datë 20.12.2021 Për miratin e disa riaslokimeve ose ndryshimeve në buxhetin e UV

Vendim Bordi Nr. 40, datë 20.12.2021 Për pagesën e orëve suplementare për sekretaritë mësimore gjatë regjistrimit 2021-2022

Vendim Bordi Nr. 41, datë 20.12.2021 Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në UV

Vendim-Nr.-4-Datë-13.02.2020-Studentët-që-përfitojnë-bursë-dhe-përjashtim-nga-tarifat-për-2019-2020

Vendim-Nr.-5-Datë-13.02.2020-Miratim-i-programit-të-ri-studimi-dyvjeçar-Teknik-Laboratori

Vendim-Nr.-6-Datë-13.02.2020-Miratim-i-programit-të-ri-studimi-dyvjeçar-Teknologji-e-Shkenca-Ushqimore

VVendim-Nr.-7-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studimi-dyvjeçar-Akuakulturë-dhe-Higjenë-e-Produkteve-të-Peshkimit

Vendim-Nr.-8-Datë-13.02.2020-Miratim-i-hapjes-së-programit-të-studimit-Bachelor-në-Matematikë-Financë

Vendim-Nr.-9-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studmi-Master-i-Shkencave-në-Menaxhim-Transporti-Intermodal

Vendim-Nr.-10-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studimi-dyvjeçar-Sekretar-Administrativ-dhe-Mbikëqyrës-Zyre

Vendim-Nr.-11-Datë-13.02.2020-Miratim-programi-të-ri-studimi-Bachelor-në-Përkthim-Redaktori-në-Anglishte-për-Qëllime-të-Posaçme

Vendim-Nr.-12-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Master-Professional-Në-Udhërrëfim-Dhe-Komunikim-Turistik

Vendim-Nr.-13-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Master-Në-Mësuesi-Për-Histori-Gjeografi

Vendim-Nr.-14-Datë-Riorganizimin-E-Programit-Të-Studimit-Bachelor-Në-Drejtësi-Në-Program-Të-Integruar-Të-Studimeve-Të-Ciklit-Të-Dytë-Master-I-Shkencave-Në-Drejtësi

Vendim-Nr.-15-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Bachelor-Në-Teknologji-Laboratori

Vendim-Nr.-16-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programi-Të-Ri-Të-Studimit-Dyvjeçar-Shërbime-Kujdesi-Për-Fëmijë

Vendim-Nr.-17-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Dyvjeçar-Asistencë-Në-Geriartri

Vendim-Nr.-18-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Bachelor-Në-Media-Komunikim-Dhe-Trashëgimi-Kulturore

Vendim-Nr.-19-Datë-13.02.2020-Miratimin-E-Programit-Të-Ri-Të-Studimit-Bachelor-Në-Edukim-Fizik-Dhe-Sport

Vendim-Nr.-20-Datë-13.02.2020-Për-një-Ndryshim-në-vendimin-nr.-52-datë-26.11.2019-të-Bordit-të-Administrimit-të-Universitetit-Ismail-Qemali-Vlorë

Vendim-Nr.-21-Datë-13.02.2020-

Vendim-Nr.-22-Datë-09.03.2020- Per miratimin e listet se studenteve qe perfitojne burse dhe perjashtimet nga tarifa per vitin akademik 2019-2020

Vendim-Nr.-23-Datë-09.03.2020-Per ngritjen e grupit te punes per hartimin e rregullores financiare te universitetit "Ismail Qemali", Vlore

Vendim-Nr.-24-Datë-09.03.2020-Per miratimin paraprak per krijimin e njesise baze te histori-gjeografise

Vendim-Nr.-26-Datë-15.05.2020-Lista e studenteve, perjashtimet dhe bursat

Vendim-Nr.-27-Datë-15.05.2020-Per shperblim nga fondi i vecante i Universitetit"Ismail Qemali, Vlore"

Vendim-Nr.-28-Datë-15.05.2020-Per miratimin e rregullores se funksionimit te drejtorise se sherbimeve mbeshtetese

Vendim-Nr.-29-Datë-15.05.2020-Per miratimin e kartes se auditit, planin vjetor per vitin 2019-2020 dhe planin strategjik 2020-2022

Vendim-Nr.-30-Datë-15.05.2020-Mbi shkresen me nr 617/1 Prot/ date 08.05.2020

Vendim-Nr.-31-Datë-05.06.2020-Për miratimin e tarifave të shërbimit të ofruara nga Qendra RDC

Vendim-Nr.-32-Datë-05.06.2020-Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë Bursë dhe Përjashtimet nga tarifa për Vitit Akademik 2019 - 2020

Vendim-Nr.-33-Datë-05.06.2020-Për përcaktimin e kritereve të procedurës për punësimin e personelit administrativ specialist shërbimesh

Vendim-Nr.-34-Datë-05.06.2020-Për pagesën e anëtarëve të grupeve të punës për aplikim dhe shkrim projektesh

Vendim Nr. 41, Datë 29.10.2020 Për Miratimin e planit të Punës për 2021 dhe Planit Strategjik 2021 -2023

Vendim Bordi Nr.1 

PËR DETAJIMIN E GRANTIT TË AKORDUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2019

Vendim Bordi Nr.2, datë 15.01.2019 

Për miratimin e studentëve që fitojnë bursa financiare

Vendim Bordi Nr.3, datë 15.01.2019 

PER MIRATIMIN E STUDENTEVE QE PERJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT

VENDIM Nr. 4, datë 15. 01. 2019

PËR TARIFAT E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE

Vendim Bordi Nr.5, datë 15.01.2019 

PER NJE NDRYSHIM TE VENDIMIT Nr. 13 datë 16.07.2018

Vendim Bordi Nr.6, datë 22.02.2019 

Kategorite e individeve qe plotesojne kriteret per ulje te tarifes vjetore, program i ciklit te dyte te studimeve

Vendim Bordi Nr.7, datë 22.02.2019 

Miratimin e studenteve qe perfitojne bursa financiare

Vendim Bordi Nr.8, datë 22.02.2019 

Percaktimi i mases se shperblimit financiar te anetareve te bordit te administrimit dhe senatit akademik

Vendim Bordi Nr.9, datë 22.02.2019 

Per miratimin e bursave dhe perjashtimin e tarifes

Vendim Bordi Nr.10, datë 22.02.2019 

Kategorite qe perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

Vendim Bordi Nr.11, datë 22.03.2019 

Per kostituimin dhe zgjedhjen e Kryetarit te Bordit te Administrimit te Universitetit "Ismail Qemali", Vlore

Vendim Bordi Nr. 12 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr .13 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 14 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 15 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 16 datë 29.03.2019

Vendim Bordi Nr. 17 datë 03.04.2019

Vendim Bordi Nr. 18 datë 08.04.2019

Vendim Bordi Nr. 19 datë 08.04.2019

Vendim Bordi Nr. 20 datë 17.04.2019

Vendim Bordi Nr. 22 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 23 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 24 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 26 datë 17.05.2019

Vendim Bordi Nr. 27 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 28 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 29 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 30 datë 19.06.2019

Vendim Bordi Nr. 31 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 32 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 33 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 34 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 35 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 36 datë 11.07.2019

Vendim Bordi Nr. 37 datë 26.07.2019

Vendim Bordi Nr. 38 datë 26.07.2019

Vendim Bordi Nr. 39 datë 26.07.2019

Vendim Bordi Nr. 40 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 41 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 42 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 43 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 44 datë 30.08.2019

Vendim Bordi Nr. 45 datë 27.09.2019

Vendim Bordi Nr. 46 datë 27.09.2019

Vendim Bordi Nr. 47 datë 17.10.2019

Vendim Bordi Nr. 48 datë 18.10.2019

Vendim Bordi Nr. 49 datë 24.10.2019

Vendim Bordi Nr. 50 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 51 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 52 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 53 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr. 54 datë 26.11.2019

Vendim Bordi Nr.1, datë 05.01.2018 

PËR DETAJIMIN E GRANTIT TË AKORDUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË PËR VITIN 2018

Vendim Bordi Nr.2, datë 09.02.2018 

PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË PERSONELIT ADMINISTRATIV

Vendim Bordi Nr.3, datë 02.03.2018 

PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN 2018

Vendim Bordi Nr.4, datë 02.03.2018 

PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PERSONELIT NË TË GJITHA NIVELET NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Bordi Nr.5, datë 02.03.2018 

PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR, PERSONELIT NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV DHE PERSONELIT ADMINISTRATIV NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Bordi Nr. 6, datë 27.04.2018 

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË PUNËSIMIT TË PERSONELIT NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE SEKTORIN E AUDITIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Vendim Bordi Nr. 7, datë 27.04.2018 

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Bordi Nr. 8, datë 27.04.2018 

PËR FINANCIMIN E BOTIMIT TË LIBRIT “GJUHËSI E KRAHASUAR”

Vendim Bordi Nr.9, datë 17-05-2018

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË FINANCIARE TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN BUXHETOR 2017

Vendim Bordi Nr.10, datë 17-05-2018

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Bordi Nr.11, datë 17-05-2018

PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CILËT JANË PRANUAR NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE, OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Bordi Nr. 12, datë 17-05-2018

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Vendim Nr. 13, datë 16.07.2018

Për miratimin e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2018-2019

VendimNr. 14, datë 16.07.2018

Për përfitimin e bursave për studentët e vitit të parë jashtë afatit.

Vendim Nr. 15, datë 16.07.2018

Për dhënien e ndihmës së menjëhershme me rastin e daljes në pension.

Vendim Nr. 16, datë 16.07.2018

Për shpërblimin e anëtarëve të komisioneve të ngritura pranë departamenteve të Fakultetit Ekonomik.

Vendim Nr. 17, datë 25.07.2018

Për miratimin e hapjes së programit dy vjeçar Teknik Laboratori.

Vendim Nr. 18, datë 25.07.2018

Për miratimin e riorganizimit të programeve të studimit në masën mbi 20%.

Vendim Nr. 19, datë 25.07.2018 

Për miratimin e tarifave të shkollimit për programet e reja për vitin akademik 2018-2019.

Vendim Nr. 20, datë 08.08.2018 

Për miratimin paraprak të Statutit të U.V.

Vendim Nr. 21, datë 23.08.2018 

Për miratimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021 të U.V.

Vendim Nr. 22, datë 18.09.2018 

Për miratimin e tarifave të shkollimit për Programet e ciklit të dytë (Masterat) për vitin akademik 2018-2019 të.

Vendim Nr. 23, datë 18.09.2018 

Për një ndryshim në vendimin nr.5, datë 02.03.2018 të Bordit të Administrimit.

Vendim Nr. 25, datë 12.10.2018

PER MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK 2018 – 2024 TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORE

Vendim Nr. 26, datë 08.11.2018
Plani Strategjik

PER PAGESEN E MBINGARKESES MESIMORE MBI 30% TE STAFIT AKADEMIK PER VITIN AKADEMIK 2017- 2018

Vendim Nr. 27, datë 08.11.2018

PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR. 20 TE BA PER RI- MIRATIMMIN E STATUTIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORE

Vendim Nr. 28, datë 16.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “PËRKTHIM REDAKTORI NË ANGLISHTE PËR QËLLIME TË POSACME ”

VENDIM Nr. 29, datë 27. 11. 2018

VENDIM Nr. 30, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË RI TË STUDIMIT DY VJECAR “AKUAKULTURË DHE HIGJENË E PRODUKTEVE DETARE”

VENDIM Nr. 31, datë 27. 11. 2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “MATEMATIKË- FIZIKË”

VENDIM Nr. 32, datë 27. 11. 2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “TEKNOLOGJI LABORATORI”

VENDIM Nr. 33, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT “MASTER I SHKENCAVE NË SHKENCA KOMPJUTERIKE”

VENDIM Nr. 34 , datë 27. 11. 2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT “MASTER PROFESIONAL NË UDHËRRËFIM DHE KOMUNIKIM TURISTIK”

VENDIM Nr.35, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT “ MASTER NË MËSUESI PËR HISTORI- GJEOGRAFI ”

VENDIM Nr. 36, datë 27.11.2018

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE TË REJA TË STUDIMIT BACHELOR “MATEMATIKË- FINANCË”

VENDIM Nr. 37 datë 27.11. 2018

PER PAGESEN E MBINGARKESES MESIMORE NE TOTAL TE STAFIT AKADEMIK PER VITIN AKADEMIK 2017- 2018

VENDIM Nr. 38 datë 26.12. 2018

PER MIRATIMIN E BURSAVE DHE PERJASHTIMET NGA TARIFA

VENDIM Nr. 41 datë 26.12.2018