REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

  • Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2017
  • Në zbatim të Ligjit Nr.119/2014 “ Për të drejtën e informimit” Neni 8, krijohet regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Nr.Prot Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i Kërkesës Tarifa
1. 15.05.2017

Nr.686 prot

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit. 23.05.2017

Nr.686/1

Kthim përgjigje

E përfunduar

Nuk ka
2. 13.10.2017

Nr.1279 prot

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit. Kthim përgjigje

E përfunduar

Nuk ka
3. 02.03.2018

Nr.294 prot

Kërkesë për informacion për tarifën e masterit 2017-2018 Kthim përgjigje

E përfunduar

Në rrugë elektronike

4. Kërkesë për informacion për tarifën e Bachelor-it vitet 2016-2018 Kthim përgjigje

E përfunduar

Në rrugë elektronike

5. 14.10.2019
Nr.1290 Prot
Kerkese per Informacion 18.10.2019 Kthim përgjigje

E përfunduar

 

Nuk ka
7. 04.11.2019
Nr.1466 Prot
Kerkese per Informacion 12.11.2019 Kthim përgjigje

E përfunduar

 

Nuk ka
6. 03.12.2019
Nr.1684 Prot
Kerkese per Informacion 03.12.2019 Kthim përgjigje

E përfunduar

 

Nuk ka

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e  përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1. 14.01.2021 Kërkesë informacioni 22.01.2021