REGJISTRI I KERKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2017

 

Në zbatim të Ligjit Nr.119/2014 “ Për të drejtën e informimit” Neni 8, krijohet regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Nr.Prot Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i Kërkesës Tarifa
1. 15.05.2017

Nr.686 prot

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit. 23.05.2017

Nr.686/1

Kthim përgjigje

E përfunduar

Nuk ka
2 13.10.2017

Nr.1279 prot

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit.   Kthim përgjigje

E përfunduar

Nuk ka