Projekte

Projektet në Implementim nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

1.

Përmirësimi i potencialit kërkimor të Arsimit të Lartë që kontribuon në rritjen e mëtejshme të rajonit të Ballkanit Perëdimor (Re@WBC)

Re@WBC planifikon të përmirësojë politikat dhe praktikat institucionale të Burimeve Njerëzore, përmes një sërë ndryshimesh nënligjore që do të përgatisin kërkuesit për tregun e punës dhe shoqërinë duke lehtësuar zhvillimin e karrierës së tyre. Për më tepër, ajo do të rrisë nivelin e kompetencave përmes një sërë trajnimesh praktike në aftësi të tërthortë dhe të transferueshme. Kështu do të harmonizojë menaxhimin e potencialeve kërkimore universitare dhe do të nxisë bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përkojnë me zhvillimet e BE-së për Arsimin e Lartë. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian.

http://rewbc.ni.ac.rs/

2.

Modernizimi dhe Harmonizimi i Arsimit Detar në Mal të Zi dhe Shqipëri (MAReD)

Projekti u ideua në përgjigje të detyrimeve të Vendeve Partnere në lidhje me ratifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve të fundit në rregulloret e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) lidhur me arsimin dhe trajnimin e detarëve. Të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimi kanë për qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara ndërkombëtare që do të kryhen deri në vitin 2017, në mënyrë që të mundësojnë sistemet e edukimit dhe të trajnimit të Vendeve Partnere të mbajnë statusin e institucioneve të arsimit dhe trajnimit detar të njohur ndërkombëtarisht. Harmonizimi i programeve arsimore me standardet e vlefshme ndërkombëtare, siguron mbijetesën e institucioneve arsimore detare dhe konkurrencën e tyre në tregun ndërkombëtar, duke siguruar konkurrencën e detarëve nga Vendet Partnere. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Programi Tempus i Bashkimit Evropian.

http://www.mared.ac.me/

3.

Aftësitë Kritike, të Mësuarit për Ndryshim, Rritje të Qëndrueshme, Mobilitet dhe Punësueshmëri në Mjedisin Multikulturor të Ballkanit Perëndimor (SIGMA AGILE)

SIGMA Agile është një projekt i Erasmus Mundus në kuadër të programit të bursave të Komisionit Evropian Erasmus Mundus, Ballkani Perëndimor – pjesë e një programi më të gjerë që synon nxitjen e bashkëpunimit institucional dhe lëvizshmërisë midis BE-së dhe pjesës tjeter të botës. Rreth 150 bursa të financuara plotësisht janë në dispozicion për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të Ballkanit Perëndimor për të vizituar njërin nga universitetet partnere të BE-së dhe për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të një prej universiteteve partnere të BE-së për të vizituar një nga institucionet partnere në Ballkanin Perëndimor. Projekti financohet nga Komisioni Evropian

https://portal.uw.edu.pl/web/sigma/about-sigma

4.

Teknologji Smart and Green për shoqëri të reja dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor (GREEN TECH)

Green-Tech-BP është mekanizëm Erasmus Mundus i fokusuar në vendet partnere: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Lëvizja Green-Tech-BP përfshin 153 grante rreth trekendëshit (28 për evropianët dhe 125 për BP): bashkëpunimi me arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin dhe nën fushën tematike të teknologjive të gjelbra. Green-Tech-BP promovon IAL-të evropiane si qendra të shkëlqyera në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe e çon këtë përsosmëri në vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në qeverisjen dhe impaktin social më të mirë të tyre, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale. Ky projekt është financuar me mbështetjen e Komisionit Evropian.

http://green-tech-wb.uvigo.es/action

5

Kurrikula e Akredituar e EuroPean për Trajtimin e Duhanit 2 (EPACTT 2) 

Qëllimi i projektit EPACTT2 është që: 1) të përkthejë dhe shpërndajë Udhëzimet e Rrjetit Evropian për Parandalimin e Duhanit (ENSP) për trajtimin e varësisë së duhanit në 15 gjuhë. 2) trajnimin dhe akreditimin e profesionistëve në Evropë në ndërprerjen e pirjes së duhanit dhe zgjidhjen e çështjeve në kontrollin e duhanit.

Drejtimi i ardhshëm i projektit është të vazhdojë zhvillimin dhe zgjerimin e një kurrikule të akredituar për ndërprerjen e duhanit në Evropë, të përmirësojë formulimin e një rrjeti të profesionistëve të kujdesit shëndetësor, të dedikuar për avancimin e trajtimit të varësisë së bazuar në dëshmi, lehtësimin dhe zgjerimin e shtrirjes së rrjetit në Europen Lindore dhe Jugore.

Në këtë projekt Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është Associated Partner. Kjo punë mbështetet nga Urat Globale: Aleanca e Kujdesit Shëndetësor për Trajtimin e Varësisë nga Duhani nëpërmjet një Granti të Pavarur Pfizer për të Mësuar dhe Ndryshuar.

http://ensp.org/epactt-2/