[:sq]Projekte[:en]Projects Implemented by University of Vlora “Ismail Qemali”[:]

[:sq]

Projektet në Implementim nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

1.

Përmirësimi i potencialit kërkimor të Arsimit të Lartë që kontribuon në rritjen e mëtejshme të rajonit të Ballkanit Perëdimor (Re@WBC)

Re@WBC planifikon të përmirësojë politikat dhe praktikat institucionale të Burimeve Njerëzore, përmes një sërë ndryshimesh nënligjore që do të përgatisin kërkuesit për tregun e punës dhe shoqërinë duke lehtësuar zhvillimin e karrierës së tyre. Për më tepër, ajo do të rrisë nivelin e kompetencave përmes një sërë trajnimesh praktike në aftësi të tërthortë dhe të transferueshme. Kështu do të harmonizojë menaxhimin e potencialeve kërkimore universitare dhe do të nxisë bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përkojnë me zhvillimet e BE-së për Arsimin e Lartë. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian.

http://rewbc.ni.ac.rs/

2.

Modernizimi dhe Harmonizimi i Arsimit Detar në Mal të Zi dhe Shqipëri (MAReD)

Projekti u ideua në përgjigje të detyrimeve të Vendeve Partnere në lidhje me ratifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve të fundit në rregulloret e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) lidhur me arsimin dhe trajnimin e detarëve. Të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimi kanë për qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara ndërkombëtare që do të kryhen deri në vitin 2017, në mënyrë që të mundësojnë sistemet e edukimit dhe të trajnimit të Vendeve Partnere të mbajnë statusin e institucioneve të arsimit dhe trajnimit detar të njohur ndërkombëtarisht. Harmonizimi i programeve arsimore me standardet e vlefshme ndërkombëtare, siguron mbijetesën e institucioneve arsimore detare dhe konkurrencën e tyre në tregun ndërkombëtar, duke siguruar konkurrencën e detarëve nga Vendet Partnere. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Programi Tempus i Bashkimit Evropian.

http://www.mared.ac.me/

3.

Aftësitë Kritike, të Mësuarit për Ndryshim, Rritje të Qëndrueshme, Mobilitet dhe Punësueshmëri në Mjedisin Multikulturor të Ballkanit Perëndimor (SIGMA AGILE)

SIGMA Agile është një projekt i Erasmus Mundus në kuadër të programit të bursave të Komisionit Evropian Erasmus Mundus, Ballkani Perëndimor – pjesë e një programi më të gjerë që synon nxitjen e bashkëpunimit institucional dhe lëvizshmërisë midis BE-së dhe pjesës tjeter të botës. Rreth 150 bursa të financuara plotësisht janë në dispozicion për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të Ballkanit Perëndimor për të vizituar njërin nga universitetet partnere të BE-së dhe për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të një prej universiteteve partnere të BE-së për të vizituar një nga institucionet partnere në Ballkanin Perëndimor. Projekti financohet nga Komisioni Evropian

https://portal.uw.edu.pl/web/sigma/about-sigma

4.

Teknologji Smart and Green për shoqëri të reja dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor (GREEN TECH)

Green-Tech-BP është mekanizëm Erasmus Mundus i fokusuar në vendet partnere: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Lëvizja Green-Tech-BP përfshin 153 grante rreth trekendëshit (28 për evropianët dhe 125 për BP): bashkëpunimi me arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin dhe nën fushën tematike të teknologjive të gjelbra. Green-Tech-BP promovon IAL-të evropiane si qendra të shkëlqyera në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe e çon këtë përsosmëri në vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në qeverisjen dhe impaktin social më të mirë të tyre, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale. Ky projekt është financuar me mbështetjen e Komisionit Evropian.

http://green-tech-wb.uvigo.es/action

5

Kurrikula e Akredituar e EuroPean për Trajtimin e Duhanit 2 (EPACTT 2) 

Qëllimi i projektit EPACTT2 është që: 1) të përkthejë dhe shpërndajë Udhëzimet e Rrjetit Evropian për Parandalimin e Duhanit (ENSP) për trajtimin e varësisë së duhanit në 15 gjuhë. 2) trajnimin dhe akreditimin e profesionistëve në Evropë në ndërprerjen e pirjes së duhanit dhe zgjidhjen e çështjeve në kontrollin e duhanit.

Drejtimi i ardhshëm i projektit është të vazhdojë zhvillimin dhe zgjerimin e një kurrikule të akredituar për ndërprerjen e duhanit në Evropë, të përmirësojë formulimin e një rrjeti të profesionistëve të kujdesit shëndetësor, të dedikuar për avancimin e trajtimit të varësisë së bazuar në dëshmi, lehtësimin dhe zgjerimin e shtrirjes së rrjetit në Europen Lindore dhe Jugore.

Në këtë projekt Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është Associated Partner. Kjo punë mbështetet nga Urat Globale: Aleanca e Kujdesit Shëndetësor për Trajtimin e Varësisë nga Duhani nëpërmjet një Granti të Pavarur Pfizer për të Mësuar dhe Ndryshuar.

http://ensp.org/epactt-2/

[:en]PROJECTS IMPLEMENTED BY UNIVERSITY OF VLORA “ISMAIL QEMALI”

1.

Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (Re@WBC)

Re@WBC plans to improve institutional HR policies and practices through a series of bylaw changes that will prepare researchers for the labor market and society by facilitating their career development. Further, it will enhance their level of competences through a series of practical training in transverse and transferable skills. Thus it will harmonize the management of university research potentials and foster regional cooperation in the WBC region converging with EU developments in HE. This project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

http://rewbc.ni.ac.rs/

2.

Modernizing and Harmonizing Maritime Education in Montenegro and Albania (MAReD)

The project arose in response to the obligations of Partner Countries concerning the ratification and implementation of the latest amendments to the International Maritime Organization (IMO) regulations related to education and training of seafarers. All necessary changes and harmonization aim to meet the prescribed international standards to be carried out by 2017, in order to enable the educational and training systems of Partner Countries keep the status of internationally recognized maritime educational and training institutions. The harmonization of the educational programmes with valid international standards, ensures the survival of maritime educational institutions and their competitiveness in the international market, thus ensuring the competitiveness of the seafarers from Partner Countries, as well. This project is co-funded by the Tempus Programme of the European Union.

http://www.mared.ac.me/

3.

Critical skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and Employability in the Multicultural Environment of Western Balkans (SIGMA AGILE)

SIGMA Agile is an Erasmus Mundus project within the European Commission scholarship programme Erasmus Mundus, Western Balkans – part of a wider programme that aims at promoting institutional cooperation and mobility between the EU and other parts of the world. Approximately 150 fully funded scholarships are available for students, researchers, academic and administrative staff from the Western Balkans to visit one of the EU partner universities, and for students, researchers, academic and administrative staff from one of the EU partner universities to visit one of the partner institutions in the Western Balkans. The project is funded by the European Commission.

https://portal.uw.edu.pl/web/sigma/about-sigma

4.

Smart and Green technologies for innovative and sustainable societies in Western Balkans (GREEN TECH)

 Green-Tech-WB is and Erasmus Mundus action focused on partner countries; Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Montenegro & Serbia. Green-Tech-WB mobility includes 153 grants (28 for Europeans and 125 for WB) around the triangle: cooperation in higher education, research and innovation and under the umbrella of the thematic field of green technologies. Green-Tech-WB promotes European HEIs as centers of excellence in learning and research around green technologies and drives this excellence to Western Balkan countries in order to contribute to their better governance and social cohesion, as well as to further connect the region to the global economy. This project has been funded with support from the European Commission.

http://green-tech-wb.uvigo.es/action

5.

European Accredited Curriculum on Tobacco Treatment 2 (EPACTT 2)

The aim of the EPACTT2 project is to: 1) translate and disseminate the European Network for Smoking Prevention (ENSP) Network’s Guidelines for treating tobacco dependence in 15 languages. 2) train and accredit professionals in Europe in smoking cessation and cutting edge issues in tobacco control.

The project’s future direction is to continue the development and expansion of an accredited curriculum for tobacco cessation in Europe, enhance the formulation of a network of healthcare professionals, dedicated to advancing evidence-based tobacco dependence treatment, facilitate and broaden network’s outreach in Eastern and Southern Europe.

In this project University of Vlora “Ismail Qemali” is a Associated Partner. This work is supported by Global Bridges: Healthcare Alliance for Tobacco Dependence Treatment through a Pfizer Independent Grants for Learning and Change.

http://ensp.org/epactt-2/

 [:]