Administrata

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

 DREJTOR

Eloina Tozaj
email: eloina.tozaj@univlora.edu.al

 

   SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL-ARKIVËS

 

 •  PËRGJEGJËS SEKTORI
 • Erdeta Breshanaj
 • email:erdeta.breshanaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST ARKIVE
  Mirjeta Hoxhaj
 • email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PROTOKOLLI
  Harikla Beduli
  email: harikla.beduli@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PERSONELI DHE KORDINATOR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT, ASAMBLESЁ SЁ PERSONELIT AKADEMIK DHE KOMISIONEVE TË PЁRHERSHME
  Gentjana Belulaj
  email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al

 

 •   SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

 

 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Deliana Proj
  email: deliana.proj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST/ASISTENT I REKTORIT
 • Englantina Imeraj
 • email: egla.imeraj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I INFORMACIONIT
  Raimonda Kashuri
  email: raimonda.kashuri@univlora.edu.al
 • SPECIALIST (PËRKTHYES, KURATOR WEB-I DHE KOORDINUES I AKTIVITETEVE)
  Ajola Çobani
  email: ajola.cobani@univlora.edu.al
 •   SEKTORI I IT-së
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
 • Altin Mahilaj
 • email: altin.mahilaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST F.SH.H. dhe F.SH.P.
 • Ismail Bitraj
 • email: ismail.bitraj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST F.E.
  Aulona Mustafaraj
  email: aulona.mustafaraj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST F.SH.N.
  Ana Taushani
  email: ana.taushani@univlora.edu.al
 • SEKTORI JURIDIK
 •  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Fabiola Pashaj
  email: fabiola.pashaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST JURIST
  Julita Shabani
  email: julita.shabani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST JURIST
 • Keida Zahaj
 • email: keida.zahaj@univlora.edu.al

 

 • SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
 •  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Marjanthi Rrapaj
  email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST JURIST
  Ermonela Spahiu
  email: ermonela.spahiu@univlora.edu.al
 • SPECIALIST EKONOMIST
  Dorina Ilnica
  email: dorina.ilnica@univlora.edu.al

 

 • QENDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE E ZHVILLIMIT RAJONAL
 • DREJTUESI I QENDRËS
  Dr. Eva Cipi
  email: eva.cipi@univlora.edu.al
 • SPECIALIST
  Arbana Shabani
  email: arbana.shabani@univlora.edu.al

 

 • DREJTORIA E EDUKIMIT PËR CIKLIN E I & II
 •   DREJTOR
 • Alberta Breshanaj
  email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

 

 •    SEKTORI I KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE
  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Anisa Bozhani
  email: anisa.bozhani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I RREGJISTRIMEVE DHE STATISTIKËS
  Besmira Serjani
  email: besmira.serjani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE TEKNIKE
  Ada Kozdine
  email: ada.kozdine@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHËNDETIT PUBLIK
  Estela Çobo
  email: estela.cobo@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE HUMANE
  Jonida Mici
  email: jonida.mici@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E EKONOMISË
  Miranda Mitro
  email: miranda.mitro@univlora.edu.al

 

 •   SEKTORI I KESHILLIMIT TË KARRIERËS, ALUMNI DHE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Junilda Liçaj
  email: junilda.licaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I KËSHILLIMIT TE KARRIERËS DHE ALUMNI
  Sonila Bështika
  email: sonila.beshtika@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I ORGANIZIMIT TE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
  Vasil Ruci
  email: vasil.ruci@univlora.edu.al

 

 •   SEKTORI I BIBLIOTEKËS SHKENCORE
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Albert Habazaj
  email: albert.habazaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN A
  Elton Brakaj
  email: elton.brakaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN B
  Gentian Zejno
  email: gentian.zejno@univlora.edu.al
 • SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN C
  Ermira Sharra
  email: ermira.sharra@univlora.edu.al

 

 • DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
 •  DREJTOR
  Rezarta Sinanaliaj
  email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al
 •  NJESIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Irena Toshkallari
  email: irena.toshkallari@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR RAPORTIMIN ME ASCAL
  Darren Koleka
  email: darren.koleka@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I MARKETINGUT
  Gjergj Iliadhi
  email: gjergj.iliadhi@univlora.edu.al
 •  SEKTORI I PROJEKTEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Edlira Lati
  email: edlira.lati@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR MARRËDHËNIET ME JASHTË
  Ina Binaj
  email: ina.binaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR PROJEKTET
  Aulona Hysenaj
  email: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

 

 •  SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PROMOVIMIT AKADEMIK
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Ledja Çelaj
  email: ledja.celaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR PROMOVIMIN (KARRIERËN) AKADEMIK DHE CIKLIN E 3-TË TË STUDIMEVE
  Ina Çobani
  email: ina.cobani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMEVE
  Roksana Helena Nowak
  email: roksana.nowak@univlora.edu.al

 

  •  DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
 •  DREJTOR
  Entela Islamaj
  email: entela.islamaj@univlora.edu.al

 

 •  SEKTORI I FINANCËS DHE REALIZIMIT TË BUXHETIT
  PËRGJEGJËS SEKTORI
 • Leonora Laska
 • email: leonora.laska@univlora.edu.al
 • SPECIALIST FINANCE
  Ingrid Karalli
  email: ingrid.karalli@univlora.edu.al
 • SPECIALIST FINANCE
  Doklejda Kenella
  email: doklejda.kenella@univlora.edu.al

 

 •  SEKTORI I PROKURIMEVE
  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Olta Gjishti
  email: olta.gjishti@univlora.edu.al
 • SPECIALIST
  Edi Naqo
  email: edi.naqo@univlora.edu.al
 • SPECIALIST
 • Fjorela Llupo
  email: fjorela.llupo@univlora.edu.al

 

 •  SEKTORI I SHËRBIMEVE
  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Yllka Arapi
  email: yllka.arapi@univlora.edu.al
 • SPECIALIST SHËRBIMESH
  Laureta Bejkosala
  email: laureta.bejkosala@univlora.edu.al

 • DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE BURIMEVE NJERËZORE
  •  SEKTORI I IT
  •  SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

[tab]

[tab_item title=”ADMINISTRATION“]
[toggle_box]
[toggle_item title=”DIRECTORY OF COMMUNICATION AND HUMAN RESOURCES” active=”false”]

DIRECTOR 

Eloina Tozaj
email: eloina.tozaj@univlora.edu.al

 • SECTOR OF HUMAN RESOURCES AND PROTOCOL-ARCHIVE

SECTOR RESPONSIBLE
Erdeta Breshanaj
email: erdeta.breshanaj@univlora.edu.al

ARCHIVE SPECIALIST
Mirjeta Hoxhaj
email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al

PROTOCOL SPECIALIST
Harikla Beduli
email: harikla.beduli@univlora.edu.al

SPECIALIST AND COORDINATOR OF THE BOARD OF ADMINISTRATION, ACADEMIC PERSONNEL ASSEMBLY AND STAFF COMMISSIONS
Gentjana Belulaj
email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al

 

 • SECTOR OF COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS

SECTOR RESPONSIBLE
Deliana Proj
email: deliana.proj@univlora.edu.al

SPECIALIST/RECTOR’S ASSISTANT 

SPECIALIST OF INFORMATION
Xhoana Nasufi
email: xhoana.nasufi@univlora.edu.al

SPECIALIST (TRANSLATOR, WEB CURATOR AND ACTIVITY COORDINATOR)
Ajola Çobani
email: ajola.cobani@univlora.edu.al

 

 • IT SECTOR

SECTOR RESPONSIBLE
Altin Mahilaj
email: altin.mahilaj@univlora.edu.al

IT SPECIALIST IN FACULTIES
Ana Taushani (Faculty of Technical Sciences)
email: ana.taushani@univlora.edu.al
Aulona Mustafaraj (Faculty of Economic)
email: aulona.mustafaraj@univlora.edu.al
Ismail Bitraj ( Faculty of Humanities, Faculty of Public Health)
email: ismail.bitraj@univlora.edu.al

[/toggle_item]
[toggle_item title=”LEGAL SECTOR” active=”false”]

SECTOR RESPONSIBLE
Fabiola Pashaj
email: fabiola.pashaj@univlora.edu.al
LAWYER SPECIALIST
Julita Shabani
email: julita.shabani@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”SECTOR OF INTERNAL AUDIT” active=”false”]

SECTOR RESPONSIBLE
Marjanthi Rrapaj
email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al

LAWYER SPECIALIST
Ermonela Spahiu
email: ermonela.spahiu@univlora.edu.al

ECONOMIC SPECIALIST
Dorina Ilnica
email: dorina.ilnica@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”INTERDISCIPLINARY REGIONAL DEVELOPMENT STUDY CENTER” active=”false”]

RESPONSIBLE OF THE CENTER
Dr. Eva Cipi
email: eva.cipi@univlora.edu.al

SPECIALIST
Arbana Shabani
email: arbana.shabani@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”DIRECTORY OF I&II EDUCATION CIRCLE” active=”false”]
DIRECTOR  
Alberta Breshanaj
email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

 • SECTOR OF CURRICULA AND STUDENTS SERVICE

SECTOR RESPONSIBLE
Anisa Bozhani
email: anisa.bozhani@univlora.edu.al

SPECIALIST OF RECORDS AND STATISTICS
Besmira Serjani
email: besmira.serjani@univlora.edu.al

SPECIALIST OF STUDENTS SERVICE IN THE FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
Ada Kozdine
email: ada.kozdine@univlora.edu.al

SPECIALIST OF STUDENTS SERVICE IN THE FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Estela Çobo
email: estela.cobo@univlora.edu.al

SPECIALIST OF STUDENTS SERVICE IN THE FACULTY OF HUMANITIES 
Jonida Mici
email: jonida.mici@univlora.edu.al

SPECIALIST OF STUDENTS SERVICE IN THE FACULTY OF ECONOMIC
Miranda Mitro
email: miranda.mitro@univlora.edu.al

 

 • SECTOR OF CAREER CONSULTING, ALUMNI AND CULTURAL-SPORTS ACTIVITIES

SECTOR RESPONSIBLE
Junilda Liçaj
email: junilda.licaj@univlora.edu.al

SPECIALIST OF CAREER CONSULTING AND ALUMNI
Sonila Bështika
email: sonila.beshtika@univlora.edu.al

SPECIALIST OF ORGANIZATION OF CULTURAL-SPORTS ACTIVITIES
Vasil Ruci
email: vasil.ruci@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”SECTOR OF SCIENTIFIC LIBRARY” active=”false”]

SECTOR RESPONSIBLE
Albert Habazaj
email: albert.habazaj@univlora.edu.al

SPECIALIST OF THE LIBRARY IN BUILDING A
Elton Brakaj
email: elton.brakaj@univlora.edu.al

SPECIALIST OF THE LIBRARY IN BUILDING B
Gentjan Zejno
email: gentjan.zejno@univlora.edu.al

SPECIALIST OF THE LIBRARY IN BUILDING C
Ermira Sharra
email: ermira.sharra@univlora.edu.al

[/toggle_item]

[toggle_item title=”DIRECTORY OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE AND PROJECTS” active=”false”]

DIRECTOR

Rezarta Sinanaliaj
email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 • INTERNAL QUALITY AND INSTITUTIONAL ASSESSMENT UNIT

SECTOR RESPONSIBLE 
Irena Toshkallari
email: irena.toshkallari@univlora.edu.al

ASCAL REPORTING SPECIALIST
Darren Koleka
email: darren.koleka@univlora.edu.al

MARKETING SPECIALIST
Gjergj Iliadhi
email: gjergj.iliadhi@univlora.edu.al

 

 

 • SEKTOR OF INTERNATIONAL RELATIONS AND PROJECTS

SECTOR RESPONSIBLE 
Edlira Lati
email: edlira.lati@univlora.edu.al

SPECIALIST OF INTERNATIONAL RELATIONS
Ina Binaj
email: ina.binaj@univlora.edu.al

PROJECTS SPECIALIST
Aulona Hysenaj
email: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”SECTOR OF SCIENTIFIC RESEARCH AND ACADEMIC PROMOTION” active=”false”]

SECTOR RESPONSIBLE
Ledja Çelaj
email: ledja.celaj@univlora.edu.al

SPECIALIST OF ACADEMIC PROMOTIONAL (CAREER) AND 3rd CYCLE OF STUDIES
Ina Çobani
email: ina.cobani@univlora.edu.al

SPECIALIST OF SCIENTIFIC RESEARCH AND PUBLICATIONS
Roksana Helena Nowak
email: roksana.nowak@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”DIRECTORY OF SUPPORT SERVICES” active=”false”]

DIRECTOR

Avjola Çako
email: avjola.cako@univlora.edu.al

 • SECTOR OF FINANCE AND BUDGET IMPLEMENTATION 

SECTOR RESPONSIBLE 

Entela Islamaj
email: entela.islamaj@univlora.edu.al

FINANCE SPECIALIST 
Ingrid Karalli
email: ingrid.karalli@univlora.edu.al
Leonora Laska
email: leonora.laska@univlora.edu.al
Doklejda Kenella
email: doklejda.kenella@univlora.edu.al

 • PROCUREMENT SECTOR

SECTOR RESPONSIBLE 
Olta Gjishti
email: olta.gjishti@univlora.edu.al

SPECIALIST
Edi Naqo
email: edi.naqo@univlora.edu.al
Fjorela Llupo
email: fjorela.llupo@univlora.edu.al

 • SERVICE SECTOR

SECTOR RESPONSIBLE
Yllka Arapi
email: yllka.arapi@univlora.edu.al

SERVICE SPECIALIST
Egli Ramaj
email: egli.ramaj@univlora.edu.al
Laureta Bejkosala
email: laureta.bejkosala@univlora.edu.al

 

[/toggle_item][/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab][:]