[:sq]Aktivitete[:en]Activities[:]

[:sq]

 • EVENTI VIRTUAL ERASMUS+ KA107 – UNIVERSITETI I PADOVES.
  • Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, më datat 3 dhe 4 Nëntor 2020, mori pjesë në aktivitetin online “Si të menaxhojmë lëvizjen ndërkombëtare të krediteve (ICM) nën programin Erasmus+”, organizuar prej Universitetit të Padovës (UniPd) – Itali.

   Fal nismës të Prof. Ermal Feleqit si një ish student i UniPd, universiteti ka një marrëveshje ndër-institucionale në kuadër të programit Erasmus+ KA107 dhe ka patur një bashkëpunim të frytshëm prej vitit 2016.

   Aktiviteti kishte si qëllim krahas rrjetëzimit me kolegë nga e gjithë bota, të mbështesë institucionet për të përfituar sa më shumë nga projektet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kredive (ICM).
   Prej këtij universiteti prestigjoz 800- vjeçar, Universiteti i Vlorës u zgjodh si Praktikë e mirë për të ndarë eksperiencën e tij në implementimin e ICM-ve, vlerësim ky, i cili na motivon akoma edhe më shumë për të punuar drejt ndërkombëtarizimit të institucionit tonë.
   Sektori i Projekteve dhe Marrëdhëniveve me Jashtë si përfaqësuese e UV-së, prezantoi në këtë takim për të pranishmit një përmbledhje të dokumentave, instrumentave të prodhuar dhe përdorur në drejtim të ndërkombëtarizimit dhe vecanërisht të implementimit të ICM-ve, në përmbushje kështu edhe të Planit Strategjik të UV-së sipas Skenarit të Zhvillimit “Ndërkombëtarizimi” dhe Linjave strategjike të tij, duke rritur njëkohësisht vizibilitetin e UV-së ndërkombëtarisht.

 • VIZITA MONITORUESE E PROJEKTIT ALMARS
  • Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri Në ambjentet e Qendrës së Kërkimit Shkencor pranë UV-së, në datën 11 Nëntor 2020 u zhvillua vizita monitoruese nga zhvilloi për projektin “Capacity Building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania”- ALMARS i mbështetur nga programi Erasmus+ “Ndërtim Kapacitetesh për Arsimin e Lart”. Projekti, i përbërë nga 10 (dhjetë) partnerë, ka për objekt kryesor rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri.

   Pjesëmarrës gjatë vizitës monitoruese ishin përfaqësues të Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Tiranë, staf akademik dhe administrativ i UV-së anëtarë të grupit të punës së projektit, përfaqësues nga partnerë të tjerë shqiptarë të projektit përkatësisht nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, AlbAdriatico2013 Ltd, si dhe në bashkëbisedim online përfaqësues nga Universitetit i Durrësit “Aleksandër Mojsiu” dhe Universiteti i Split-it i cili është dhe Kordinatori kryesor i projektit.

   Rëndësi të vecantë gjatë monitorimit ju kushtua ecurisë së projektit, objektivave të paketave të punës së projektit, aktiviteteve dhe punëve të zhvilluara deri më tani si dhe ndarjen e pengesave të hasura gjatë implementimit të tij.
   Në takim, u theksua rrugëtimi për hapjen e programit të studimit Master i Përbashkët Profesional në Peshkimin Detar në Universitetin e Vlorës, Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe në Universitetin e Durrësit; procesi i prokurimit të pajisjeve për hapjen e qendrave të trajnimit detar; pengesat e hasura dhe ndikimi i gjendjes së pandemisë në implementimin e projektit si dhe hapat dhe aktivitetet që do të vijojnë.

   Për më shumë informacion rreth projektit ALMARS vizitoni website-in: http://almars-project.eu/

 • VIZITA MONITORUESE E PROJEKTIT KNOWHUB
  • Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri zhvilloi në datën 10 Nëntor 2020, në ambjentet e Qendrës së Kërkimit Shkencor pranë UV-së, vizitën monitoruese të projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity- KNOWHUB” i mbështetur nga programi Erasmus+ “Ndërtim Kapacitetesh për Arsimin e Lartë”.

   Pjesëmarrës gjatë vizitës monitoruese ishin përfaqësues të Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Tiranë, staf akademik dhe administrativ i UV-së nën cilësinë e anëtarit të grupit të punës së projektit, si dhe në bashkëbisedim online përfaqësues nga Universiteti Europian i Tiranës.

   Gjatë vizitës monitoruese u diskutuan objektivat e projektit, cështjet që ky projekt adreson, arritjet/ aktivitetet e realizuar gjatë vitit të parë të implementimit të tij, hapat në vijim, rëndësia e qëndrueshmërisë së projektit dhe sesi do arrihet ajo pas përfundimit të tij. Në takim u theksua hapja e qëndrave të komercializimit (HUB) si dhe impakti që kjo qendër do të ketë në nivel lokal dhe jo vetëm.

   Projekti, i përbërë nga 11 (njëmbëdhjetë) partnerë ka për qëllim kryesor ngritjen e Qendrave të Komercializimit (HUB) në të gjitha universitetet pjesëmarrëse, që do të shërbejnë si një pikë ndërlidhëse midis IAL-ve dhe ndërmarrjeve/bizneseve dhe shoqërisë.
   Risia e këtij projekti është një shërbim, që deri tani ka munguar në universitetet e shqiptarëve dhe jo vetëm.

   Për më shumë informacion rreth projektit KNOWHUB vizitoni website-in: https://knowhub.eu/

 • VIZITA MONITORUESE E PROJEKTIT BLUEWBC
  • Në datën 10 Nëntor 2020, Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri zhvilloi në ambjentet e Qendrës së Kërkimit Shkencor pranë UV-së, vizitën monitoruese të projektit “Sustainable development of Blue economies through higher Education and innovation in Western Balkan Countries – BLUEWBC” i mbështetur nga programi Erasmus+ “Ndërtim Kapacitetesh për Arsimin e Lart”.

   Pjesëmarrës gjatë vizitës monitoruese ishin përfaqësues të Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Tiranë, staf akademik dhe administrativ i UV-së si anëtarë të grupit të punës së projektit dhe në bashkëbisedim online përfaqësues nga Universitetit i Tiranës dhe nga Drejtoria e Përgjithshme Detare.

   Gjatë takimit rëndësi të veçantë iu kushtua objektivave dhe rezultateve të pritshme të projektit, aktivitetet e zhvilluara, arritjet dhe sfidat gjatë implementimit të tij, pengesat e hasura në marrjen e fondeve, shpërdarja e buxhetit të projektit, plani për disiminimin dhe websiti i projektit, procesi i prokurimit të pajisjeve, pengesat e hasura në implementimin e projektit si dhe hapat dhe aktivitetet që do të vijojnë.

   Projekti BLUEWBC i përbërë nga 9 (nëntë) Partner ka për objektiva kryesore:
   -Të rritet aftësia dhe kompetencat e arsimit të IAL në I&E duke synuar konceptin e
   Ekonomisë Blu në Malin e Zi dhe në Shqipëri.
   -Të sigurojë burime njerëzore kompetente në I&E në ekonominë blu dhe fushat përkatëse
   -Të krijojë një mjedis mbështetës për I&E përmes bashkëpunimit midis IAL, partnerëve
   industrialë dhe autoriteteve publike.
   -Të forcojë reputacionin dhe njohjen e IAL-ve në lidhje me I&E në rajon dhe ndërkombëtar.

   Për më shumë informacion rreth projektit BLUEWBC vizitoni website-in: www.bluewbc.eu

 • DITET ERASMUS 2020 – VIDEO “UNE JAM ERASMUS, PO JU?”
  • Në kuadër të ditëve Erasmus+ 2020 studentët e UV-së përfitues të programit Erasmus+ realizuan një video ku jo vetëm promovuan programin Erasmus+, por u dhanë përgjigje pyetjeve më të shpeshta që çdo student mund të ketë mbi aplikimin dhe përfitimin prej bursave Erasmus+.
 • DITET ERASMUS 2020: UV NJË PRAKTIKË E MIRË PËR IMPLEMENTIMIN E “ICM” DHE PROJEKTET “CBHE”
  • Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Delegacionin Europian në Shqipëri zhvilluan në datën 16 Tetor 2020, në ditët dedikuar programit Erasmus+ një takim në ambjentet e Europe House, Tiranë, për audiencën në livestream në Facebook të Delegacionit. Universiteti i Vlorës ishte përzgjedhur si një praktikë e mirë për implementimin e ICM-ve. Gjatë aktivitetit u përmendën disa prej pikave të forta të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, të cilin e evidentojnë si një praktikë e mirë dhe ndër të cilat rendisim:
   – UV është i vetmi universitet në Shqipëri, i cili ka të aprovuar një rregullore të mirë strukturuar për implemtinin e ICM-ve për personel dhe studentë. Kjo rregullore garanton një proces të ndershëm, transparent dhe të mirë dokumentuar që nga fillimi i aplikimit e deri në përfundim të mobilitetit.
   – Guida për studentët hyrës Erasmus+, e cila azhornohet çdo vit akademik dhe është vlerësuar për shkak të informacionit praktik dhe të dobishëm nga studentët e jo vetëm.
   – Shumëllojshmëria e lëndëve të ofruara në gjuhë të huaj.
   – Zgjerimi i hartës së bashkëpunimeve me universitetet partnere.
   – Aktivitete të larmishme informuese mbi përfitimet dhe mundësitë e ofruara nga programi Erasmus+.
   Falë numrit të madh të marrëveshje ndërkombëtare që Universiteti i Vlorës ka, një në trembëdhjetë studentë të UV-së, sëpaku një herë brenda një cikli studimi, mund të fitojnë bursë Erasmus+ në një nga universitetet partnere.
   Gjithashtu, në këtë event, UV-ja ishte përzgjedhur nëpërmjet projektit “TEAVET– Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri” si një praktikë e mirë në projektet mbi rritje kapacitetesh në arsimin e lartë, në sesionin informues të organizuar nga Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Delegacionin Europian në Shqipëri. Me anë të këtij projekti të sukseshëm dhe frytdhënës u arrit rritja e kapaciteteve të dymijë mësuesve, të cilët jo vetëm u trajnuan, por edhe u çertifikuan. Gjithashtu, projekti arriti të krijojë një sistem të regjistrimit të mësuesve duke realizuar në këtë mënyrë gjithëprfshirjen.

 • NDËRTIM KAPACITETESH NË UV PËRMES PROJEKTEVE ERASMUS+, ARRITJET DHE SFIDAT
  • Më 15 Tetor 2020 u realizua me sukses nga Universiteti i Vlorës seminari online “Ndërtim kapacitetesh në UV përmes projekteve Erasmus +. Arritjet dhe Sfidat”. Fokusi i aktivitetit ishte jo vetëm në promovimin e përfitimeve prej projekteve në kuadër të programit Erasmus+ CBHE, por mbi të gjitha diskutimin e sfidave apo pengesave që UV dhe IAL-të në përgjithësi hasin gjatë implementimit të tyre.
   Aktiviteti u organizua nëpërmjet platformës GoToMeeting me pjesëmarrjen e Rektorit të Universitetit të Vlorës, Prof. Dr. Roland Zisi, Përfaqësueses së Zyrës Kombëtare Erasmus+, Znj. Erida Curraj, Zv. Rektorit për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin Insitucional, PhD. Enkelejd Mëhilli, koodinatorët e projekteve, personeli akademik i UV-së si dhe palët e interesuara.

   Nën drejtimin e Zv. Rektorit, koordinatorët dhe anëtarët e grupit të punës të projekteve prezantuan sipas axhendës së planifikuar një përmbledhje të qëllimit, objektivave, rezultateve si dhe sfidave të hasura gjatë implementimit të projekteve.
   Në përfundim të aktivitetit, Zv. Rektori ndau me të pranishmit konkluzionet e këtij seminari, të cilat do të materializohen më tej në një paketë rekomandimesh adresuar insitucioneve respektive.

 • Aktiviteti i monitorimit të implementimit të ICM në UV
  • Më datë 04 Qershor 2020 është zhvilluar me sukses, në përputhje me planifikimin e bërë nga Agjencia Ekzekutive EACEA në Bruksel, prej Zyrës Kombëtare Erasmus+, takimi online monitories mbi Programin “Shkëmbime Studentore dhe Stafi (ICM), Erasmus+ në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë për periudhen 2018-2020.

   Qëllimi i takimit përfshinte monitorimin e zbatimit të procedurave dhe dokumentacioneve të marrëveshjeve ndërinstitucionale dhe dokumenteve të tjera detyruese (learning, mobility and grant agreements, visibility and publicity obligation), evidentimin e problematikave të mundshme dhe rekomandimin e zgjidhjeve për to.

   Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësuesja e Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri Znj. Erida Curraj, student hyrës dhe dalës në UV, staf akademik dhe administrativ si dhe Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (SPMJ).

   Takimi filloi me prezantimin e përgatitur nga SPMJ ku Znj. Rezarta Sinanaliaj prezantoi para të pranishmëve përvec rezultateve të arrituar gjatë periudhes së raportimit edhe pengesat e hasura të shkaktuara vecanërisht prej pandemisë COVID19.

   Gjatë takimit të pranishmit ndan eksperiencat e tyre si dhe vështirësitë gjatë realizimit të mobilitetit apo mbështetjes akademike dhënë për implementimin me sukseses të ICM në UV.

   UV është vlerësuar prej Zyrës Erasmus+ në Shqipëri gjatë këtij takimi për standartet e vendosura në implementimin e ICM. Si praktikë e mirë është vlerësuar rregullorja e implementimit të ICM, guida për studentët hyrës por edhe mbështetja e stafit akademik në ofrimin e disa prej kurseve në gjuhë të huaj në mënyrë vullnetare, mbështetje e cila ka rezultuar mjaft frytëdhënëse duke rritur numrin e studentëve hyrës në UV. Sot në UV kanë realizuar mobilitetin e tyre 13 student. Procedurat joburokratike përsa i përket ekuivalentimit të lëndëve që studentëve u njihen në UV me përfundimin e mobilitetetit gjithashtu përbën një pikë të fortë në implementimin e suksesshëm të ICM-ve. Të njëjtin vlerësim UV ka marrë edhe prej studentëve hyrës dhe dalës të pranishëm në këtë monitorim.

   Prej Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri gjatë takimit u dhanë gjithashtu disa rekomandime qoftë për zgjidhjen e problemeve financiare të studentëve / stafit por edhe për rritjen e numrit të studentëve duke përdorur mentorimin individual nëpërmjet studentëve

   UV aktualisht ka 63 marrëveshje ndërinstitucionale me Universitete nga 20 vende të Programit. Ndërmjet UV dhe universiteteve patnere vetëm gjatë dy viteve 2018-2020 janë realizuar në total 94 mobilitete për student dhe 92 mobilitete për staf akademik dhe administrativ.

   Ende mbetet një sfide zgjerimi i hartës me shtete si Gjermania, Hollanda, Franca apo shtete të tjera të vendeve të programit me të cilët UV ende nuk ka marrëveshjeve bilaterale, si dhe nxitja e interesit të studentëve për të qenë pjese e programit ICM Erasmus +.
   [slide-anything id=”20154″]

 • Trajnim: “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor” në Fakultetin e Shëndetit Publik
  • Me kërkesë së Drejtueses së Qendrës Kërkimore Shkencore në Fakultetin e Shëndetit Publik për trajnimin dhe rritjen e kapacitetit të stafit të Qendrës mbi shkrimin e projekt propozimeve cilësore dhe aplikimin për fonde/grante kërkimore, Sektori i Marrëdhenieve me Jashtë dhe Projekteve (Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve) në UV-së organizoi në dt. 16 Janar 2020 pranë ambjeteve të kësaj Qendre, trajnimin me temë “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor”.

   Në trajnim morën pjesë stafi i Qendrës Kërkimore Shkencore në Fakultetin e Shëndetit Publik si dhe studentë të vitit të fundit në programin Master të këtij Fakulteti. Metodologjia e përdorur gjatë trajnimit solli një ndërthurrje të anës teorike me atë praktike, duke u dhënë mundësi pjesëmarrësve të marrin informacion të detajuar mbi konceptet dhe elementet bazë të një projekt propozimit, duke i vënë ato në zbatim nëpërmjet shembujve konkret dhe punëve në grup.

   Pjesëmarrësit në trajnim u pajisën gjithashtu me Manualin: “Si të shkruajmë një projekt propozim cilësor”, të përgatitur nga Specialistja për Projektet pranë UV-së.

   Ky trajnim vin në vijëmësi të trajnimit me po të njëjtën temë të organizuar në nivel institucional nga Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve në fund të vitit 2019 nga ku u evidentua nevoja që trajnime të këtij formati të organizohet edhe në nivel departamenti.

   Prezantimi

   [slide-anything id=”20229″]

 • Dita Kombëtare Informuese Erasmus+
  • Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Agjensinë Ekzekutive për Arsimin, Mediat dhe Kulturën në Bruksel organizoi më 17.12.2019 në ambjentët e Europe House në Tiranë, Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+. Aktiviteti kishte për qëllim promovimin e Programit Erasmus+, informimin mbi mundësitë që ky program ofron për universitetet dhe studentët si dhe ndarjen e praktikave më të mira mes pjesëmarrësve mbi aplikimin e projekt propozimeve CBHE, Jean Monnet dhe ICM.

   Pjesë e axhendës së aktivitetit ishte dhe Universititeti “Ismail Qemali” Vlorë, i përzgjedhur si një nga universitetet e vlerësuar Best Practice në implementimin e ICM-ve dhe në aplikimin e projekti propozimeve Jean Monnet. Përfaqësues të Universitetit në këtë takim ndanë me të pranishmit eksperiencën e UV-së si dhe pikat e forta të cilat kanë cuar në këtë sukses.

   UV-ja u bë pjesë gjithashtu e panairit të kontakteve midis Universiteteve të organizuar gjatë këtij eventi, ku i’u shpërndanë pjesëmarrësve Guida dhe fletpalosje të UV-së si dhe u paraqitën video promovuese të aktiviteteve Erasmus+ të organizuar nga UV.

   Prezantimi

   [slide-anything id=”17840″]

 • Trajnim: “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor
  • Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve (Sektori i Marrëdhenieve me Jashtë dhe Projekteve) pranë UV-së organizoi në dt. 25 Nëntor 2019 pranë Bibliotekës së Godinës C, trajnimin me temë “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor”.

   Trajnimi kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të kërkuesve të rinj/personel akademik pranë UV-së mbi shkrimin e një projekt propozimi cilësor dhe aplikimin për fonde/grante kërkimore.

   Trajnimi u organizuar në dy seksione: Në seksionin e parë u mbajtën prezantime mbi hapat dhe teknikat bazë për shkrimin e një projekt propozimi cilësor prej Sektorit të Marrëdhenieve me Jashtë dhe Projekteve pranë UV-së, ndërsa në seksionin e dytë u mbajtën referime prej personelit akademik të UV-së lidhur me teknikat dhe mundësitë e financimit për kërkime shkencore nga kërkuesit e rinj.

   Ky ishte viti i dytë që UV ndërmerr trajnime të këtij formati të cilat përkojnë me periudhën e aplikimenve për grante me financim të BE-së.

   Pjesëmarrësit në trajnim u pajisën gjithashtu me Manualin: “Si të shkruajmë një projekt propozim cilësor”, të përgatitur nga Specialistja për Projektet pranë UV-së.

   Trajnimi u vlerësua maksimalisht nga pjesëmarrësit si dhe u sygjerua që trajnime të tilla të organizohen edhe në nivel departamenti me pjesëmarrjen e të gjithë personelit akademik.

   Bashkëlidhur gjendet axhenda dhe materialet e trajnimit (Shkrimi i Raportit Shkencor, Hapat dhe Teknikat e Shkrimit te nje Projekt Propozimi Cilesor, MANUAL – Si të shkruajmë një projekt propozim cilësor)

   [slide-anything id=”17673″]

 • Promovim i programeve Erasmus+ me Znj. Patricia Stanciu nga Universiteti i Transilvanisë, Rumani
  • Me qëllim disiminimin dhe promovimin e programit Erasmus+ ICM si dhe nxitjen e studentëve për t’u bërë përfitues të bursave të studimit/ praktika mësimore  në universitetet me të cilët UV ka bashkëpunim, Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë UV-së organizoi më datë 07.11.2019 një aktivitet  me studentë të fakultetit të Shkencave Teknike.

   Aktiviteti u hap prej Znj. Patricia Stanciu e cila vjen në UV prej Zyrës Erasmus+ në Universitetin e Transilvanisë në Brasov, Rumani (Transylvania University of Brasov, Romania). Gjatë prezantimit të saj Znj. Stanciu informoi studentët mbi mundësitë që Universiteti i Transilvanisë ofron në kuadër të programit Erasmus+ si dhe i ftoi ata të bëhen pjesë e kësaj eksperience, jo vetëm pranë universitetit të cilën ajo përfaqëson, por dhe pranë Universiteteve të tjera me të cilat UV ka një marrëveshje bashkëpunimi, duke e cilësuar këtë si një nga eksperiencat më të bukura dhe më të vlefshme për studentët, jo vetëm nga ana akademike por dhe ajo social- kulturore.

   Në fund të takimit, Zyra e Marrëdhënjeve me Jashtë dhe Projekteve pranë UV-së, zhvilloi një bashkëbisedim me studentët e pranishëm mbi barrierat që ata hasin gjatë procesit të aplikimit dhe pritshmëritë e tyre gjatë mobilitetit, si dhe dhanë një informacion të detajuar mbi 12 thirrjet për shkëmbim studentor që UV-ja eshte perfitues per vitin akademik 2019-2020.

   Znj. Stanciu, vjen pranë Universitetit të Vlorës në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ KA107 që UV ka me Universitetin e Transilvanisë në Brasov. Në fillim të mobilitetit të saj, Znj. Stanciu zhvilloi gjithashtu një takim bashkëbisedues me stafin e Zyrës së Marrëdhënjeve me Jashtë pranë UV-se ku shkëmbyen mes njëri-tjetrit, përvojat, praktikat më të mira si dhe diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen në kuadër të pragramit Eramsus+ midis dy institucioneve.

   [slide-anything id=”17692″]

 • Erasmus+ “Contact Seminar” me Ballkanin Perëndimor
  • Erasmus+ “Contact Seminar” me Ballkanin Perëndimor, u zhvillua në datat 24-25 Tetor, në Tiranë.

   Ky seminar mblodhi së bashku përfaqësues të zyrave të marrëdhënieve me jashtë/projekteve akademikë, prej rreth 200 institucionesh të Arsimit të Lartë nga 34 vende të Programit Erasmus+, si dhe nga vendet partnere të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Bosnje Herzegovina, Mali i Zi dhe Kosova). Universiteti i Vlorës u përfaqësua në këtë takim prej Drejtoreshës së Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, Znj. Rezarta Sinanaliaj.

   Qëllimi i këtij seminari ishte rritja e numrit të aplikimeve në rajon në thirrjen e rradhës për projekt propozime në kuadër të programit Erasmus+, duke ofruar mundësi konkrete rrjetëzimi.

   Prej veprimtarive të mbështetura nga programi Erasmus+, ky seminar pati në focus të vecantë, Transferimin Ndërkombëtar të Krediteve (ICM) dhe rritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë (CBHE). Sipas përfaqësuesit të Komisionit Europian për Marrëdhëniet Ndërkombëtare Z.Albert Sesé, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, është renditur ndër katër universitetet shqiptare të cilët vlerësohen si partner mjaft aktiv përsa i përket marrëveshjeve të bashkëpunimit në komponentin ICM.

   Për gjatë dy ditëve u zhvilluan seksione për zgjerimin e rrjetëzimit ndërmjet Institucioneve të arsimit të lartë të vendeve të BE-së dhe Rajonit të Ballkanit Preëndimor si dhe disa workshop, ku u trajtuan çështje të tilla si njohja e ndërsjelltë e kualifikimeve dhe periudhave të të mësuarit jashtë vendit, format e aplikimit Erasmus +, si dhe procesi i përzgjedhjes dhe mbështetjes së pjesëmarrësve.

   [slide-anything id=”17699″]

 • Dita Erasmus @ UV – Unë jam Erasmus! Po Ju?
  • Në 11.10.2019 në kuadrin e ditëve ndërkombëtare dedikuar Erasmus+, studentët e UV, pjesëmarrës në programet Alumni të Erasmus+, ndanë me studentët, pedagogët dhe gjimnazistët, potencialisht studentë të ardhshëm të UV, eksperincën e tyre në mobilitetet e kryera në Universitete të ndryshme të BE-së në kuadër të këtij programi.

    

   Ky aktivitet u organizua nga Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë UV-së dhe kishte për qëllim informimin e të rinjve, studentë të UV-së, si dhe gjimnazistëve maturantë të rrethit të Vlorës mbi programin e shkëmbimit Erasmus+  dhe mundësitë që ky program ofron për ta.

    

   Erasmus+ është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit duke përfshirë këtu dhe shkëmbimet ndërkombëtare të studentëve, stafit akademik dhe administrativ, qarkullimin e praktikave më të mira midis institucioneve të arsimit të lartë dhe forcimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës.

   [slide-anything id=”16576″]

 • Dita Informuese e Erasmus+ (Maj 2019)
  • Më 31 Maj 2019 në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës u zhvillua një takim të hapur me studentët e UV-së rreth mundësive që programi Erasmus + ofron për ta, aplikimet për shkëmbimet studentore dhe rritja e kapaciteve në Arsimin e Lartë në Shqipëri. Gjatë këtij takimi, Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri bashkëbisedoi me studentët e pranishëm mbi bursat e ofruara në programet e shkëmbimit akademik afatshkurter dhe programet e plota master të përbashkët, hapat dhe kriteret e aplikimeve individuale si dhe i dha përgjigjie pyetjeve dhe paqartësive të tyrë.

   [slide-anything id=”16458″]

 • Vizitë monitoruese për projektin MARDS
  • Më 31 Maj 2019 Stafi i Zyrës Kombëtare Erasmus+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ CBHE “Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri (MARDS)” në implementim nga Universiteti i Vlorës.

   Projekti 3 vjecar (Nëntor 2018- Tetor 2021) MARDS trajton një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi i tij kryesor është rindërtimi i tyre në përputhje me parimet e Salzburgut dhe krijimi i shkollave pilote, të përbashkëta, të qëndrueshme dhe moderne ndërmjet dy vendeve partnere.

   Projekti koordinohet nga Universiteti i Montenegros, në Malin e Zi, dhe përfshin 15 institucione partnere nga Austria, Sllovenia, Kroacia, Sllovakia, Mali i Zi dhe Shqipëri. Partnerët shqiptarë në projekt janë: Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti Metropolitan në Tiranë, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

   [slide-anything id=”16459″]

 • Vizitë monitoruese për projektin TEAVET
  • Më 31 Maj 2019 Stafi i Zyrës Kombëtare Erasmus+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ CBHE “Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri (TEAVET)” në implementim nga Universiteti i Vlorës.

   Projekti 3 vjecar (2017-2020) TEAVET synon zhvillimin e një sistemi gjithëpërfshirës për trajnimin e mësuesve me kompetenca gjatë gjithë jetës.

   Projekti koordinohet nga Universiteti Leon-it, në Spanjë dhe përfshin 10 institucione partnere nga Finlanda, Austria dhe Shqipëria. Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Universiteti i Sporteve në Tiranë “Vojo Kushi”, Universiteti i Durrësit “Aleksandër Moisiu”, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universiteti i Gjirokastrës “Eqerem Cabej”, Universiteti i Korcës “Fan S. Noli” dhe Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” janë partnerët shqiptarë në projekt.

   [slide-anything id=”16463″]

 • Diskutim mbi mundësitë e financimit nga BE-së
  • Pranë ambjenteve të Rektoratit më datë 31 Maj 2019 u zhvillua një takim bashkëpunues midis Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi,  Znj. Xheni Sinakoli, Menaxhere Programi në Komisionin Evropian dhe Znj. Aida Breti Koordinate e Zyrës Kombëtarë të Erasmus+ në Shqipëri. Në fokus të takimit ishin diskutimet mbi bashkëpunimet e krijuara deri më tani nën ombrellën e Bashkimit Evropian dhe mundësitë për aplikim projektesh me financim të BE nga Universiteti i Vlorës.

 • Seminar informues mbi hapat dhe teknikat e shkrimit të një projekt propozimi cilësor
  • Në datën 15.11.2018 në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës u zhvillua seminari informues me titull “Hapat dhe Teknikat e shkrimit të një projekt propozimi cilësor”

   Në kuadër të hapjes së thirrjeve IPA dhe Erasmus + CBHE, seminari kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve në shkrimin e një projekt- zhvillimi cilësor.

   Ideja e hartimit të një manuali se si të shkruhet një projekt propozim cilësor lindi nga nevoja dhe ambicia e institucionit për të rritur kapacitetet e veta njerëzore për të qenë tanimë jo vetëm partner në një projekt propozim, por pse jo dhe lider i një konsortciumi. Kjo ambicie është mëse e justifikuar pasi UV (staffi i UV-së) ka krijuar tashmë një eksperiencë të  suksesshme prej disa vitesh në një sërë projektesh të implementuara.

   Pjesëmarrës në aktivitet ishin personel akademik, ndihmës akademik dhe administrativ i UV-së.

   [slide-anything id=”16471″]

 • Rëndësia e përfshirjes së studentëve në politikat e vlerësimit të UV-së
  • Në datën 19.11.2018 u zhvillua në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës aktiviteti mbi rëndësinë e përfshirjes së studentëve në politikat e vlerësimit të UV-së. Ky aktivitet kishte për qëllim informimin dhe inkurajimin e studentëve të UV-së për t’u përfshirë në vlerësimin e institucionit si dhe në ngritjen e Këshillave studentor. Pjesëmarrës në aktivitet ishin student të UV-së.

   [slide-anything id=”16475″]

 • Dita informuese Erasmus+ (Nëntor 2018)
  • Në datën 19.11.2018 në sallën “Rilindja” të Universitetit të Vlorës u zhvillua aktiviteti me temë “Dita e informimit Erasmus+ (Mobiliteti i Krediteve)” dhe “Shkëmbimet për mastera të përbashkëta”. Në fokus të këtij aktiviteti ishin studentët e UV-së dhe informimi tyre mbi shkëmbimet afatshkurtra të ofrura nga programi Erasmus + International Credit Mobility si dhe nxitja e studentëve për të aplikuar në thirrjet e shpallura në faqen zyrtare të internetit të UV-së (ëëë.univlora.edu.al). Aktiviteti u cel me fjalën përshëndetëse të Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i UV-së për të vijuar më pas me znj. Aida Bërxolli, koordinatore e zyrës shqiptare Erasmus+ duke theksuar disponueshmërinë e institucioneve për të asistuar studentët në procesin Erasmus+ICM.

   [slide-anything id=”16478″]

 • Sesion informues nga përfaqësues të zyrës Kombëtare Erasmus + në Shqipëri
  • Në bibliotekën “Nermin Vlora Falaski” të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” u zhvillua nga përfaqësues të zyrës kombëtare e Erasmus + në Shqipëri një trajnim dhe sesion informues për të gjithë personelin akademik të UV-së, të cilët planifikojnë të aplikojnë si pjesë e një konsorciumi ose jo, per projekte CBHE sipas thirrjes së re për propozim 2019, në kuadër të programit Erasmus+.  Gjatë aktivitetit u evidentuan ide të reja për shkrim projektesh.

   [slide-anything id=”16480″]

[:en]

 • The monitoring activity of ICM implementation in UV
  • On June 4, 2020, in accordance with EACEA Executive Agency in Brussels was successfully organized by the Erasmus+ National Office in Albania the online monitoring meeting of the International Credit Mobility (ICM) of Erasmus+ Program at the University of Vlora “Ismail Qemali” for the period 2018-2020.

   The purpose of this online meeting was monitoring of the implementation of procedures and documentation of inter-institutional agreements and other binding documents (learning mobility and grant agreements, visibility and publicity obligation), identification of potential problems and recommending solutions to them.

   Present in this meeting were the representative of the Erasmus + National Office in Albania with Mrs. Erida Curraj, UV’s incoming and outgoing students, academic and administrative staff and  the staff of Projects and International Relations Sector (PIRS) at UV.

   The meeting started with the presentation prepared by PIRS where Mrs. Rezarta Sinanaliaj presented to the participants the results achieved by UV during the reporting period 2018-2020, as well as the obstacles encountered, especially caused by COVID19 Pandemic.

   During the meeting the participants shared their experiences and the difficulties faced during the realization of mobility or the academic support given for the successful implementation of ICM in UV.

   UV was estimated by the Erasmus+ National Office in Albania for the high standards set in the implementation of ICM. The UV Regulation for the Implementation of Erasmus+ ICM and the UV’s Incoming Student Guide has been evaluated as a good practice and also the voluntarily support given by the UV’s academic staff in offering several courses in foreign language which have been very fruitful in increasing the number of incoming students in UV. Till now, 13 incoming students have completed their mobility at UV.

   Another strong point contributing in the successful implementation of ICMs at UV were the non-bureaucratic procedures followed by UV regarding the students equivalence of courses upon their mobility completion. This was also agreed by the incoming and outgoing students present in this monitoring meeting.

   During the meeting, the Erasmus+ National Office in Albania also gave several recommendations regarding the students/staff financial problems, and how to increase the number of incoming students using individual mentoring through students.

   UV has currently 63 inter-institutional agreements with Universities from 20 Program Countries. During the two years 2018-2020 have been realized a total of 94 student mobility and 92 academic and administrative staff mobility.

   It is still a challenge the map expansion with countries like Germany, Holland, France and other countries of the program countries that UV does not have bilateral agreements, as well as stimulating students’ interest in participating in ICM Erasmus + program.

   [slide-anything id=”20154″]

 • Training: “Steps and Techniques of Writing a Quality Project Proposal” at the Faculty of Public Health
  • As requested by the Head of the Scientific Research Center at the Faculty of Public Health for training and capacity building of the Center’s staff on drafting quality project proposals and applying for research funds / grants, the Projects and International Relations Sector in UV organized on January 16, 2020 at the premises of this Center the training entitled: “Steps and Techniques of Writing a Quality Project Proposal”.

   The training was attended by the staff of the Scientific Research Center at the Faculty of Public Health and the last year students in the Master program of this Faculty. The methodology used during the training was a combination of theory and practice, giving participants the opportunity to obtain detailed information on the concepts and basic elements of a project proposal, putting them into practice through concrete examples and group work.

   Trainees were also equipped with manual, “How to write a quality project proposal” prepared by the Projects Specialist at UV.

   This training is in line with the training on the same subject organized at the institutional level by the Projects and International Relations Sector at the end of 2019, which highlighted the need for organizing this training also at the department level.

   Prezentation

   [slide-anything id=”20229″]

 • Erasmus + National Information Day
  • Erasmus + National Office in cooperation with the Executive Agency for Education, Media and Culture in Brussels organized on 17.12.2019 in the premises of Europe House in Tirana, National Erasmus + Information Day. The event aimed promoting the Erasmus + Program, informing about the opportunities this program offers to universities and students, and sharing best practices among participants on the application of CBHE, Jean Monnet and ICM project proposals.

   University of Vlora “Ismail Qemali” was selected as one of the Best Practice universities in the implementation of ICMs and in the application of the Jean Monnet project proposal, therefor representatives of the University of Vlora were invited to share with the participants their experience as well as their strengths that have led to this success.

   UV was also part of the Contact Fair between Universities organized during the event, distributing Guides and leaflets to the participants as well as performing a promotional video of the Erasmus+ activities organized by UV.

   Prezentation

   [slide-anything id=”17840″]

 • “Steps and Techniques of Writing a Quality Project Proposal”.
  • The Directorate of Internal Quality Assurance and Projects Unit (Projects and International Relation Sector) at UV organized on 25 November 2019 at the facilities of Building C (Library), the training entitled: “Steps and Techniques of Writing a Quality Project Proposal “.

   The training aimed to increase the capacity of young researchers / academic staff at UV in writing a quality project proposal and applying for research grants / funds.

   The training was organized in two sections: The first section hosted by the Projects and International Relation Sector, focused on the basic steps and techniques of writing a qualitative project proposal, while the second section trainers/academics of UV lectured about research techniques and funding opportunities for young researchers.

   This was the second year that UV has undertaken trainings on related topics which coincide with EU funded grant applications period.

   The participants were also provided with a Handbook on “How to Write a Quality Project Proposal”, written by the Projects Specialist at UV.

   The training was highly evaluated by the participants who suggested that such trainings to be organized at the departmental level with the participation of all academic staff.

   Attached is the agenda and training materials (Shkrimi i Raportit Shkencor, Hapat dhe Teknikat e Shkrimit te nje Projekt Propozimi Cilesor, MANUAL – Si të shkruajmë një projekt propozim cilësor).

   [slide-anything id=”17673″]

 • Promotion of Erasmus + programs with Ms. Patricia Stanciu from University of Transylvania, Romania
  • In order to disseminate and promote the Erasmus + ICM program as well as to encourage students to participate in mobility for study/traineeship at universities with which UV collaborates, the Directory of Internal Quality Assurance and Projects, Projects and International Relation Sector organized on 07.11.2019 an activity with students of the Faculty of Technical Sciences.

   The event was opened by Mrs. Patricia Stanciu from the Erasmus+ Office at the University of Transylvania in Brasov, Romania. During her presentation Mrs. Stanciu informed the students on the opportunities offered by the University of Transylvania under the Erasmus+ program and invited them to become part of this experience, not only at the university she represents but also at other Universities with which UV has a cooperation agreement with, describing this as one of the most beautiful and valuable experiences for students, not only academically but also socio-culturally.

   At the end of the meeting, the Projects and International Relation Sector at UV, discussed with the participants about the barriers they encountered during the application process, their expectations during mobility, and provided detailed information on the 12 calls for student exchange for academic year 2019-2020 that UV is a beneficiary.

   Mrs. Stanciu comes to the University of Vlora under the Erasmus + KA107 Agreement UV has with the University of Transylvania in Brasov in Romania. During the first day of her mobility, Mrs. Stanciu met with the staff from the Projects and International Relation Sector at UV where they exchanged experiences, best practices and discussed opportunities for future cooperation within the Erasmus + program between the two institutions.

   [slide-anything id=”17692″]

 • Erasmus+ “Contact Seminar” with the Western Balkans
  • The Erasmus + “Contact Seminar” with the Western Balkans took place on October 24-25 in Tirana.

   This seminar gathered together representatives from International Office/projects, academics from around 200 higher education institutions from all 34 Erasmus+ programme countries, as well as from the Western Balkan partner countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo).

   This seminar aimed increasing the number of applications within the region under the next Erasmus+ call for proposals by offering concrete networking opportunities.

   Among the activities supported by the Erasmus+ program, this seminar focused particularly on International Credit Transfer (ICM) and capacity building in higher education (CBHE). According to the representative of the European Commission for International Relations Mr. Albert Sesé, University of Vlora “Ismail Qemali”, is listed among the four Albanian universities which are evaluated as very active partners in terms of cooperation agreements in the ICM component.

   During the two days of the seminar, were held sections on networking between Higher Education Institutions of the EU countries and the Western Balkans Region, as well as several workshops regarding mutual recognition of qualifications and learning agreement periods, Erasmus + application forms and the process of selecting and supporting participants.

   [slide-anything id=”17699″]

 • Erasmus Day @ UV – I am Erasmus! What about You?
  • On 11.10.2019 in the framework of international days dedicated to Erasmus +, University of Vlora’s students, participating in Erasmus + Alumni programs, shared with students, teachers and high school students, potentially future UV students, their mobility experience at various EU Universities in within this program.

   This event was organized by the Internal Assurance Quality and Projects Directory and Project and International Relation Sector at UV aiming at informing young people, UV students, and high school graduates of the Vlora district on the Erasmus + exchange program and the opportunities this program offers to them.

   Erasmus + is a European Union program that financially supports a range of activities in the fields of Education, Training, Youth and Sport including international exchanges of students, academic and administrative staff, the circulation of best practices among educational institutions and strengthening the links between education and the labor market.

   [slide-anything id=”16576″]

 • Erasmus+ Info Day (May 2019)
  • On May 31, 2019 at the premises of the University of Vlora’s Hall “Rilindja” was held an open meeting with UV students on Erasmus + programme opportunities, applications for student exchanges and capacity building in Higher Education in Albania. During this event, National Erasmus+ Office staff provided the participants with information regarding short term academic exchanges and full time joint masters’ scholarships supported by the programme, as well as with practical information regarding the individual application processes and answered all their questions.

   [slide-anything id=”16458″]

 • Monitoring visit for the MARDS project
  • On 31st of May 2019 the National Erasmus+ Office staff conducted a monitoring visit for the Erasmus+ CBHE project “Reforming Doctoral Studies in Montenegro and Albania Good Practice Paradigm (MARDS)” in implementation by the University of Vlora.
   The 3-year (November 2018- October 2021) MARDS project addresses one of the most acute problems in Montenegrin and Albanian education systems, the doctoral studies. Its main objective is to reconstruct them in line with Salzburg Principles and establish sustainable and modern Pilot Joint Doctoral Schools between two friendly neighbours’ partner countries that will serve as an example of “good practice” for the Western Balkan Region.

   The project is coordinated by the University of Montenegro, and includes 15 partner institutions from Austria, Slovenia, Croatia, Slovakia, Montenegro and Albania. Albanian partners in the project are: University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Polytechnic University of Tirana, Metropolitan University in Tirana, University of Vlora “Ismail Qemali”, Ministry of Education, Sports and Youth of Albania and Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania.

   [slide-anything id=”16459″]

 • Monitoring visit for the TEAVET project
  • On 31st of May 2019 the National Erasmus+ Office staff conducted a monitoring visit for the Erasmus+ CBHE project “Developing Teachers Competencies for a Comprehensive VET System in Albania (TEAVET)” in implementation by the University of Vlora.

   The 3-year (2017-2020) TEAVET project aims to develop reforms to the teaching profession at the non-tertiary education level for in-service training for teachers by designing, implementing and monitoring a comprehensive lifelong learning (LLL) Teacher Training System in which Albanian universities.

   The project is coordinated by the University of Leon in Spain and includes 10 partner institutions from Finland, Austria and Albania. Ministry of Education, Sports and Youth of Albania, University of Sport in Tirana “Vojo Kushi”, University of Durres “Aleksander Moisiu”, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, University of Gjirokastra “Eqerem Cabej”, University of Korça “Fan S. Noli” and University of Vlora “Ismail Qemali” are the Albanian partners in the project.

   [slide-anything id=”16463″]

 • Discussion meeting about EU funding at the University of Vlora
  • At the Rectorate’s premises on May 31, 2019 a collaborative meeting was held between the Rector of the University of Vlora “Ismail Qemali” Prof. Dr. Roland Zisi, Mrs. Xheni Sinakoli, Program Manager at the European Commission and Ms. Aida Breti Coordinator of the Erasmus + National Office in Albania. The main focus of the meeting was discussions on the co-operation established so far under the umbrella of the European Union and the possibilities for applying for EU-funded projects from the University of Vlora.
 • Monitoring Visit for the Erasmus+ ICM (International Credit Mobility) Projects
  • On 27th of September 2018, National Erasmus+ Office (NEO) in Albania held a monitoring meeting for the International Credit Mobility project in implementation by the University of Vlora “Ismail Qemali”

   This event served to ensure that all binding documents for ICM implementation were signed, for monitoring the fairness of criteria used and transparency of the selection process of participation in mobilities, to enquire on service provision to ICM participants and recognition of the credits earned by them during the mobility period by the University of Vlora, as well as for NEO staff to give recommendations for the improvement of ICM projects implementation in the future.

   [slide-anything id=”16466″]

 • Informative Seminar on steps and techniques of writing a quality proposal project
  • On November 15, 2018, at the University of Vlora hall “Rilindja” was held an informative seminar entitled “Steps and techniques of writing a qualitative project proposal”

   In the framework of the IPA CBC and Erasmus + CBHE calls for project proposal, the seminar aimed to increase the capacity of UV staff in writing quality project proposals.

   The idea of ​​drafting a manual on writing a qualitative project proposal arises from the institution’s need and ambition to increase its human capacities to be not only a partner in a project proposal, but also the leader of a consortium. This ambition is more than justified as UV (UV staff) has already established a successful experience of several years in implementating a cosiderate number of projects. Participants in the activity were academic and administrative staff of UV.

   [slide-anything id=”16471″]

 • The Importance of Students Involvement in UV Evaluation Policies
  • On November 19, 2018, was held at the University of Vlora hall “Rilindja” an activity on the importance of student involvement in the UV evaluation policy. This activity was aimed at informing and encouraging UV students to be involved in the evaluation of the institution as well as in the establishment of Student Councils. Participants in the event were UV students.

   [slide-anything id=”16475″]

 • Erasmus+ Info Day (November 2018)
  • The activity on “Erasmus Info Day” and “Erasmus Mundus Joint Master Degrees” was held on November 19, 2018 at the University of Vlora hall “Rilindja”. The main purpose of this activity was to inform the students on short-term exchanges offered by the Erasmus + International Credit Mobility program and to encourage students to apply in the calls for mobility announced on the official website (www.univlora.edu. al) of UV. The event started with the greeting speech of Prof. Dr. Roland Zisi, UV’s Rector to be followed by Mrs. Aida Bërxolli, coordinator of the Albanian office Erasmus + who highlighted the availability of institutions to assist students in the Erasmus + ICM process.

   [slide-anything id=”16478″]

 • Information session by representatives of National Erasmus+ Office in Albania
  • At the library “Nermin Vlora Falaski” of thw University of Vlora “Ismail Qemali” was organized by representatives of the National Erasmus+ Office in Albania a training and information session addressed to all academic staff of UV, planning to apply as part of a consortium or not, for CBHE projects according to the CBHE 2019 upcoming call for  proposal under the Erasmus + program. During the activity, new ideas for project writing were identified.

   [slide-anything id=”16480″]

[:]