Mirëmbajtës” në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës personel administrativ në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: “Mirëmbajtës” në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Mirëmban ambjentet mësimore dhe jRead More…

Specialist Finance në Sektorin e Financës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Vendimin nr. 19, datë 14.07.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“ Vlorë““ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” VlRead More…

Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

PERSONEL ADMINISTRATIV Specialist Finance në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: Kontabilizon të ardhurat mujore sipas fakulteteve. Kryen kontabilizimin e bankës, të shpenzimeve, të situacioneve, të të ardhurave. Ndihmon Drejtorinë në mRead More…

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 35, datë 13.04.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT, FAKULTETI I EKONOMISË, PËR TË MBULUAR SEMINARET E LËNDËS ECN 220 “STATISTIKË NË ERead More…

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 30, datë 12.03.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT, FAKULTETI I EKONOMISË, PËR TË MBULUAR SEMINARET E LËNDËS ECN 220 “STATISTIKË NË ERead More…

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË Përshkrimi i vendit të punës Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme. Mësimdhënie në fushën disiplinare Psikologji. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit. Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët Të jetë shtetas/Read More…

Laborant prane Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 23, datë 01.03.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR “Laborant” pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.
Read More…

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË MEKANIKE DHE NAVALE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 22, datë 24.02.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË MEKANIKE DHE NAVALE, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIRead More…

Njoftim punesimi 1 (një) Personel akademik me kohë të plotë në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike

NJOFTIM  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 18, datë 15.02.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) Personel akademik me kohë të plotë në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2020-2021, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe TRead More…