2 Personel Akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.86 datë 12.09.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vende të lira pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.53 datë 04.05.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail QemaliRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin Punonjës pastrimi/Sanitare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.48 datë 19.04.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Punonjës pastrimi/Sanitare”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në UniversitRead More…

Personel ndihmësakademik Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.32 datë 15.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: ”Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit RajonalRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.35 datë 15.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore Detyrat dhe përgjegjësitë Read More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist Finance”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.30 datë 13.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist Finance”, pranë Sektorit të Financës dhe Realizimit të Buxhetit, Drejtoria e Shërbimeve MbështetëRead More…

Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.23 datë 27.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive” pranë SektoRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.22 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” me afat të caktuar, në profilin gazetari, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit tRead More…