njoftim punesim

Personel ndihmësakademik – Sekretare mësimore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.87 datë 12.04.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: ”Sekretare mësimore” pranë Departamentit të Matematikës, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore

Përshkrimi i vendit të punës

Kryen rregjistrimin e personave të cilët kanë fituar të drejtën për të qenë student. Arkivon dosjet e regjistrimit të studentëve në bazë të vitit dhe programit të studimit. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga eprori, në lidhje me aktivitetin mësimor-shkencor.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit