Bordi këshillues i bashkëpunëtorëve të jashtëm

Bordi i Ekspertëve të Fakultetit të Shëndetit të përbëhet prej personaliteteve të mëposhtme të fushës së shëndetit:

Nr.

Emër Mbiemër

Titulli akademik

Vendi i punësimit primar

Kontakt

Struktura propozuese

1.

Elena Hunt

LScEc, BsN, MSN, PhD

Professor Emerita

Laurentian University (Ontario, Canada)

Dekani

2.

Genta Qirjako

Prof.Dr., MD, PhD

Drejtuese e Departamentit të Promocionit Shëndetësor

Instituti i Shëndetit Publik

Universiteti i Mjekësisë (Tiranë)

DI

3.

Alida Ramaj

RN, MSc, PhD

Lecturer

University of Bern (Switzerland)

DI

4.

Rudina Degjoni

Health Manager, MSc, PhD

Drejtuese e Spitalit

Spitali Memorial (Fier)

DKSH

5.

Flutura Kondili

MD, SPA

Gynaecology Physician

Hospital of Pescara (Italy)

Scuola di MedicinaScienze della Salute, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara

DKSH

6.

Ria Brujin

RN, CEN, MsN

Lecturer, Departmental International Coordinator.

Thomas More University of Applied Sciences, Faculty of Health Care (Belgium)

QKSHSHP

7.

Sajmira Aderaj

RN, MSc, PhD candidate

Specialiste e Infermieristikës

“Shëndet për të gjithë-HAP”(Tirana)

QKSHSHP

Të dhënat dhe kualifikimet e anëtarëve të Bordit të Ekspertëve të Fakultetit të Shëndetit:

Elena Hunt, RN, MSc, PhD

Elena Hunt është aktualisht Profesore Emeritus në Universitetin Laurentian, Ontario, Kanada.

Dr. Hunt, LScEc, BsN, MSN, PhD është një Profesor Emeritus me një histori të demonstruar të udhëheqjes me sukses në industrinë e arsimit të lartë. Një profesioniste e arsimit dhe shëndetësisë e diplomuar në ASE, Otava U, UQTR (Ekonomi, Sistemet e Kujdesit Shëndetësor, Infermierinë e Shëndetit Mendor, Psikologji), pas disa vitesh administrim në spitalin klinik psikiatrik, ajo ka dhënë mësim në Universitetin e Otavës dhe Universitetin Laurentian në Ontario, Kanada, që nga viti 1996. Si Dekane, ajo ka mbikëqyrur një Fakultet të madh prej 123 profesorësh dhe 3000 studentësh brenda 44 programeve të ndryshme të Shëndetit, Arsimit dhe Shkencave Sociale. Ajo ka qenë autore, bashkëautore dhe rishikuar publikime të panumërta dhe raporte kërkimore për shumë revista të Shëndetit dhe Arsimit.

Dr. Hunt ka mentoruar breza studentësh të diplomuar, të diplomuar dhe pas doktoraturës. Ajo është e aftë në punën bashkëpunuese dhe ekipore në fushat e mëposhtme: Angazhimi i studentëve, Promovimi i sigurisë dhe diversitetit kulturor, qeverisja e universitetit, konceptimi i programit, vlerësimi dhe akreditimi, ligjërata, dizajni udhëzues në klasë, mjedise hibride dhe online, kërkime klinike, shëndetësore dhe arsimore. metodat, Shëndeti Mendor dhe Transkulturor.

 

Elena Hunt is currently Professor Emeritus at Laurentian University, Ontario, Canada.

Dr. Hunt, LScEc, BsN, MSN, PhD is an Emeritus Professor with a demonstrated history of successfully leading in the higher education industry. A strong education and health professional graduated from ASE, Ottawa U, UQTR (Economics, Health Care systems, Mental Health Nursing, Psychology), after a few years of Clinical Psychiatric Hospital Administration, she has taught at University of Ottawa and Laurentian University in Ontario, Canada, since 1996. As Dean, she has overseen a large Faculty of 123 professors and 3000 students within 44 diverse Health, Education and Social Sciences programs. She has authored, co-authored and reviewed countless publications and research reports for many Health and Education journals.

Dr. Hunt has mentored generations of undergraduate, graduate and post-doctoral students. She is skilled in collaborative and team work in the following areas: Student Engagement, Promoting Cultural Safety and Diversity, University Governance, Program Conception, Evaluation and Accreditation, Lecturing, Instructional Design in classroom, hybrid and online environments, Clinical, Health and Education research methods, Mental and Transcultural Health.

Contact: epopiea@laurentian.ca

Genta Qirjako, Prof.Dr., MD, PhD

Dr. Genta Qirjako, mban pozicionin e Drejtueses së Departamentit të Promocionit Shëndetësor në Institutin e Shëndetit Publik dhe është njëkohësisht edhe pedagoge efektive në Departamentin e Shëndetit Publik në Fakultetin e Mjekësisë.

Ka një karrierë 6- vjeçare në Institutin e Shëndetit Publik dhe 10 vjeçare në Fakultetin e Mjekësisë. Në vitin 1998 është diplomuar si mjeke e përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës. Është specializuar në degën “Shëndet Publik” dhe aktualisht ka titullin “Profesor”. Ka një eksperiencë të gjatë në fushën e kërkimit shkencor në shëndet publik dhe promocion shëndetësor. Ka drejtuar studime kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka punuar si konsulente për çështje të Mbrojtjes Shëndetësore në Delegacionin Evropian në Shqipëri. Është autore e disa artikujve shkencorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, e teksteve për studentët e Fakultetit të Mjekësisë, si dhe autore tekstesh mësimore për shkollat e mesme. Dr. Gentiana, që nga viti 2017, shërben si bashkëpunëtore e OBSH-së në Shqipëri për çështjet e parandalimit të dhunës. Ajo është e përfshirë në shumë evente shkencore të organizuara nga OBSH, UNICEF dhe UNFPA. Që nga viti 2017, Gentiana është Koordinatorja Kombëtare e Projektit të BE-së ImpleMentAll. Drejton aktivitetet që synojnë forcimin e kapaciteteve kombëtare në fushën e promocionit shëndetësor. Organizon dhe drejton fushatat kombëtare ndërgjegjësuese për çështje të ndryshme shëndetësore, të organizuara nga ISHP.

 

Dr. Genta Qirjako, holds the position of Head of the Department of Health Promotion at the Institute of Public Health and is also an effective lecturer in the Department of Public Health at the Faculty of Medicine.

She has a 6-year career at the Institute of Public Health and a 10-year career at the Faculty of Medicine.

In 1998 she graduated as a general practitioner at the Faculty of Medicine at the University of Tirana.

He specializes in “Public Health” and currently has the title “Professor”. Has a long experience in the field of public health research and health promotion. She has conducted national and international studies and has worked as a consultant for Health Protection issues in the European Delegation in Albania.

She is the author of several national and international scientific articles, textbooks for students of the Faculty of Medicine, as well as author of textbooks for high schools. Dr. Gentiana, since 2017, serves as a WHO collaborator in Albania on violence prevention issues. She is involved in many scientific events organized by WHO, UNICEF and UNFPA. Since 2017, Gentiana is the National Project Coordinator of the EU ImpleMentAll. Directs activities aimed at strengthening national capacities in the field of health promotion. Organizes and directs national awareness campaigns on various health issues, organized by Institute of Public Health.

Contact: gentaqirjako@gmail.com

Alida Ramaj, RN, MSc, PhD

Phd.Alida Ramaj, është pedagoge në degën e Infermierisë në Universitetin Berne që nga viti 2021, ndërkohë që gjatë vitit 2020 ka qenë punonjëse shkencore në projektet shkencore të Spitalit Universitar në Bern, Zvicër.

E diplomuar në vitin 1999 në Universitetin e Vlorës, Dega Infermier i përgjithshëm, Phd Alida Rama në vitin 2010 përfundon studimet në Master Schkencor në Shkencat Shëndetësore dhe Infermierore në Gjermani, Universiteti: Martin-Luther Halle – Wittenberg, e më pas në vitin 2020 merr titullin PhD ne Shkencat Shëndetësore dhe Infermierore ne Gjermani, Universiteti: Martin-Luther Halle – Wittenberg. Eksperienca e saj në fushën e mësimdhënies ka filluar qysh në vitin 1999-2013 si Pedagoge në Fakultetin e Infermierisë në Universitetin e Vlorës, e më pas për periudhën 2018-2019 Pedagoge në degën e Infermierisë në Universitetin e Köln, Gjermani. E specializuar për mënyrat pedagogjike tëmësimdhënies në Institutin e Lartë të profesioneve në Bern, Zvicër, Phd Alida Ramaj është autore e disa artikujve shkencorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

 

PhD. Alida Ramaj, is a lecturer in the field of Nursing at the University of Bern since 2021, while during 2020 she has been a researcher in scientific projects at the University Hospital in Bern, Switzerland.

Graduated in 1999 at the University of Vlora, Department of General Nursing, Phd Alida Rama in 2010 completes studies in Master of Science in Health and Nursing Sciences in Germany, University: Martin-Luther Halle – Wittenberg, and then in 2020 receives PhD in Health and Nursing Sciences in Germany, University: Martin-Luther Halle – Wittenberg. Her experience in the field of teaching has started since 1999-2013 as a Lecturer at the Faculty of Nursing at the University of Vlora, and then for the period 2018-2019 Lecturer in Nursing at the University of Cologne, Germany. Specializing in the pedagogical methods of teaching at the Higher Institute of Professions in Bern, Switzerland, Phd Alida Ramaj is the author of several national and international scientific articles.

Contact: alida_ramaj@yahoo.com

Rudina Degjoni, Health Manager, MSc, PhD

Rudina Degjoni aktualisht është Drejtuese e Spitalit Memorial, Fier.

Ka përfunduar studimet bachelor dhe master në Athinë, për Menaxhim të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Më vonë ka studiuar në Zvicër për Aministrim Biznesi, po ashtu edhe studimet e doktoraturës në këtë fushë në Zvicër. Nga viti 2012 ka punuar në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Shqipërisë. Ajo ka punuar në disa spitale në Shqipëri dhe në Greqi, ku ka mbajtur pozicione si Shefe e Departamentit të Pacientëve, Shefe e Departamentit të Operacioneve, Oficere shërbimi për pacientët, Drejtuese e Departamentit të Shërbimit të Konsumatorëve. Degjoni është emëruar në krye të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) në maj të vitit 2019 pas një eksperiencë menaxhuese dhe akademike disavjeçare dhe u largua nga ky institucion në shtator të vitit 2020.

Rudina Degjoni, currently is the director of the Memorial Hospital, Fier.

She completed her bachelor and master studies in Athens, Greece, for Health and Social Welfare Management. Later she studied Business Administration in Switzerland, also doctoral studies in this field in Switzerland. Since 2012 she has worked in the Health Insurance Fund of Albania. She has worked in several hospitals in Albania and Greece, where she has held positions such as Head of Patient Department, Head of Operations Department, Patient Service Officer, and Head of Customer Service Department. Rudina Degjoni was appointed head of the FSDKSH in May 2019 after several years of managerial and academic experience and left this institution in September 2020.

Contact: rudina.degjoni@shendetesia.gov.al, r.degioni@hotmail.com

Flutura Kondili, MD, SPA.

Flutura Kondili aktualisht është mjeke gjinekologe  pranë Spitalit të Pescares, Itali; dhe pedagoge e jashtme  pranë Scuola di MedicinaScienze dellaSalute, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara.

Në vitin 1994 ka përfunduar studimet universitare pranë Universitetit të Tiranes, Fakulteti i Mjekësisë,  për mjeke e përgjithshme dhe në vitin 2002 ka përfunduar specializimin në Obstetrikë – Gjinekologji po në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Prej vitit 1994-1998 ka qenë lektore e lëndës Obstetrike – Gjinekologji pranë Fakultetit të Infermierisë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë. Deri në vitin 2021 ka qenë docente e Obstetrikës dhe Gjinekologjisë pranë Akademisë së Osteopatisë Deforest, Pescara. Prej 2001 – 2009 ka punuar në konsultoret dhe spitalin e Peskarës me projekte mbi shëndetin e gruas imigrante në territor.

Flutura Kondili, currently works as gynaecologist at the Hospital of Pescares, Italy and part-time lecturer at Scuola di MedicinaScienze della Salute, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara.

In 1994 has completed her university studies at the University of Tirana, Faculty of Medicine, for general medicines and in 2002 she completed her specialization in Obstetrics – Gynaecology at the Faculty of Medicine, University of Tirana. From 1994-1998 she was a lecturer in Midwifery at the Faculty of Nursing, “Ismail Qemali” University of Vlorë. Until 2021 she was an assistant professor of Obstetrics and Gynaecologyat the Deforest Academy of Osteopathy, Pescara. From 2001 – 2009 she worked in the consultations and the hospital of Pescara with projects on the health of immigrant women in the territory.

Contact: fluturakondili@gmail.com

Ria Brujin, RN, CEN, MsN

Ria Bruijn është Lektore në Infermieri dhe Mami-RN, CEN, MsN dhe koordinatore ndërkombëtare e departamentit të Infermierisë dhe Mamisë në Thomas More University of Applied Sciences, Health Care, Campus Turnhout që nga viti 2008.

Nga viti 1998 deri në 2008, ai punoi si mësuese infermiere dhe mësuese tutore në HIVSET – Turnhout. Ajo ka punuar si infermiere e kujdesit intensiv në AZ St Dimpna – Geel nga 1994 deri në 1995, dhe në Maaslandziekenhuis-Sittard-Nederland nga 1989 deri në 1994. Ajo ka punuar gjithashtu si infermiere e kujdesit intensiv në Spitalin St. Lucas në Ekeren, infermiere e kujdesit në banesë në Homecare Wit-Gele kruis në Merksem dhe infermiere poliklinike në FOB kliniek në Antwerpen. Ajo është shumë e përkushtuar për zbatimin e Praktikës së Bazuar në Evidenca në kujdesin shëndetësor. Ria është një profesioniste shumë e motivuar, entuziaste dhe shumë e angazhuar. Ria ka qenë pjesë e ekipit në projekte të ndryshme ndërkombëtare, si Sweet Care! Collaborative and Integrated Care for People Affected by Diabetes and Collaboration and Development in Evidence-Based Nursing in Ethiopia and Belgium. Sfida e saj është të sjellë në nivel të lartë “Ndërkombëtarizimin” në Thomas More Kempen.

Ria Bruijn is a Lecturer in Nursing & Midwifery-RN, CEN, MsN, and departmental international coordinator in Nursing & Midwifery at Thomas More University of Applied Sciences, Health Care, Campus Turnhout since 2008.

From 1998 to 2008, he worked as a nursing teacher and tutor teacher at HIVSET – Turnhout. She worked as an intensive care nurse at AZ St Dimpna – Geel from 1994 to 1995, and at Maaslandziekenhuis-Sittard-Nederland from 1989 to 1994. She has also worked as an intensive care nurse at St. Lucas Hospital in Ekeren, a home care nurse at Homecare Wit-Gele kruis in Merksem, and a polyclinic nurse at FOB kliniek in Antwerpen. She is highly committed to implementing Evidence-Based Practice in healthcare. Ria is a highly motivated, enthusiastic, and highly engaged professional. Ria has been part of the team on different international projects, such as Sweet Care! Collaborative and Integrated Care for People Affected by Diabetes and Collaboration and Development in Evidence-Based Nursing in Ethiopia and Belgium. Her challenge is to bring “internalization” in Thomas More Kempen to a high level.

Contact: ria.bruijn@thomasmore.be

Sajmira Aderaj, RN, MSc, PhD candidate

Sajmira Adëraj, Infermiere e licensuar është kandidate Ph.D në Shkenca Infermierore dhe Shëndet Publik, pranë Universitetit ToR Vergata, Rome, Itali. Aktualisht është specialiste e Infermierisë në projektin e SDC ‘’Shëndet për të Gjithë’’ – HAP.

Ka një përvojë mbi 22 vite si infermiere, menaxhere në departamente infermierore, mësimdhënie në infermieri dhe në koordinimin e projekteve me komponentë shëndetësorë. Interesat parësore kërkimore të Sajmirës përqendrohen në vlerësimin e rolit të infermierëve në Kujdes Shëndetësor Parësor Publik, vlerësimi i aksesit dhe nevojave për shërbime të kujdesit në banesë, vlerësimi i moduleve nga ana e studentëve si mjet për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies në programet e studimit universitare. Ajo po punon me një studim lidhur me Instrumentin psikometrik të kujdestarëve që parashikon kontributin për vetë-kujdesin tek pacientët kronik me multimorbiditet. Komponentët me të cilat po punon aktualisht në projekt, lidhen me përditësimin e profileve të punës së infermierit në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP), ngritja e modeleve të integruara të kujdesit në banesë në KSHP, si dhe ngritja dhe zbatimi i një programi Master ‘’Infermieri Familje’ pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike (FSHMT), Tiranë.

Sajmira Adëraj, Licensed Nurse, is a Ph.D candidate in Nursing Science and Public Health at ToR Vergata University, Rome, Italy. She is currently a Nursing Specialist in the SDC project “Health for All”-HAP.

She has over 22 years of experience as a nurse, manager in nursing departments, teaching in nursing and coordinating projects with health components. Sajmira’s primary research interests focus on assessing the role of nurses in public primary health care, assessing access to and needs for in-home care services, and evaluating modules by students as a means of improving the quality of teaching in undergraduate study programs. She is working on a study on the Psychometric Instrument of Caregivers that predicts the contribution of self-care to chronic patients with multiorbidity. The components that she is currently working on in the project are related to updating the working profiles of the nurses in healthcare. The establishment of integrated models of home care in primary health care, as well as the establishment and implementation of a Master’s program “Family Nurse” at the Faculty of Medical Technical Sciences (FSHMT), Tirana.

Contact: sajmira.aderaj@hap.org.al