SINJALIZIMI

  • Vendimi Senati Nr. 42, datë 31.03.2017 për Miratimin e Rregullores për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizimit për Mbrojtjen nga Hakmarrja në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
  • Kjo Rregullore ka objekt të sajin përcaktimin e rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja, në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
  • Vendimi Senati Nr. 43, datë 31.03.2017 për Miratimin e Rregullores për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
  • Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe përcaktimin e mekanizmave të mbrojtjes së konfidencialitetit në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
  • Formular i Sinjalizimit të Brendshëm
  • Ligji Nr. 60/2016 për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve