SINJALIZIMI

  • Vendimi Senati Nr. 42, datë 31.03.2017 për Miratimin e Rregullores për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizimit për Mbrojtjen nga Hakmarrja në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
  • Kjo Rregullore ka objekt të sajin përcaktimin e rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja, në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
  • Vendimi Senati Nr. 43, datë 31.03.2017 për Miratimin e Rregullores për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
  • Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe përcaktimin e mekanizmave të mbrojtjes së konfidencialitetit në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
  • Formular i Sinjalizimit të Brendshëm
  • Ligji Nr. 60/2016 për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve

AS decision NR. 42, date 31.03.2017 on the Approval of the Regulation on the Administrative Investigation of the Request for Notification of Revenge Protection at University of Vlora “Ismail Qemali”. The purpose of this Regulation is to define the rules for the procedure of reviewing the administrative investigation of the Signalers  protection claim, pursuant to Law no. 60/2016 “On Signaling and Protection of Signalers”.

AS Decision NR. 43, date 31.03.2017on the Approval of the Regulation on the Administrative Investigation of Signaling and the Protection of Confidentiality at University of Vlora “Ismail Qemali”. The purpose of this regulation is to define the rules for the procedure of reviewing the administrative investigation of signaling and the determination of the mechanisms for the protection of confidentiality pursuant to Law no. 60/2016 “On Signaling and Protection of Signalers”.

 

Law NR. 60/2016 for Signaling and Protection of Signalers