Strategjia e Ndërkombëtarizimit

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” synon të bëhet një nga universitetet shqiptare më të njohura ndërkombëtarisht duke forcuar orientimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Objektivi kryesor është krijmi i një besueshmërie dhe profesionalizmi në lidhje me mësimdhënien, kërkimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në kuadër të projekteve të kërkimit, zhvillimit apo bashkëpunimit për rritjen e kapaciteteve njerëzore në mënyrë të ndërsjelltë.

Për të përmbushur qëllimin dhe objektivat e ndërkombëtarizimit UV përvec të tjerash ka krijuar struktua mbeshtetëse sic është Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (SPMJ).  Ky sektor ka si detyrë kryesore zhvillimin dhe implementimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit.

SPMJ nxit dhe siguron materializimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit të universitetit në përputhje me objektivat strategjike dhe udhëzimet e përcaktuara nga Zyra e Rektorit si dhe në bashkëpunim të ngushtë me fakultetet dhe departamentet e UV-së.

Strategjia e Ndërkombëtarizimit (Shkarko)