[:sq]Strategjia e Ndërkombëtarizimit[:en]Internationalization Strategy[:]

[:sq]

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” synon të bëhet një nga universitetet shqiptare më të njohura ndërkombëtarisht duke forcuar orientimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Objektivi kryesor është krijmi i një besueshmërie dhe profesionalizmi në lidhje me mësimdhënien, kërkimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në kuadër të projekteve të kërkimit, zhvillimit apo bashkëpunimit për rritjen e kapaciteteve njerëzore në mënyrë të ndërsjelltë.

Për të përmbushur qëllimin dhe objektivat e ndërkombëtarizimit UV përvec të tjerash ka krijuar struktua mbeshtetëse sic është Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (SPMJ).  Ky sektor ka si detyrë kryesore zhvillimin dhe implementimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit.

SPMJ nxit dhe siguron materializimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit të universitetit në përputhje me objektivat strategjike dhe udhëzimet e përcaktuara nga Zyra e Rektorit si dhe në bashkëpunim të ngushtë me fakultetet dhe departamentet e UV-së.

Strategjia e Ndërkombëtarizimit (Shkarko)

[:en]The University of Vlora “Ismail Qemali” aims to become one of the most international recognized Albanian universities by strengthening international orientation and cooperation. The main objective is the creation of trustful and professional teaching, research and international cooperation in the framework of research, development or cooperation projects for the enhancement of human capacities in a mutual manner.

To meet the internationalization purpose and objectives, UV among other things, has created support structures such as the Projects and International Relations Sector. The main task of this sector is the development and implementation of the internationalization strategy.

The sector promotes and ensures the materialization of the university’s internationalization strategy in line with the strategic objectives and guidelines set by the Rector’s Office as well as in close collaboration with UV faculties and departments.

 

Internationalization Strategy (Download)[:]