Erasmus +

[:sq]UNE JAM ERASMUS, PO JU?
A e dini se? 1 në 13 studentë të UV-së, sëpaku një herë brenda një cikli studimi, mund të jetë
student Erasmus+  në një nga universitetet partnere.
Dëshiron dhe ti të përfitosh nga programi Erasmus+?!
Për më tepër ndiqni videon.

Rreth Erasmus +
  • Erasmus+ është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit për periudhën 2014-2020. Erasmus + ngrihet mbi përvojën dhe suksesin e programeve të mëparshme arsimore të BE-së (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink etj) dhe mbështet shkëmbimet ndërkombëtare të studentëve, stafeve akademike dhe administrative, qarkullimin e praktikave më të mira midis institucioneve të arsimit të lartë dhe forcimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës.

Bashkëpunimi me vendet partnere mbështetetet nëpërmjet:

  1. KA1-“Mobiliteti i të nxënit” përfshin shkëmbimin e studentëve, lektorëve dhe stafit administrative nga dhe në Vendet Partnere. Përfaqson rreth 63% të buxhetit total të programit.
   a) Mobiliteti i Krediteve- Në fushën e mobilitetit të krediteve, Institucionet e Arsimit të Larte nga Vendet e Programit do të aplikojnë për menaxhimin e projekteve të mobilitetit të studentëve, pedagogëve, dhe stafit administrativ të universiteteve.
   b)Shkëmbimet për mastera të përbashkëta- Programi mbështet ndërtimin e konsorciumeve që ofrojnë programe Masteri të Përbashkët Evropianë, me kohë të plotë që zgjasin një ose dy vite.
  2. KA2– “Bashkëpunimi për inovacionin dhe shkëmbimin e praktikave të mira” Përfshin bashkëpunimin për inovacioin dhe shkëmbimin e praktikave të mira midis institucioneve arsimore dhe ndërmarrjeve private e aktorëve të tjerë, rritjen e kapaciteteve në vendet e pa industralizuara (ish projektet Tempus). Përfaqëson rreth 28 % të buxhetit total.
   a) Projektet për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë mbështesin modernizimin, aksesin dhe ndërkombëtarizimin e universiteteve në Vendet Partnere.
   Projektet ndahen në: Projekte të përbashkëta për mbështetjen e institucioneve të arsimit të lartë në Vendet Partnere të modernizojnë metodat e mësimdhënies, të krijojnë programe të reja studimi ose të përmirësojnë programet ekzistuese duke i harmonizuar me ato të vendeve të zhvilluara të BE-së. Projekte Strukturore për mbështetjen e zhvillimit dhe reformimit të institucioneve dhe sistemit të arsimit të lartë në Vendet Partnere. Ministritë e Arsimit janë partner i detyrueshëm në projektet strukturore.
  3. Aktivitetet e Jean Monnet mbështesin dhe promovojnë thellimin e njohurive rreth çështjeve të Integrimit Evropian, mësimdhënies dhe kërkimin mbi historinë, politikat, ekonominë, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Universitetet shqiptare mund të aplikojnë për Modulet Jean Monnet (kurse me kohë të shkurtër në fushën e Integrimit Evropian, minimalisht 40 klasash për një vit akademik), për Jean Monnet për Lektorët (vende vakante për pedagogët e specializuar në fushën e Studime të Integrimit Evropian, me një minimum prej 90 klasash për një vit akademik) ose për Projektet Jean Monnet (aktivitete promovuese për çështje të Integrimit Evropian, program trajnimi, etj.)

[:en]I AM ERASMUS, WHAT ABOUT YOU?
Did you know? 1 in 13 UV students, at least once within a study cycle, may be an Erasmus + student at one of the partner universities.
Do you want to benefit from the Erasmus + program?!
For more information follow the video below.

 

 • About Erasmus +

Erasmus + is a European Union (EU) program that supports financially a range of activities in the fields of Education, Training, Youth and Sports for the period 2014-2020. Erasmus + is built on the experience and success of previous EU education programs (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink, etc.) and supports international exchanges of students, academic and administrative staff, the circulation of best practices among educational institutions and strengthening the links between education and the labor market.

Collaboration with partner countries is supported by:

 1. KA1-“Learning mobility” includes the exchange of students, lecturers and administrative staff from and to Partner Countries. It represents approximately 63% of the total budget.
  a) Credit Mobility– In the field of Credit Mobility, Higher Education Institutions from Programme Countries will be able to submit an application to manage a mobility project for higher education students, lecturers and administrative staff of the University.
  b)Joint Master Degree – The programme is offered by a consortium of Higher Education Institutions from programme and – optionally – partner countries offering a full international study programme, lasting between one and two years.
 2. KA2– “Cooperation for innovation and good experiences” It includes cooperation for innovation and good experiences, in the form of cooperation among higher education institutions and/or businesses and other stakeholders, capacity building for institutions of non-industrialized countries (former Tempus projects). It represents about 28% of the total budget.
  a) Projects for capacity building in higher education aims to support the modernization, accessibility and internationalization of higher education in the Partner Countries. These projects can be: Joint projects: to help Higher Education Institutions from partner countries to develop, modernise and disseminate new curricula, teaching methods or materials, as well as to boost quality assurance and governance of Higher Education Institutions. Structural projects: to develop and reform Higher Education Institutions and systems in partner countries. Ministry of Education, Sport and Youth is a mandatory partner in structural projects.
 3. Jean Monnet’s activities supports and promotes the deepening of knowledge on European Integration issues, teaching and research on history, politics, economy, international relations and European Union legislation. Albanian universities may apply for Jean Monnet Modules (short time courses in the field of European Integration, with a minimum of 40 classes for one academic year), for Jean Monnet Positions of Lecturers (it means positions of lecturers specialized in the field of European Integration studies, with a minimum of 90 classes for one academic year) or for Jean Monnet Projects (promotion activities for issues of European Integration, training programme, etc.)

 

 • Regulation Erasmus + 

Internal Regulation for the implementation of Erasmus + ICM 

 

  • UV Erasmus+ incoming students guide
 • Courses offered in foreign languages

List of courses 2020-2021

List of courses 2019-2020[:]