Zv.Rektori
Adresa:
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Godina A, Rektorati, Kati II.

 

  • Zv. Rektor Akademik

    Prof. Assoc. Kristofor LAPA
    email: kristofor.lapa@univlora.edu.al

  • Zv. Rektori për Kërkimin Shkencor & Zhvillim Institucional

    PhD. Sokol Bana
    email: sokol.bana@univlora.edu.al