Zv.Rektori


Adresa:
Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”
Godina A, Rektorati, Kati III.

 

Zv. Rektori për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin

PhD. Enkelejd Mëhilli

Misioni: Përgjegjegjës për Strategji dhe Platforma të Zhvillimit akademik, administrativ, ekonomik, për komunikimin ndëruniversitar (ndërinstitucional), për projektet e zhvillimit, kërkim – zhvillimit me të huajtë, për marrëdhëniet me publikun komunikimi dhe marketingu e vlerave të institucionit.

 Zv. Rektori ka në varësi :

  • Drejtoria e Projekteve Marrëdhënieve me Jashtë dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë.
  • Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë.
  • Sektori i Komunikimit dhe Publikimeve.
  • Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë.

 

 

Zv. Rektori për Kërkimin Shkencor

Prof. Dr. Bilal Shkurtaj

Misioni : kërkim shkencor bazë, kërkim shkencor i zbatuar,cikli i tretë i studimeve (doktorale) dhe Qëndrat kërkimore shkencore te fakulteteve .

 

Zv.Rektori ka në varësi :

  • Sektori i kërkimit shkencor
  • Sektori i karrierës akademike