njoftim punesim

Laborant në Qendrën Kërkimore Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.66 datë 28.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: “Laborant” në Qendrën Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik pranë Fakultetit të Shëndetit

Përshkrimi i vendit të punës

 Laborant biokimik/mikrobiologjik me kohë të plotë:

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit