njoftime

Raporti i analizës dhe vlerësimit për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2020-2021

Raporti i analizës dhe vlerësimit te pyetesoreve te studenteve per cilësinë e mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi, për vitin akademik 2020-2021
Ne zbatim te Nenit 103 “Sigurimi i Brendshem i Cilesise” te Ligjit te Arsimit te Larte Nr.80/2015 date 22.7.2015, me specifikisht Pika 3 e tij ku citohet se: “Ne fund te cdo semestri apo parasezonit te provimeve, ajo organizon pyetesorin studentor per cilesine e mesimdhenies per lendet e cdo programi studimi” si dhe ne kuader te politikave te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore per sigurimin e brendshern te cilesise me qellim permiresimin e vazhdueshem te standarteve te cilesise, te sanksionuara ne Statut dhe dokumente te brendshme te institucionit, ne fund te «do viti akademik perpilohet raporti mbi rezultatet e pyetesorit studentor mbi vleresimin e Cilesise se Mesimdhenies per lendet e «do programi studimi. Institucioni ndjek nje politike te qarte per garantimin dhe promovimin e cilesise se mesimdhenies duke pasur ne fokus te Strategjise se Zhvillimit te Institucionit, studentet, ku keta te fundit vleresojne ne menyre peiodike programet e studimit dhe lendet qe ata ndjekin. Opinoni i tyre eshte nje burim shume i rendesishem infomacioni per rritjen e cilesise se sherbimeve akademike dhe programeve mesimore qe ofron universiteti. UV-ja nepermjet ketij raporti ka per qellim jo vetem te mase dhe vleresoj cilesine e mesimdhenies duke identifikuar pikat e forta dhe te dobeta, por gjithashtu te promovoj shembuj te praktikave te mira, duke nxitur dhe inkurajuar personelin akademik per permiresimin e metejshem te cilesise se mesimdhenies, Te dhenat e pasqyruara ne kete raport do te jene nje instrument i rendesishem per Njesite Kryesore/Baze, bashkepunetore dhelose eksperte te jashtem per permiresimin e metejshem te veprimtarise akademike dhe programeve mesimore aty ku shihet e nevojshme.
Ne Raport jane analizuar te dhenat e perftuara prej anketimeve te kryera gjate vitit akademik 2020-2021, per te dy ciklet e studimit, te organizuar ne kater shtojcat te cilat perkojne me organizimin e Njesive Kryesore ne Universtitetin “Ismail Qemali”, Vlore:
Fakulteti i Ekonomise (Shtojca 1)
Fakulteti i Shendetit ( Shtojca 2)
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (Shtojca 3)
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise (Shtojca 4)