Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies 2022 -2023

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies, viti akademik 2022 – 2023. Raporti është përpiluar në nivel Njësie kryesore, ku për çdo program studimi janë pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e përgjigjeve për secilën pyetje.