njoftime

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies, viti akademik 2021 – 2022. Raporti është përpiluar në nivel Njësie kryesore, ku për çdo program studimi janë pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e përgjigjeve për secilën pyetje.