njoftime

[:sq] Publikimi i Raportit të Analizës së Pyetësorëve të Studentëve[:]

[:sq]Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.531, datë 11.09.2018 “ Për Miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Standarti VI.5, Kriteri.2 është përpiluar Raporti i Analizës së Pyetësorëve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies për çdo Lëndë të çdo Programi Studimi.

Informacioni i publikuar në raport respekton lirinë dhe etikën akademike si dhe Ligjin Nr.9887 datë 10.03.20008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Bashkëlidhur gjenden Raportet e Analizës së Pyetësorë për cdo Njësi Kryesore.

Analiza e pyetesoreve-Hyrje

Fakulteti i Shkencave Teknike

Fakulteti i Ekonomise/a>

Fakuteti i Shendetit Publik

Fakulteti i Shkencave Humane

Raport PYetesor – Hyrje

Shtojca 1 – Fakulteti iEkonomise

Shtojca 2 – Fakulteti i Shendetit Publik

Shtojca 3 – Fakulteti i Shkencave Teknike

Shtojca 4 – Fakulteti i Shkencave Humane

[:]