Rregullore (FSHP)

Rregullorja FSHP

Rregullorja e DI

Rregullore e QKSHSHP 2017

rregullorja-e-DKSH

Keshilltari akademik – DKSH

Keshilltari akademik – DI

Shtojca nr.1 – Manuali per temat e diplomave Bsc+MS

Shtojca nr.2 -Skeda e vleresimit te temave te diplomes

Shtojca nr.3 – Manuali i NJË STUDIM RASTI

Shtojca nr.4 – Vleresimi klinik i studentit gjate Praktikes Mesimore

Shtojca nr.4.1 – Vertetimi i praktikes profesionale master

Shtojca nr.5 – Skeda e vleresimit te provimit te praktikes

Shtojca nr.6 – Vleresimi i performances se pedagogut

Shtojca nr.7 – Anketimi – Vleresimi i Pedagogeve

Shtojca nr.8 – Pyetesori per vleresimin e programeve mesimore

Shtojca nr.10 – Formular per pranimin e pedagogeve

Shtojca nr.11 – Skeme projekt-propozimi

Shtojca nr.12 – Marrveshja vjetore e kohes se punes