[:sq]UDHËZIM Nr. 36, datë 23.11.2018[:]

[:sq] UDHËZIM Nr. 36, datë 23.11.2018, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË” [:]Read More…

[:sq]NJOFTIM per VETEKANDIM PER ANETAR te  BORDIT te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE.[:]

[:sq]NJOFTIM per VETEKANDIM per ANETAR te  BORDIT  te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE. Ne  zbatim   te Ligjit   Nr.80/20 15 “Per  arsimin  e larte  dhe kerkimin  shkencor  ne Institucionet   e Arsimit   te  Larte  ne  Republiken   e  Shqiperise”    ne  zbatim  te  Rregullores   nr.  245911,  date 15.03.2016   “Per  organizmin  Read More…

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni, në  kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontraRead More…

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Pitesti-t, Rumani[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Pitesti-t, Rumani   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Pitesti-t, Rumani, në  kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar nëRead More…

[:sq]Njoftim për pagesën e tarifës vjetore[:]

[:sq]Njoftim për pagesën e tarifës vjetore Te gjithe studentet e ciklit te parë të studimeve në zbatim të vendimit të Bordit të Administrimit Nr 5, datë 15.01.2019, pika 4), Janë të lutur të likujdojnë detyrimin e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, sipas  VKM 778, para fillimit të sezonit të parë të provimeve.[:]Read More…