njoftime

[:sq]NJOFTIM per VETEKANDIM PER ANETAR te  BORDIT te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE.[:]

[:sq]NJOFTIM per VETEKANDIM per ANETAR te  BORDIT  te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE.

Ne  zbatim   te Ligjit   Nr.80/20 15 “Per  arsimin  e larte  dhe kerkimin  shkencor  ne Institucionet   e

Arsimit   te  Larte  ne  Republiken   e  Shqiperise”    ne  zbatim  te  Rregullores   nr.  245911,  date 15.03.2016   “Per  organizmin   e  zgjedhjcve   te  para  per  autoritetet  dhc  organet   drejtuese   ne institucionet   publike  te arsimit  te larte ne Republiken e Shqiperise”,   Vendimit  te Keshillit   te Ministrave    Nr. 782,   date   26.12.2018    “Per   caktimin   e  kritereve   dhe   te  procedurave    per perzgjedhjes   te anetareve  te Bordit  te Administrimit,   perfaqeues  te ministrise  pergjegjese   per administrirnin, ne  institucionet   publike   te  arsimit   te  larte”   si  dhe  shkresen   Nr.322,   date 14.01.2019   “Per  zbatimin   e  vendimit   Nr.782,   date  26.12.2018”   te  Ministrise     te  Arsimit, Rinise  dhe Sportit, Komisioni  Institucional   Zgjedhor, hap   proceduren  e kandimit  per anetar  te Bordit  te Administrimit   te Universitetit   Ismail  Qemali,  Vlore.

Shkarko vendimin e plotë[:]