njoftime

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Pitesti-t, Rumani[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Pitesti-t, Rumani

 

Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Pitesti-t, Rumani, në  kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, të aplikojnë për mobilitet mësimdhënie/ trajnimi për një periudhë 5 ditore;

Mobiliteti në këtë institucionin pritet të përmbushet brenda semestrit të dytë të vitit akademik 2018-2019 në periudhën Shkurt-Mars.

Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1 për mobilitet stafi.

Ato parashikojnë shumën prej 275 Euro për udhëtimin vajtje-ardhje (përllogaritur në bazë të largësisë, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en), si dhe dietën ditore prej 140 Euro/ditë.

 

 • Numri i bursave për mësimdhënie:
 1. 5 (pesë) bursa në fushat gjuhësore dhe letrare;
 2. 1 (një) bursë në fushat e mësimdhënies/pedagogjisë/didaktikës së gjuhës angleze

 

 • Numri i bursave për trajnim:
 1. 1 (një) bursë në fushat gjuhësore dhe letrare
 2. 1 (një) bursë në fushat e mësimdhënies/pedagogjisë/didaktikës së gjuhës së huaj

 

Kriteret për aplikantët për bursë mësimdhënie:

 • Stafi akademik duhet të jetë i Departamentit të Gjuhëve të Huaja/ Departamenti i Edukimit;
 • Preferohet të jetë staf me gradë shkencore;
 • Të ketë përvojë dhe kontribute akademike dhe shkencore në fushat e sipërpërmendura;
 • Të argumentojë qartazi qëllimin e vizitës, planin e punës në institucionin pritës;
 • Prioritet i jepet personelit akademik i cili nuk ka kryer më parë mobilitet.

 

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Titulli akademik/ grada shkencore;
 • Prioritet i jepet stafit që nuk ka patur më parë eksperiencë mobilitetit;
 • Njohja e gjuhës së huaj sipas nivelit të përcaktuar në marrëveshjen ndër-institucionale ;
 • Kritere të tjera shtesë mund të përfshijnë:
 • Motivimi;
 • Vjetërsia në punë;
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular i aplikimit;
 • Kopje e dokumentit identifikues (pasaportë);
 • Dokument që vërteton statusin e të punësuarit pranë UV-së;
 • CV vetjake në gjuhën angleze;
 • Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohjen e gjuhës angleze (minimumi i kërkuar niveli B2). Përjashtim: stafi me diplomë universitare në gjuhë angleze.
 • Vërtetim nga Rektori / Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin;
 • Letër argumentuese (rreth 300 fjalë) në gjuhën angleze lidhur me qëllimin dhe përfitimin institucional të mobilitetit, bazuar në prioritetet e nënvizuara sipas udhëzimeve të Komisionit Evropian për këtë skemë.

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations#tab-1-1).

 

Dokumentat e aplikimit duhet të dorëzohen pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë brenda datës 25/01/2019 ora 16:00.

Kandidatët fitues do të njoftohen prej Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë.

Për përzgjedhjen e stafit  ngrihet një komision, i cili vlerëson stafin në përputhje me kriteret e thirrjes.

Procesi i brendshëm i përzgjedhjes nuk garanton që mobiliteti do të kryhet. Përzgjedhja duhet të konfirmohet nga institucioni pritës përmes një letre pranimi.

Më shumë informacion rreth universitetit të Pitesti-t, Rumani mund të vizitoni website: https://www.upit.ro/en/

 

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit, kontaktoni me Prof. Asoc. Bledar Toska: bledar.toska@univlora.edu.al  ose me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë: international@univlora.edu.al, pranë Rektoratit, Kati i I.

 

 FORMULAR APLIKIMI PERSONELI AKADEMIK

 

SUKSESE![:]