Draft pakti per universitetin


UDHEZIM

Nr# datë 21.01. 2019

Per organizimin e punes per prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin” si dhe vjeljen dhe evidentimin e sugjerimeve, ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i UV- se. ne funksion te permiresimit te tij” .

Ne mbeshtetje te pikes 1 te nenit 39 te ligjit 80/2015

Shkarko Draft paktin per Universitetin

Shkarko Udhezim