[:sq]Kurset Biologji[:]

[:sq] Bachelor në BIOLOGJI

 

DISIPLINA Nr. KODI LËNDA KREDITE
 

 

Lëndë Bazë (32 kredite )

1 MAT 154 Kalkulus 1 8 kredite
2 FIZ 161 Fizikë 8 kredite
3 KIM 143 Kimi e Përgjithshme 8 kredite
4 255 Kimi Organike 8 kredite
 

 

 

 

Lëndë Karakterizuese

 

(105 kredite)

5 163 Biologji Qelizore 8 kredite
6 BIO 161 Zoologji Invertebrore 8 kredite
7 BIO 160 Botanikë e Përgjithshme 8 kredite
8 BIO 262 Histologji 7 kredite
9 BIO 261 Zoologji Vertebrore 8 kredite
BIO 375 Anatomi e Krahasuar 6 kredite
10 BIO 260 Sistematike e Bimëve 9 kredite
11 BIO 264 Mikrobiologji 7 kredite
12 BIO 312 Gjenetikë 8 kredite
BIO 367 Bioteknologji 8 kredite
13 BIO 364 Fiziologji Bimore 8 kredite
14 BIO 365 Fiziologji Shtazore 8 kredite
15 BIO 361 Bazat e Ekologjisë 8 kredite
BIO 378 Etologji 4 kredite
Lëndë Ndërdisiplinore / Integruese (25 kredite) 16 BIO 232 Biokimi 8 kredite
17 BIO 241 Anatomi e Njeriut 7 kredite
18 BIO 271 Fitogjeografi 6 kredite
BIO 270 Paleontologji dhe Bazat e Gjeologjisë
19 BIO 350 Teori e Evolucionit 4 kredite
BIO 370 Hidrobiologji
Lëndë Plotësuese (12 kredite) 20

 

ENGT 131 Anglisht  1 6 kredite
ENGT 132 Anglisht  2
FRET 131 Frengjisht 1
GERT 131 Gjermanisht 1
GERT 132 Germanisht  2
ITAT 131 Italisht 1
21 CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 6 kredite
Detyrime Përmbyllëse (6 Kredite) 22 BIO 398/td>

Tezë Diplome 6 kredite

 

 [:]