Lista e aplikantëve fitues RAUNDI 2 per vitin akdamik 2023 – 2024

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve për Raundin e 2 në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2023 – 2024. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I EKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — MenaRead More…

2 Personel Akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.86 datë 12.09.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vende të lira pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhRead More…

Listat e Aplikantëve për vitin akademik 2023-2024

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2023 – 2024. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I EKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — Menaxhim Turizmi FAKRead More…

Ftesë për Negociatë, “Për prodhimin dhe transmetimin e 1 (një) reklame televizive

Lënda: Ftesë për Negociatë, “Për prodhimin dhe transmetimin e 1 (një) reklame televizive promovuese të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë”. ORGANEVE TË MASMEDIAS/TELEVIZIONEVE Në zbatim dhe mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të pikës 9 të Vendimit Nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zRead More…

Second INTERNATIONAL CONFERENCE IN “HUMANITIES AND EDUCATION”

KONFERENCËN E DYTË NDËRKOMBËTARE “SHKENCA HUMANE DHE EDUKIM” 23 Qershor 2023 Vlorë, Shqipëri Ftohen kolegë, studiues, profesionistë dhe studentë të sjellin njohuritë dhe kontributet e tyre në këtë Konferencë të Dytë Ndërkombëtare në Shkenca Humane dhe Edukim, e cila organizohet nga Departamenti i Edukimit, në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, Shqipëri. GRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.53 datë 04.05.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Shofer”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail QemaliRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin Punonjës pastrimi/Sanitare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.48 datë 19.04.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Punonjës pastrimi/Sanitare”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në UniversitRead More…

Personel ndihmësakademik Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.32 datë 15.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: ”Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit RajonalRead More…