Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist Finance”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.30 datë 13.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist Finance”, pranë Sektorit të Financës dhe Realizimit të Buxhetit, Drejtoria e Shërbimeve MbështetëRead More…

Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.23 datë 27.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive” pranë SektoRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.22 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” me afat të caktuar, në profilin gazetari, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit tRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.21 datë 21.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë” me afat të caktuar, në profilin letërsi, për vitin akademik 2022-2023, pranë DeparRead More…

Janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 6, Vellimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor

NJOFTIM Ju njoftojme se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 6, Vellimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 10.02.2023 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] e UV-es.  [1] UniversRead More…

Personel administrativ me kohë të plotë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.10 datë 27.01.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Sanitare”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail QemaRead More…

Personel ndihmësakademik pranë Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Laborant i Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore”. Detyrat dhe përgjegjësitë Puna përfshin kontakte të vazhdueshëm me akademikë, krijues të politikave, rrjedhimishtë që aplikantët duhet të jenë të sigurt dhe profesional me vëmendje të Read More…

Njoftim

Bazuar në nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, pikën 9 të Vendimit Nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga Operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e AdministratRead More…

Personel ndihmësakademik Specialist i Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.125 datë 09.12.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në FakultetinRead More…

Personel ndihmesakademik me karakter administrativ Specialist personeli

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.119 datë 22.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist personeli” në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-ARead More…