Personel ndihmesakademik me karakter administrativ Specialist personeli

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.119 datë 22.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist personeli” në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-ARead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Fizikës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.111 datë 10.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, me afat të caktuar, kategoria asistent-lektorë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Fizikë në FRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Biologjisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.110 datë 10.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, me afat të caktuar, kategoria asistent-lektorë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Biologjisë në Read More…

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies, viti akademik 2021 – 2022. Raporti është përpiluar në nivel Njësie kryesore, ku për çdo program studimi janë pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e përgjigjeve për secilën pyetje. Selektoni të shfaqni raportin përkatës: — Hyrje Raportet sipas fakulteteve — FSHHD — FSH — FE — FSHTNRead More…

Njoftim punësimi Sekretare Departamenti Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.98 datë 26.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Sekretare mësimore pranë Departamentit të Ekonomiksit” në Fakultetin Read More…

RAUND 3 – Listat e Aplikantëve për vitin akademik 2022-2023

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2022 – 2023. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I RKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — Menaxhim Turizmi FAKRead More…

Specialist protokolli/asistent dekani FSHHD

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.93 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist protokolli/asistent dekani” në Fakultetin e Shkencave Humane Read More…

Specialist për marrëdhëniet me jashtë në sektorin e projekteve me afat të caktuar

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.94 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ me angazhim me kohë të plotë, me afat të caktuar, zëvendësim leje lindje, në pozicionin: “Specialist për marrëdhëniRead More…

Specialist i Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.95 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin Read More…