njoftime

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +”

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore në Greqi (University of West Attica) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studim.
Mobiliteti përfshin:
– Shkëmbimin për studentët e programeve të studimit të ciklit të pare dhe të dytë.
– Kohëzgjatja: 4 muaj
– Numri i kuotave: 1 (një)
– Periudha e mobilitetit: Semestri “Vjeshtë” i vitit akademik 2024-2025
– Bursa: 850 Euro/muaj
– Shpenzime udhëtimi: 180 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të
largësisë sipas linkut: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit