Bursa Erasmus+ studimi për studentë në Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…

Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.23 datë 27.02.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist i organizimit te aktiviteteve kulturore-sportive” pranë SektoRead More…

Aktiviteteve të organizuara në kuadër të fokus-grupeve të realizuara me studentët në prag diplomimi të disa prej programeve Master në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, të realizuara gjatë muajit Shkurt 2023

Në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 531, datë 11.09.2018 , Standardi III.4, Kriteri 2; Standardi VI.2, Kriteri 3; Standardi VI.3, Kriteri 2; Standardi VI.3, Kriteri 4; Standardi VI.4, Kriteri 3, si dhe në përmbushje të rekomandimeve të lëna prej Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm gjatRead More…

Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.  

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të Programit “Erasmus+” për kRead More…

THIRRJE SENSIBILIZUESE PËR BAMIRËSI

Të nderuar studentë! Të nderuar kolegë pedagogë! Të nderuar personel ndihmësakademik dhe administrativ! Dëshiroj që me anë të këtij komunikimi sensibilizues të kërkoj dhe të frymëzoj Solidaritetin Tuaj, në mbështetje të znj.  Elanur OZDUMAN, qytetare e Republikës së Turqisë, studente e Universitetit “Ataturk”, Turqi, e cila, në kuadër të Programit  Erasmus, do tRead More…

Takimi prezantues mes partnerëve të Projektit “SMART” 

Në datat 23 dhe 24 Janar 2023, në Fakultetin e Ekonomisë DOBA – Partneri Lider, në Slloveni u zhvillua takimi prezantues mes partnerëve të Projektit Erasmus KA2 – CBHE “SMART”  (2022-2025),  në të cilën Universiteti i Vlorës u  përfaqësua nga grupi i punës, Drejtuese e projektit Prof.Asoc. Fioralba Vela, Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Albert Qarri dhe, Dr. EnRead More…

Takim informues me studentët e ciklit të tretë të studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore, letrare e kulturore”

Në datën 30 janar 2023 në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë u zhvillua takimi informues me studentët e ciklit të tretë të studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore, letrare e kulturore”. Përmes prezantimeve praktike në formatin power point, apo pyetjeve e diskutimeve, studentët e doktoratës u njohën me: strukturat përgjegjëse për programin, detyrat dRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Majis në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për kompoRead More…

Mundesi per studime ne Austri.

Informacione lidhur me studimet ne Austri: www.studyinaustria.at deget e ofruara ne universitetet austriake: www.studienwahl.at/en databaza austriake per bursa dhe financimin e studimeve: www.grants.at sherbime dhe mundesi punesimi per studiues: www.euraxess.at Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Padovës (University of Padua) në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e  Padovës (University of Padua) në Itali në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet Read More…