Raporti i analizës dhe vlerësimit për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2020-2021

Raporti i analizës dhe vlerësimit te pyetesoreve te studenteve per cilësinë e mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi, për vitin akademik 2020-2021 Ne zbatim te Nenit 103 “Sigurimi i Brendshem i Cilesise” te Ligjit te Arsimit te Larte Nr.80/2015 date 22.7.2015, me specifikisht Pika 3 e tij ku citohet se: “Ne fund te cdo semestri apo parasezonit te provimeve, ajo organizon pyetesRead More…