Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Fizikës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.111 datë 10.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, me afat të caktuar, kategoria asistent-lektorë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Fizikë në FRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme pranë Departamentit të Biologjisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.110 datë 10.11.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, me afat të caktuar, kategoria asistent-lektorë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Biologjisë në Read More…

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies

Raport i Analizës së Pyetësorve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies, viti akademik 2021 – 2022. Raporti është përpiluar në nivel Njësie kryesore, ku për çdo program studimi janë pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e përgjigjeve për secilën pyetje. Selektoni të shfaqni raportin përkatës: — Hyrje Raportet sipas fakulteteve — FSHHD — FSH — FE — FSHTNRead More…