Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes projektit TANGRAM me pjesëmarrje në workshop-e!!

njoftime Projekte

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes projektit TANGRAM me pjesëmarrje në workshop-e!!

 

TANGRAM -Projekt  

University “Ismail Qemali” of Vlora  është një prej partnerëve të projektit  TANGRAM[1] me akronim   Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace të financuar nga programi ADRION.

Projekti, filloi implementimin në Shkurt të vitit 2020, do të përfundojë në Verën e vitit 2022, dhe ka për qëllim të mbështesë një model të qëndrueshëm të turizmit përmes vlerësimit dhe promovimit të parqeve dhe kopshteve në lidhje me burimet kryesore kulturore dhe natyrore të rajonit Adriatik-Jon.

Një plan transnacional dhe një plan veprimi lokal për zhvillimin e qëndrueshëm

Pas hulumtimeve paraprake dhe analizës së aktiviteteve, hapat e ardhshëm do të jenë realizimi i e pjesëmarrjes në laboratore me qëllim që të përfshijnë organe publike, operatorë privatë të turizmit, ekspertë,  shoqërine civile, për të ndarë së bashku një plan veprimi për Qarkun e Vlorës dhe ngritjen e një rrjeti ndërkombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm.

 

Pse të marrësh pjesë në workshop-et TANGRAM

Pjesëmarrja në aktivitetet e projektit TANGRAM përfaqëson një mundësi të rëndësishme për një pjesëmarrje aktive në përcaktimin e strategjive të zhvillimit të territorit nga të njëjtat subjekte që janë aktorët kryesorë duke sjellë kontributin e tyre, idetë dhe propozimet

Zbulo më shumë në “INFORMATION CARD | PARTICIPATIVE LABORATORIES AND THE TRANSNATIONAL TANGRAM NETWORK”

 

Si të marrësh pjesë në projektin TANGRAM

Plotëso Google-form për pjesëmarrje në  link[2]

 

Informacionin shtesë për projektin Adrion e gjeni ne linket me poshte: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

https://univlora.edu.al/en/sektori-projekteve/lista-e-projekteve/

[1] https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

[2] link. https://docs.google.com/forms/d/1F-hJ-019lAdUkfYJiElsGJs8l9tdzrUrAL5i7oB-POY/edit?usp=sharing .

 

TANGRAM_ PP10_ Pjesemarrje ne workshope