njoftime Projekte

[:sq]Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes projektit TANGRAM me pjesëmarrje në workshop-e!![:en]Green and sustainable development through the TANGRAM project with participatory workshops!![:]

[:sq]Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes projektit TANGRAM me pjesëmarrje në workshop-e!!

 

TANGRAM -Projekt  

University “Ismail Qemali” of Vlora  është një prej partnerëve të projektit  TANGRAM[1] me akronim   Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace të financuar nga programi ADRION.

Projekti, filloi implementimin në Shkurt të vitit 2020, do të përfundojë në Verën e vitit 2022, dhe ka për qëllim të mbështesë një model të qëndrueshëm të turizmit përmes vlerësimit dhe promovimit të parqeve dhe kopshteve në lidhje me burimet kryesore kulturore dhe natyrore të rajonit Adriatik-Jon.

Një plan transnacional dhe një plan veprimi lokal për zhvillimin e qëndrueshëm

Pas hulumtimeve paraprake dhe analizës së aktiviteteve, hapat e ardhshëm do të jenë realizimi i e pjesëmarrjes në laboratore me qëllim që të përfshijnë organe publike, operatorë privatë të turizmit, ekspertë,  shoqërine civile, për të ndarë së bashku një plan veprimi për Qarkun e Vlorës dhe ngritjen e një rrjeti ndërkombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm.

 

Pse të marrësh pjesë në workshop-et TANGRAM

Pjesëmarrja në aktivitetet e projektit TANGRAM përfaqëson një mundësi të rëndësishme për një pjesëmarrje aktive në përcaktimin e strategjive të zhvillimit të territorit nga të njëjtat subjekte që janë aktorët kryesorë duke sjellë kontributin e tyre, idetë dhe propozimet

Zbulo më shumë në “INFORMATION CARD | PARTICIPATIVE LABORATORIES AND THE TRANSNATIONAL TANGRAM NETWORK”

 

Si të marrësh pjesë në projektin TANGRAM

Plotëso Google-form për pjesëmarrje në  link[2]

 

Informacionin shtesë për projektin Adrion e gjeni ne linket me poshte: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

https://univlora.edu.al/en/sektori-projekteve/lista-e-projekteve/

[1] https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

[2] link. https://docs.google.com/forms/d/1F-hJ-019lAdUkfYJiElsGJs8l9tdzrUrAL5i7oB-POY/edit?usp=sharing .

 

TANGRAM_ PP10_ Pjesemarrje ne workshope[:en]Green and sustainable development through the TANGRAM project with participatory workshops!!

 

TANGRAM project  

University “Ismail Qemali” of Vlora  is one of the partner of project  TANGRAM[1] acronym of   Transnational Parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace financed by ADRION program.

The project, started on February 2020, will end in the summer of 2022 and has the aim to support a sustainable tourism model though the valorisation and promotion of parks and gardens in connection with major cultural and natural resources of the Adriatic-Ionian region.

A transnational plan and a local action plan for sustainable development

After the preliminary researches and analysis activities, the next steps will be the realization of participatory laboratories with the purpose to involve public bodies, private tourism operators and related activities, associations, experts but also civil society and their organizations to jointly share a plan of local action for the Vlora Region and set up a transnational network for sustainable development.

 

Why participate in the TANGRAM participatory workshops

Participation in the activities of the TANGRAM project represents an important opportunity for an active participation in the definition of the development strategies of the territory by the same subjects who, like you, are the main actors, bringing their own contribution, ideas and proposals

FIND OUT MORE  at the “INFORMATION CARD | PARTICIPATIVE LABORATORIES AND THE TRANSNATIONAL TANGRAM NETWORK”

 

How to participate in the TANGRAM project

filling the form for the participation available at the  link[2]

 

Further information about the Adrion project at the links: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

https://univlora.edu.al/en/sektori-projekteve/lista-e-projekteve/

 

[1] https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

[2] link. https://docs.google.com/forms/d/1F-hJ-019lAdUkfYJiElsGJs8l9tdzrUrAL5i7oB-POY/edit?usp=sharing .

 

TANGRAM_ PP10_ Partecipatory workshops[:]