njoftime Projekte

[:sq]Zhvillimi i qëndrueshem i turizmit përmes projektit TANGRAM[:en]INFO CARD | PARTECIPATORY LABS AND TANGRAM TRANSNATIONAL NETWORK  [:]

[:sq]Zhvillimi i qëndrueshem i turizmit përmes projektit TANGRAM

INFO CARD | PARTECIPATORY LABS AND TANGRAM TRANSNATIONAL NETWORK  

PJESËMARRJA NË WORKSHOP-E

Pjesëmarrja në workshop-e ka si qëllim të përfshijë të gjithë  aktorët lokale të “Qarkut  Vlorë” si një “pjesë aktive” me qëllim identifikimin e propozimeve, veprimeve, aktiviteteve dhe treguesve për të ruajtur, vlerësuar, promovuar burimet natyrore te mjedisit për zhvillim e një turizmi të gjelbërt të qëndrueshëm, të orientuar drejt parqeve. Aktorët lokal që do të përfshihen në këto workshop-e janë: organet publike, sipermarrjet e sektorit të turizmit, eksperte të marketing- turizmit si dhe subjekte te shoqërisë civile.

CILAT JANË SYNIMET

Pjesëmarrja në workshop-e do të kenë si qëllim identifikimin e mënyrës së përmirësimit të ofertës turistike dhe përcaktimin e një plani strategjik për të gjithë zonën Adrion dhe një plan lokal veprimi të territorit për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në mënyrë që të arrihen objektivat e projektit TANGRAM, si :

 • Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm që mundëson përfshirjen në ofertën turistike të parqeve dhe kopshteve në lidhje me trashëgiminë natyrore dhe kulturore të destinacionit.
 • Promovimi i parqeve dhe kopshteve për secilin destinacion dhe mundësia e një lidhjeje me destinacione të tjera në të gjithë zonën e Adrion.
 • Ruajtja dhe promovimi i burimeve natyrore dhe trashëgimisë kulturore për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit
 • Zgjatja e sezonit turistik, i cili mundëson ardhjen e turistëve në stinë të tjera të vitit dhe jo vetëm në sezonin e verës ose vjeshtës.
 • Zhvillimi ekonomik i destinacionit, përmes krijimit të vendeve të reja të punës
 • Nxitja e zhvillimit të biznesit përmes krijimit të bizneseve të reja dhe zhvillimit të bizneseve ekzistuese

PSE TE MARRËSH PJESË

Pjesëmarrja në laborator dhe në rrjetin e projektit TANGRAM përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të kontribuar dhe marrë pjesë në mënyrë aktive në procesin e përcaktimit të linjave të zhvillimit të territorit nga të njëjtat subjekte që janë aktorët kryesorë.

SI TË MERRNI PJESË

Eshtë e mundur të merrni pjesë në dy mënyrat e mëposhtme:

 • Pjesëmarrja në workshop-e duke u bashkuar me grupet e punës. Një total 4 takime pritet të mbahen online nga muaji Maj deri në Nëntor 2021 (takimi mund të jetë dhe fizikisht,  jo online duke marrë parasysh ndryshimet eventuale në lidhje me rregullat kombëtare / rajonale të përshtatura me situatën Covid 19)
 • Mbështetja e marrëveshjes së bashkëpunimit – Marrëveshja e mirëkuptimit për t’u bashkuar në rrjetin transnacional TANGRAM. Anëtarësimi përfaqëson një mënyrë për të konsoliduar në mënyrë më efektive pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin në rrjetin evropian dhe për të kontribuar në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm i përqendruar në rritjen e zonave natyrore, parqeve dhe kopshteve. Anëtarësimi përfaqëson një mënyrë për të marrë pjesë në mënyrë aktive si në përcaktimin e planit ashtu edhe në zbatimin e tij.

Ju lutem plotësoni në  link[1] dhe ju do të kontaktoheni për detaje të mëtejshme.

 

Informacionin shtesë për projektin Adrion e gjeni ne linket me poshte: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

https://univlora.edu.al/en/sektori-projekteve/lista-e-projekteve/

[1] link. https://docs.google.com/forms/d/1F-hJ-019lAdUkfYJiElsGJs8l9tdzrUrAL5i7oB-POY/edit?usp=sharing .

 

TANGRAM_ PP10 _Broshure-Informacioni[:en] 

Green and sustainable development through the TANGRAM project

INFO CARD | PARTECIPATORY LABS AND TANGRAM TRANSNATIONAL NETWORK  

WHAT ARE PARTICIPATIVE WORKSHOPS

The participatory workshops intend to involve all the stakeholders of the Vlora Region as an “active part” in identifying proposals, actions, activities and giving capable indications to protect, valorize and promote environmental natural resources for sustainable and green tourism development. The stakeholders to be involved are: public entities, private tourism operators and related activities, associations, experts in sustainable development, tourism marketing, etc. but also the subjects of civil society and their organizations.

 

WHAT ARE THE AIMS

The participatory workshops will have the aim of identifying how to improve the tourist offer and of defining  a strategic plan for the entire Adrion area and a local action plan of the territory for sustainable tourism development so as to achieve the objectives of the TANGRAM project, as:

 • Development of a sustainable tourism that enables the inclusion in the tourist offer of parks and gardens related to the natural and cultural heritage of the destination.
 • Promotion of parks and gardens for each destination and the possibility of a connection with other destinations throughout the Adrion area.
 • Preservation and promotion of natural resources and cultural heritage for a sustainable tourism development
 • The extension of the tourist season, which enables the arrival of tourists in other seasons of the year and not only in the summer or autumn season.
 • Economic development of the destination, through the creation of new jobs
 • Promoting business development through the creation of new businesses and the development of existing businesses

WHY PARTECIPATE

Participation in the laboratory and in the network of the TANGRAM project represents an important opportunity to contribute and actively participate in the process of defining the development lines of the territory by the same subjects who are the main actors.

 

HOW PARTECIPATE

It is possible to participate in the 2 following ways:

 • Attendance at the participatory workshops by joining working groups. A total of about 4 meetings are expected to be held, which will be held online approximately from May to November 2021 (the meeting could be in presence considering eventual changes related to national/regional rules and health emergency … customized in relation to your situation)
 • Adhesion to the collaboration agreement – Memorandum of Agreement to join the transnational network TANGRAM. Membership represents a way to consolidate more effectively the participation and collaboration in the European network and to contribute to the development of sustainable tourism centered on the enhancement of naturalistic areas, parks and gardens. Membership represents a way to actively participate in both the definition of the plan and its implementation.

 

Fill out the registration form available at the link[1] and you will be contacted for further details

 

Further information about the Adrion project at the links https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/

https://univlora.edu.al/en/sektori-projekteve/lista-e-projekteve/

 

[1] link. https://docs.google.com/forms/d/1F-hJ-019lAdUkfYJiElsGJs8l9tdzrUrAL5i7oB-POY/edit?usp=sharing .

 

TANGRAM_ PP10 _info- Card[:]