AFRIMED

AFRIMED Në kuadër të projektit AFRIMED, pjesë e programit Horozon 2020, ku Universiteti është tashmë partner, u realizua fushata e hartëzimit të pyjeve me Cystoseira sp në parkun kombëtar detar të Sazan Karaburunit. Gjate punës u morën të dhënat mbi llojet ekzistuese në parkun kombëtar detar, gjendjen ekologjike të ekosistemit dhe kufijtë e shpërndarjes së secilit lloj.Read More…

Projekti TEAVET në Aksion

Vazhdon me sukses të plotë Projekti Teavet për krijimin e një sistemi trajnimi gjithë-përfshirës për mësuesit nga universitetet shqiptare. Pas trajnimit të trajnuesve në seminarin e zhvilluar në Durrës, në shkurt 2019, si dhe me zhvillimin e kurseve pilot në qendrat LLL të ngritura nga ky projekt pranë universiteteve shqiptare partnere, vjen një axhendë tjetër pune finalizueRead More…