AFRIMED

AFRIMED Në kuadër të projektit AFRIMED, pjesë e programit Horozon 2020, ku Universiteti është tashmë partner, u realizua fushata e hartëzimit të pyjeve me Cystoseira sp në parkun kombëtar detar të Sazan Karaburunit. Gjate punës u morën të dhënat mbi llojet ekzistuese në parkun kombëtar detar, gjendjen ekologjike të ekosistemit dhe kufijtë e shpërndarjes së secilit lloj.Read More…

Projekti TEAVET në Aksion

Vazhdon me sukses të plotë Projekti Teavet për krijimin e një sistemi trajnimi gjithë-përfshirës për mësuesit nga universitetet shqiptare. Pas trajnimit të trajnuesve në seminarin e zhvilluar në Durrës, në shkurt 2019, si dhe me zhvillimin e kurseve pilot në qendrat LLL të ngritura nga ky projekt pranë universiteteve shqiptare partnere, vjen një axhendë tjetër pune finalizueRead More…

Njoftim!

Njoftim!   – Në datat 21-23 Gusht 2019 do të jetë i hapur sistemi i Matura Online për aplikimet A1Z.   Të gjithë ish maturantët që: 1. Kanë përfunduar shkollën e mesme para 2019 dhe kanë për të dhënë provimet e Maturës Shtetërore. 2. Kanë përfunduar shkollën e mesme para 2019 dhe nuk kanë për të dhënë provime të Maturës Shtetërore, porRead More…

Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve, Korrik 2019

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit  të publikimit  të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për një Read More…